18 Eylül 1939 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 5

18 Eylül 1939 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ayiata ; balo- ücum- ajansı, an ki- di it altı takviy& rma 1an ER Profesyonel güreşler Tekirdağlı Alman pehlivanını itiraza mahal raya şekilde tuşla yendi a bir kavga çıkmamasını temin ene Dâker heyeti bazı mem- ökk “kütlesi e arel KR edilmiyeceğini ndan sonr: doldur- dı nmş ve muştur Süre a “ite Ve iki kardeş PU ie EE BB gE 5 s > Bi r inik olan i ai an reş m çetin oldu. e rakibi- | daki gü ne daha hüküm güreşmesine rağmen tus | apmağa muvaf! e bu güreğ sr esrahmitkle bitli, u suretle galib geldi. yi Süleyman arasındaki on beş dakikalık güreşte de iki güreşçi birbirine Tekirdağlı masını teşkil tuş yapamadı ni Günün en yaba karşılaş der. ve pehlivanlar berabere kak. | odan pü güreş vaktin gecikmesi yüzünden jektörler altında yapıldı. İki güreşçi de Bu güreşten sonra sıra günün en mühim || inga geldikleri zaman Almanın Tekird a enli. Pu ANAR İ ndan 25 kilo fazla olduğu görülüyordı bakaların birincisini Moli Mehmed. ie neee önemi ee yine Make de Kara ağlı Skoviç yapmak için ringe gel- İ vam edecek bu güreşin ilk devresinde ge- | re Tekir: a Mehmed - Skoviç m iel ei ilk on beş dakikada çok 5 yi in ve o nisbette güzel bir güreş yaptı. | Din gayreti de birin. ci davr odin Mollanın güzel oynana Skor de | di, kinci devrede daha nefesli gibi görü- mukabele ediyordu. İlk devrede iki | DER ii ın, Hüseyinin kuvveti karşısında güreşçi de netice alamadılar. İkinci dey- | is göremedi. Hüseyin ise geçen haftaya yeye Mol a ati Gti bag” İ nazaran idmanlı bir halde idi. İki dedi ye b yili süyesinde, Kavveti ra | güreşi e deri da netice alamindı kibini beşinci dakika: yine Me aw muvaffak olarak peri e 0 . EN mukabil rtüse Yinin madiyen. e . un tatbik ettiği bariz bir ekl gözü- ülâyim - Habeş arı | Kyordu. Nitekim devrenin altıncı daki- İki yırtıcı güreşei ringe geldiği zaman | kasında bir ters kepçe ile rini yere hakem heyeti müsabakanın Amerikan | ser: yin Alm da olduğunu ilân ekti. Fakat; | “yere geti hetzarakı iie LAK MARMLO usulü serbes on beş dakika bittiği za, Dünkü Beşiktaş - Galatasaraya 2-0 galib geldi man iki güreş- ! müsabakadan tuşla galib olarak ayrıldı. hususi maçlar Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasından bir enstantane kı, ii Şeref, Eşref. risk klik yapan Gülatesaray | m pi Tezcan. ve Beşiktaş takımları dün Şeref sta- yuna oldan inkişaf dında hususi bir maç yapmışlardır. | eden seri e Emile başlandı. İlk ig maçli iştirak edecek iki birin- | dakikaları iş k epi ve Mn lıklı a- yeni kadroları: | kınlarla dev. sabakanın nı görmek üzere stada üç binden faZ- | dakikalar ae arandı gö- lar Şu Şekilde dizildiler rülüyordu. aat 16,30 da sahaya çıkan takım- Her iki traf şuursuz eş, seyi 5 iz şu şeklde dizildiler nadı ğından yapılan al netice. Galatasaray an - Far - iz kal ordu, Geçen mevsim iyi ve nan - Eşfak, Enver, Yusuf - * teknik oyunlarına şahit olduğumuz di ri Gal latasaray vim hattı bu maçta iş den rtibat temin ez i cihetle Beşik- Sunu - Hayati, Hak- (Devamı 6 ncı sahifede) pa AKŞAM Bu dönen kavga nedir? Görünür ve görünmez rl rünkü harbin şimdilik göze gö- yMahasının harici, kalırsınız; hülâ- sa muayyen bir neticeye varırsınız. İkincisi elânı u ut bi âl ül in, insani muaşeretin, dünya nizamının galebesi demektir. gün ki rünen iki birine şark ; orlar; burai dk polmyallar AŞ Öteki. garp diyor! ger, Almanya ile çarpışıyor. - Polonya ihtilâfı asırlardan. beri aö rünür belâlara dahildir ve harp ne ii biter: e ep Er ihtilâfın 1 değişmiyeci dan dolayı Sali iz mul mpez için e eğil, bütün dünyanın less e iz Gr dar görüeür. ve piriz âmil Mey Yazan: HALİDE EDİB parçasını zikretmek kifayet eder: ir rizede cümlesile Bin anyanın da değişmiyen bir siyaset ve milli mefküresi olduğu- nu vazıhan ifade etmiştir. 1914 de EREL Rus ve Avustur- ya - Alman idareleri altında idi, İs tikiğilerini kazı iki vi lundu. Ruslar si in Polnya an ve Avusturya boyunduruğu

tında bulunan kısımlarda tesis | Alman ve Avusturyalılar e Rus hâklı imiyeti altında olan Ere var ve cephe sinden ev! ii SN üstal kraliyet yarat- dramın bi e mağ etti. Nihayet Vers: kk ine üz olacaktır. Almanya muahedesi Baltık denizine mahreci a ha a in yaln iz kel kirileriie olan müstakil bir nya yarattı pi tara kısaca şudur: nu Almanlar ro! etti- Polonya, Versay mudhedesile yara- ler, Bu protestoların, yahut . Po- | lonyi Jon; nya İ bie Balıklar Kar- | sız olması meselesini münakaşa et- pat dağları muh- | mek, bugüniçin fazla nazari bir tir arkin AM ndir ars altın- | sahaya girmek olur. Fazla ola! da toplıyan kocaman bir ai On | taraf ta kendi tezlerini isbat içi dördüncü ve ol ma şinci asırlarda Po- | daima kuvvetli deliller bulabilir. e - tıpkı muasır Almanya gibi u vaziyeti Ali ya defa B. -a Avrupa “. e ai iy Hitler zamanında kabul etti. Yani etini göle Irkan Slav B. Hitler 1934 de Polonyalılarla bir eraber Slav birliği a ez uahede yaptı ve « > ni Bi yi ei bir temayül gös- | lonyalılar birbirlerinin terme ziyade Garbi Avrupa- etmek einen üz ni e çi alel ve siyasetine Da . Bu beyi emi laştı. Polonyalılar bundan dolayı na- miley al ie e e etmek isti; e hine çok NEBİ bir iz > Ee saki anlari rpıştı ise, Öyleci nun pratik ve kuvvetli bir siyasi larından me şarklı Kasar ii e ini edildiğini hatırlıyorum. ydu. ru muahede ve beyanatın va- e ank iç in e bir hile nü il veren bir darbe olduğu pek Aşikâ EN £ progr amı e ve en öbür tarafta ini e Propaganda, e oum olsı cesine bir tesiri 1914 de Sırbisi tini ortadan kalkma- ının hiç bir net r gi e bütün dünyayı e a Ip uriyetinde kalı eği ve ÇeKö - Slovakyayı Almanya- Halide Edib Kısmen harici düşmanların faik ol- rtadan kaldırması, biraz gözü masından, kısmen bilhassa aristol ek lir için, Polonyanın ölümü- (1) Mittel Europa ğ idarenin da Ğ ize e mi dolayı o” " i i eman Ü KLOPEDİSİ wlan van İ GÜNÜN ANSIKLO en vazı Polonya köylüsü de şe- le ek, istiklâl kazanmak için ölmeği gö: alacak bir iman edindi. Tabii olarak memle- ketlerini ti den Alman Rus milletlerine karşı içleri gayzla, n tle ooldu. t Polonvelılar, Al- manların kendileri içi lardan da. ha likeli anladı- lar. 'usya sadece < Folonyaj hâkim olmak istemişti. Halbuki Al manlar açıktan açığa dağ im- muştu. ha iyalerini far tutmı Bü imi masıdır. İşte bundan dolayı bu; İğ Alman ittihadının ve kei in bi bası olan Bismark Polonyalıları mi let meslegi ezmek, Almanlaştı ali ia siyaset ve Imanlara tel- en biran Bal) nim Bu siya- setin ne ler iman zihnine an ğunu 'mek içi rallerin: Rayhiştagda verdiği Beyaz > az Rusya, Beyaz Ruslar... son günlerin siyasi edebiyatın- a sik sik geçiyor. Sovyet orduları Polon- yaya dahil Beyaz Rusya ile Ukraynanın parçalarını ele geçirmek üzere askeri ha- rekâta başlamışlardır. (Bolşevik inkılâbını mi kaçan burjua Ruslara da Diya Rus e ler,.Bu tabir, komünistlerin kızıl renkte arın rengi Beyaz Rusya asla coğrafi ve siyasi müs bet bir birlik arzedememiştiz. On üçüncü eke ie ismi duyulma- ga başlamıştır. İlk ös De beyaz dibine e m kre un için bu diye bir mi vardır. Diğer bir tahmine göre de memleketi kıs- men mayan kumlardan kinaye olarak böyle Ki 'Ukraynaı şimalinde Beyaz Rusların e nk Kn Solak, rez imiş nra Beyaz Rusya Lit- Üs vanyaya yaklaştı. Onunla hanedan izdi- Atletizm bak d muhtelif rekorlar kırıldı Alek çiz e Balkan mi akalarını e sndinda r celer alınmıştır. 5000 mı tree Riza e 4000 metre manialıda Melih, .Yayru ye birer Türkiye e yap- mışlardı! Rusya vaçları ve muahedel Likra - in rr er bazlani yvogridek'i, sonra “Vilno'yu “Polonya ile 1569 birleşmesini müteakib us lisanı bütün Slâv dilleri arasında ede ne en fakir olanıdır. x. Cifeini de Vel l lar satın alınıyor Adana (Akşam) — Hükümet, — ği le mevcud ve nn bulamı; tın ai vermiştir. Ziraat eri bu biz faaliyete geçmiştir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler