20 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 lğ;lî;an N;zı;'i;; Cenevrede Toplşpdı..' %MWWTĞWW Saylav Seçimi Hazırlığı. —a Gana. Devletcilik Nedir, ş ” 27 Ikinci Kânundur. z Fırka Divanı Yakında Toplanarak ,, z" Niçin Devletciyiz? Saylav Listesini Tesbit Edecek. — (w" Ti Elâziz, Siird, Urfa ve Ada> | tndaki Tayyare şehldliğine kon Ülusevinde Verdiği Konferans ğ lenkler bazırlaı — ——— na - vilâyetlerinde ikinci Si YA DA ĞĞ eh medelğ —a I hHE Ankara, 19 (Hususi) — [ A”ııkur:ıl. ıl:) (ıııu.ı:. ) a Alınan haberlere göre yur- İçeriişler bakanlığına g. maktadır. Merasimdea müteaddid -l1- ğ Nü e' Bursa, | müntehibler seçimi bit. | ,gylevler söylenecektir. İhtifal (Cuma günü öğleden sonra Ulus | çıkmış bnlunuyorum. Bu Çetin :;uıhlrçok yerlerinde ikin- | len baberlere göre Dursa, li sörMRÜR S saşalie D rdalEea aülr kozkkle BEkemeiçan 4 ı ae A a F D eli mevzu üzerinde mümkün oldu-
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vE | j | | £ | ' | j j | £ 5 ' ı v 3) ; v 0 5 ü 1 Ü : | | o 0 5 ’w | : 5İ Yirmidördüncü Yıl PAZAR Kânunusanl 1936 No, 6119 20 & I,_îr’de hergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. « Telefon: 2176 Yunanistan'da İhtilâf Bay Çaldaris'le Fırkasının Müf- vitleri Arasında Ihtilâf Çıktı. Bazıları Istifa Etti. Balkan Nazırları Cenevrede T0plapdı.._ dün Müntehibler seçimi bit- M""' Henüz seçimleri | Ğ ı"""C'liı olan yerler pek- | l Mibeşi *tini bitirmiş olacaklardır. Saylavlık için Cümhu.- Tiyej kâti Yakında toplanarak saylav | listesini tesbit edecek ve Atatürk'e Sektir, Seçim Yalnız Karaburun'da Bitme- Sa; R iki hararetle devam etmiş ve Kara: 'ürün kazası hariç olmak Üzere Ütün vilâyotte seçim İşleri bi Tirlimtştir, zinir merkez €rin pekçok olduğu söy- “nmektedir. Aldığım ma- İncl Ve İz Saylav Seçimi Hazırlığı. Fırka Divanı Yakında Toplanarak | Saylav Listesini Tesbit Edecek. Ankara, 19 (llnsıısî)_——" "nan haberlere göre yur- birçok yerlerinde ikin- r. Bunlar da ayın yir- ine kadar seçim iş- t Halk Fırkası genel Hiğhıu müracaat eden- 'ata göre, Fırka divanı takdim — ede- Ankara, 19 (Hususi) — İçeriişler bakanlığına ge- C. B. Fırkası Genel Kâtibi Bay Receb Peker ŞERERİ NL Si aei Gi Bi H ğğ a İzmir'de Ikinci Münte- ! hibler Seçimi Bitmiştir. di- Izmir Merkezine Aid ylav seçimine esas olan | Müntehib seçimi, İzmir'de mnir vilâyeti kaezalarında Bay Avni Doğan eylerin Ayrılması Bugün Bitecek.. Kazalardaki — müntehiblerin kallandıkirrı. vey - yekünümnun nisbeti yüzde lli tekizdir ki, bu hesaba göre - müntehiblerin yarımından fazlanı teylerini kul | lanmışlardır. İzmir merkezlle Karaburan kazan bariç olmak özere vilâ yetin bütün kazalarında ikincl müotehib — seçimi bitemlş bulu nuyor. İzmir'deki netice bugün belli olacaktır. Alacağım 2 ma- lâmet Üüzerine neticeyi yarın yazacağız. .Telef_onlar Şirketin Aldığı Fazla Paralar Geri Verilecek. ASA LADAĞ İzmir otomatik telefon çirketi Saylav seçim | *Yotl dün akşama kadar toplu | .I“Iıınııık töylerin tasnifi ile “Agül olmuştur. Bötün seçim | Tintakalarında yapılanı tashife | dalr v teçim ha lanan mazbatalar Say heyetine verilmiştir. S0İf dün akşam geç vakte ka: T devam etmiştir. Neticevin 'Bün alınması çok muhtemeldir. Todi $ Taburun hariç olmak üze Üer kazalardan gelen ma:- te göre, bütüc müntehib hu.'ylırlnl kâmilen ve itel- aamzed “mburiyet Helk Fırkası 'ne yermişlerdir. | Ankara'ya gitmişlerdi. idare meclisi reisi ile direktörü ve hukuk müşaviri, geçenlerde Heyet, üçgün evvel İzmir'e dönmüştür. Aldığınız malümata — göre Bayındırlık " Bakanlığı, İzmir balkının telefon şirketi yüzün- den büyük zararlara uğradığını son defa giden beyete de an: Tatmış ve yapılan — hesabaz iş lerden dönmek bildirmiştir. Bundan sonre ye: pılav konuşmalarda, temaslarda halkın uğradığı nararların öden- mesl esasları Özerinde — durul. muş ve şirketin yapmıya mec bur tutuldoğu İşler tesbit edil. zalştir. len haberlere göre Bursa, Elâziz, Siird, Urfa ve Ada- na - vilâyetlerinde ikinci müntehibler seçimi — bit- miştir. Tüzimgeldiğini | Kamarya - z |(Havaşehid- İlerimizin Günü. 27 Ikinci Kânundur. Bava — çehldlerimiz — için 27 İkinci kânunda şebrimizde bü yük ibtifal yapılacaktır. Muh- telif kurumlar namına Topal tındaki Tayyare şehldliğine kon mak üÜzere çelenkler hazırlan maktadır. Merasimdea müteaddid söylevler söylenecektir. İhtifal için program hazırlanmaktadır. —a — —— ——— Kültür Bakanı Edirne'de Göçmen Kardeşlerimiz Trakya'ya Yerleştiriliyor Göçmenlere Devlet ve Teşkilâtımız Bol Yardımda Bulunuyor. Edirne'nin umum! görünüşü, Edirne 19 (A.A) — Kışın basmış olmasına rağmen göç men akınının arkanı kesilme Bir Tarafta Sar Mes'elesi Kapanırken. miştir. Edirne yolu — ile gelen: lerla muameleleri burada bir — Sonu 6 ıncı yüzde — SESLRLEMEDEENE Devrim Konferansları : Devletcilik Nedir, Niçin Devletciyiz? (Cuma günü öğleden sonra Ulus evi salonlarında inkılâb konferanı- larına devam edilmiş ve muallim Bay Bakkı Baha fırkamızın devlet- cilik umdesini izah eden çok değerli bir konferans vermiştir. Konferansta Vali Ge neral Küzım Dirik, C. H. F. vilâyet idare beyeti başkanı Bay Avni Do. Şan, Manisa sayları Bay Relik Şevket şehrin İnce il> birçok münevver. | leri, muallimleri, gençler * ve mektebliler hazır - bu. Şi Tunmuşlardır. — Konferana ““ — * fam — sast önbeşte — baş Tamıştır. Bay Hakkı Baha, iktı- vedi meslek ve mezhebleri de ele alarak devletçiliğin hangi cereyanlar arasında ve nasıl bir sez — olarak meydana — çıktığımı, — di vletçiliğin Türkiye'de — verdiği eserleri — ilmi osaslara dayanarak izah etmiş, alâka ile dinlenmiş ve alkışlanmıştır. Bu konferansı da aynen yamıyoruz:) Çok sevgili ve saygı değer yurdduşlarım: Her birisi her Türk'ün kal- bindeki bir haseasiyet merkezl ni iİşaret eden alüu okdan biri. vine deir, yeni devletçilik hak- | kında aklımın erdiği kadar söz söylemek — üzere huüzürünüza aramamanıman Avusturya İşi Çıkıyor!. Von Papen'in Sözleri Manidar Görül- dü. Sar'dan Göçeceklerin Vaziyeti.. Çenevre, 19 (ALA) — Haves Ajansından: Uluslararası — gazeteleri bay Von Papen'i Sar seçiminin muh- temel akisleri Gzerine yapmış olduğu töylenilen beyanatı ele alarak, bunan Avusturya'nın hatiklâline karşı yevi bir hare ketin haberelel gibi totuyor. Ayüstürya — murabbasları ile temasda bulunan mabafil bu gibi hberlerin erassız ve siyasi mümestli sıfatile uygun olmadı- gına kanaatleri oldaklarını söy lemektedirler. Esasen — halkın ekveriyetine dayanan ve tama men birleşik olan Avustorya kabinesinin muhbtelif beyanatla rTını hatırlemak kâl idir. —— Öğrendiğimize göre, İzmir telefon şirketi, balktan — aldığı fazla paraları ödiyecektir. Bun dan başka, makine ücretl ola- rak aldığı kırkbeş Hiraları iade edecektir. Malüm olduğu üzere Şirket, makine parası olarak aldığı kırkbeş İlrayı - ki mühtü bir. yekün tutuyor - vermek istemiyordu. Bu huvusta İcabe. den hatırlıklara başlanmıştır. Bay Von Papen'in peküâz #i yasi olan bu beyanatı yapmamış olmasını temenni — etmek li. Bmdır. Bay Von Papen ve refikası, balk - tarafından Roma 19 (A.A) — İtalyan gtzetelerine göre Sar seçimin- den sonra bay Laval'ın yaptığı söylev Almanyanın da — iştirak edebileceği tam ve gediş bir Avrupa istikrarı mânasını müm- küb kılmaktadır. Fakat bu teş riki mesal istekleri Alman gu- zetelerinin Almanya hududları: Sar'da reyini verdikten sonta selâmlanırken.. nin yeniden — tetkikine — İşaret verir gibi takındıkları vaziyetle karşılaştırılıyor, Sar seçimi Versay mushede- — Sonu 2 inel sahifede — Bay Hakkı Baha lenmeden Muallim Bay Hakkı Baha'nın Ülmsevinde Verdiği Konferans Li gıkoış bnlunuyorum. Bu Çetin mevzu üzerinde mümkün oldu- gu kadar muntazam yürüyebil- mek içim, ilmi bir konferans demek bile hsiz olmuyan ma: Tuzatima bir mukadde- E me ile başlıyacağım:? 5 Yaşamak demek, mü- / temadiyen — istillâk et mek, yani yemek, İçmek, giylomek, bir meskende İ İkamet etmek, bayatın ı N A_ıı bürün ve arkası gelmez ihtiyaçlarını dürub din- tatmin —et mek demektir. İstihlâk etmek için de daha evelden istihsal etmiş olmak lâzımdır. İkteadi yat Usanında istihaal diye, l tihlâkine mecbur - olduğumuz halde, tabiatın bize kendinden — Sonu 8 ncü yüzdedir — Yaralı Bay Receb; Hastanede öldü., Soğancı Mustafa Ikinci Defa Katil Oldu Katil soğancı Mastafa Geçen gön Geri' tütün kum- panyasına abınmak — ve çalıştı- tılmak mes'elesinden — soğancı Mustafa oğlu Mehmed adında birisinin kumpanya İmalâtha: nesinde ustabaşı Bay Receb'i bıçakla dört yerinden ağır ya- raladığını yazmıştık. — Soğancı Mehmed; kapıdan bırakilmadı- fgından mağarza davarından at- lamak — süretile İçeri girmiş, bıiçakla — ustabaşıyı — yaralamış, kaçarken de Sıvas'lı, Mehmed Ali adında bir İşçiyi de yara- lamış, Fakat kendlel de dürma- diği — için bekçi tarafından atılan bir kurşaola bacağından yaralan ı Uştubaşı Bay Receb; aldığı yaranın — tesirile onma göünü hastanede ölmüş ve cenazesi arkadaşları tarafından kaldımıl. mıç, asri mezarlığa — götürül. müÜştür. Evelce Namazgih'ta çalıştığı bir. fırımda iş arkadaşı Bay Fehmi'yi bıçakla 32 yerinden yaralayarak öldürmüş olan »0 gancı Mehmed; — bü — süretle ikinci — cinayetl de işlemiş ol. mauktadır. ü

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler