16 Eylül 1954 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

16 Eylül 1954 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fedal Fedal pilotluktan ressamlı a “ertesi çi in dışarı çıkmadı- ve Ep gemi odaya cesedi ile karşılaştı- Lu- pini Alexandre Jacob'u ör nek alarak yarat A. Jacob a da Marsilya- da Alzaslı ei Ee i 1900 yılmda yı titretiyordu yatakta | sıkılmamak için Victar Hügo'nun 93 ünü oku- muş ve bu eserden yalnız bir tek cümle aklımda kalmıştı: «... Papaz, hâkim ve asker, İŞ- te üç parazit...» e Jacob bazı arka- aşlarımı e vogri Arsöne pin'in 1954 teki hali Arsen Lüpen öldü Jean sokağı polis merkezine iyi giyinmiş dört şahıs gire- y- komiserin gimiş- ve bi im polis müfettişi hüviyeti. arıp gösterdikten sonra irki teftiş z si söy- lemiştir. Komiser bütün ko- laylıkları germiş “mütei defterleri ve evrakı tetkik et, miş ondan son! - adami gitmiştir. re varr LE de aldıklarna bir makbuz İmzalamayı a ihmal etmemiştir.» Gazete hâğlsenin bu kadarı le iktifa Mera © devirde daha farla ya: azdı. Hâdi- senin devamı di baku pm mali ümhane mary? va ça ala burada layca halini yor Me Jacol bogün dahi hi lal hahsedi sini kesiyord Alexandre Jacob da Arsöne Lupin gibi soyduğu evlere v- fak mesajlar bırakıyordu. Fransaya dönerek seyyar sa- tıciığa başlamıştı. Dostları- na: — mn yükü fazla intihar edeceğim, mr Nihayet bu sözünü de tut- muştur. EEE Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL ,onlara ları söylemiş bulunuyor- da Km oruşturur, itmek İstediği amın kim nini öğrenir. name- İsi — Koynundaki amanname: muska yap da ıd tak! Vurcalı, vu sordu: eden' — Neden ei O amanna- yaşmda — İpesay muço ola- msi “zn . Bir gün S: zümreye zen; anımda. almurlarken an- etmiş ve onları a üre Tamıştı. pildayei acemiliğin- den kısa bir zamanda yaka- düşürmi lanmış ve altı mah- Bunu çıkarmak İçin bir kaç O küm olmuştu. Bu mahkümiyet Monmartre'ın a bir yeriz abstre tablolar yapan Yasse Tabuchi, fedal pilotlardan kere dalmış fakat altı metre (pek ağırına gil e anar sağ kalan yegâne şahıstır. Tablolarının hepsi harbin dehşetini aksettirir. Sesine zir türlü inememişti. şist olarak tanındığı için, ha- vape dn merk eri bap rez kimse ken- * sonuna doğru, teslim alduktan bir gün se Nihayet Bunun neticeyi ii he sonra Kamikases'lerden kalan|İ ayağına e taş El ve ürrine sama ma olan A- Eski bir Japon pilotu |v<* sız şart- İihtiyat kısma gizli bir emir ve-İİ kendini koyu acob hayatını ka- di P gi sız teslimi gel a mii ya ça-İrildi: İntihar ede: e Heps! | ratle Alexandre'ı denizin a. nunsuz li kazanma şim. iz aris'te resim |lşarak ölümü hiçe sayıp kendi- |birden emre itaat eti mi- İİ bine De ve bıçağa İri e ai arastırdı. k hi Er lerini feda etmişlerdi. sl AR hi Giy mma, İğ tırmıştı. Gözü pek muç bü- büyük vurgununu 2 - yaparak hayatını üm oan kimisi de denize dikine DR bir s0 AML Gan ar de yapmış ve bu kazanıyor N parçalama, onların içinde mayı alırmış, taşı ayağına bağ- ölse Fransayı günlerce öğlen İşte onlardan bugün yegâne |ben hıyan ipi kesmiş ve suyun yü- — dirmişti. © asel razetele- * sağ kalan a bu hususta e, N züne rinden biri hâdiseyi şöyle an- şöyle demektedli ie Alexandre Jacob 16 yaşın- ( latmaktadır: Pariste Monmartre mahalle-| « Ben-gönüllü fedal deği-|) Yasse Tabuchl, harbden ön-|İ dayken bir ara hastalanmış © «Marsilyada Petit - Salnt - sinin eski evlerinden birininldim t hal a sonuna doğ- |ce ressamlık tahsfl ediyordu. İlk dördüncü katındaki köhne bİrİru ,Kamikases> ismi verilen fe- |Sergisin! İse ancak harb bittik- y atelyede Sessiz sai çalışıp dat pilot: üllü adeği a- |ten bir sene sonra Tokyoda aç- Meksikada abstre resimler Yasse | damakıllı ıştı. Bu yüzden |maya muvaffak pa Eserleri Tabuchi adında bir Japon Tes-|kumandı erdiği bir emir- İbüyük alâka gördü. Etrafta u- E— zi ib t vi e, diğ giniliikönn seçilecek o- andırdığı Di eri bir soygun bakın aşılan c! n değil- İlanların dip ozi a Em pk dir. Fakat tetkik edildiği za- esini A mm 1945 mar- bas yökmiik ET > N — e ruhi bir sarsıntı-|tnda Amerikalıların 4000 maları, meraklı En pi Bir haydut güpe F ON » » Bun-İmiden mürekkep büyük bir io b Tessama cesaret ii ündüz bi v — ie a olanı, İlle ga çıkarma yapa- e gündüz bir bankayı ği ol ein ölü bir çocuk tutan alı Fedal- İtavsiye etti. Böylelikle Tabuchi soydu Gündüzleri mezi e bir e tema imal ki, lori bunların en büyük par |1951 de Parise geldi, bir sene ç başar en me , İpu bu yüzden alarmı batırma emrini aldı.Jsonra da serbest sanatkâr ola-|,. (44). Cüretkâr bii ER Vurcalı, tiği ğında elen tar. Geriye kalanlar da maa ge- rak oraya yerleşti. mi ye göpe gündüz İba |kuru ekmekle karnını m ii mama aaa Slate | Rescam, başlı başına b güe bankalarından dini © goy (9 ve Grinin. #erlerine harbin dehşeti sinmiş. |rafından e rin edile siyet olmakla beraber, eserleri |muş ve yüz dolar Kadar |1X9€ Sğırlaşan göz kapakları tir. Tabuchi, bütün bunları u- m a eril ri - zmir anamda mai tablo- yi ni bir meblağı alıp a Ti en eni in filosu za) arın ek ko- rme! Sa < li <a gir“ bez Him halde, e yine > lay olm: alan ir. EDEMEME me em; Eee derin bir mi o harbe başkaları gibi sade- e, ha dut bank viler evvelâ otlayan atı, pF e İsa oarak mi. m kğ çok İ'Tokyoda ii balanin ye JE ine gr hay tanka ap banka, İsonra ra hafif hafıf yi katılmış değildi. Tabuehi, se Kami — Tamaktadır. rada geçinmek En 5 lari Kapattırmış | uyuya: gördüler. Onu m — fedai ii ses” 500 den a İlçin Tâzım öndini parayı Japol bütün banka | yakalamak ve karariyle | sı Si ad sönüm ie a, Bunlardan | gazetelerine e yaladığı e lez Edl ve içeride bu- | atlarında: er. Pedal par m md sarih iğ. olarak |tüalite haberi in eder. |lunan müşterileri odaya | çıkarmadan ilerlediler. Vu gibi giderler; artık onlar için bein gi ve kısım kal- pl vi ken çi 3 hapsetmiştir. Böylece bankanın lının etrafında çabucak bir da- dönüş lmazdı. Bunlar harbin | ye dolaplarını “e gele Bu iy ma bu harekâta ben de dahilâlm. ir Dal vası iyi li p kaçmağa sel ol- | yavaş tta nra birbir- ii Şüphesiz diğer açtığı sergi çok rağb. e e are ansızın