9 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

9 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Zelzelenin İ* eci deri Bir Köy Büsbütün Yıkılılı. ölenler Var. Halk'AçıktalKaldı. Yardım Ediliyor.. Hilal T şubesince de 300
 CH.F. Vilâyet Kongresi Bu n To_plılı_ııyor. Fırkalı ve Fırkasız Bütün İzmir'liler İKongreye Davetlidir. Cümhuriyet Hsik...
 dön çıkararak Manada A Mana alan larla is retlerin arur ahiyetteki...
 VMaliye Bakanımız İzmir'de.. Maliye —Bakanığ Bay Fuad Ağcaç evelki akşam Afyon tre nile Ankara'dan şebrimize gelmiştir. Bay
 Londre, 7 (AA) — Taymis Büzetesi haşmakalesinde'diyor ki: Eğer A"“Ir)ı bütün komvülerile serbentce tlcaret yapa:::"_—“;Nı...
 Cürkiye e Ttalya, icaret Muahedesi Yenilenecektir. 'Türkiye İtülya — aranodaki dekret “arukbedesi “yenllenecek tir. Ökoönoml
 ılâp Konferansları InkılâbTarihi Muallim Bay Mitat Büyük Şsı_va_ş_ı Anlştıyor v GÜL (Müallim Bay Mitat'ın Halkevinde verdiği
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zelzelenin Zararları Erdek Köylerinde Ikiyüz Ev Yıkıldı. Marmara'da Halk Açıkta Kaldı.. *" rar eye Gitti. a e - # HeYeat bi g srtk L Bo B —- çe Br . ıfj Y P AFP”Aİ” n ıll on[cı Inkılâb Tarihi Muallim Bay Mitat Bü- yük Savaşı Anlatıyor - -—-2- (Moallim Bay Mitat'ın Halke- Bay Laval Ile Bay Mussolini Birer Söylev söylediler Polonya, Romanya Anlaşmıya Çağrı- lıyorlar. Roms, 7 (A A) — Bay Müus tolini Fransız dış bakanı Bay Laval şeref ine bir ziyalet ver. Miştir, Ziyafette İtalya kabinesi *rküm ve yüksek - İtalşan me- Marları, Fransız dış bakanlığı enel katbi. Bay, Lager ve Bay Layal'ın yanındakiler ye diğer Biçok. , kimasler ; bulunmuştar. sonlarında, Bay Mus- Tolini gu, mutka; söylemiştir: — İtalya ve alyan hükümeti senelerden, sopra Fransn işleri bakanını selâmla Makla, bahtiyardır. -Bu n Tdiz . Fransa — İtalyan yakın müsbet bir emare tidir. Ba yakınlığı bir taraf tan rejelniz, siz ve diğer taraf tan biz uzun samandanberi Arıyordak ye,bunu Franss — l.ı" Mmünasebetleri çerçevesin dön çıkararak daha geniş bir Manada Ayvrapa'ya şeamil bir Mana alan müyterek maksad- larla istiyordak. Yalnız mem- Teketlerimizi alâkadar eden bu Türi mes'elelerin balline değil, Roma Konuşmaları Al- Orta Avrupa İşleri.. Roma'dan Bir Görünüş fakat ayni zamanda bir olan meoşelmisin bizde yarattığı ül künün teyidine çalıştık. Bizlmki gibi skıntılı. ve kararaız bir devrede bu ülkülerin teyidine milletler ber”zamankinden zi- yade muhtaçtır.. Ba münase- betle ton on sene İçinde İtalyan siyassımnın devamlı bir şekilde” manlar'ı Rahatsız Eiti iİngiliz Gazeteleri Ise Orta Avrupa| nn lerleş ŞÇ teteriyorlar. Bay Hitler, Fransa'nın Almanya Sefiri ile Komuşuyor Londre, 7 (AA) — Taymis Bültesi mdeldiyor ki: Eğer Ayusturya bütün kom- vülerile serbestce ticaret yapı- İ Müsalt muanhedeler imsa edebilirse bu bal bütün Açrupa ;için büyük bir iyilik teşkll edecektir, Roma uzlaşma- “ının hem manevi, hem pratik sihetlerden kıymeti büyüktür. hiraf etmek lâsımgelir ki Av- rupa'nın bu parçasında sakin bir devrin gerl gelmesine ve büyük engel Nasi Almanya'sının güt- tüğü politikaların Almanya'yı orta Avrupa'da sükünetin tece- süsünden ençok İstifade edecek olanın gene |kondisi olduğuna imandırmak — için dirayetle ve Ayoi zamanda metanetle çalış- mak İâzımgelir. —Zaten şimdi — Sonu 2 inci sahifede — mülhem olduğu umumi pren siplerden bazılarını bugünkü buluşmamızın me süretle teyid *| * Zelzelenin Feci Eserleri Bir Köy Büsbütün Yıkıldı.ölenler Var. Halk'AçıktalKaldı. Yardım Ediliyor.. etmekte olduğunu tesrib etmek leterlm. Orta Avrupa hüsusunda her birimizin kendi dostlaklarından yazgeçmesi mevzaubahls değil- dic.: Mevzuu' bahsolan şey, Av- rupa'nın teskial için Tuna hbav: zasında her devletin - hayati menfeat ve saruretleridi umu- mi mahiyetteki Icabat ile telif etmektir.”Bu şeralt içinde öyle sabnediyorum ki wiz de benimle beraber bunları teslim edersi: niz. Aramızdaki — unlaşmalar, başlamak istediğimiz everde be- raber çalışmak stiyen devlet: lerin menleatlerine muhelif ve hattâ sadece bizlere münhasır olduğa şekilde tefsir edilmet ve edilimemelldir. Hükümetle- — Sonu 2 İncli sahifede — ——— Valiye Bakanı- mız İzmir'de.. Maliye Bakanığ Bay Fuad Ağraç evelki akşam Afyon tre- nile Ankara'dan şebrimize gel- miştir. Ray Fuzd Ağraç : İzmir* palasta misafir kalmıştır. Dün Vali General Küzım Dirik ile defterdar Kenan Yılmaz ve daha bazı zeyet kendilerini ziyaret ederek görüşmüşlerdir. Maliye Bakanımızın bu se- yahati hosust mahiyettedir. ve refakatlerinde — zevcesl ve ço: cukları bulunmaktedır. Bagün do şehrimiede kularak yarın denizyolları İşletme idaresinin vapurile İstanbul'a gidecektir. * .. Bay Fusd Ağraç; dün öğle- den sonra Cümhuriyet Halk Fırkasını ziyaret ederek vilâyet idare heyeti buşkanı Yozgad saylavı Bay Avni Doğan'la gö- Tüşmüştür. onaltıda Halkevinde toplana- caktır. Geçen gün de yazdığımız gibi, Firka başkanı - Yozgad saylavı» Bay Roğan, fırkalı ve fırkasız bütün İzmir'lileri koa greye davet ediyor. Bu itibar- ln bogün kongreyi dinlemeğe gelecekler pekçok - olacaklır. Halkevlöde murahhaslar için olduğu gibi, dinleyiciler İçin de yerler ayrılmıştır. Kazalatdan seçilen kongre murahbaslarından —bir kumi dün akşam şehrimize gelmiş- lerdir. Dün gelmiyenler de bugün gelmiş olacaklardır. ğ P |.;/,. Z '_.—,"/ ü P Z Z Balıkesir, 7 (A.A) — Güçlü sarsıntılar yözünden hslk ara sında çıkan umuml teldş &z za manda yatışmıştır. Zelzele bu merkerde yıkıntı yapmamıştır, Yalnız 510 ev bafifçe zede lenmiştir. Vilâyete gelen resmi malü. mata göre, selzele en çok “Er- dek civarında göze çarpacak yıkınlılar yapmaktadır. Erdeğin Marmara nabiyesinde Gündoğan köyü temamen denecek dere- cede yıkılmıştır. Bir kısım köy balkı motörlere sığınmış, diğer bir kısını da yağmurlardan ko- rTunma kaygusuna düşmüştür. Asmalıdere halkı da - nahiye vinde verdiği (İnkılâb Tarihi) mev- galu konferansanın baştarafımı “ev. velce yazmıştık. İkinci kumanı da büğün — yazıyoruz. - Sonu — yarınki sayımızdadır.) Türk Jakılâb devrinin ve ta- Fibinin temeli; Türk milliyet: elliğidir. Avrapa'da 19 uncu asrdan Ktibaren milletleri uyan: diran, dirilten bu fikria iki terirl meşhüddür: Milliyet pren- Übi; imporatorlukları dağıtıyor, milletleri topbyor. Almanya'yı, Şitalya'yı, birbirine md Balkan milletlerini, Lehistan'ı; üyuüdı ren, topatlıyan bu fikir Türk lerin — içine geç - gledi, Yakat meyvasını cerken — vetdi. “Bu hisle ateşlenen, uyanık —zümre- ler erasından Selâbik'te memur Bay- Ali Rısa'nın bir oğlu-oldu. Burada elze Gazi'nin hayatını anlatacağım: HL S Üa —— Di aei “Zelvele datikametini >gösterir'harita (En şiddetli hisredilen yerler verey tarama ile göterilmişti üştür.) | merkezi olan Marmaraya kaça- rak ganlarını kurtarmışlardır. Marmara nahiyesinde bütün ya- pılar hasara uğramıştır. Bir ka- dia ve Bir çocuk yıkıntılar arasında kalarak ölmüştür. Halk açıktadır. Çıkan fırtına yüzün- deön Erdekle-Marmara ursnnda tölefon ve telgrâf “konuşmaları kesildiğinden artık Murmura nahiyesinin üâkibetinden malti mat alınamamıştır. Ankara, 7 (A.A)— Aldığımı malümata göre Erdek ve hava- Hsinde yer sarsıntısından mü testelr olunlara ilk ve âcil bir yardım olarak Hilâliahmer umu- mt merkezince bin ve Balıkesir Mustafa Kemal; 1880 de doğ- du, babası Bay Ali Rıza İdi. Küçük yaşda babamz kalan Müstafa; valdesi Zübayde ka: dıpin (Temuçfa ve Cepgiz Han gibi) bakımı ile büyüdü. As- keri Rüşdiyesinde riyaziye mu- üllimi Bay Mustafa; ona adla: rının müşabehetinden (Kemal) #dinı verdi, “Bu değerli - mualb He; akılaşıldığı gibi 'daha'kü: çükken onun” değerini görmüş verbu adı - vermişti. Girdiği “bütün “mekteplerde Müstafa Kemal birinci- geliyor: du. Muttafa Kemal'e yapüği eşsiz ve harikalı *savaylardan Büyük -Müllet Meclisi Guzi tün: yanını- vermişti. Kutduğu yep: yeni, 'kutlu, sönsüz ve"genec Türk Halk Cümhuriyetinden ve yaptığı büyük, pek büyük tn- — Sonu 3 üncü sahiföde — Hilâllahmer şubesince de 300 Ulra para yardımı — yapılmış ve 250 twne de çadır — gönderli miştir. Umumi merkez memurların: dan Bay Said bu para ve ça- dırları yer sarsıntısından müte- esir olan balka Gdüğıtacak ve Yaziyeti yerinde gözden ge- çirerek umum? merkeze bildi- recektir. İstanbol, 8 (Husoit) — Zel- zele Erdek'köylerinde Üük zürar yapmıştır. * İkiyüz ev ve Marmara yadasında açıkta kalmıştır. Dün de şehrimlzdehafif bir zelzele hlesedilmiştir. Türkiye ve İtalya, Ticaret Muahedesi Yenilenecektir. 'Türkiye - “aranndaki iedlekret “mushedesi “yenllenecek- tir. “Ökonoml Bakanlığı yeni tmüshede hakkında İzmir ihra- cat tacirlerile diğer —alâkalıla: İzin isteklerini tesbit etmek »d. itemiş, Türkofle ile Ticaret odasından mültalea — İstemlştir. Şehrimiz Ticaret odasında Mbracat tacirleri tarafından ya- prlan -bir tacirlerimi- zin dilekleri tesbit edilmiştir. Buna datr yazılacak mütales- lar Ökonöml 'Bakeilığina “gön derilecek ve yeni musahedenin hazırlanışında nazarı dikkate alınacaktır.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler