9 Kasım 1954 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

9 Kasım 1954 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

u gece Londra'da Rus rtak takımı Ri ile kar- aki “OX isveç kıral Kupası tenis ii Danimarka, Norveci 5-0 yenmiştir. * İtalya lig am z zl hafta kn rında vine lig lideri Sahife 8 Türk sporu bu teşkilâtla gelişemez ve yürüyemez! Işe evvelâ Genel Müdürlü ük ve Federasyonun Kredini ile başlamak, Mili maçta e topyer ceği haberleri ayıldı, Bu söylentilerin hiç biri ta- hakkuk etmedi. Aradan ge Ne * Beşiktaşın kalecisi Bülen- din karın nahiyesindeki ağrı lüşmeden .mütevellid “adeli -ahatsızlık olduğu anlaşılmış, day bugün ta- bur: k st Ea 5 b maçında sa- an Di iyileşmiştir. # Şayet İstanbulspor oyun- cuları Birmalak gelmeliri ü ünü ve lig komitesi karar rmişti Bu sene Galatasaraya gi- ren ve fakat ücreti iŞ, gelmiştir Bu e Be; yiz takımında yer alacaktı Galatasaraylı eski kaleci Osman İncili, Tandarmagüeü edi oldu. 4 Türkiye, o Yugoslavya ve arasında bir 'askeri > R 3 h 3 $ 3 > ii E z 3 3 8 E i ğ z e “ ni 2 3 ğ z kA Salâhaddin EN lala dei e e eği ri a erdir. Ti bahçeye eğ smile leri ancak perşemi olacaktır. e Bülent b isi nihayet dün u hafta e ei mc den Terbiye Mi ii at: yapmak üzere bir sene mr kalmak üzere ay sonunda gidecektir. * a laeleki pazar” gülü peşte' a - Ma- caristan milli takımları karşıla- şacaklardır. ingiliz milli takımı tesbit 1 * Serbest a Norveel Dublin'de 2-1 yenmiştir. * İngiliz atleti Chataway, Biz Atletizm” « Federasyo- ın davetini reddetmiştir. Mustafa Dağıstanlı" askeri ğe zifesini bitirmi: 4 Güreş takımımız yakında İrana Ml taki Mg maçlarını idare in üzere şimdiden İz“ uiğu çeken büyük şehiri vaş yavaş ii sta a tevdi etmek lâzım | vusma yolunaadı nda Norveç'in baş Yazan : EN ee yi "osla'daki 35 bin kişlik YA O rl pa stad geniletilmiş ve. 50 bin Necdet Erdem EN o. İseyirel alacak kadar tamir ve > pk. edil imi görüp de hayi lu tutmayanlar futbolum! ihanet etmiş olmaktadla Yugoslav mağlü- AKŞAM İstanbulun stad sıkıntısı ne zaman sona erecek İstanbulun stad Kyani Yi n GE zorluklar a sona erec: iz nbul gibi m Z0r- Darısı İstanbulun başına!.. Sir Z. imi A i Yugoslav kız voleybolcularına karşı unutturdu. başındakiler pip yazarlarının e e kul ki ya- ilan bu tenkidlerin li alkan b gibi hareket- çen Siyottat Se: müsebbiplerini de iş e beğ nel nelerdi? isebbip- EE Rk akin a ilmedi. dar Haberi Federasyonun bu ala en Be Seyi ala- cağına inanmıy: Umum müdürlük ile Fede- asyon anlaşamazsa futbol isleri nasıl yürür; yürümesi- ne imkân var mıdır? Lig maçları baş Pl İstanbul . mleri gör pi Di Enel im e di. Hakikat bu olunca neden bu bim a halli için ted- birler alm: Bugün yalnız Mein gereken hakem mesel vardır? Yerli ini ecne- bi antrenör, “futbol sahası, milli maçlar ve saire gibi ü- zerinde Ön e gereken daha him dâ- valar vardır. e ti şa- ma NE a da alâkadar oluyo, t dertlerimizin el E eN halli gerekirken um! üdürlük ile ER birbirlerini kösteklemeye ça- vin 1 işitiyoruz. Bu, mudur? Şayet böyle bir mücadele varsa hemen ir lâzımdır. Devam nu yapmak istemiyenler kilmelidirler. da açık kikat vardır ki o da Federas- iyi çalışmamasıdır. âzası iyi çalışmalıdırlar Hâlen 5 çalışacaklarını ummuyo- 2 men kadınlar, sporda ne kadar tiyen iri ER a- | det spora sadık müdürlüğün bünyesi lahıdır. AKŞAM Manken gibi güzel sporcu kızlar sikii mümkün olmamaktadır. Şu olmasa voleybolümüzün o hali dumandır doğrusu. Spor Oy, e tarafından lesi gören YE zi in İp a Br le kurta- rabilec Tai rl büyük istifade- haber leyvol takımını bu üç günlük tre il r Ls © an iki. İstan EİN nkaralı ve ir ini garaz olur: altı aylık Ez RM nda ii Pozar'a Manisa tarzanlarını gösterece- Eimize, onu köylerde a Eımıza büyük bi İyi ki memlek: pi Dr. D. Po- zar gelmiş ya yeri an takımının ki örü Po- Sör gelsiydi!. voleybol kaidelerinden bile bi- En modern stad . milli takım o antrenörü P. Sandro Barselon takımını ça lıştırmaktadır. Barselon #ulü- bü dünyanın sayılı zengin ku- lüplerinden. biridir. Kulüp bir MA . : a Bınyalkaye oyunlar çıkaran Galatasaray kız voleybol takımı maçtan - evvel fedakâr bir kaç kulüp de HAFTANIN DEDİKODUSU: olduğunu verdiği kar: ler temin ettiğim Yugoslav Vo-| jarja ispat etti. Ya üredi) Jeybol otoritelerinden Dr. Dani-| oda bir facia. Bir antrenör ki 1o;Pozar altı ay memleketimize | takımına ie vi Şi ar- antrenörlük yapmak üzere Eel-| x varın . Hem di ve bir rüya gibi gözümüzün | vi, ir a like mu önünden geçti, gitti. iddia eden zat hak: uracağı Voleybol hakkında büyük bir| ve antrenörlük e saha- af ALAM bi kıymetli| ya keyif olmuş bir halde © ge- ntrenöre milli takımımızı ça-|jirse tizan ta- ak enn Gİ edeceği- | kımının oyuncularının düştüğü mize, onu bir sirk cambazı gİ-| müşkül durum meydana çıkar bi Anadolu'da köy köy e -İ “Bön” Böyoğluspor' < ipârtizan dılar durdular. Bu esnada Fe-| voleybol maçı, Popoviçin Şike derasyon, İtalyanlarla yibaşi hatökeçleriri oraya köyün da oynamak üzere bir milli v0-| büyük delildi eybol maçı organizasyonunda mutabık kalmıştı. Ne yapsınlar) Bunları a merrleketire #dömilek üzeri ge |si ii en büyük hâdise de lan Yugoslavyanın bu e ie MGR ayan voleybol otoritesini derhal An-! çıkabilecek peel karaya getirterek üç günlük bir | Ara mâlik ol samuzdur. Gala, ntrenör kursu açtırdılar, Mil maça iki aylık bir zaman kal- dıtı bu sıralarda Türk milli vo- Glatasaay & kız voleybol takımı kaptanı v kız voleşvoncusunun maçını in Yugosla di Yy Kasım 1Y0# peeiasyonu VOLEYBOLUMUZ HAKKINDA Yazani Hak SAV ray kız voleybol tap Sevim hil ZA meki rinden aşağı olmadığını birbi- m güzel e gös Biz de ern Vvoleyboli oynaya "vir kız sa n'ı tel brik eder ve m da Ti üç haftada Sevimi ydana çıkardıkları gibi 6 ay- lık bir devrede de 5 ne Se- vim çıkarabileceklerinden e a söyliyebiliriz, m Beyoğluspor <E bün üste spor O nunun yapamad E bir o ziyafeti dolayı tebrik anal bir ie biliriz. ve eniyi oyuncusu arkelörken görülmektedir, eşine nâdir rastlanan bir stad yaptımmağa karar vermiştir. Sta dın tribünleri dört katlı olacak bin seyirci ( alac: Yüzden fazla telefon ve televiz- yon odası bulunacak v te- sisleri noksansız bir mükemme- az“ Belçikada Futbol F: son RR bazı oyı ar Belçikada bü; yük oyuncular ndırılıyor cula- zalar vermektedir. Federasyonu Federasyon ile arası açılmış ve un Ceza Komitesine a elçikada disip; iştir. Umum müdürlükte iyl Çi lışamıyan zevat çekilmelidir. Bilhassa futbol Federasyo- | Avrupanın bir numaralı nunun vazifesine deyam et- | teni a sayılan Fransız esi lâzımdır. Umum mü- | Federasyonu O erkânından i dürlük mevzuatı değişse gi Kauffmann geçenlerde Paris Federasyonun mü: m et iş EE hastalığı mütaakıp Ge asyı receğine kanl değili: mirli hakemler geleceklermiş. rep v “Lefter, ilanlara birinci golü a Hüsi memnun bir gülüşle golün kaleye e sırtına GERE girişini seyrediyor attığı sırad Bugün Romaj lisanslı futbolcu e vardır. Her Siz 200 bin Bugünkü Rumen futbolü hakkında kısa notlar nya'da 20 bin vardır. Roman- kalabalık ükreş'te futbol bahsi tuğu tal lal taha hastası bir seyircinin kişi bahse girmektedi ANA İ see # Sizi a z Futbolumuzda halli Beş kişi arasında yapılan koşuda 19 yaşındaki Nurnbergli bi eee in a EĞ Bi sin İkmal MA | ie Gia ii gi en bir çok işlerimiz var- | Marin Sturm üçüncü gelmiştir.Bronz madalyayı onun kazan- | lardır. Stad tamamlanırsa dün. | detle diskalifye edilmiştir tlerini düzeltmedikleri tak- Bunların bir an ası müsabiklar arasında bir iz oldu. Maria Sturm güzel Jef Mermans mami lm düzelmesini arzu ederiz. Yal. | gir. Arkadaşlarının dediklerine göre nu gayet iyi bilir, niz sele evvelâ umum | ite sahada bazen de bundandır. Sport- kımın son mağlübiyetinden sonra bir daha stada ayak basmamaya yemin encamı

Bu sayıdan diğer sayfalar: