16 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 Ulusevinde Canlı Davranmalar. Ben, sen, yokhıvuıhl ıılBıll-kn F GA beğiee BZ Amacımız, Tü maktan kurtarmı lb .ıknıııı tr. Bu ağurda çok yol a ıaı Büti ulakıe lılıg her yönde, dur F yran ea lıkl l nasın GBevirtvapla Sar’da Alman’lar Kazandı. JZelzele Felâketzedeleri- — e he Hükümz t AT e
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yiraldördüncü Yıl No. 60115 Çarşamba 16 Künunusani 1936 & Sar, iayet Alman'la Ulusevinde Canlı Davranmalar. Ben, sen, v yok; biz varız. Si yasal — Bü, Fırkamın — programı, bu temel üzerine — kurulmuştur. Amacımız, 'Türk ulâsunu tek ol maktan kurtararak bütünleştirmek- tir. Bu uğurda çok yol aldık Bütünlükten aldığımı bızla, her yönde, durmadan - ilerliyoruz. İçiçe gizmiş bir verlik olan ulusu Ve uluşu, şimdiye kadar yaptığı bü- 1ün işlerde, kendisine gerekoa gücü bütünlükten, — beraberlikten — aldı. Toplulı neler yaplığına, neler 7-:&1'5:;6.: en l;ı I'orgaı. Türk Alosudur. Bunu, göğsümüz kaba- Tarak bütün bir acana açıkta söy- lemekten kıvanç düyarız. İlerleme atılışlarında, sçrayır a önümüze çıkan ber cekiyi Yıkdık. Banların araunda — yurda, Mİma yazık eden kurumlarla bere: ber, çağlarını bitiren, yükümlerini *ona erdirenler de vardı. Birinci. eti yıkdık, yokettik. İkincileri de, mdaki değerlerile Oiküncün Yaptakları arasna barakdık. Bunları yaparket, boş durma- dik. Eskilerin yerive, bogünkü gi- dişe, bugünkü düşünüşe —uygan hdi — kurduk. — Bunlardan biri de ÇUlusevi) dir. Devrim fir- kannın, — Atatörk firkasinin kül: tür kaynağı olan Sevlerle fvarmak M:lıiı erek (Gaye) gu idik ilgi hirliği, düşünüş birliği, iasmış Sıu.. ,.,.,.:f“ gidişde Tüz almak - için, ulusca, bir tek kafa gibi düşüm Miye, bir tek kafa gibi bilmiye ve bir tek yürek gibi inanmiya borelu idik. Böylelikle, önümüze çıkacak =“vi yökedeceğimize, güçlük. ' eneceğimize inanıyordak “ve h";ııııı Bir ulusu, ':ıd araya Sar’aâ Afl—nvıan’lvar Kazand o &f Veti W < . İzmir'de hergün ıılııllın çıkar siyasal gazetedir. u â İ f'q" _İ'F arayımmasın ( Hicret Ediy Bazı Çarpışmalar Oldu - Alman'lara Silâhlanma Hakkı Verileceğini Ingiliz Gazeteleri Yazıyor. Sarbruken, 15 (A.A) — Ple bisitin resmi ve umumi neticesi yadur: Almanya lehine 477,109, Sta- tuko lehine 46,518 Framsa le- bine 2,124. boş puzla 2,249.f Müntebiplerin — yözde 979 u reyini kullanımış bunlardan yüz de D0 81 Almanya lehine yüzde 881 Statoko lehine ve yüzde 0,4 0 Fransa lehine reylerini yermiştir. .. Sar reylâmının neticesi eli nınca Almsüya'nız Tutale kon- solosbanesl gündüz alay — bay zakları ile donatılmış ve gece de işıklandırılııştır. Konstolos bay Holştayn bu münasebetle şehrimizde bulunan Alman kolonisi şereline Buca daki ikametgâbında bir ziyafet vermiştir. Bay Hitler maiyeti erküm ile birlikte. Dön çıkan akşamcı gazeteler (radyo) kaydi ile şu baberleri vermektedirler: 1 — Bay Hitler'in Sar'daki mümesslli Brukel bu neticenin a [ngiliz Kabinesi Fevkalâ- de Bir Toplantı Yaptı.. |Hazırlıkları.. Fransız Bakanları Londra'ya Gide- cekler, Almanya'yı Tekrar Cenevre- ye Getirmek istiyorlar.. büyüklüğü veya küçüklüğü götmek: sizin, bir düşünen, bir bilen ve bir inanan bir varlık olarak kaynaşır: ler. Bu kaynaşmanın adema sevinç Ka ü örneği, — İzmir Ülmeti'diz. Ve Ülaserinde verilmi e başlanan devrim — konleranılarını dinlemek İstiyenler, eve akın ediyotlar. Kon- Bünleri, boş sandalye - bul- Mak çok zordur. Yer olmadığı için Ayakta dinliyenleri de gözlerimizle Bördük. İzmir'lileri eve koşduran, oradaki mcaklık ve canlı davran- malardır. Şunu da söyliyelim ki, bukada: Timı yeter göremeyiz. Ülosevi, otu- Tacak aaudalye bulunmıyacak kadar kalabalık olabilir. Ayakda duran: ler da bultmabilir. Bunların bepsi iyi, Ancak sorarır: Ulusori kapıla: rına kadar, behçesine kadar niçin taşmasın, neden dolmasın?, Bu, hepimizin yürekten gelen bir isteğidir. Konle lonanların bir ağı: de, dileğimiz gibidir. Ülusevimin, yepyeni bir düzenle çalışma yo- Tuna koyulduğunu görerek — sevini- yoruz, Devrim — konferanslarından tonra, kültürünü yapmak — İstiyen Yurddaşlara, genclere yararlı olmak için de yüksek kuralar açılacaktır. Ülusevinde ürerlerine yüküm Slan İzmir'in değerli çocukları, ge- SYi gündüze katarak çalıpırlarkev, hiz de, bize düşenleri - yapmakdan Beri dürmiyslim, Bizden istenen, Ületevini boy bırakmıyarak - bilgi birliğine, döşücüş birliğine, inabış bizliğine can ve hız vermektir. Böyük ülküye —yarmak için, bunu yapmıya borçlu olduğamuzu İlllll.ı’"'l Kemal Talât KARACA Londra, 1 (AA) — Royter Ajansı bildiriyor: Dön akşam fevkalâde bir Frantız. Başbakamı Bay Flandea toplantı yapan kabine birbuçuk saatten fazla müzakerede bulun tbuştur. Franmz başbakanı Fian- den ile dış işleri bakam Bey Laval'in önümüzdeki bafta la giliz nazırlarile yapacakları ko nuşmalar Avropa devletleri era- gındaki münasebatı ve bilhassa ollâbazlanma ve Almanya'nın ulaslar kurumuna tekrar dön- mesi mes'oleleri üzerinde hüsl edecekleri tesirler itibarile bi. rtincl derecede ebemmiyeti helz olacaktır. Roma anlaşması ba müşkölleri halletmek için yapı» lacak geyretleri teşvik edecek mahiyettedir. Ve Sarre işinin yakında halli umumi vaziyetle- ki görginliği daha ziyade szal tecektır. Kabine bütün vasiyeti gözden geçirmiş ve Franmz ba konlarile yakında yapılacak ko- nuşmalar bakkında — icab eden bazırlıklarda bulunmuştur. Londra, 14 (A A) — Bay Con Saymön dün gece Londra- ya döumüştür. Sebebi Çarşamba günü toplanacak İken başvekilin Togiltere'nin şimalinde yapacağı söylevler yüzünden bügün top laDacak olan: kabinede hazır bulunacaktır. Gazeteler kabinenin daha çok diş siyasa işleri iİle bu arada Cenevre'de görüşülen İşlerle sl lâhları bırakma ve Bay Flanden ile Bay Laval'ın Londra'ya gel- melerinl| görüşeceğini sanmak tadırlar. Bay Con Saymen Roma an. — Sonu 5 laci yüzdedir — büyük ve mühim — oldoğunu — Sonu 6 ıncı yüzde — A_Xğln Demiryolunu Satın Alma Bay Ali Çetinkaya Aydın demliyolunun bhükü- metçe satın alınacağı - malüm- dür. Şirketin müdürü Mazat —Ankara'ya gitmiş ve şirket idare meclisi ile görüş mek üzere Londra'ya gitmiş olan Bay Eden de Londra'dan Ankara'ya gelmiş ve görüşme lere başlamışlardı. Evvelki #kçşam — Ankara'dan Bayındırlık Bakanlığınca tayin edilen beş mütahassıstan teşok. köl eden bir fen heyeti şeh rimize gelmiş ve Aydın demir- yolları — tenlsatının — baştanbaşa tetkikine başlamışlardır. Bay L GA L 4Zelzele Felâketzedeleri- Saylav Seçimi Şubatın Iİlk Cumasında Başlıya- cak ve Bir günde Her Tarafta Ikmal Olunacaktır.. GN v-rm#';;fıış;ı.i ı , ne Hükümet El Uzattı.. Ayvalık'taki Kardeşlerimiz De Ya- tak, Yorgan, Çamaşır Gönderdiler ——ML. Balıkesir, 16 (ALA) — İç ve Sağlık İşleri bakanlıkları tara: fından gönderilen beyotler vali He beraber zelzele mıntakasında tetkikletini — bitrerek — buraya dösmüşlerdir. Vali yıkım gö renler bakkında şa gözleri söy. lemiştir: Felâket görenlerin yerleşti zilmeleri, işelz ve türlü ihti yaçları için tedbirler alınmıştır. lik — günler — yaralananlardan buşka yeni yaralı da yoktur. Folâkete uğrayanlar arasında hastalık yoktur. Bununla bera Ayvalık, 15 (ALA) — Mar: mara adalarile Erdek çevresi yer sarsıntılarından — felâkete uğrayan — yurddaşlara — yardım olarak Ayvalık'tan yatak, yor: —1 gan ve bilhassa Ççamaşir ve el- biseden 8S8L parça eşya 9 san: Sağlık işleri Bakanı Bay Refik dik olarak bügün Balıkesir yerdim komitesi başkanlığına gönderilmiştir. Çalışma devam — ediyor. Ikinci Müntehibler Seçi- mi Hararetle Devamda.. İkincl müntehipler — soçimi, şehrimizde hararetli bir şekil de devam ediyor. Kadın erkek İzmir'li hemçerllerimiz, mınta: kalarındakl — sandık — başlarına giderek reylerini kullanmakta- dırlar. Saylav seçim teftiş he- yetinin, sandıkların açılma ka- panma şaatlerini halkın işite- ceğl bi şekilde — değiştirmesi üzerine, birçok İşçi yarddaşla- — Sonu 3 incı sahifede — Türk-Elen Askerit Birliği işi Konuşulacak.. Bay Tevfik Rüşdü Aras'ın Atina Ko- nuşmaları Mühim Olacak.. İstanbal, 15 (Husust) — Dış bakamımız Bay Tevfik Rüşdü Day Tevlik Rüşdü Aras Aras, Cenevre'den — dönüşünde Atina'ya uğrıyacaktır, Atina ge- zeteleri, dış bakanımızın, Elen hükümet adamlarile yapacağı | mülükatta hükümetimisle Elen | hükümeti aratında bir sekeri birlik tosis — İşinin konuşulaca- ğım yazıyorlar. Devletçilik —— Halkevinde verilmekte olan Takılâb konferanslarımın dör düncüsü de cama güdü Halk evi salonunda verilecektir. Konferansın mevzuu “Dev. letçilik* tir ve muallim Bay Hakkı Baha tarafından — veri: lecektir. Konferansı ditlemek firsatını kaçırmıyalım,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler