13 Haziran 1954 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

13 Haziran 1954 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAHİBİ: KÂZIM Ş. DERSAN Yazı İşlerini Fiilen İdare Eden Mesul Müdür: NURETTİN ORYAN Telefon: Yar İşleri: 20765 İdare: 20681 # SENE 36 — No. 12821 pr FİATI 15 Krş. — AKŞAM MATBAASI ae e arm Ai al, Fransada buhran Coty, Meclisten itimat reyi alamıyan Lanielin istifasını kabul edip etmemek için bugün öğleye kadar bir karar verecek ———————— İzmir 1: şe ğ v > a sy © öİrükk Lai iktidarda kalması imkânsız gibi! Tunmak Paris ın (Ri nie AK PAZAR 13 HAZİRAN 1954 ? ———— Cezalandırı- lan firmalar nlış beyanname yüzünden yarım “milyon lira para cezası verecekler mıştır. Bu ceza resminin 10 mislldir. Kesilen e zânın yarım milyon “ir: — bul duğu tahmin edilmekte ie ii Di saban ve AM KURULUŞ TARİHİ: 1918 V 8 Yazi ve haberleri | 2 nci ve 6 nci sahifede C. H. P. Meclisinin mühim kararları Genel Baskanlık ilga edilecek mi? Ankar: (Akşaı öğ nra Genel Başkan İnön ü'nün | tirmekten C.H. P. Kurultayı 26 temmuzda toplan: Ulus Partinin sevk ve idaresile genel sekreter, genel idare kurulu ve parti meclisi meşgul olacaktır acak, o tarihe kadar gazetesi neşredilecektir. u yüzden büyük bir kitlenin bi GELE, sini yeniden iktidara" ge- 'n çekindiğini belirtmiş- lerdir. De Meclisinin “dün vardığı Devami 2 aci sahifede) dü- aki EYE riyetinin akil Te diri evlâtların şünülmesi hitabesi hakkında! meclis ek: a a hal parti reisleriyle gecenin geç istişarelerde gün öğley ? enin ann aba 1 çal e- E e ii karar ve a rec urreisinin mü > ii neticesinde 1 Zan. in tifasını kabul edeceği a zannedilmektedir en si Ee Lanielin ik a sını gis hâttâ ii ada başlıyan bir siy: Cenevre a rTansın müzakeresine Fem tayyare kazası - 3 (Akşam) yz pla, ileri inin partini Ysapel inde; Per- |sini Ni toplantıda da, seçimlerin üzerinde durulmuş; başındakilerin Si n şikâyetler edilmi partinin âhenkli A ani ibi pleri üzerinde durulmuştur. Gi li ihmali Söz alan gezek m erin tabli kayıp sebepleri arasında rülen makinist ele eri hüküm: iz vaziefde yetleri, İK “ikkidardan ld ORA MN uzaklaştırıldı rınıri teşkil ettiğini ve in tek parti zamanının e İstanbul seferini | kara 13 (Akşam ve anadil LİR ay giri debile gi- şüpheli emi Laniel Meliste akalliyette kalan “Başvekil ka Hatini e GR buğday ye- 1 2 nel sahifede) © Köprülü üye ilmi armağan Ankara 13 (Akşam) — ye Vekili Prof. Fuat Kö li ül >

sunulacak ilmi armağan müna- . ş Çalışma Vekil -|Ankaraya avdet etti il küs büyük salonunda bir me- asim yapılac: Hindiçini konferansı in çakla şehrimize dönmüştür u ay içinde yardım il A.) — Mü a “ya | Br ma vE in da d I maz a in iin . ve Yunanistana şimdiye ad dar tahsis Mr m uçağa İlâ- in p n 110 tepkili Sabre uçağı Bugün Eden ile Molotof tekrar bulaşarak |; ağ şa tir si duruma bir hal çaresi En ürkiy ei il lar Gemi SİLME n sonra bi Cenevre 13 (Radyo) are aramışlai deli İngilterede teslim alacak ve, Molotof, dün iri Val Ee lek Alm lardır. Her uçakta yedek motör narak Hindiçini çıkmazına bir (Devamı 2 nci sahifede) dahil, tam bir yedek parça takı- i tepkili uçak veriyor bize pe malzeme de AE bize 82 anlaşması mücibince m a ve bund. ete munzam 1 105 y ye- LU önce Kanadanır en Turhan Göker muntazam çalışmasının mükâfatını me bir rekor yaparak kazandı Tk 5 Gİ a “e İML 8 5 100 metre koşuda Muzaffer Selvi, bir göğüs farkiyle Mısırlı rakibini geçerek birinci geliyor Yazısı ikinci sahifedek etli Mein motöleriyle techiz edilee ekti Mahkeme başkanı. cinayet âl mek — Pakistan Başvekili bu "sabah şehrimize geldi Türkiye - Pakistan andlaşmasının musaddak suretleri dün teati edildi Hükümetimizin dâvetlisi henüz hatırdan çıkmamış olması | rak bir müddettenberi memle n bıçağı şahitlere göster- üzere inip yi or KE pe bulunan dost Pakis- şvekili Ekselâins oMu- likası ve maiye- 20 de Ankara- rasimde milletvekille- ci sahifede) Ekmek buhranı Ankar aBelediye- ve azla ekme ihtiyacı karşılayamamıştır. Kadıköydeki cinayetin duruşması yapılırken... Facia kurbanı aile reisi malhi- Kp ns! ge .. .. .. di keme kapısında görünüverdi... ceği pe ,Malatyadan ae bir jandarma gedikli gir idi. t kız: «Babacığ ım!» diye haykırdı.. Kaatil di, dinleyiciler E geri eskine muvaffa! Şahitler, bıçağın ev halkına ait olmadığını kaçınmağa ko; l k oldu sapsarı kesil- oyuldular. Meslekdaşla- lar söylediler, duruşma çarşambaya bırakıldı işci Sendika- ları Birliği Dün yıllık reisi yapmağa başla İstanbul tsı Halkev dün inde iştir Toplantının tanbul Va ali Muavini, işçi İsarını i milletvekillerinden Naci. Kurt İmili kli Hadi Hüsmen, rek Gan Tuna, Çalışma Bölge ii İşçi Sigortaları hastane gi kim ve başhekimleri ile diğer le takibetmişlerdir. Ottay. mim slmlar gi yer öamiişine , Kanada bu ay içind kl yale da Kimi bila yedi NATO memleketine askeri malzeme gönderecektir. Ml yi aku köyde « Yeldeğirmeninde iâh ve cephane teşkil etmekte- | ayelikçeşme sokağında otur * ine cek memleketler | kaynanası ile baldızı ve lir arasında Türkiye, Belçika, Lük- İn yanına kaçan karısını bir senn ve İtalya bulunmakta | emek bıçağıyle kesip öldüren dokumacı Hikmet Küçü! eş- hut Suçla ımı 2 nci sahife a Aİ İşte ip Süme b e alova'dan otomobille Bur- gelmiş bir oruyorsunuz: eli çıkıli- Aband t diğer rinden oranın da a aMi değil Sonra da turizm'den, lekete peak <elinden ali deriz. İşte için mabkeme salonuna almıyor,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler