27 Eylül 1947 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

27 Eylül 1947 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eylül 1948 | torbası alınacak Başmüdürlüğünden: ? bin adet uçak torbası alımı açık eksiltmeye sanat 19 de Büyük postane binası Mala ; toplanacak Alım Satım komlsyo- i Deli gar Print elmlyorsu- | LTİ ELİ eve, rahat © «5252> lra «50> kuruş, geçici teminat «39333 lira mu? ! ği er BÜTÜN ECZANELERDE BULUNUR Toprak tesviyesi ve parke "ae bazi e döşeme işi yaptırılacak di hepiniz Ankara Belediye Si eşkehiğeeia n: nl beş tüken sokaklarının. hemi ilâr topla” © elinize işi on beş gün aşyorum Asfalt kaplama ve Selman işi yaptırılacak kurmadan Kn | KURTULUŞ ie Halkevi Biçki ve süre ile açık 16 da Belediye ve Çamaşır sabunu alınacak - Akşam Lisan Dersleri 1 z Hemen ne ekenler ve (25) ton ES: Alemdar Caddesi No. 23 "Telefon 21737 da ı Mağazasında satılacaktır. ARANIYOR okulu tamir ettirilecek dilmesi. wv.“ Erzurum Bayındırlık Müdürlüğünden Erzurum öğretmen okulunun onarma işi Kapalı zarf usuliyle eksilt- mey: , — Bu işin keşif bedeli «47639» lira «803 uruştur. — İhale 10. 10: 947 cuma ak aat 15 Bayındırlık müdürlüğün- de pim komisyonda yapılacaktır. alt münakasa rez şunlardır: Sözleşme projesi, ek- hemi ekini keşif hulâsası; hus izi fenni şarinamedir. — İstekliler bü münakasa evrakını bayındırlık müdürlüğünde oku- teklilerin bu işe girebilmeleri için İhale gününden Üç gün ev- yet vesikası almaları ve k gi af sıra numaralı makbuz karşılığında arttırma We eksiltme komisyonu baş ve müra in Dell i Kurumlar Arttırma ve Eksiltme ” en Ist.As. Tbb. Ok. MALİYE lik teminat 329 Jiradır. Başhukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlü- çalışma günlerinde komisyon- ane a Çadır alınacak pa Bayındırlık Bakanlığından: 3 > iş için Bayındırlık Bakanlı- K Mürdin 4. Alayı Satınalma ibraz etmeleri şarttır. deniz bay emisyonu 1 adreste muhammen pa- East... bedeli iin BES zarlıkla arttırmaya konuldu ai Ekim 947 çarşamba günü saat 10 da Alay

Bu sayıdan diğer sayfalar: