13 Şubat 1952 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

13 Şubat 1952 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bahife 8 t EL i ARŞAM'ın Küçük dânlam Yunanistan ve İtalya ile apıl: ili yapılacak milli maçlar — | (Baştarafı 6 ncı sahifede) İLLİ futbol | takımimiz | yarterre Bin Ev İLE İKİ ARSA 'u Akdeniz kupasın. İBİR APARTIMAN SATILIK — daki son deplâsman maçları” | ye ag, verısüzl Mutama, sokak nı İtalya ile 24 şubat pazar günü Napolide, 29 şubat cu- SATILIK ARSA — Mecidiyeköyü- günü anistan İle nün mutena iile ve e tinada yapacaktır, Bu maçla" İğedan me kini. Ta Iştirak edecek ol: gt takım kadrosu tesbit edilmiş | TAKSİM - TALİMHANEDE — Top- olup bu hafta salı ve . pers ta Ye Kete ö p dük gembe günleri — Ponorbahçi İacizen salık Dükkan görüş oldu. stadında iki antrenman yâ e hak ere de elverişlidir. Mü- pacaktır, Mi ımı her |racaat 7 —a zaman olduğu gibi bu sefet | aceLE SATILIK BİLÂRDOLAR — de antrenör Rebii çalıştıras Galerim. karyolalar, ve zata taktır, MUli takımın bu iÇ Me a ferki .seyahatine hakem ol m Kranilanes Viro Tak Ankara bölgesli ACELE KİRALIK gaffer Ertuğun iştirak etmesi | TIMAN — m Selviler önde” Federasyonca takarrür etmiş- |si Çaltan Şarlı Ne Da le ör İEBOL REN hu “de, (kt 3 numaraya mürar pit, w ekte bul profe: : uğramamak için milli takı |sx havacı çocuksuz teri edilir mımizın bu seyahati dolayı- | Tel: 69136. Kadıköy, Rıhtım Cad. Mi. siyle ilk defa olarak kamp |sskimüli No 11. m6 —3 karar en vir Na vermiştir, diy yp iie ye ik No açmamağa sl ei için; Olimpivat Ovunları EE ZA m ledi bir Ee sr, Müracaat - Galata Veli Ale ma 5 Gazi köprüsüne ATIL SA — e Ei Ma li e ün öğleye kadar 30213 e telefon —ı EVREN SATILIK BAKKALI Di İYE — İşler vaziyette Tekel ruhsatiyeli Kur- ii imei | müracaat ÇOK ACELE SATILIK DÜKKÂN — Böikin Jikeli <aldeşinde 1.9 5 maral. Müracaat: Orhan Dinçel - Emlâk İşleri Bürosu, Tel: 40304. TM yz mi” teşebbüsün > peşineliricE || ÇBATEE E YERİ — döküm ve sair imal isli sanayi bölgesinde at: Balat Kürkçü Çeş- mes —3 “e TN aş di genç piy: uu a üp eniste e Aypan vi seni Davi Ze Stok- holmi yapılan tenis en iyi UN! Hamalbaşında e arsa a yar da atıl, Bez. kabul vi “Pangaltı si kat kat kantarlu apartman, akla Föales da. Tel: 80528, A3İ2A m3 “| DEVREDİLECEK BAKKALI E Kadıköyün işlek bir sarin 16 bakkaliye * dükiküni * devredilecektir. ie e 21558 “telefon numarasına 15. ten İ5e kadar müracaat edil- Beklenmi Tükleiz İsveç seyirleri "im ret içinde bırakmıştı FIRSAT: — Piyasanın tanınmış, BE ya ep 2 ote LMANCA DERSLERİ — Alman öğrenen kind zayıf talebele- oki HUSUSİ Di Ortaokul drenclerine rika ve lise ğremenler g.L 9.9:Y e.8 T 13 Şubat 1952 RUTUBETLİ VE SOĞUK HAVALARDA i Grip: grip baş- an Dizindü Si çok tanalık- ların önüne geçer. Kininli Gripin Baş, diş, #dale, sinir Gyien süratle teskin eder Romatizma, siyatik ve lumbago ağn > sizl şi tile rına karşı faydalıdır, —. a m ban >. es tebdili içip elli İrmik gür önerme Aksi takdir. değiştirilmez. İlân tarifesi Son dân e mi Sam 210 “Cemaziyelevvel 17 — İmsak Gü Öğle İkindi Ak Yas. E. 0120 0649 0940 12.00 0132 1140 V. 06.59 12.28 15.20 1740 1911 0619 Idarenane İstanbu! Babıali civarı wi iv um 1aSİiye İKİNCİ İİĞMİ sam Tasfiy: aklığı e halinde Emprime Limited Ort; tasfiye memurluğundan: an ittihi Çamaşırlarınızı SARARMAKTAN koruyunuz; Onların BEMBEYAZ olmasını —— Isterseniz, son çamaşır suyunda : COLMAN “oküz Bas” Çivitini mutlaka kullanınız. Şir) tarafınd. az Ocak gün v yılı Sicili Ticaret gazetesiyle neşrolunan ka- rar gereğince 1.1.1952 tarihinden itibaren tasfiye haline gir- miş tadır. Şirketten al: un: ni iie tarihinden itibaren bir yıl zarfnda Çakmakçılar Cad. daki tasfiye memurluğuna müracaat ederek (ala ve tevsik ve kayıt ettirmeleri ilân olunur. Tasfiye memuru Mehmet Pilâvcı! Gaibe ihtar şe E suçundan sanık olup meskeni bilinmedi- . nun 212 Ein mucibince galp sayılan 'ankurtaran caddesi 78 No. li hanede di Şubesine veya kıt'ası Yl m nN bildirmesi von kanunun 215 madı ğince ilânen ihtar oluni li (2234 — 564) TİMSAH Sırf kauçuklu ketenden birinci sınıf işçilikle ina edilen yazlık keten iskarpin ağ Garı ayanıklı, Zarif ve Fabrika; Rami, Topçular Demirkapı Caddesi No. 12- 1STANBUL Cemal Nal sokağı No mese) OSMANLI BANKASI ürk Anonim aş Te Yılbak Ticaret Anonim Bertan; Şirketimizin beşinci hesap devresine ait de Hey'eti günü saat 10da Bilin ci'de Nurhan'daki İdare lin ea toplanacaktır. Hissedarlarımızın sahij ii iklaı gününden bir hafta evvel im mekbuzlarla umumi Sirke- Şirk ir içtima ii yukarıda yazılı Açık Eksiltme ile kurşun levha Istanbul Defterdarlığından: Keşif bedeli Teminatı lira OK. lira OK 2309 35 173 24 Topkapı Sarayı Müzesi AL kullanılmak wzöve ın levha mübayasa, e - 5803) Yukarida muhammen bedeli yazılı (855,5) Kg. kun ii ha satın mms işinin 22/2/952 cuma günü saat Ji Emi bin gündeki komisyonda açık bem Yali “ halesi arial İsteklilerin per teminat makbuzları ve nüfus hüviyet cüzdanlarile birlikte sözü geçen gün ve saatte komisyona, la bilgi için adı geçen Müdürlüğe başvurmaları onarı- kure 1916 a Merkezinde bulunmaları rica olunur. Soldan sağa: 1 — Sebzeler, esis ta Eli kaşa değil, 2 — Tersi en erleri ver : 4 — Siyanet etme, 5 — mer- ci Sermayesi: Ee re İd porlarının okunm: cek - Vilâyet, öz 2 Eyed; 97 Tersi adekden eği 10.000.000 İngiliz lirası ii z keş is nes iye Keş tanzim ede len imiş, 8 — Sıska beygir. EVİNDE DİKİŞ DİKME! M5 a lerini tasdi Yukarıdan aşağıya: - — Babarat-İ YENLERE — Küçük ve kolay dikiş re Meclisi âzası ile Ka ii tan biri, — Bir göz rengi -İ veriliyor. Tâlel çtürk desi Merkezi idaresi; — İdâre Meclisi âzasına 1951 kârından tensip iii et 3 ersi lâzımdır, 4 No; 10 da tersi üreye öğleye ii A rm Pale e Din malla ikramiye verilmesi ve bakiye kâr o hakkında e rl pi İstanbulda: Kelem Yi ma «5» Ee bedir - Barsaklar, A TENİYOR. — Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli- 4 — İdare Meclisi âzasının 1952 senesi huzur haklarının X — Hastalıklı, 8 — Mi sahibi.» İ merkezinde en g iz okullardan ra re EEE bense tesi irinde öğretmeni ıbulda ik GEÇEN BULMA: MENLLİİŞ lee Mi belin be şehirlerinde... — 1952 senesi için bir denetçinin seçilmesi ve senelll möldei çağa; 1 Habinai, 3 eğ yebnE iman Ar e e AMİN yeli bön tesbiti, dönlerin aşağıda Di bildirdikle- abesle iile b Istanbul B ik i te ii dinde, görüşülebilir. İetanbul Top r, Misir , ivetii : hâne Postrestant F. Tak, Milletin “Ye MERAL. stanbul - I ye > miy sn <a Ürdünde, miyetimi lantısının 18 Şubat is 1952 pazartesi günü ai > a pece İstanbul Balıkpa- kr — Amerikada okumuş Şubeleri: Amerikan mektepleri neee Büriye ve Eübnsnda zarı Balı e binasının 2 nel katında 14 No.lı Cemiyet yetiş il Gen” üp öz Filyalleri “vardır; merkezinde yapılacağı sayın üyelerimize ilân olunur. retir. Her e irene Mi ee ki sam'da «D. ına müracaat. —— a — DEM: ii — İdare Hey'etinin 1951 yıh çalışma raporiyle mürakip- Tİ ğini — Kolej mezunu tecrü- Her türlü banka ler hain okunması, hesap ve muamelâtın incelenerek ciddi bayan talebeleri imtihana ; a me muameleleri yapar idare hey'etinin ibrası. UK öğretir. Evlere eder, Akşam — 3 — 1952 yılı bütçe ve kadrosunun kabulü. Kolejli rümuzuna yazılması me —i MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Gazetemiz idaresini adres ola- rak göstermi$ olan kai Kaan Sottij — e — AB. R.S. — EA amlarına EE) ıl 1da- çöhanemızden aldırmaları rica — aaa Zayi — İstanbul 13227 nolu Mn oto ehliyetimi zayi et- RR ii eski- tır Müracaat yeri: 5. Elef- teryadi, Tütün Gümrük 40, Abdullah Necdet Türk “Hekimleri Dostluk ve Yardım Cemiyetinden: 16 Şubat 1952 cumartesi günü saat ikide yapılacak kongre münasebetiyle üyelerin veitleri rica olunur. 3 — Yeni İdare Hey'etinin seçilmesi. Çok müsait faiz şartla- rile tasarruf ve mevduat hesapları açılır. Tasarruf hesapları için üç ayda bir ikramiye ke- geler yapılır. Daha fazla malümat al- mak için Osmanlı Bankası gişelerine müracaat edil- melidir. EL ELA GÖZ HEKİMİ DOÇENT Dr. Necdet Sezer Belediye e aş 5 numaralı apartı- gün İstanbul Tavuk Sevenler Cemiyetinden MM yıllık toplantısı 16 Şubat 952 cumartesi günü saat 3 de Beyazıt'da Marmara Sineması yanında Ba- har Pasta Salonunda yapılacağından âzalarır pi zi olunur. Başka; Şişlide Cami yaptırma ve yaşatma Derneğinden rneğimizin yıllık adi baplak yiğende yazılı konular anl üzere 20/2/952 çarşamba saat 15 de Şişli Camll şerifi kütüphanesinde apıl Sayın üyelerimizin hazır bulunmaları rica olunur. İdare Kurulu GÜND! e A AR ve iki kâtip intihabı, İdare kurulu Taporu. kında müzakere V re hey'eti ve malin ibrası, Denetçi raporu. 4 — Raporlar ha eee ar, 1951 yılı blinçosunun tetkiki, ida- lu bütçesi, 6 — ina aranl Askeri Fabrikalar tekaüt ve muavenet sandiğı müdür! Melle. aklı İstanbulda 50 yatı bir aha ve fakat yol güzel a sil olmi — Binanın bahçe içinde ve babsalide ikin bulun- Mani 3 — Bina haricinde yemek iğ ve garaj olarak kulla- Süry ça n bulu eyi bulunmi e kârgir olan binalar tercih sale. esvafta bind, venlerin t bulunup da kirâya vermek lâtlı bir mektupla kati kiri Teklifler, Dilekler, 7 — idare bey eti ik a mi le Zirai te- şekküllerce tavsiye edil l ıp kullanmamaları 2906 sayı Ni kanun hükümlerine dayanarak lüzumlu görüldüğü ilân oluni (2163),

Bu sayıdan diğer sayfalar: