4 Nisan 1940 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

4 Nisan 1940 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

POLİTİKA Politika âleminin en büyük muamması : İtalya Yarbin bidayetinde olduğu gibi şimdi de poliika âleminin en büyük iyadır. İngiltere e iie İngiltere ile Fransa Almanyaya karşı harbe girdikleri za- man en ziyade İtalya ile Japonyanin kendi aleyhilerine hareket edeceklerine ihilmal vermişlerdir. Lâkin böyle bir tehlikeyi göze aldırarak harbe girmeği saruri bulmuşlardır. O samandanberi Japonyanın pollükan oldukça tavaz- #uh etmiştir. Çin meselesinin halli için kendi menfaatine uygun dani ie rarlaştıracağı şekli ve surete muhalefet etmiyen her — geen “e yürümiyeceğine şüpbe bırakmamıştır. İngiltere ile Pransa a ea yayı tatmin için ellerinden geleni yapmışlardır. Yeni Çin nnd b tini de tanıyacak olurlarma Japonyanım siyasetinden emin e gm ie Fakat İtalyadan bir türlü emin olamıyorlar. Orta Şarkta vr zy le Fransanın general Weygand'ın Başkumandanlığı altında topladıkları ordu Sovyetlerin Kufkasyadan ve Türkistandan muhtemel bir İsarraruna karı hazırlanmış olduğu halle son günlerde İtalya bünu doğrudan doğruya kendi leyhine ve bahusus o Tarablusgarp, Bingazi, Eritre ve Habeşistan müstem- iekelerine karşı tertib edilmiş bir darbe vasılan telâkki etmektedir. Musoli. nin gazetesi son neşriyatında bu iddia üzerinde durmuştur. Daha sonra İtalya mülniidiaai da mevkii müşkül olduğundan bahseden bir Amerikan gazetesi. nin yazdığı mütalhayı vesile ittihaz ederek İtalyanın coğrafi ve sevküleeyş mevki kabili cerh bahirleri İngiliz ve Fransız cağı ve bilâkis Fransa İtalyanların hiç beklenmiyen şiddetli Mal, azeteleri karada Alplardan Franszların Oo yapacakları taarruzu i oda yere kırabileceğini Wâve etmektedir. İtalyanların bu neşriyatı memarlizi şeklinde İngiltere ile Fransaya tehdid teşkil etmektedir A kalılara cevab nie moi on sınıf İtalyan bahriye ihliyatlarının silâh altına davet edilmiş donanmalarının İlalyan sahillerine yanaşlırmıya- ve İngilterenin Akdenizdeki sahilleri ve adaları, olduğu haber verile ti celbetmiştir. Harbin mevrii rs orayla Malğüinin kati niyetinin meydana çıkmasına bağlı bulunuyor. karrür eylemesi İ F.K Milli küme deplâsman maçlar Beşiktaş dün akşam Ankaraya hareket etti » modlara ük depiaman | man yapacaklardır. Vela takıma ise yazın k rl b hafta İzmir ve An | ukşam Ankaraya gidecektir eda İstanbul takımları o yapacaktır. Cumartesi giri. e Geline m lime gör ray » Altmordu, Fener -. ay, nn mii ee | Ankarada Muhalır » Beşiktaş; Vefa > Miniş ve bu yüzden deplasman | Gençlerbirliği ile karşlaşağaktır. ii niyeti bir kat daha fn | © Pazar günü: Üzmürde Galatasaray < mağ © İ Alia, Fenerhehça - Almerda, Aakaredi e < Haftaki oyunlar için Galatasaray enin İzmire, Beşiktaş ile Ha Female kap sim | tedir. Galatasaray, Fener takım ' ma yönü Bandırma tarikile İzmire re ket edeceklerdir. Diğer taraftan Anka taya erken gitmek lüzumunu hiseden har lar dün akşam Ankaraya Beyiktankler dün kya AR ar Muhafız ip de karplaşacaktır. Beşikinş kafilesi Sadrinin idaresinde pa M. Ak oyuncul, vel, Eşrel. Faruk ile Bedii seker olduk» lan cihetle izin alımamadığından takim» İn gidememişlerdir. Altın çivili atletizm müsabakaları Alım çivili seletizm müsabakaları bu sabahı Fenerbahçe stadında hitam — 9,90 da r takımı geliyor. inanın 14 ünde ya B, milli taki | eniğinden | pu Bükseşe giderek Ri mile maç yapmam takarrür hi küme maç | bulacaktır. Müsabakalar ni verdi ed diği cihetle &9- | başlayacaktır. Program söyledi ra l Ni ğ oni | — 100, 200, 400, , hi tara şehrimize bir Macar takımı” | Kategori İ mi e. 400 | edilmiştir fenyonal lig inde en kımanan şehrimiz velen vaki | tutularak 4 ova tan getisilmesi kabu Hâlen Macar pri başta giden Kispeyi tai de maçlar yapmak üzere ev olan müracaatı göz önünde kendilerine yazılmış ve muvafaka be alınmıştır 200, 600, urun atla n .M 17 sade © maç ve Beşiktağ Galatamaray, Fenerbahçe klüiplerinin. oynayacağı b yeliklerimiz tarafindan yazılmış ise de bu men e oür kati şeklini almış değildir. Mecar lara karşı muhtelit veya klüp sake ler rinin çıkarılmasını bal #ibol aj Uğinca karar verilecektir. Dünkü mektep maçında Vefa - Ticaret | - 1 berabere kaldı. üdürlüğü va " ge al tehir ok ein Sö yag sindinde yapılmış im her iki takım fsh beraber kalmışlardır, # Beşiktaş Halkevi spor bemiteşindesi: 1— Evimin ikinci ve re a 040 tarihine müsadif pal e iaikevi önünden baglıyssaklır K ederek atieilerin yev- Müsabakaya işti, mi meskürda habatı vücut ederek vakte | #umaralarını almaları rica olunur, 2 €ek- | Wi ulaoak atletlerin de kera ayni günde mal 10 da hasir bulunmaları, $ — Aşab dü İsimleri yazılı hakemlerin Jütfen teşrif” leri ren oğunur. Mahemler; Hamdi Maver Mübeeeel, Adi Oley, Ömer Bestm, Nalı Mora, Şakir, Pulk Önem, Purusan Tekli, Neriman Tekil, Musa Kâzım Urunoğlu, Cw mil Usumağ'u, Pethi Dinçer, Melih, Garbis, Getan, Biya Atiet, Recep, Halik İktisad fakültesinin çayı İktiamd taküitesi, 4x mesun verme yıla nü Takan Meledi- dında yapılmıştır. Atmalar, maniah yapılan bu müsabakaları, top atmada limoni finale Bahriye Narın Churehili sen nutkunda beyan matbunti İtalyanın mali vasiyeti zayıf ve sevküleryş » ve sayıl olmadığını ve İtalyan hava kuvvetleri ve tahtel- taarruslarına hedef olacağını yasmışlır. nesi Fransada ve İngilterede gayri muntasr olmamakla | kalması ve dünya hururunum ta | Vela, Beşiktaş « Gemçlerbirlir Dün akşam Ankaraya hareket eden | Kiz mektepleri arasmndaki (atletizm müsabakalarının seçmeleri dün İbrahim Hakkı Kon Kararda deniliyor ki: «İbrahim Hakkı Konyalının Türk milletini « ve Atatürke karşı sarfedilen sözler âmme vicdanını b j hakaret cürmünün hangi şartlar dahilinde şayanı istima olmadığını | mahiyeti tahkiriyesini kabul etmek lâzımdır.» Cümburiyet gazetesinde klişe halinde meşrolunan ban vesikalara kendisine hakaret edilip humumetine maruz bıra kıldığı ve gönderdiği teksibnamenin de muayyen müddet rarlında ve aynı pun- tu harflerle meşredilmediği iddinsile İb- rahim Haklı Konyalı tarafından Cüm huriyet gazetesi aleyhine açılan da dün asliye altnca ceza mahkemesinde bakılmıştır Mahkemede davacı İbrahim Hakkı Konyalı vekili ve Hikmet Münif de vekihle lanuyorlardı. Celse açi ddei- ni eski müdafaa ve iddin mı ve başka bir di ha gerek r ve gerekse umumi mua larını tekrarladı! yecekler ağını söylediler. Bundan #önra hâl Halil, mahkemenin kararını telhim ets #İbrahim Hakkı Konyalıyı mevsufen ve neşren tahkir etmekten mazmun Hik- Münif hakkındaki mufassal esbab ibeli karar bilâhare tahrir ve sabit nameye İsak olunacaktır İbrahim Hakkı Konyalı tarihli istidasile Cümburiyet gi sahibi Yunus Nadi ve neşriyat müd vü Hikmet Münif aleyhlerine hakaret davam açmış ve ayrıca matbunt k sunun 48 inci maddâsinde mevcud cezai hükmün de mazmunlar aleyhinde tatbikini istemiştir. Davaya mevzu teşkil eden hadise 20/2/940 tarihki Cümhu- riyet gazetesinde neşredilmiş ve İlkrahim Hakkı Konyalıya imad olunan vesaik ve bir de matbust kanununun 48 inci maddesine göre Cümhuriyet ri taleb olunan İmes hem da punlu ddenin hüküm anıdır me —. gazete, inan Davacıya bli Cümheriyet gu İ de neşroluman vesikalar ceza kanununun inci maddenile şartları ve unsur tesbit edilmiş olan bekaret cürmü- İ ne mahal vermiştir. Bu vesikalardan bi rinde İbrahim Hakkı Konyalının müta- rekeyi müteskih Türkler için; o sEşek millete ve Atatürk için «Yahudi Mus tala Kemal Allah gözlerim kör etsin» yazılıdır. Filhakike müşteki İbrahim Hakkı Konyalının mensub ol cezasının 4 aya indirilmesine ka "| i mektubun bem geç öde ih- duğu milete ve onun Şefine yukanya | dercahman lat ve kelim, ve bu sözlerin aleniyete intikali mağdu- run çerel ve hersiyetimin ihlâl olduğunu | smrahatle gösterir. İbrahim Hakkı Kon yalının Türk milletini «Eşek» diye ham edişi ve Atatürke de yukarda yan- ları sözlerle hitapin bulunuşu milli vie dan tarafından het zaman için teklik olunacak bir harekettir. Be böyle olun» ca müştekiye isnad olunan vesaikin neşe sinden sonra onun kanmunile tep bit olunduğu gibi halk nazarında şöhret, vikar ve haysiyetinin düştüğünü kabul sek İlnm geli Mazmun ve müdalileri, davacıya ak ve maniama koşular olark 9

İsinnisal kız İnsel, koşuda da der, Yukamdaki le vövrnesi | sadile değil, tarihe hizmet etmek emeli. | İe meşrettiklerini söylediler, Halbuki ta» rih. bir milletin mu .t seyri Üze rinde hiç bir suretle tesir ve nüfuzu ol miyan şahıslara sid haller ve hareketlere Je meşgul olmaz. Tarih, ancak, milli ha- yalın zaruretlerile inkişaf eden hadisele ri kendisinde toplar. İbrahim Hakkı Kon keden evvel, mülarekeden sonra Türk m ve mukadderatı üzerinde v tesir yapmış bir şahsiyet değildir Yine mazmun ve müdalilesi, isnad olar nan hilin, olan olsn matbuat kanımunan 34 üncü maddesile « er bulundur banu söylediler. Halbuki, merkür mad. denin birinci satırlarım teşkil eden «Türk ceza kanumunun bükümleri.» | ibaresi ve sean kanununun umumi bükümleri meyanında bulunan 79 uncu maddenin ada mesbuk mü görülmedi. Çünk dilen vesaikle mağdurun hakarete ma- | ruz kaldığı ve işlenen bir fill le kamunun yeni karımın M üncü maddenin tatbik mahalli bulmıyacağı kşikârdır Burada rihne tebadür edecek bir nok- ta vardır: Atatürk, Türk milletinin da. | önik iradesini kendi şahanda toplamış ve bu milleti tarih içinde ebedileştirmiş tir. Bu itibarla müşarünileyhe karşı sar İmcitir ve vessikin neşrile Mihazanın karpılaştırılr davanın masmu adığım ve mütecaviz hakkında tese verilermiyeceğini tahdiden tasrih etmiş ol- duğuna göre, İlin mahiyeti tahkiriyesi ni kabul etmek lkzım gelmiştir. Makamı yalının Cumhuriye gazetesi aleyhindeki davası neticelend Cumhuriyet neşriyat müdürü 6 ay hapse mahkâm oldu, neşrederken tesiri altında kaldığı sebebler dolayısile hapis rar verildi ihakkın incitir, iddia hakaretin mevsuf olduğunu söyle migtir, Halbuki filin bususiyet ve mabhi yeti bu mekini nazar da varid telâkki edilmemiştir. Mazsun Hikmet Münifin hareketi ceza kanununun 487 im «i maddesinin son İskramna temas ettiği için & ay İsapen konulmasına, 100 Hira .ğr para sezmile ieesiyenine, ancak, mazmun İkkmet Münifin, cürme mevzu teşkil eden vessiki neşrederken O tesiyi alimda kaldığı sebeplere göre kendisi Jehine takdiri tahlif sebebinin kabulü mavahık munddelet olduğundan aynı kanunun 99 uncu maddesine cansunun dört aya, ağır pa 66 Krn 60 kuruşa tensilile ve yine Hik» ret Münifin matbuet kanununun 48 inci | maddesile tahmil edilen mecburiyetlere | tayet etmediği dosya meyanındaki tsielerin müşahedesinden — anlaşıldığına göre aynı kanunun son fıkrasında yam: | İan yirmi beş lira ağır pürn cesasile mah- kümiyetine ve takdiri tahfif sebebinin bw son cezaya ademi teşmiline, mazmun Hikmet Münifin bundan evvel bükme dilmiş olup ceza kanununun 89 uncu i maddesine isinadan tecil edilen 917/87 Ve 908790 sayılı ilâmlerdeki mahkömi yerlerinin de aynen İnlazna ve ceza | kanununun 95 inci maddesindeki sara | hate binsen alimct asliye ceza hâkimlir | ğinin hükmetmiş olduğu 25 lira ağır par GÜNÜN ANS Doğumunun yüzüncü EMİLE 4 okan 1940 tarihi meşur Prama edi. | bi Emile Zola'nın yüzüncü doğum yıldönü- müne rasladığı için 4 nisanda yani bugün Yranamada büyük törenler yapılacak Emile, bir İlalyan mühendisinin oğluydu. Annesi Pranssdi Hachetle külüphanesin- de memurluk eltiği mada pek as dikka esibeden iki roman yazarak edebiymi ha- yana girdi «Marsilyanın saran», arruua 1004 Ve, «Cönter A Ninem, 1808 te LA canlemlun de Claude, eserlerini neşredin. ce, artık dikkali celbelmeğe başladı Thd- rim Raşuini 1M7 de, Madeleine Pörat'yı 1008 de yazdı. Arada tenkid yanları da neşretii Oençiiği sönük geçmişken şimdi artık yavaş yavaş şöhreti artıyordu | Bühassa 1NTİ ie İED3 arasında kaleme gi- dığı Kougon - Maçuari serisinin yirmi pö- mahı ile, büyük romancı, şahsiyetinin Be- malini buldu Metinin em maşharlam As meir (MET), Germimsi CORA), La dere (iMT), Se bila bumaine (1890), La dö benle (iMa) dir, Mu yirmi eser, Pranamda sikinei impara» Morluk samanındaki bir aiienin tabii ve ig» | Mmal tarihi, dir. İir ailenin efradı, sahi. müş bir kadının | dağitim teşri etliğimden temkidreye uğrndi, | «Dört İneiie serisinin dört yaman; günlere fakat vesaik eşek» diye ith, disi Fakat Ceza kanımı tasrih ettiğinden Gülü m GERMAN İSİNE edilmesine nn mali vaziyetine ve filin Lu göre mazmundan 79 » tarafla amy etim lira manevi sara ye verilmesine, 85 ray dava havcila 150 İroş Bt basi Hikmet Münile tabmiline, gar ! nnm aynen inlazıma, 3/4/940 temyizi kabil olmak üzere karı“ rek müddekımami || pk da hazir olduğu halde um telhim edildi; de runda tarafla «len ve alenei m Cümle dilediği. ielelimsile tarafınd, yet gazetesinde Konyalı İbrahim Hakk huriye gezeteni aley dün asliye yedin: devan edildi an Cay an davaya i ceza mahkeraskyda Teka gönder eya ml taya verdikle Ahmed Es “er ve Nahid lemdiler Ahmed iadesinde, davacı vekili Erge Ruhinin | kâtieliğini yapuğum, teksin mektubu yanluken kon bul din, takulp maktul ie buçuk snhileden las olduğunu sonra dan öğrendiğini ve bunun Tahir dan postaya verildiğini söyledi Mahkemeye verilen ve mek olduğu iddia edilen vesik ince bunun, ş im. buçuk sahifeden fazla duğu görüldü Diğer şahit Nahid de, mektep taleber “ olduğunu, ayni zamanda avukat Etem Ruhimin yazıl çahştığım, Cum hutiyet gazetesine gönderildiği dedin dilen tekzippamayi daktiloda kendi yazdığım ve bunu, Ahmedie | beraber, yine ayni yanhanede çalışan Tabir seln- da birinin postaya verdiklerini söyledi Bunun üzerine B. Hikmet Münifin ve killeri söz alarak davacı taralı Cumhur et gazetesine gönde tekiz mektubunun garhı üzerinde 18 Mi pol bulunduğunu. halbuki teksipmeme, ididin edildiği şekilde iki kâğıt üzerinde ve bir baçuk sahilelik olsaydı zarfın üzerimde dokuz kuruşluk pul bahana icap edeceğini, çünkü şehir dahilinde ta- ahhütlü mektupların dokuz kuruşluk pu la tabi olduğunu, zari üzer me 18 kw ruşluk pul bulunmasının de. kendilerine gönderilen mektulun, kendi iddia etk İsi şekilde arap harflerile » almış ve mahkemeye verilmiş bulunan usun bit mektup olduğunu isbat ettiğin sorled; ler ve İvi cihetin teikikile, mektubu pos taya verdiği davacı ve şahidi tarafından iddin edilen Tahirin de şahit olarak end rhp dinlenmesini istediler Hâkim tarafından veriden karar ge rine posa idaresinden bir yemur çek” riarak tekzipmamenin zarlı kendine gösterildi, Memur, bunun üzerinde | kuruşluk pul bulunduğunu söyledi Mahkeme, içerisindeki evwek ekleri arıtağı apimam Halbiirlü mektup | sarin üzerine me miktarda pul Yapıştımlarağı cihetinin posta idaresinden yopulumasına ve Tahirin de şahit olarak çağındıp dim » lenimesine karâr vererek yyhakemayi nisanın onuncu çürşamba gününe birak't. p sureti hik edi ylediği gibi bir değil, eksik ol yıldönümü kutlanan ZOLA tahlil neticesi, bu iddlanın, teriliyor Momanda rahat ve natüralist pazatiği” Metini tatbik eden Zola, kanları, en sayi maktalarını, bayvapıdıklarimı tut çıplak tahakkuku gö dr: «PeoondiM., «TAVAN, «Veriik, ve müm ellifin ölümü yününden tamamlamı olan ejusicer. Bu Beüney kiiayla, HE siyaartin tesirinde de katmış son de Dreyfuk davası enaypda Beli #Asroren Mamiyde bir Gazele; pir de sie ham ediyorum» serlâvhas naşretti Mahhömun gide «ie almıştı, Neteede m emeyg gevimdie Mp bir sene hapse Ve 2000 rank cemi mahküm oldu, Bunun Üzerine hir müddet İngiltereye çekildi ve datanın yeniermesi Manrine İSE da Prusaya döndü 1901 da, bir görünenin açtığı yazlar yüzünden ka“ saya kurban gili; sehirleneyeğ öldü Mer dsha yaymıştır. Hun. Marin arasında İUTİ te kime aldığı Thertsn Masin isimli dram da vardır. Şi köme Müriler Rabourdin ve Movton de r Ayrca mühüm tenkid Kitapiş AM Malhim münak ir

Aynı gün çıkan diğer gazeteler