June 21, 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

June 21, 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 AKSAM SÜPÜRGE: 345 Lira Peşin 375 Lira Taksitle (15 peşin, ayda 30 lira 10 ay taksit) MATAŞ Galata, Tahir han - Tel: 44996 Yar , Yanık; Çatlak; Çib Tİ lu kakilapı HER Ankara Msi Başkanlığından 'enituran mahallesinde sebze bahçeleri lunan kadastı De e ima 4319 sayılı adası 1 par- selini teşkil eden (14245) metre kare 2 iz erinde yapılmış (1337,50) metre kare ir ve (863) tre kare hımış hay- van pansiyon binaları tırmaya konulmuştur. 2 — Muhammeı Kapalı zarf önlişlB satılmak üzere art- 8 deli (326530) liradır. — Şarinamesi pa görülebilir. 6 — İhalesi 30/6/950 cuma günü sanat 16 da toplanan beledi- m lk yapılacaktır. erin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi sara- her gün belediye tutanak müdürlüğü kale- Si iğne allığı cakları teklif mektuplarını e gölde saât on beşe kadar koliye; başkanlığına makbuz karşılığın- da vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları lâzı ig 7118 EMİRGAN'DA Yi Şoför mahalli: Geniş, üç ki kapılarda küçük camlar vasıtasile ve a rk yeni bir hususi hava en ayarı. Açılır ip. (Şoförün oturacağı yer ileri geri kapanır arka şoför penceresi eyanebil. Ke şoför ma. Şasi üzerini de? 5 silindirli bir halli KR görülmez. motör olup üstten supoplıdır. Şanje- Hariçte teller arşı ter. Oman 4 vitesli. Takiy eli diferansiyel e ve Di enler eza ve hava ö üzerine. tesir yi kar; ye alı, şoför idrolik e havi ln pencere n SERVO tertibah. ler, ARZU ÜZERİNE: Radyo kalori: ildiği takdirde 5 İN uzun fer ve camların buğlanmasına karşı | Şasi kamyonlar çift drene ve tertibat, Hava cereyanı Ear, soğuk hususi DİZEL motörlü olarak ta 8 sıcağa karşı yeni tertibat. Ayrıca | verilebilir. YALI İKRAMİYESİ 21 Haziran 1930 IM DİŞLERİN zel BİR YA KARAKAN vi ANTİSEPTİK DİL FIRGALA .. GÜNİ ETER mevaddın safiyeti, miktarının fazlalığı, kulla- nış ndaki temin eylediği 'M/ itibariyle PERTEV MACUNU “AUSTİN” 2 ve 5 TONLUK 1950 MODELİ YENİ LOADİTAR TİPİ A U $ T I N: e güvenebilirsiniz. TEKTA| Beyoğlu, TELEFON: 410 THE Bütün izahatı aşağıda adresi yazılı acentesinden hemen olabilirsiniz Ş TEKNİK VASITA USTIN MOTOR EXPORT TİCARET T.A.Ş İstiklâl caddesi No. 103 — ISTANBUL .GRAF : VASITALAR -iSTANBUL GORPORATION LTD. BIRMINGMA T. 6. ZiRAAT BANKASI Vadesiz Tasarruf Hesapları 1950 YILI iKRAMIYELERİ: İSTANBUL ve ANKARA'da & Ev, Ayrıca: 200.000 Liralık Para ikramiyeleri Ev kazanan isterse bedelini alabilir. ACELE 150 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRINIZ. Her 150 lira için ayrı bir k .ra numarası ektir. 10 Mart, 15 Mayıs em yalnız para ikrami- yeleri; 30 Haziran, 31 Tem: Ağustos, 30 Eylül şer ev olmak üzere hem ev ara ikramiyeleri İkramiye giriş şartlarını Bankalarımzdan öğreniniz SEMA EA EU AREA ZAR DELEGE EMSAL YAKA ei ee Perakende satılmaktadır, | a Büyük Tünel Han No. 16 — ————— BETO Istanbul Emniyet Sandığı'nın 6 ncı Noter huzurunda ER 19 Haziran 950 ik- ramiye kesilene kazananlar; İkramiye (Hesap ği ikta, No. 10,000 lira 11261 pe 2 Kadıköy Ş. - 2,500 » 3589 Mej ipa Ş. 1,000 » 2119 1,000 » 105459 » #» 1,000 » 102351 » mii 1,000 » 13 » Kadıköy Ş. 500 » 100: » Beşiktaş Ş. 500 » 104774 » ve Ş. 500 » 93941 » 500 » 97151 » » 200 » 102526 » » 200 » 1665 » Beşiktaş Ş. 200 » 18618 » Merkez ZzŞ. 200 » 102206 » 200 693 » zi Ş. £ 100 — liralık ve Miralık faile MENKUL SATIŞ İLÂNI Kadıköy İcra Memurluğun- ği 950/236 Bir borçtan dolayı | | e E ade! lir. 70 ai Merkez ve Şubelerimizdeki Mariğ, akli Mia. an lerinin hükmi ve adreslerine bildirilmiştir. “.. Salâhali Zayi kâğıdımı ve e keremi RE ye- geni çıki eski- 1333 Seli (Un Esat-Konoralp eder en lürlüğümüz için erkek San'at Enstitüsü mezunlarından alınacaktır. 50 pazartesi günü akşamına ka- dar birer dilekçe ve iki fotoğrafla (birlikte (müdü: EDE müracaatları ilân olunur, (7963) Maden Direği Nakledilecektir Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdürlüğünden Devlet Orman İşletmesinden satın alınarak Bolunun al pan Bi m depo edilen ve edilecek direğinin İsmetpa- alet mizce temin edile- İstanbul Sıhhi Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan anesinin soğuk hava deposu İn- yat ta a meye & kanla tur. Eksiltm Ki El Cagalolundn Sıhhi kurı 2— tesi günü saat 15 de lüğü binasında . toplanan umlar stilini mania yapılacaktır. Muhammen bedeli: 6500 lira olup, ilk teminatı: 488 adır, 3 — İstekliler, bu işe alt şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda görebilirler. 4 — İstkelilerin cari seneye alt ticaret odası yemis ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter ilk temi- ie makbuz vefa iğ güre olduğu halde bel ie ve aalle a üteahhide verilecektir. cel pi 2 teminat mekt sikasını ve evvelce bu mevzuda iş yaptıkları onla teklif ineklere birlikte tevdi etmeleri. m işe ait şartnal : Etibank Genel Müdürlüğünden, is tanbur Etibank İstanbul şubesinden, ; İşletmemiz baret grup müdürlüğünden, hale eyl 16 da sından e ve m Sel ekini ırfların aat 15 e kadar işletmemiz besetipliğine veril- m Ur, vin sonra verilecek teklifler. kabul edil- Eşe ani vukubulacak teehhürler de nazarı HEDE, alınmıyı vi — İşletme çepni ihaleyi ai serbesttir. (1969) dilediğine yapıp yapma-

Bu sayıdan diğer sayfalar: