18 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5

18 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A ee T 18 NİSAN — Başı 1 inci yüzde — İcabatı yerine getirmek ne ka- dar -Hüzımsa, gü güç, ağır nankör bir iş olan skn ibi ribyeri sekte vermekte o kadı Zımdir, g Con Saymon Ne Dedi? le her vasıta â di sakladı. Konseye n karar Aleni pi, Doug, tinden g dan siz mizin daha göstermektedir. bir devletin İni doğmuş olması © karar- mi: b mevcud istikb, Bili için hiçbir kapıyı Yacak mira değildirler. “ Aloisi Ne Dedi a ğa ür siyaseti. akiki va yetlere ve umu. unu: ti mi olduğunu, taraf Versay muahedesinin bir İhlal bı 4 Avru) a. V€ öimniyetini ihlâl eden er taavib edemiyeceğini miştir. im ölem Ve devam miştir sal kkü e ha me ahhaslarının er, Mu e hn kanuni bir yol etmek: kabildir. lâhlanması hakkındaki karar suretile muahedelerin yeniden ihlâli halinde uluslar kurumu ta n yapılacak hareketin akviyesi için ileri sürülen tek Mflere dair hükümeti namına ihtirazi kayıdlar dermeyan et miştir. k'in fikrine göre yeni emniyetin takviyesi için ue teklif hakkında bay Bek d. miştir kl. © — onya İle komşusu olan iki Ban devlet arasindaki münasebatta İki mühim mua. se ile istikrar zn kabil A mıyacağını Lehistan ef kârı umu- Sn kendi kendine sormak. tadır. Bay Bek'in bu müdahalesin- den sonra Çekoslovakya hariciye Dazırı bay Benes beyanatta bu- lanmuş ve üç devletin teklif ettiği karar suretini kabul etti. ğini söylemiştir. Müteakiben en usulün İstisnai tini is hs onseyin ser: bestçe naka, mek, icabın- da teklif ei san eylemek mahiye- — ae: rötinin bazı noktaları ile muta- 8bık bulunduğunu, fakat hükü meti ile fetişare ötmek istedi ğini beyan etmiştir. Müzakere Çarşamba sabahına talik eğilmiğtir. Londra 17 — İngiliz matbustı karar taslağının ölçülü bir selâbetle in almış mz beraber Almanyaya © kapıları kapamadığı kanastindedirler, Morning Post: Bu kararın bugün ciddi bir muhalefetle ( karşılaşmıyacağını Telgraf bu mes'elede nseyin nüfuz ve haysiyeti erecek stir. a tadilini müda fan eden Niyı Kronikel 3 şubat (tari li tarar İşaret ettiği müzakeratın deva mı hakkında üç devletin izhar ettikleri arzuyu bildiren fıkrayı ehemmiyetle kaydetmektedir, Deyli Heralt kararın iğ e mütaleaları kaydetmi Strezada — ç devletin De öğ er! 7 Ajansı muhabiri Fransa, İngiltere ve iyi birleşerek Cenevre'ye tevdi et e karar sureti bı Alm matbuatında şiddetli hiddet mialeri mea orsen Çaytung gazetesi, mürayilik min Beobahtıf, TR Strezada top: bizi say devletlerin az e pıcı olan siyasa arasındaki mi halefeti e etmek itediğini bildirmektedir. ve re, 16 ( A.A) — anın mecburi askerlik w eden Fransız n dünkü cel- edilmiş ve bugün saat on bire talik olun. muştur. ükümet adamları bu susta alınacak kararı hususi bir m a Dani. arka ve Leh murahhasları bu akil mülâ e ik husu- sunda ısrar edecekler. Arl orlar: mlaşaımıy: Cenevre 16 (A.A) — Uluslar kuru noktai nazar ibtilâfının mevcud olmasıdır. B. Laval > eğ ei — Bay Laval Avnsta, vi ti işleri bakanı B. Balı MEN Beğ ve Aloisi ile gör! Hovas mann rm göre Almanya'ni ka ratına karşı inal nın, ee iz, rası hus e ii ir İtalyan tesanüdü göze cak bir tarzda aba eti lr La z . İ hususündaki hürriyetine riayet Doyçe Alge .Mayn Çaytunk, ari mr rının Sözleri: mili talep ei ir, lmanya'ya karşı müdhi, bir val Cenevre'de yaptığ harlciye nazırı B. animarka mü: bay Eyi okumadan bahsetmek fener neticesinde, kon "nım yeniden Munch teklif dilan a su- | tedir, seyde muahedelere riayet mes” ce! Danimarka'lıların v A ME TT .Alman'lar Kızdılar: Karar Bir Bir Mürailik vesikasıdır, Diyor tn doğrudan doğruya İleri ulmuştur. Cenevre 16 sonra ba ia dinlemiştir. uni tir. Mumalleyh Alman teşebbü. süni gubat tarihind. 0 dra'da derpiş edilmiş olan progra muhalif anya'nın yapmış ol doğu mi dünyada bir yal inkisarı ve endişe tevlid m İtiraz ede müsavat daire, ml Bizim siyasetlmiz bir memleket ii mü: VE değildi. Biz taleb etmekte Si yam niyeti a Sulh Bk, vazgeçmiyoruz. Bay Laval sözlerini şu suretle bitirmiştir: onöeye sid projesini Fr 23 Nisan Çocuk haftasının ilk günüdür. srzedilen karar TN İtalya Mk Kökü m — elem &. kö.) (ir.) SE “eri — elem- i m Me: re e ehag- Y, dd atti esp > mnmdanzluk Ç fr. ) vag Yer, se düştüm, umud. üm, Je suis tembe in e m bir Si ayi (£e.) en avoir a Bina kelâl verdi, ba: İç İlem al as8ez mi — çile (fr. ) peni enini (e) li > mme tta çok mihnet dek çile çek- COnp d'eprenves enil — Yas (fr) d — kaş düşünce Yet, sonel, örnek; gönlüm gam dolu. Mon cocur est pleln de chagrin Keder — keder (T. kö) usa — tasa ba pelne, pre: eriyen. 80n nek: ei tarif edilmi > m. Ka vi alma, sıkıntı vi a serrement dı esir — üzgün, Pe « in, ehagrine, af flige nek: ne için bu kadar mü. weliediki > — neden bu kadar üzgünsünüz (kederlisiniz)? , po- urguol etes vous tellemeni triete re ehrine affligej? Müteessir olmak üzül mek, ie (e J e iy etre Ni me, 8 Klee örnek: 3) Bakis çok mü- teessir oldum bu halinize çok üzüldüm koderlendim) n je suls tres touche (pelne) de volre etat. Mükedder — kederli örnek: dün çok mükedderdi — dün çok kederli idi. Meraret — acılık, (fr.) amer. mi Sinek: ruhumda çok mera ği var, ruhumda çok acılık al benucoup d'amertume Yeni kam im mildria iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları y. Türkçe olan Kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri izde Aslı ak olan hak, dans Vâm Te — bag, (fr.) de conragement, örnek: füt ye düştü, bezginlik içine düştü, il tomba de le decouragement (deses. yil, — bezgin, (fr.) de conrage, desespere Tsi tırab — göynü, (fr.) s0 uffranı iye. önül rbı leri BL galebe iü ii kere gönül göynüsü elem m nüsünü yi souvent leg uffrances morales sont pires Ma les eoufrance physigues, Muztarib ilini lm — iel mek, (fr.) ecu! örnek: e muztarib in. oluyorum, bugün çol 0 rum, aujourd'kui je soffre beau- coup - a < Vecâ — ağrı, sancı (fr.) dou- leur, crâmve örnek: wide ne İre san- cısı, crampe d'estomi rar — sıkımı mii ıztırar içinde, sıkınç içinde, — YAL ukde — ilinti, düğüm (ir) di regret örnek: birçok kişiye ukde oldu, “Oldu çok kimseye bir gizli düğüm, “Yahya Kemal, I İktifa etmek — izd örnek: emrinize iktifa Gülek benim için hem vazife hem de m emrinizi izdemek be- nim İçin hem ödev hemde “kıvançtır tar, İktifsen — uyarak ime vu ve ikti. İse, nra doğrudan ia ll yazılacaktır, bu rultuya uyarak bundan sonra ağalar ve bakan: hi; Dimi iye marifet — izdem. diğ 1 eflâtun, sokra- tn e gi lâton, sokratın izdemi 2— onun şakirdi rifetiyim ye eddüh eden: ler, Bakonun iski iyim diye vünenli Irk — uruk, örnek: Dali ünü renk: “> ve ela slarının şekil. ayrılır, uruklar ekler) Seilerin yüklerim ve kafa taslarının şekillerine göre avnlır. N azılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. aslı ügüm olan hüküm, ira — arz (T. Kö) Is'ad etmek — ağıtmak örnek: onu bir (mertebe! âliyeye İs'ad etmek İsterim. Onu yüce bir yaşamıya ağıtmak İsterim, — döküm k: topların isagası, 28 çok terakki etmiştir. Topların dökümü, zamanımızda çok ileri gitmiştir. Tani saga etmek — örnek; yi kadar büyük çapta top »saga etmek epi müşkil bir İştir. e kadar büyük ça top dökmek epi güç bir İştir. ledar etmek — çıkarmak Da 29 kümes üzerinde bir eml, m ve muvafık gn rine bir bara a olur, ar e kan, e hakkında yık rara sadr — 8 Taft 1s; sga etmek — dinlemek ği lak vermek, kulak asmak rnek; | — masihatinizi vega ae isterim, öğütlerinizi din. lemek isterim. 2 — sözümü isen etmive. eri | mn söylemişlir. | EE, a AM NACE UOsmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu No. 20 Mn Eyi elim gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (Alâmeti) kabili Bunların her biri hakkımda sırası ile uzmanlarımızın (Mütahassıs) | ve İngiltere namına (o tevdi. j ediyoruz. j Varşoua, 17 sil teler bay in ii Ğ söylevi me heederek, ulus- J in İararası ti esas! mes'elelerini a ür Mtiba- rile çok mi e Gazete Polska, Lehistan'ın yal: Bız yer akil için değil, | "sı sulbü içinde bir kir iii edebilecek olan yeni projelere karşı muarız bulunduğu noktasına nazarı dik- | katı « colbetmi ektedir. Poranni, Lehistan'ın sncak kendi siyasetinden mül bem oldoğunu yazmaktadır). Polska Zbrojom, bay Bek'in | takib olunacak yoluğgösterdiğini sulbüm kuvvet: sında almiş ol. olduğunu yaz: Uluslar kurumunun İstikbal: Me e pe imkân. r. ber ara: mun rizik öne "bie de- rmasını temenni et ir. Cenevre'de alınacak kararın şekli müstakbel imkân. ları zâfa pie ve uluslar kari ojeli azaltacak maliye er | ra 17 (A.A) — Uluslar urumu Fransız multırasnı kabul ei Yalnız Dani. ni mi vermek- eat etmi (a. g Cenev. | ri iler Col konferansına (davet Türkçe “Çek,, kökünden | ceksen benden niya nasihat İstedin, sözüme kulak verof. yeceksen benden uiye öğüt İste dia, 3 — o, hiçbir sözü saga et mez, o, hiçbir söze kulak as maz. Iskat — düşürme, düşürül. me örnek: | — Fransız kabi. nesinin ıskatı, Fraosız kabine. sinin düşürülmesi, 2 — Iskatı cenin bir suçtur, çocuk düşi büyük ürme bü- Bağ mek 8kat etmek oldu. yapılan İşler, tamtersi killmeyi ire Ml yaradı. düşüm, dire örnek: 1 — sukutu evrak, Ker düşümü / balı akamı umduğu salam m bulunduğu yüksek oru Spine Tslah erk yeğritmek (fr.) arranger, emir arneli. örer, perfectionı oTelah etmek — örnek: ıslahı elnel feres (te) | ler aker vi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: