17 Mart 1947 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

17 Mart 1947 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e : 'anç ven Kazezâ , 13,-19 VROLE), ıçık ari” kür ye (3249) : satın Me kutrunda b 5 edadınd kalınlığındf vrupa mall 1 konçlu mbu yasi 150 m/m m n/m ga vha 20 ml, uğu Bi eminat m8 renin hi Ze tiklal mİ 326 (2, İsteyenler No. 98, AKŞAM'ın Küçük ilânları.. af No. 10206 — Fiati her yerde 10 kuruştur. m Sene 29 PAZARTESİ 17 Mart 1947 - ? Amerikanın yardımı münasebelile usara ve Atinadaki Amerikan Elçileri müşavere için Vaşingtona davet edildi Sahibi: Necmeddin Sadak — Gelir vergisi Tasarı üzerindeki tetkikler sona erdi Ankara 17 gisi hakkindaki kanun rindeki tetkikler muştur.) T şeklinde çitçiler ver- giden tamamen muaf tutulmuşlardır. nispet Jefler. hakkında, yen hükümler. kon iştetmie, En verimli En ucuz vasıtadır Yan lerini ilen Mare eden; C. Bilik <— Akşam “Mavoaam Geceki aşk faciası Bir genç nişanlısının annesini öldürdü Nişanlısı Anna'yı da Jölüm derecesinde yaraladı Başkan Trumanın tarihi nutku ! Ruslara bir darbe tesiri yaptı -| a amme faciası ve'bir | koyulmuşlardır. - Viktorya; bu işin gi ls nişanlısını anaşını öldürdüğü olamıyacağını katl bir lisanla gence een işletme en Sn rene) da ölüm derecesinde | söylemiş; Anna da anasının den emer iştirik etmiştir. Vergisi vert Bu kan vakanın ut ül Uğradığı bu hayal'sukutu karşısın- inlerin . öğedi di da çe le gelir ia rinden tenzil edi Kıbrısın mukadderatı Amerika Çin işi ta görüşülmesini reddetti nin konlerans- 4 ae De v. gk geçtikten sonra Anna Kal- da, oturan ve mar: etik adında bir Ermeni gene Dun- arkam evvel, Galatada Ta- rr dn 6 numaralı apartı- Kali md ur esen nr lara girişmiş- | bırakt müddet ası Viktorya, kımı Lefter'e| | Viktoryanın cesedi muhafazâ altına Yunanistan, kendisine İm silen razgeçmeği düşünmüş ye sima eme Sanli kesilen An- Lefter'e açmıştır. | na lu hastanesine kaldırıl- ilhakı için yine General Marshall bu kararını inin irin tata simunnn | mr. başvuracak 1 ln ekiz yene eni Dai DAUM Mu Saz 6 ktoru aşvurac. NV: ının fikrine meyl yaslı uş, adalet dol $ mektupla Molotofa bildirdi Lefter, dün bir yo heye Sonra) B. Kâmil Ünsalan vesedi muayene et Hece geç vakit ni ne git- İ miştir, Tahkikat devam etmektedir. Gel. Londra İT.(R) — bei yağd 11 0) — mirleğik Amerika | sunda bir konterana yapılmasına da : z ş Yunanistana ilhak ME ükümeti, Çin meselesini sörüşecek olan teklifini reddetmekte “ve 16 M t hitl . ihtifali gile. talimi min söln: Denli e he Köln iştir etmeğe taraf-| Sovyet ve İngiliz Deileri Bakanlar. art şe eri A Brie göre, böylü a heyet dün eri dönmüş; | tr değildir. General KR hükü- | le Çin dürumu hakkı . ş e sk eyet adaya g 5“ İ metinin bu kararını mektuplâ | ati edilmesini teklif lek dir, di ir, Heyetin teşebbüslerinde mu-| Molotofa bildirmiştir, » Te bit ceva esasen beklenmek- ği vaffak olmadığı bildirilmektedir. A nizi, teydi. Amlaşıldığına göre, Marshall Heyet başi tarafından veril |ehpas b emri Ml) plant Açma m, Sü E mala ln enn yaben «cuma: wn si bu bun r alâ a bu tali ar günü Yapağı Hazırdır Bu mekiabunl Amer Dı Değeri 'unanist akanı Mol waş bitmiş değildir. bni yani yen müracaat; B: tofun Çin meselesi husu- larda bi Demokrat Parti | lideri Adana'da Celâl Bayar “Hepimiz kayıtsız şartsız milli hakimiyeti istiyoruz bu-uğurd mücadele edeceğiz,, diyor tonda ne edimi repo iL < b piş RE yı Şi mak isin Merkezler: me sa sulam. da getirilmesi teklif edilmekte

başlıca imar gayretinin. Yunanlar dan gelmesi lâzım gelmekle beraber İST - 1948 senesi için İmar bankası. Bin di 25 milyon sorry Ura- rn üz Adana 17 — Demokrat Parti Genel Jeti eğ sem -| başkanı B. si Bayar, dün Mersin-| sanın, ndaşlara ein m çiti bak den şehrimize gelmiş Ve, heziyetleri, memlekette. kökliğ- büyük bir kalabalık tarafından hara-| tirmeği vazife edin retle karşılanmıştır. ka, Demokrat Parti merk si ve enflâsyona münl ii eN Ni önlenmesi lüzumu belirtilmek mektedir. inme benz le -l beklenmi Filistinde sıkıyönetim Pe itibaren kaldırılacak devrelerine Berin he- üz cevap er it Mar- 7 vermesi TE Kudüsti f-| tunmuşlardır, Nutuklar © söylen- bildiri idi SEE sal ln Brüpekikaleri bar|m, gh gelenler kap çim LİN a msi ir pılan hazin bir tur, Bir manga er, havaya üç de- m aça “uğra, | anılmıştır. Şehir meclisi rk da ateş ; : maştar. Tri üniversite, Bugün öğleden itibaren, Filis 1kevi tinin ban yerinde tatbik Si ii ri ihtifalde hazır bu-İbir geçit resmile son verilmiştir. mekte ad sıkı yönetim kaldırılacaktır. Şehitlikt gear törenden bir ini 16.mart şehitlerinin aziz hâi Trumi nutkunun Ramada tesirleri li e Me a AE) | ee Kalpak. Ger Bayar, müddet istirahat ettikten sönra halka hitaben bir ee ye dedi ek — Birçok aranızda dü ka: be: mücadele edeceğiz 've öyle ümidedi- ye Mi bu a er veya geç ka- olun: ez ayar şerefine akşam ai bend. Demo Yasi şahsınadır. betle skin. Düşündüm ki, eğ Rus|D, P. nin maksat vegayelerinden de uzun uman bahsedeyim) Baki görü Pek güzel bir terlikaya - İkTEŞLE Oyan akarnınağı Ken Nihal K aramASARAlI tarafından yorum ki siz D. P, m 2 lonları | den iyi anlamışsınız! Mademki D. PE. nin Sie şahsiyetine, bütün kalbi: niz ve ızla müzahirsiniz; D. P. lralabe ei görmekle be- raber, Cumhuriyeti, yani büyük mil tasarı hazırlamıştır. reaper TEE DIKKATLER: İman em l Kömür işini Ee etmiyelim İ | bakar ia el n düşünmeli; rin » Gen muame- ei hele beste, fıstıki ma am ve bir rel da bir ki iyasi bedbin- ve £ oğla n biri nin yrtuk hakkında kutlandığı dağılan teşekküldü. Ye kütürlü lisanı kullanmakta. | serbes satılacağı tarihe iii Mene Giye dali rl caksınız. Pek yakında, AKŞAM'da Vefa 4- Galatasaray 2 Günler Geçerken: — Kullanılmış elbi: elbi seler erikaya ismarlanıp çoktandır gümrüğe . gelen “kullanık ve tabiatile Ecçmiş veya geçecek — elbiselere, özle e göre Şimdi iii inal memleketlerde müş- sıhhate zararlı oluşları değil yerine, er ii ölü eydan ol cins teli, en zarif ira asarlar bni keten... Asıl ceket astarlarına gelince yüzde yüz e gümrüklerimizdeki elbiselerin içeriye sokulmaması da bu gre r; astar olarak safi e il “Tarifeye m hagi resmi almı mecali şet. tarı yüzünden iyim tarifesi üzörinder ln elbise — almak Samur kürk alır gibi bir bulacağız İri oradaki gümrü ikler arifes'nde alan iniş eler içine ark cağından ipek edilmez mere a t3 ie lacı iş Dimer de A i, rna izımdı. Öğreni inse sökkülü, ip istesin, gi diya arda gümrüklerin pata yoktur; a ai eli imiz müsaade etseydi de giyim eşytsi- ne in şu sma b lkumız er gr İaşe aş piya en iyi te yrer terzi ve ku ik e boş gili dinle > sı üzeri,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler