24 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

SâBul ar Kabinesi İstila Elmıştır.. p 'Almanya'dan Kaçan Ya- hudiler Perişan Haldedir Çünkü Yardım Görmediler. Sar'lı Fransız'lar Yerleştiriliyorlar olmuştur. Zira ne uluslar kuru- mu, we de hükümetler mali mes'uliyet altına — girememiş- lerdir. Bay Makdonald şimdiye ka: ——ırr.__ T mzetlerl * Inhisar Saylav Na | Afyon Sa- . l FırkaDıvanıGeneralIsmetlnonu nÜN | n Alacak.. Başkanlığında Bunları Tesbit Edecek.| ökonomi Bakanı lzmir, Istanbul Ta- a Avdet Btti. cirlerile Konuşacak. stanbul'dan Ankara'y BaŞbakan l — €- | tinden sonra Başbakan, tekrar Cenevre, 22 (ALA) — Alman muhacirlerinin İşine bakan yüce komiser Bay J. G. Makdonold matbusta beyanatta bulunarak — Ankara, 23 (Hususi) — İstanbul © İzmit'den gelen Afyon tacirleri 23 (Hususi) İmabal, 23i Bamıt). T | v ü maed: | İstanbul'a gidecektir. Alatürk'ün ıe[ık[ıllıdı şehik | T- firkanda. saylar aaaa O L L eee müzükiller; ile ei Başyoai müdürü Bey Ati || Eraosz bökümetinin Ser mül leri Hstesi İçin hası! î kadınlardan da- onbe M ğ Y || vecilerini kendi topraklarına ka- ÖS Si ee z Pukadivamı | den 0D. 9 || Celâl Bayar'ı ziyarı afyon. B bal sdaceğini ve mubtaç olan:
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl No. 6123 Saylav Namzedleri Fırka Divanı Yakında Başba- kanın Başkanlığında Toplana- rak Namzedleri Tesbit Edecek. Perşembe 24 Kânunusani 1930 miştir.. LA KSSK î M Şİ K L | *Alnianya’dan K;ğân Ya- hudiler Perişan Haldedir Çünkü Yardım Görmediler. Sar'lı Fransız'lar Yerleştiriliyorlar Inhisar Afyon Sa- tın Alacak.. ——— —— ökonomi Bakanı 1zmir, Istanbul Ta- ee .”. .. FırkaDivanı General İsmet Inönü'nün SDT çe L Başkanlıgmda Bunları Tesbit Edecek. açaramslre SiT bul'dan Ankara'ya Avdet Etti. Başbakan İstan Ankara, 23 (Hususi) — C: H fırkannda saylav Damzed. leri İstesi İçin hazırlıklara de- vam olunmaktadır. Fırka divanı yakında Başbakan General İn met İnönü'cün Başkanlığında toplabarak namzedleri ıııbl'ı edecektir. Namzedlerin tesbi- | Ja İstanbul, 23 ( Hususi ) — Alatürk'ün refakatiade tehri [ngiltere’nin Bay Hirota, Yeni —— a Tokyo, 22 ( AA ) — Du işleri bakanı - Bay Hirota di yette uluslararası — mes'eleler hakkında çok mübim beya- patta bulunmuştur. Bay Hirota evvelâ Mancuko imparatorunun önümüzdekl Jlkbeharda Jepon Hmparatoruna yapacağı ziyareti Baş ve Dış Bakanlarımız Mize gelen — Başbakan lınclı ü bu akşam Ankara'ya Ardet etmiştir. SO RZN MNN | ceneme TT lrak - İran Ihtilâfi Tehli- ke Mi Gösteriyor? | Hadise İrak Murahhası, Hududda Çıkmamasına Çalıştığını Söyledi. A Irak murahbası Nurl Cönevre, 229 (AA) — — İtal- Tonabilir. Ten kümetinin 20 Yan raportürü bay — Blankeri | Pttt Satd Tran hül lan ve 1914 te ta- İzan » İçak bülali bakkinde | aa aa tanımadı. n bildirmiş ve demlstir kl: — Hududda hâdiseler olmak tehlikesi vardır, Ve İrak bun | Jara meydan şermemek — İçla elinden geleni yapacaktır. Nuri Seid İcanın da aynl v hareket etmesini istemekte 9 üncü sahilede — para retle — Sana Cümhuriyet Ulusevinde Konferans Var.. İzmir Ulasevlade verilmekte olan devrim konferanslarının || beşincisi - önümüzdeki cuma | günü — sant enbeşte salonanda - verilecektir. Avukst Bay Mustafa Mü: nir'in vereceği bu konferansın mevzüü — » Cümhuriyet » tir. Cümburiyet ne demektir. ve piçin Cümhariyetçiyiz? Kon: feransta bu sosllere cevab ve- rilecektir. Bunun için, bötün yurddaş larımıza, cuma günü Uluse- vine giderek bu değerli kon: feransı dinlemelerin! öğütleriz. Trak Kralı Gazi konseyde yapmış olduğu — bir beyanatta ber iki tırafla mü: Basebata girdiğini söylemiştir. Fakat raporunu vermeden ma: Yü toplantınna kadar İşine de- vam edecektir. Bununla beraber mayıstan evvel fevkelâde bir — toplantı Olaçaksa bu met'ele rüzüameye —şeğeagiz n Bakanına Göre Japonya İle Amerika ve Bir Anlaşma Ak- dedileceği ümidini Taşıyor. N hararetle ı;l;lııımıı. Sonra | mer'elelerimiz olduğu şübhesiz- cirlerile Konuşacak. — Ankara, 23 (Hususi) — İstanbul ve İzmir'den gelen Afyon tacirleri ila afyön inhisarı müdürü Bay Ali Sami bugün Ökonomi bakamı Bay Celâl Bayar'ı ziyaret ettiler, afyon- çuluğun vaziyetini bilditdiler. Bay Celâl, tüccarlorin dilek. lerini dinledikten soura İnbisar idaresitin bemen tacirlerden afyon mübayaasına başlıyacağını ve hiç darmamak gartile tecirleri yeni senenin mahsulünü alabilecek bir yaziyete getireceğini vadetmişler: dir. Bu teminat alâkadarlarca bü- vük bir memnuniyetle kargılan: morçtur. tünden sonra Başbakan, tekrar İstanbul'a gidecektir. Yeni mecliste, müstakiller. den on, kadınlardan da onbeş saylav bulanacağı, akrabalarla kardeş- kanı ve kocanın ayni zamanda saylay olamıyacakları | söylenmektedir. Münasebeti — deniz 1sllâhları mes'elesine ge- çerek İngiltere ve Amerika ile yaptığı müzakerelerde Japon hükümetinin herşeyden evel sllâhların — canslı bir — surette devletin — diğerine — taarruzunu imkâasız bırakmak İçin tecavüz silâblarının — tamamile kaldırı! manı veya kat'i surette tahdidi düşüncesile — bareket — ettigini söylemiştir. Vaşington muahedesinin fes- hi bakkında demiştir ki: — Japon bükümetine, bu muabedeyi feshetmiş olmasın: dan dolayı silâhları artırmak siyasetine — girişmek — makandı atfedilmemelidir. Bilâkis Japon- ya Vaşington muabedesinin ye- rine bir diğer andlaşınanın, fakat silâhezlanına zihoiyetine bakikaten oygun bir andlaşma nn akdedildiğini görmek öml dindedir. Blrbirinden Pasifik denizinin bütün genişliğince ayolmış bulünan Jeponya ile Amerika bir Yhtilaf sebebi tasavvur oludamaz, Eski müttefikimiz İogiltere'ye de ge- Ünce, diş tcaretimizi - bimaye için onunla görüşülecek birçok arasında İstanbol 22 (ALA) — Şebri mize Şarki Türklstan'dan yet miş kişilik bir kafila gelmiştir. — Sonu 6 1ntı sahifede — ğğuğdaydaki Suiistimal Tahkikatı Sona Erdi. Müdürden Başka Satış Amiri De Açığa Çıkarılmıştır. İstanbal, 22 (A.LA) — Bug- ——— ra'ya dönecek ve vekâlete vere day etoklarındaki tetkikata de- vam edilmektedir. Zirast ban- kası müdürü Ahsen'den sonra buğday satış âmiri Adil de açı- ga çıkarılmıştır. Müsnteyar — bay Atıf bir haftaya kadar Anka- ceği reporunu orada haşırlıya: cektır. Şimdilik vekâleten idare edilen zirant bankası — İhtanbul şubesi müdürlüğüne İş bankası müfettişlerilnden bay — Sami'nin tayla edileceği söylenmektedir. Kafile Dün Izmir'e Cenevre, 22 YALA) — Alman muhacirlerinin İşine bakan yüce komiszer Bay J. G. Makdonold |ömatbusta beyanatta bulunarak Fransız hükümetinin Ser mül tecilerini kendi topraklarına ka- bul edeceğini ve muhtaç olan- lara sığınacak birer yer temibi için tedbirler aldığını - öğren mebin - muhacirlerin mukadde ratı İle alâkadar nlanları mem- nuu etliğini söylemiştir. Komlserin ifadesine göre Al- maa mültecilerinin yerleştirll mesi busüsi hayır mücsteseleri Din esasen Jfazla yük altında buluomalarından ötürü çok güç >eldi Kafile Dün Izmir'e Geldi Uzak Türk Illerinde Baş- sız Kalan Türk'ler Sarki Türkistan'dan Gelen Muha-| men mülteci bulunduğana Have etmiştiz. cirler Ora Vaziyetini Anlatıyorlar #zeltılmanını ve herhangi bir f Ş g x ) İ Şte| Bi İ ğ Kafileden kırk kişi bugün Ege vapurile Misir'a gideceklerdir. Diğerleri memleketimizda yer: leşmek üzere şebrimizde kala- caklardır. Mubacirler Şarki Türkistan. da iki ollyon Türk bulunda- gonu, buna mukabil Çinlilerin yarım milyonu geçmediklerisi, şimdi Şarki Türkletan'ın Man: çurili bir vall tarafından idare edildiğini, maalesef ora Türk- leri içinde bütün memleketi eline alıb çevirebilecek büyük bir başın henüz bulunmadığını söylüyorlar. Bir Kırgız Süvarisi .. Dün İstanbul'dan 38 Türk- ten İbaret olan bu kaflle şeh- olmuştur. Zira ne uluslar kuru- mu, ne de hükümetler mali mes'uliyet altına — girememiş- lerdir. Bay Makdonald şimdiye ka: ait Bay Hitler dar 35,000 kişinin Filistin'e veya başka taraflara yerleştiril. miş olduğunu ve çoğu pek pe- rişan bir balde olan daha on binlerce — yerleştirilmemiş AL Moskova Elçimiz Bay Voroşilof'a Bir Ziyafet Verdi. Ankara, 23 (ALA) — Mosko- va büyük elçimiz Bay Vüsf Çınar mlilli müdafaa komlseri Voroşfllof'un şereflae bir ziya: fet vermiş ve ziyafette umum erkâmı hurbiye relsi Egoreof, komiser muavini General Du- Thscevaki süvari umum — mület tişi General Budyenni müdafan Skomiserliği eckânı, hariciye ko- mizerliği erkâm, harlelye ko- Zmiser vekili Kotmineki Sovset: lerin Ankara büyük etçisi Ku- ruban, Muurif komlseri — Bobi- nef, barlciye komiserliği erkân ve Bayanları hazır bulanmuş: Tardır. Ziyafette Atatürk'ün şerefine müteaddit defalar içilmiş ve Vo- roşllof İle büyük elçimlz ara: tında semimi söylevler söylen- miştir. PD KN A VA Kalimnoz'da Isyan Var! Bir Italyan Torpidosu Adaya Gidiyor.. Atins, 23 (AA) — 12 ada. lardan Kalimnoz adasında söy- lendiğine göre, ahalinin umumi isyan çıkarmış olmasından ötü. rü örfi idare ilân edilmiştir. Bir İtalyan barp gemlil Kalim- noz'a gitmektedir. — Sönm 3 neüi yördedir — İNERMTRERTETEKDRUSUNAZUN

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler