15 Şubat 1940 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

15 Şubat 1940 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 HER AKŞAM BİR HİKÂYE e hanım gelininden $ mükemme fırsat bul- x baş canım, bol ya oi , ye 1 cik şam yemekt nacak şeyler i Mikırdıda bir t yonuna gör Halbuki Hayr (Bisiklet i zengin bir program ehiz yapmak onun aklına bile gel na ah şu gelini... Ah şu gelini!.. yüründen herkes evde perh yriya yatağında ertesi r abç mi kocası sa i pek medheder de birkaç kere ori en Hat n doktor çağrıld Abone ücretleri Tü SE 6 AYLIK 3 AYLIK I AYLIK 1400 Kuruş 80 » 40 >» W >» Posta itt dahil memlek: Seneliği 3800, altı ayi 1900, üç aylığı 1000 kuruştur. olmıyan Telefonlarının: Başmuharrir: 20565 «— Yaz işleri: 20765 —İ İdare: 20681 — Müdür: 20497 Muharrem 7 — Kasım 101 8. İmsak 6 Öğle İkindi Akşam Yatsı E 1143 645 939 1200 133 28 15.23 1743 1014 li civarı Acımusluk sokak No. 13 binden aldığım 997 No, lu ve 19 Ağus- toş 1907 tarihli, diplomamı 17 Ağustos 1917 tarihinde Selânikte vaki olan yan- gında yandığını bildiririm Eczacı Abraam Mordohai Broudo Tuzak içinde Tuzak Tefrika No, 67 niz var... Ben de ayni fi- - dedi, - Fakat şu dünyada izli kendiniz misiniz?... stiyor sunuz? — Benim de annem,;'onu terkeden bir adamın kendisine çektirdiği azab- lar yüzünden öldü... Adını bilmedi- ğim ba annemi baştan çıkarmış, Aldatmış... İşte bunun için, hikâyele- rimiz aşağı yukarı biribirine benzi yor... Hakkınız var. İsmim Süha Kud- rettir... — Peki öbür isminiz Sühi buli? - Bana iyilik eden bir adamın ya- digârdır sırla; Elstan. Size söylemeği esrarımın en mü- 1 budur. asım da son. nİTSİNİZ Nakleden : (Vâ - Nü) mek pekâlâ kabildir. Siz dünya yü. zünde insanların tahammül edebile- bütün meşakkatlere uğramışsı. nız. Vah zavallı... Size pek acıyorum.., Demek bugünkü günde yardımınızda bulunacak kimseniz yok, — Dünyada kimsem yok — Hayatta muhtaç bulunduğunuz istinadgâh ben olamaz mıyım acaba?.. - Siz... Genç kız şükran ve minnetle sergi- lisine baktı, Erkek ise sesi, lâtif bir mırıltı har Mini aldı. Bir aşk nağmesiydi; bir kadi- ni beştan çıkaracak bir melodiydi bu. Şerminin doğrudan doğruya kalbine hitap ediyordu — Sizi kaybetmiştim; size tekrar kavuştum! - dedi. - Benim ne Yarsa psi ndir... Eski rüyamuızı tahak- kuk ettirelim... Ah sizi çiçekli çitin rkasından gördüğüm günler... Ben nlar sizin gibiydim; çok fakir. dim. Birdenbire talihim yaver oldu; zenginleştim. Şimdi artık size seve a6- i uzatabiliyorum. Sakın «Ol. »#meyiniz, beni rTeddetmeyi- Elimden gelen herşeyi yapın ve ei maziş niz. dükkânı- | 16 Şubat 1940 federasyonu çok | hazırladı Bisikletçilerimiz Balkan şam-! piyonasına ve Sofya - Varna | mukavemet yarışına iştirak edecek Bis zarfın bir program hazırl gi 3 lacak olan Balkan Hakem komitesi reisliği | ajan ay Al inhi- akem komt ol ajanı Hasan Kâmilin 4 için yüksek hakem komitesine tır, Bu ko- al olan aza- ve komlte dört eri futbol ve voleybol lik © cumartesi günü ya- k adi Vefa nnbul İlsesi saat 15,10 hakem i günü yapılacak vo- vi salonu: sant 14 ha - Kabataş L. saat Taksim O. avuşturma- Hem bunları in çok mühim bir 3ize rahat, mün- kolaylıkla temin edebili. İster mis — Memnunl Fakat sizi de arada sırada, dost gibi, kardeş gibi bileceğim, değil mi?... abii... En mes'ud zamanlarımı sizin yanınızda geçireceğim... Sakın red cevabı vermeyiniz... Dostunuzun teklifini kabul ederseniz ikimiz de bahtiyar olacağız, Uzun uzun konuştular, Erkeğin kandırıcı, sürükleyici bir hali vardı. Esasen pek samimi olduğu görünüyordu. Artık Şermincikte mukavemet ede- cek takat kalmamıştı. Değil sevgilisi. nin açâcağı evde metres gibi otur- İSLÂM TARİHİNDE Türk kahramanları Tefrika: No, 54 Yazan: İskender Fahreddin Bana ihtiyacınız olursa hemen haber gönderiniz hazret! Sizin uğurunuzda her zaman canımı fedaya hazırım ila Ittağını çalışacağım olsaydım, ülüse günder k büyük işi n kın var. İki camba; oyununu O) nizden başka ! - dedi. - Kalbimi d durun hisleri anlatmağa kal bir günde, bir ayda, bir senede izah edemiyeceğim... İlerde baş başa dığımız vakit bunları size sö; Kızın ellerini tuttu: — İstikbalden, istikbale aid proje. lerilmizden sonra lerim... bahse mak, kendisine daha ne teklif edilse kabul edecekti. Zira o derece tesir al tında kalmıştı. Bütün ömrünce kat- landığı sefaletten, hele şü son zaman- larda içinde yüzdüğü bataklıktan kur. aktı. Cehennem, cennet olacaktı. Daha ne istiyordu ki? çirkin ve sar- neğe hazırlanmıştı. iği, en beğendiği ine çikarıyordu. ordu? Sesi adelâ huşu içindeydi. Erkeğin iniz hali hazırı pacaklarını anlat Evvelâ sok | genç kız içir sa onları ğa çıkacaktı. Delika rleşip yerleşmem Yar bunlar olac. — Tabit te ki - izım € İ yi aldıktan sonra oturduğunuz beri eve ya gitmesine iüzum var | apulcular y ruyorlar ve bir aşkla nı anlıyordu. pek seviyordu. lamağa lüzum yoktu. Bun- ca zamandır, ecnebi memleketlerde ideali olan bu kız, nihayet ken- isinin oluyordu Biribirlerinin ellerini tutmuşlar, bi. rlbirlerinin gözleri içine bakıyorlardı. Erkek: — Vallahi sizi son derece mesund edeceğim... Artık bütün ıztıraplar ni- hayete erdi , evet... İnşallah... Ben de adar sizi bahtiyar Coşkunluk içindeydi — Haydi mızı U Bahayı k tan sonra siye bindil Bunl n aldık doldurdular, rın içine, bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: