18 Eylül 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

18 Eylül 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

anın unun ndan 551), taarruz tardedildi Garp cephesinde Almanların yaptıkları mühim bir Polonyada her tarafta şiddetli muharebeler devam ediyor Bene 21 — No. 7511 — Fiati her yerde 5 kuruş PAZARTESİ 18 Eylü71:1939 i: 20765 — İdare: 20681 — Müdür: 20497 onya eğim İ Alm ez ara ini Mi te devi girer Grodek'de bir mukabil 3 z yaparâk Almanlardan 12 bin si 100 tank aldılar. Daha cenupta bir Alman kolunu imha ederek 40 tank ele geçirdiler. Polonyalılara göre harp i vaziyeti Varşova Vİ (A.A. uhafaza eyl taatı Almanlara çok mühim Zayiat verdirmiştir. e O e rine ia devam €diyo, Varşova müessir bir surette müda- İaa etmekte me bime İaarruzlarını püskürtme Doğu şimalinde Kutno - Bkiernievice bölgesindeki kıtaatı gru, wlez - in pu çetin muharebelere e de mühim © Paris 17 AA) hin e sal Varşova müdafii general Ozuma vam etmekte ve Almanları bu böl de muharebe eden kuvvetlerini e mağa mecbur eylemektedir. ai. garp cephesin- kuvvetlerle büyük bir taarruz yaptılar Taarruz tardedildi, Fransızlar mevzilerini muhafaza ettiler ' Polonyadan çekilen bir çok Alm kuvvetleri garb Se getirilmiştir Erkânı harbiye- | Jinde mişler ve Fransızlar tebliği: âkşam, dü son a Bia yerlerden ME biri Moselle ann m ve di- e istemişlerdir. Bu taarruz tank: Beri Sare Voges arasındaki n himaj ayesinde yapılmış ais o ikisi de pünkürtülmüştür 9 akşam İk Ka Kiye değer bir niyet vaki ır. Tayyare faaliyeti de hava İşeri dolayısile abi olmuştur. / Peaie ağır zayiat v rdiler iü imanlar garp cep- ende 1 e me kesif kütleler ha- mişlerdir. Fransız piyadesi yeni e İpe süngü ai 1 pi 3 si şiddeti muharebe Sarrbrük et- rafında uştur. Almanlar burasını mahsur vaziyetten kurtarmak iste- erdir. Po year mişlerdir. Fakat bu kalmıştır. Taarruza 6 fırka yani 100 bin kişi iştirak nir. > Trönesden e işlerdi. ni muhafaza mi başka ileri çen ine de- vam ar ar, 4 üncü sahifede) EE miş Alman utaları Annapol Rawaruska hattının şimalinde hiç bir muvaffaki kazanamamışlı fakat Wlodzi civarında nehrine varmışlardır. Lvov'da' Almaı taarruzları püskürtülmektedir. Bu şehrin cenu: bunda muharebeler -deval diyol Zaleczyki VT ) — (Havas) A. avas Varşovadan se habere göre, Leh- Hiler.düşmanın akınlarını > affaki- yetle temek eli Bugün 60 çocuk ölmüştür.

Pozn: mi elindedir. Polonya kayn: alınan bir ha- ie göre, Gr iz Siüziksni böl; 'ki taarruz muvaffakiyetle neti- 2 bin esirle 100 tank Brest - > mı 4 üncü sahifede, ) Alman hava nezaretinde iştial May biri harap oldu, mlar kırıldı Telegraph e istihbarını nezareti ia büyük 'haraj İmuş, ü camları Leipziger re Si ün ağ ların camları kı vada uçmuştur. deği Ebi dik birisi yaralanmıştır. D.N. B. ajansı bu larının ye MR ir bildirme maile Dikkatle: İstiklâl madalyalı adam Göğsünde istiklâl madalyası, soluk ce- ketli, soluk beniz! . bir zat... Sokakta bağı- yarak gaze zete m tını kazanmak ayıp gidi e İztiklki mayan iplerini Men li, solul X beni Ta) ii yatını kaza, Karman da bi ihelğe Yüz, elzem- dir; vazife Parti Ni gobek ve devletçi müessesat böy- ie kadrolarında Asgari refaha olsun kavuşturmalıdır. Polonya - Romanya hududu dün kapandı Polonyada dün de şiddetli muharebeler oldu Polonyalılar 12 bin esir, 140 tank aldıklarını, bir Alman kolunu imha ettiklerini bildiriyorlar Bütün cephelerde mukavemet devam ediyor Polonya Hariciye Nezareti Rumen topraklarına geçti, Varşova anı Almanlara bir mümessil gönderecekmi Son dakika Polonyadan Romanyaya büyük bir akın var Hudud civarında 10 bin e pe EA adi elin anl e ES Denk ii EM bi ralay elbisesile gezmektedir. Poli lonyanın her Eğ Ab yar vardır. gek Miş, biyer bıral ra cephı ra şi eğil yün SEL sü küçük istasyo- na gişe 2 4 e atmışlardır. Z: mül ardır, Ti Yer Romanya Ya iş bir akın var. a Çernauti'ye 60 Polonya sivi diği ETA askeri sl ee yüzü bulmuştur, Birçok pilotlar yaralıdır. dır, Dün geceden itibaren hudud kapandı Londra 18 — Sovyet kıtaatının ilerlemesi neticesi olarak Polonya - Ro- manya De kapanmıştır. Büki e refakatinde rm diğ EŞE ok 'olonya Cüml duğu halde Sli Romanya hududuni erek Çernauti'yı e gelmi elmi Roma 17 — Romanyanın bit tarağı sebebile Polonya küküme ap bir iki güne kadar Fransa veya İngiltereye gidecekleri zannedilm: Berlin 18 — Polonya hükümet erkânı 400 otomobille a el na yakın Küti şehrine gelmiştir. Varşova müdafaaya devam ediyor ra 18 — Varşova kumandanı sonuna kadar müdafaaya devam €t- mele anl Seriyi Kr, nn ecnebilerin çim için Polonyalılarla Alman- arasında görüşme yapılmaktadır. DS Son dakikada gelen diğer haberler 2ci sahifemizdedir ——— Sovyet kıtaları Polonyada ilerliyor Sovyet hükümeti Rus ekalliyetlerinin hukukunu müdafaa için müdahale ettiğini bildirdi DM süren harekât esna- tir. sında, Polonya bütün endüstri mii killi ve ve kat tür air My. Mosko lü hakkında yabanı mleket i acin verdiği nolan betmiştir. iie artık Polonya hü- NE Di Ka dur: kümetinin merkezi değildir, Hükümet arbi, Polonya | : inkir: ve hiç bir hayat denim lennili ihtimalleri- göster- ,ayrimevcud olduğunu (Devamı 4 üncü sahifede) Harp-Vaziy et

Aynı gün çıkan diğer gazeteler