hü- Kuru üzüm hepsi gibi ölecektim. Fakat ha- | görmüştür. Bab deal pilot, | B: ahdemle, an hâtıraları | bir çeyrek sant sonra kapatıl- la aman- ih t pi gi a verildi. Amerikalıla- | Sen en kenarda unutmayı | dıkları odadan çıkabilmişler ve |namesine yerel glanma- raca 1 m ığı kaybı p iğ ümld etmekte; e Fransayı ter-|boş yere at işareti vermiş-İsma ses çıkarmadı. Daha doğ- — edecektim. ketmeyi aklına bile getirme-İler: dut o vakte kadar|rusu, ses çıkarmamağa mec- Ni veri . ge çomelan m i mekte, yakl dönmeyi şim-| hiç bir ix bırakmadan ortadan ki Çünkü başından, ellerin- raç beyannamesi ş del 'aponya kayıtsız İdilik düşünmemektedir. kayi , , kollarından, bacaklarından teslim müddeti ü; çay e tesbit edildi İktisat ve Ticaret yakiti ce ie Mhraç mevsim; tatl edilmek Glee ian tevzin fonu hakkında- bl Yazan; RECAİ SANAY gisi» Ben İzmirde, Antalya: haya Gesi ii edikleri anlaş. Bu itibarla, K. 907 | Sene- lerdir birbirimizi görmemi- dan yururla parlarken, bir yandan; Ah. Nasıl olur.. Deli sile sen!.. Çabuk... Çabuk içeri... m Gel... Öbür oda- ya... Çabul Diye ik bütün kuv- ll ç adamı hole sü- rüklüy: nahtarın (Kiliite dönmesine vakit bırakmadan koştu, açtı kapıyı... «Aklıma Ur.» dediği al va lan Tar gut'tan Me Fakat, genç kadın, en ufak heyecan ve telâş eseri gös- termek şöyle dursun, büyük çle karşıladı Handanm gözleri bir yan- zaman kapıda anahtar sesi duydular, a de olduk- ları yerde kaldılar!.. Ve... O anda gözlerinde par- yan bir kıvılcımla kararını veren genç kadın, bir saniye içinde üzerindeki şaşkınlığı, tap her samanki ta“ DM halini alıverdi, sesle genç erkeğe: Ve kısık I Ve onu p kapıyı kapadıktan bir gocuk hafifliği, hoppalığı ile boynuna atılıp, layaraki sevindiren şey, elbet seni de 1 İN Gi nm KE Saiişikmni bir ani pie kayba pi iddileşti: 7 amil mı? Sahi mi? Nen — ime Midemi boz- x... Başım da ağrı- .. Çok mu v (Arkası var) İme yalnız Selçuklara karşı sö- İker. Bizce paçavra kadar kıy- yoktur. eni anadan doğma Gi âEŞ leyse, hepiniz kahro! — 7 süreci sonra anlaşı Gaznı rcalıyı ken atına bindirip le di şekilde tekrar ork ak | miyeci . İladılar ve e aralarına alarak yol .- gerer ım ettile! lının ikti ” tikadıkl ni eöülerini de tama Kahramanımız, tarafa gittiklerini myo ve İ konuşmak imkânından mi bulunuyordu. akat ei korktuğu, endise ettiği yoktu. Elbette bir kolayını bulup kur- tulacağından emindi. Yalin canım sıkan tek nokta şu ol müştu: Büreydenin izini bulur gibi Si bir sırada yakala- nıp esir düşmek. Yapabileceği almamıştı. Büreydeyi bir lm £ unutmak, m ta Akibetiyle başbnsa bı- ecburiyetindeydi. in attan indirildiği ve ken- Gazneviler mişlerdi. Takar Vurcalı İle kon! “vak ün korkumuz bu hana Ölmeye e dedi. senin işin A! rada bize Aslını, ne: sie niçin dek bi na dolaştığım, büyük düşmanımız Tuğrul Bi ie ne münası di amanname aldığını bülbül gi söyleyeceksin. Söylemek 1s e ne- diğin takdirde, tarif edeceğimiz mii epi birini beğe- başını sağa, sola ce- eçiri- iArkası var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: