17 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6

17 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

göni ella bir my irakı o devlet için bir İni raz vesilesi olabilir. Milletlerin di mı w tevlid Yi if irak cereyanları, dünya sulha için devamlı bir tehlike ve gi ib sebebi teş kil etmiştir. m dünyayı İstilâ etmek lk bir sulh te- e88! imkânı kalma: mıştır, Milletler, etikllerine k bağlıdır. Millet halinde ya- derin 3 5 . - 2 . 5 g 5 şekilde İnternasyonlizm v ys insaniyete karşı dir büyük bir cinayet teşkil eder. Esasen hem adalete hem şeniyetlere aykırı gelecek olan bir fikirdir. yle bir entermasyonaliz- min ne kadar hayali bir fikir olduğunu İzah için si e kei 'nİ bir misal ele aldcağım: illiyet ve tee leliyek Rusya'da sosyalizm, nasyo- nalist oldu. bir Kafaları yeni imanın Gnyeeeyepae) ma dayanan bir programi başladılar. Yani, ek Aİ be kaldırmak, vstan millet ayrılıkları yerine içtimai sınıf ayrılıklarını koymak iddiasile yer. ME Onlara göre, r Türk, bir Rus, bir tarya) denilen zümreler ara sındadır. Bu İki sınıf arasında bir harb bali vardır. Gaye, bu harb neticesinde kapitalist sınıfını yok etmek, ortadan okeldırmaktı. o Fakat, birçok ölüm, oıztırab, kin v ihtiras babasına elde edilen netice, onlara gör: asyo: izm) e dayanan ayrılıkların — Devam Edecek — 23 Nisan Cnzetelere Göre, Almanya Yalnız? 17 z NİSA Kalmaktan Karkmaktadır. © — Başı 1 inel yüzde — sinin esası hakkında herhangi bir müötales beyan Mi ir imtina etmişler. val ği za klana ei devletler arafından İzhar sa temen iniş Juzun uzadıyi rine ve: ailecek karar arş serbest ce ve r türlü mes” Dal tekabbül de rek be' rey Ayni zamsnda Fransız bari. clye bakanı konferansın askeri Se izni tebdili ancak orta vrupa andlaşması gibi ik — andlaşmalar dairosind. Hulâf mümkün a dye çi ettiğini İşaret eylemigti müzakereye hazır bulunması büyük bir adım telâkki edilmektedir. Maa ticeleri hakkında şimdiden bir ikir sahibi olmak mümkün değildir. İngiliz mahafili makul yü Didin erin iie turya, Macaristan ve Bul gl ın im ma müsavatı hindedirler. m tesiri yok: Londra, 16 (4.A) — Cenev- re'de bulunan İngiliz matbuat mümessillerinden ekserisi — İngiltere İtalya'nın Lokarno misakının çiğnenme- mesi için yekvücud oluşlarında e ri ilikli» bir tesiri yol Ir. lay Almanlar kl orlar: CA ) — Havss sı yanatta bulunmak niyetinde olduğu reset ve bu sözleri alkışlanmıştır. erika'lılar ne fikirde? erini baiistmediğ Almanya'nın İtina: 2 eden olarak tanıyan bir sisteme ge- çilmektedi İtalyan gazetesi ne diyor: Milâno, riere dela .A) — Kor- Serra gazetesi Streza imiş olan m. i pek m ve konferansın o Avrupa” ulh devresi temin etmiş ii İmei hr. “(Bu ğini Vi konferansından sonra ve konferansı Streza konferansı kadar Avrupa'nın mukadderatı üzerinde tesir icra ve söylemek balâğalı olmaz. Sulh bilhassa bie nın alâkadar olduğu hav- i > yolda Mei dökülmüş urdehâş e — kırıp ii Fare gi ram e Gi çarparak her tarafı huri hâş ve sm 7 a çarpara Mİ kırıp döktü at kırık dökük, rnek; sokakta iL sa: tan e adam gördü, kakta kırık dökük öreberi) satan bir adam gö ei rUç — Ga çıkış nek: kaleden huruç zamanı enter kaan çıkma (çıkış) zamanı gelm huruç Em — çıkmak hurüşân — coşan, çaj dem yn tevazu, arzı İbti- ra — ayık huzur — örnek: huzurunuzda buli makla şerefyabım. atını ai bulunmakla o onurlanmaktayım (onurlanı m). ul a ei amme huzu- rumuzu faydalı görüyoru huzur — (huzur ve ii örnek: halk bu ii huzur kafası ü kalb ui) — iç ra örne ii bir işi Ae al erdirmek kadar İnsana huzuru tl veren birşey ya oktur ir İşi başarmak kadar e iç Vi veren birşey yoktur. hübüb esin, esinti hübübi et etmek — esmek örnek; rüzgâr abdi eder, kum savrulur — yel eser, kam aavrulur. hücüm — bücüm (T. Kö) da — bus 7 vi hü ration gul girer — bükümder (1. şi rnek: İngiltere hükümdar. EM İngiltere hükümder. lerinden. hükümet — hükümet (T.kö) — ora özgen, özgür hürriyet — bürlyet, özgen- lik, özgürlük İns Hürriyetimizi hiçbir değişmeyiz, ma Lube şeye deği, hürri; re — özgenel, Özgürel örnek: Hürmetlerimi takdim ederim, saygılarımı sunarım hürmet etmek, ihtiram gös- termek — sa örnek: Ben kendisine ço ben kendisini sayarak kı niye > İl ten, pa mn muh ii inik; 1 Gla samilerim! sayın al e bürmetkâr — sayar diüde, GRİ mak saya: 10 ürmete lâyık ler yn hürmet) değer sn Eğ ei badi — güzeli Hik hüsnü bâlü hareket — uz gidim örnek: Hüsnübâlü hareket numarası, uzgidim numarası. hüsnü bat — uzyazı (fr.) calligraphle hüsnü idare — uzyönetim örnek; hüsnü İdaresile bütün arkadaşlarının sevgisini kazan. mıştı. o Üzyönetimile (bütün ve sevgisini kazan. ay) imtizaç — iyi gyçinmş örnek; Zeve ile zeven ara sında hüsnü imtizaç Kakadu; Karı ile koca aramnda İyi eçinme gerektir. hüsnü kabul bek — iyi karşılamak örnek: beni büsnü kabul etti, beni iyi karşıladı. hüsnü muamele etmek — örnek: kendisine hüsnü mu: «mele edince şımarmaya başla- dı, kendisine iyi davrandıkça şımarmıya ladı. hüsnü nazar sahibi — baki ağlı örnek: hüsnü nazar sahibidir kimsenin kötülüğünü görmez, sansar kimsenin kötülü. günü görm ed — iyi niyet rnek: ai niyetle bi işe a dı, hüsnü şöhret sahibi — iyi tanınmış sari tabiat sahibi — rnek: hüsnü tablat peri > adam olduğu giyinişinden , zeyl bir adam olduğu Giyinen belli üveyda (bak: aşikâr, ayan) ban — itkinli teessür — üzün, (fr.) lünüz dalma hü: ini vakit özün doludur. Vous avez toujours ve mp de trlstesse dana le KE, Osmanlıca ....... ke hear ka alama karşılı uygun (yahut : ye ter) görmüyorum. Sebebi em (1) Burada bir; önerge gös terilmiyen yazılar üzerine bir yapılamıyacaktır. zasındaki memleketler için te- min önemi Şimdi her sa. hada bükümranlık O haklarını een devletlerin bu alâkasını ai etmek Avus turya'ya Ancak sulh li istirahate ki ie A e Fikirde? 10 (A.A) — Streza burada umumi bir alâka uyandırmıştır. Ve konferanun Almanya'nın ardımile Kartela bükme ül aktadır. Gazetelere göre Dai n Şark mılsakım 'İmzalsmuya? temayil olduğu hakkındaki te teb. liği Kkonfarans» bir esas ve bir manas vermiştir. Perle, 16 (A.A) — Paris matbuatı Avusturya İle diğer silâhsız di evletlerin silâhlanma- aside “baz aval ir Yu çi na ve Balkan an e el ökk di “ediyorli Bununla beraber akel Küçük anlaşma mahafilin. hoşnutsuzluk mevcud olduğunu gizlemektedirler. Pertinaks buy Laval'ı Strezada mühim bir hatâ işlemiş olmakla muaheze ediyor. Ekzelelor gazetesi bay Donald ile bay Mussolini Tuna mes'elesinde alâkadar devletlere mahrem bir tebliğde bulunmakla iktifa etmeli idiler, diyor veşu e devam ediyor: Streza beyannamesin. parti z de ye suretle bir bulunacaktı. o Fakat © m g çük anlaşmada endişeler hâsıl etmiştir. (Bay Titulesko'nun yp tp ve bay ii koni ukarrera- k ini zo) edebildiği anlaşılmaktadır. Ovre gazetesinin Cenevre mu: anlaşması, ei ve Avusturya arasında raflı yardım mel smile hazırdır Roma'da imz; lecektir. edil. Litvinof, EU ve Benes aralarındaki görüşmeler. de Franuz—Sovyet ve Sovyet mukavelelerinin metnini çarşamba gününden evvel tes psi imkân verecek Ari e Laval, .Mı irin mütaleasına gön Almanya'nın Cenevre'ye dön Pöti Parizlen gazetesi yazıyor: Lehletan dış bakanı bay La- val'ın ilk doğu misakı projesi yerine bir era iki taraflı alar İkameslme matuf olan teklifi dostane bir surette kar- gılamamıştır. Gerçi ne evet ve ne de hayır cevabını vermiştir ŞE OE ye e ya gittiği zaman” m harekt ti değiştire Maten güel hususi 9" Pöti ise İ Laval'ın Almanya ile darı m im memleketi İ * Sarhoşlukla mii Düştü. onyedide İzmir'i. Ke gitmekte ols? fez idaresinin Gambar $ puru yolcularından Bay iş oşluk yi EE 2 — Göztepede Mısri desinde e kızı Nimetin evine giren tarafından bir yorgö” palto, iskarpin vi i Data, F, iman il ği ğirmeni sok: bay Niyazi'nin iki gör evinden çalınan yi zarında sattığı anlağıls? u Mustafa oğl a)

Bu sayıdan diğer sayfalar: