2 Aralık 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Aralık 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a e AKŞAM'ın > Küçük ilânları en verimli en ucuz : | ) Yorollir El FİLM - vasıtadır ş > " Si - PE VE KÂĞITLARI; eml a) 5 m NE 3) Sene 33 — No. 11549 — Fiati her yerde 10 kuruştur. CUMARTESİ 2 Aralık 1950 Sahibi: Necmeddin :Sadak 0 Yazı işlerini fiilen idare eden C, Bildik — Akşam Matbaası Korede nisbi sük t OREDE TÜRK SÜNGÜSÜNÜN "rumen Atlee | çebinesi mülâkatı sali. | vam YAZDIĞI ŞEHAMET DESTANI | Günü basiyor “55” (R) — Pleven kabi- esi Pk Millet a side 160 Fransız başbakanı Plevenin de: oy fazla itimat oyu almıştır. si e iste yaptığı beya- nal re e pp hükü“ aşingtona gitmesi muhiemi e v eri genişlet Kahraman tugayımız , çetin savaşlardan sonra, yaralıları . ve ağırlıklariyle beraber Piyonyanga cekildi VE ei Londra 2 (Ra: ge )--- Başba-/hafta kalacaktır. İki hükümet)n — Güvenlik Kohiseyi ta“ Attlee, :salı nü Bâşkan|şefi Koredeki askeri vaziyetle,İrai e an e ae imiş olan kan . . 2 . . .. : Truman'la müzakerelerine baş-) askeri ve siyasi hazırlıkları. ve|udutların aşılmaması, «şimal ÜLLeTiK KUVVE 2 mevzilerini tahkim ©OİYOF | ic ae ar çin ven Avaya mist m can Gn onan e. ası İ iii ilen vafacak” ve orada bir rkası 2 nci sahifede) İrunm Atom bombası iki âza nın kullanılmamasını istiyor 2. (R) — ve yönle sğme 5 için ikmalini ğı m . . e bugün seçiliyor tezahürat yapmaları ihtimali ( Kusan iver e karşı Dünyanm bu buhranlı deminde kelimeler, : şel «Harf-i-Cet» ler üzerinde durarak birbitimize düş: vakit a ya değiliz. Tehlikenin büyük © Arnerika devlet ri olduğunu > İhgi adâmları tugayımızın kararı. komutanı * Tahsin Xa; zıcı umumi şe Arslanyanın Press) : Türk askerleri hasından Me aslanlar gibi sohra buraya n.. Kara nünist isar a- kom Ziveri, târafın- lduk sonra n dümenin n rik Dünya şampiyonluğunu kazanan güreşçilerimiz bit arada apıla— ve rühani Ya dün g federasyonuna bir doktor raporu gönderere şlere ll sini bem m durum muvacehesinde gi edersyonu ke milletler rası güreş hab: on da y Le bu vaki. ka nda Yaş şid- edir. Yerine vE aşka üre k genin. girip dn ei re üzerine belli caktır. ti 3 üncü sabifemizdeT “İ Truman 18 milyar tahsisat istedi Amerikan ordusu ve imali federa: detle Ezine girmiyeceği milletlerarası -gür (Arkası 2 nci sahifede) silâhlarının Nevyork 2 bu mülâkattan temsilcisiyle vapur ” e bugün geliyor kâç gürdür Ankara'da Yali Fahreddin Kerlin öğleden ve atom içir Kadirlid lide yangın li 1 (AA) — Bu sabah ân bir yangın neti- dükkân içindeki birlikte tamamen lira olamadı. )mam rtücü bir zifir | So Rusya o tarihte Gü- kokusu “Va apurlarda o ve| ele sonra dertlerimizle uğraşacaktır setli Konseyinde Ti bu- (Arkası 2 nci sahifede) — Aman oğlum, bizim derdimiz bize yetiyor iradi. tenzil cisi m görüşmüştür, görüşmenin . bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: