2 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

2 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Türkçe Hergün kollandığımız arab Ve fara sözlerinden birkaçımı tıralayımız, Kendi kendinize bunlarla ne anlatmak İstediğinize
 Türk Kardeşlerimiz Bulgar Zulmünden Kaçan Elli Türk Ailesi Gene 1 Bulgar'lara Teslim Edilmiştir....
 C.H.F. Vilâyet Kongresi Toplanıyor. Pa ça Fırkalı ve Fırkasız Bütün Yurddaşlar Kougreye Davetlidir. Cümburiyet Halk Fukası
 Fransa — İtalya Müzakereleri Bay Laval'ın Roma Ziyareti Geriye Kaldı. Muahedelerin Tadilinde ve Diğer Bazı Işlerde Ihtilâf
 G_nınrnkle Yeni Usul Beyanname Tatbikatına Dün Başlandı. Tacirler, Bu Biçimde Beyanname Vermenin Zor Olacağını Söylüyor. ——
 Başbakan General İsmet İnönü'nün Türk Kadım Hakkında Bir Yazısı.. BaşhakanımızKadınlarımızmgms.ıl ve Siyasal: Bakımdan Vazife
 Müntehibisani) Seçimi Için Dün Yoklama Oldu. Kadınlardan Ikinci Müntebib Seçiğ ;lece_l_&: -Hazırlık| Devam. Ediyor. Saylav —
 Gümrükler beşmüdürü Bay Sami Pankoğlu gönderdiği talimela göre ihra. cet ve lihalât tacirleri, ihrac ve Ubal edecekleri madde
 Memurlar Hayır Cemiyetlene Taahbüt Ettikleri Yardımları Yapıyorlar Memarler, ikinci kâcun msa>lavınıt yözde birlei C H.F. bi
 Almanya'da Anlaşamamazlık ve Yeni Hâdiseler rlin KA lavas n iİlkbaharda bay Bitler habiri yazıy İhullâl bitmiştir) demişti.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl No. 60106 Çarşamba 2 Kânunusani 1985 Hergün - kollandığımız arab | Ve fara sözlerinden birkaçımı #ıralayımız. Kendi kendinize bun- larla ne anlatmak istediğinize torunuz; Göreceksiniz ki birçoğu Ağunızdan gelişi güzel çıkıyor Hele biribirice yakın arab ve fara bözlerinin, anlam bakımın dan merede birleşip verede ay- Tıldıklarını bir türlü keatire: Mezsiniz Demek ki bim ' aşeğı yukarı töyleşip anlaşıyoruz. Konuşma tözlerinde böyle olurss, yalora Yazıya biraktığımız kültür #öz. lerindeki karışıklığın ne kadar büyük olduğunu kevramak göç değildir. Onun İçindir kl bir yazının Östünden on yıl geçtik ten sonra, onu okürken, bizçok Parçalarının bilmeceleştiğini gör mekteyiz. Bunun kötülüğü dilde kal mar: Böyle bir dille kültür yapılamaz! Sözler Gâstündeki göl geler, Birlke ' birike, kafamın İçini karartır. Liseden - çıkan çocuğuün en koley - sandığınız sörüler karşımnda şaşaladığını görünce, bunu, yalnız onun bilgi eksikliğine, çalışmazlığına ver meyiniz: Köz balta ile kesilen "ğaçta neden düzgünlük arıyor sünuz? Bisim, bildiğimise n çok inandığımız konaların bile, ü tünden altından biras oynatı: haca, bulandığını görmekliğimiz de bundündır. Biz bulanık yazıyoruz; bula- nık aöylüyorus anlayış ve anla: tişımmzdaki bulanıklığın suçunu başımızda değil, dilimisde ara. malıyız. Birçok Törk'lerin eğer iyi Franspca biliyorlarsa, tmte- diklerini Iyi ve tam anlatmak için Fransızcaya başvurdukları. Bi eskidenberi görüp durmak- tiyaz. Ba — yalmız, *bob'laktan ötürü değildir. İyi osmanlıca bilmek demek, yapıca biribirine tera, üç dili iyi bilmek demektir. Türkçe Nle arab ve fara dillerinin yapı Uymazlığının ne kedar derin töz götürmes. Fransınlar olduğu İçin- öyle bir yazı dili arayıma ki Onu İyi öğrenmek, Fransızca: dan başka Rusça ve arabeayı İyi bilmek demek olsun! Şimdi şu söze bakımız: — OÖflam, bana bir mükel. lesi — mütesaviyüssakeyn -çiner mişin? Daba romanlarımızı de bu sıyordak, Bü dil yelnız ulusal özlüğü ve benliği; değil ulusal birliği de bösar: Bü dil bir ulusun Başını kafalıktan çıkarır. İlk düşünce ga olaalidır. Dilimte bu melealikten. bu Yözlaktan — kurtulmalıdır. — Bu kurtuluş — gerekliği, herkesin Yüreğinde sarsılmaz bir inun Oldüuktan sonra, bepimizin el Sirliğinin zorondan ne kurtu. Tablltr? Ya bu dili bırakmalıyız, ya Türkçeyi balmnlıyız. Türkçeyi bulacağız! Falif Rıfkı Atay ouyıl Öoceye kadar dille ya j İ Başbakan General-İsmeti İnönü'nün Türk Kadını Hakkında Bir Yazısı.. BaşhakanımızKadınlarınıızın*msal_, ve Siyasal: Bakımdan Vazife ve Ka-| biliyetlerini Güzelce Anlatıyar. * Kadınlar. Cumurluk Kurumuna Koyu, ı!l Karanlık Bir Tutsak' Çağından Geçtiler. ,, || Başbakamımızın Rusya seyabatite ait bir batıra. Ankâra 31 ÇA AY —Ankarı- da geçen yildanberi her ay muntazam çıkan balkevleri mec- | Gümrükte Yeni bsul Beyanname Tatbikatina Türk Kardeşlerimiz Bulgar Zulmünden Kaçan Elli Türk Ailesi Gene Bulgar lara Teslim Edilmiştir. C. H.F. Vilâyet Kongre- | si Toplanıyor. : —— & e('e Fırkalı ve Fırkasız Bütün Yurddaşlar Konugreye Davetlidir. Cümburiyet Halk Firkan larmnir. Vilâyat. kangresinin bu l »e döküzuncu çarşambu gü nü Halkevinde toplanacağını dün yazmıştık. Fırka başkanlığından dün- aşa dak! İğE aldık pedölü — gazeteci töğüne: Fırkalı va Firkmeiz bütün bemir saat 14 de müdür Bayan ve Bayaplarımı ikiocikâdunun dokuruncu çar şamba günü özat 16 da Hal- kevinde eçılacek - olan - İzmir CH, F. kongresine - davet | ederim. C H, F. . Vilâyet heyeti Yozgat saylavı A, Doğan Bay Avui Doğan İdare başkanı ve Memurlar mustr - Ülkönün 23 dumerah ikinei “ kavun: eeysi çıkmıştır. |Hayır Cemiyetle- — Sonu 6 1000 vehilfede — İçihe Taahbüt Ettikleri Yardımları Yapıyorlar Memurler, ikinci kânun msa>- lazınıt yözde birini C H.F. bi mayetinde teşekkül etmiş olan fasliyotte “ bulunan hayır Dun Başıandl. ::miyelkd yerdai “komitisine Tacirler, Bu Biçimde Beyanname Vermenin Zor Olacağını Söylüyor. Dünden — hibaren *e İnblsarlar Bakanlığının'yeni Gümrük Gümrükler beşmüdürü Bay Sami Pankoğlu gönderdiği talimala göre ilbra. cat ve İihalât tacirleri, İhrsc ve Mlhal edecekleri madde ve eşya için bazı tutalmıya başlanmışlardır. Ge- len buyraltuda İzmir Timamüa giren ve İlmandan İhrac edi. lecek olan bütün mallerin yeni şekilde beyannameye tâbi — ta- tulacağı bildirilmişti İhrac edilecek bütün mahsul ve mellar için ibrsc tacirleri birer beyanname — hanırlıyarak gümrük Idarerine vereceklerdir. vermeğli tashhüt etmişlerdi. Dân maaş almış ölen delre memur Tarının maaşlarınden kes'len ba yözde birler daire mut-metleri tarafından komiteye verilmiştir. Bazı dsire memurlarının yüzde birleri de bugün - verilecektir. Bu beyanvnumede malın. — elim bonıı Ğ yacı sahilfede — Frınsa « Italya Müzakereleri Bay Laval'ın Roma Ziya- ... Genu Ajanasının muhabiri yazıyor: reti Geriye Kaldı. — e man — GaER A Bay Hacim Muahedelerin Tadilinde ve Diğer |/Muhiddin Kezer. Bazı Işlerde Ihtilâf - Var. Gumartesi günü Bay Lavalın 2 L 935 de Rama'ya gitmesi pek mübhtemel iken bogüno o tarihte Romu'ya gllmek ihtimalı axal mıştır. Aradaki eogel: 4 31 (ALA) telgraf roohabirindeo: Görünüşe bakılırsa bir Fran va İtalyen misakı için görüşme lerdeki Avusturya'nın tetiklâlinin samao oluna alın: bhudud isteğine — Deyli engel mamı İle Mucaristan'ız tekzar — tetkik Halya'nın lebtar görünmesidir, ların Orta Avrupa Derdi: Parle, 31 (ALA) — Freanma İtalyan — görüşmeleri — başlıca — Sonu Gıncı sahifede — Hatim Mohiddin Keser Balıkesir sayları Bay Hacim Muhiddin Ankara'dan şehrimize gtelmiş ve dün — Cümburiyet .rh'l a| (Vluntehıbisaıiış Seçimi Için Dün Yoklama Oldu. Kadınlardan Ikinci Müntebib Seçi- k!Hazırlık| Devam. Ediyor. Saylav — seçimi — hazırlıkları dövam ediyor. C. H.'F. nahiye idar» heyeti başkanları ve üye- lerl dön öğleden —«onra fitka merkezinde Bay Avni Doğanın başkanlığı altında - t seçilecek ikinel — müntebibler firka — yoklaması - yapmışlardır. Taplantıda - belediye — başkanı Dr. Bay Behçer Üz da vardı, Seçilecek ikinci müntebibler kadınlar da buluna- caklır. Fırkaya yazılan Bayanlar çoğuldığı İçin, 60—70 — kedini ikmmet müntebib seçilcceği ati a..ımıkııdıı Saylay - veftlş — heyell dım belediyede toaplanarak seç- menlerden — bazıları tanafından verilmiş olan itiraz istidalarımı tetkik etmiştir. arâsında Almanya'da Anlaşama- mazlık ve Yeni Hâdiseler Bay Hütler ve arkadaşları bir gezintide. Geçen ilkbaharda bay Bitler (İbtilâl bitmiştir) demişti. Bu- nun manasını ve nereye vara: cağını anlıyan- pekâz kimseler nazilik rabuna sadık - kalarak buna karşı gelmek İstediler ve 30 haziranda ezildiler. - Bu ta- rib Rayşver için büyük. bir gün oldu. Çüönkü nazl hücum kıtaları üçüncüyRayşın ordusu olacaklarını “ zannediyorlardı. Halbuki buolar — mevkilerini temamile kaybetiiler, Öyle kl ibtilâlin dışında kalan Rayşver bunun mirasına kondu. Müreşel Hindenburg'un ölü mü İçeri İşlerin gidişini pekâz değiştirdi. Ve Hliter dahn ser- bestce hareket etmek imkdan 1 buldu. Yaltnız Hitler'in karşım: na müdhiş bir kuvvet diklldi. İktısad! Kepltxlist ökonomlsinln mü. — Sonu 6 mei sahifede — A D ği Ğ Halk Fırkasını ziyaret eylemlş tir. Bay Hacim — Muhiddin | “Keozer" soyadımı alımıştır,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler