18 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6

18 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

an m Mr iLE ÇANIVOLU! A A ge , Milliyet Ve. Beynelmileliyet Dan ere “Her ürl e fikri a ye e EE Kimin Çin seddini yıkmıya, diğer mü vidi deildir ihtiyacı olan herşeyi isti muktedir değildir; yanık için in hen milletler. yariyor ri dolayıd ii ar milletler amda, artık biç kimsenin inkâr e miyeceği sıkı bir salidarite te- essüs etmiştir. Devletler arasınd eden bu mü: eldir ei in milletler arası münasebetlerinin bi teşebbüsleri ve nihuyet 1yeye, a htelif milletlerin anlaş. ması, sevişmesi ve 'sulhü sökün içinde medeniyetin İleri götü ğrülmesi gayesine * müteveccih kuvvetli hamleler. un te, bbüslerden me netice bâtıl oldu?) demiyelim. gün bize ” ir e ei imkân olmıyan iel E ye oluyor ki, izah etti m şekilde anlaşılan bir n ve !( Milletler and dre etmiş olan sıkı e tlerin mezbi m ei lerle ia sinin teminine ve netice İtiba- sil, mevzu ve e bir Had b a ça kir m) ndan iki çare en üle! Elle; ir; 1 — Büün devletlerin üs uvvet ve toplamış, ve rın Tedi iradesini ii sine karşı infaza kadir bir devlet, bir (Super bi tesisi; ne müstakil ve ayrı bb in devletlerin yanında unların rıza ve muvafaka- siler nüfuz ve SA ancak endi gayesi -ki bu gaye, İnsan- lığın LİR Da mahdud yeni bir teşekkül ii Takma konferansları, Kata İlk şıkkı tereddöd etmeden ln Gali in hiç kimse, vz kuvvetleri ai yük mahzurlar, ne elim netlce- Türkiye Zeytin Sahası Dünyada üçüncüdür Helbukz İstihealâtta Bip Sekizinci Derecede Yer Alıyoruz muhaf: sının el olan 127 Bir KN ci kol lamda A zak banyo balık! lir Yap kölesi yn İzmir Milli Emlâk Müdürlüğünden: Agir ekler mz ii derunundaki hazlneye odalarla ei ticariyedep rdonda evvelce ie erler kumpanya- hane derunundaki bilâ No. baraka | nl il ment) de la race chevaline ele gelti Talal ez örnek: 1 imparatorlu- e ire ie mesal akim kalmıştır. Osmanlı pp yeğritim yolun. daki çalışmaların gel- hiç ucu memiştir. Islahı beynetmek — barış O — İklei pek sevgili (o dostumdur, O elimden gelse eli ynetmek İçin çalışmak İsterim. Sg de p vgili o dostumdı elimde gelse barıştırmak RU ali İsterl .2 — Tal ai bo için elimden geleni ZA larını AMME için ar ge leni ağım. ln hal etmek — uslan: rnek; nasihat, e ceza deb. salâh — yeğri mi siyasi vaziyet enlâha u gid en 5 A durum yarime EN > Le rimek ça -- yarar, elverişli örnek: buralarda çıkan kö- ir “imale pıda kul salih ke. ilmi ler hâsıl olduğunu yukarıda Terar etmek — Israr etmek, isremek miz — seçkinlenme rnek; tablatın kanunların. ri biri stıfadır, türemin bunlarında biri de seçkin. medir. Gin — Sayan 7 paz YE, insa i si de ıstıfa etm. ilm ar geçtikçe insan cinsi de bi edir. umdulamak şe: para, ne de sek orun, hiçbir şey Denli yamadı. Tama — umdu, aç gözlülük ıtnab etmek — uzatmak, söz uzatmak örnek: raz et — söz uzatmaktan sakın. Jtr — ıtır (£. Kö. Ittarad — biteviyelik ıtnabı kelâmdan ihti İade — gerit örnek: ortada henüz bir iade işi De ortada henüz bir gerit işi yek! — geritmek, ge- m gem Beynelmilel mu- le anlara eş vi ASİL ge itilen: Al ğım yeli © men inde ettim, aldığım wbu hemen geri verdim. lediyemizin o neden MN on m muyol İane — nek: miri etfal cemiyeti ie fane cemine çalışa çocuk esirgeme kurumu yardım supa çalışanlar eğretimek, rum. nlar — etme! size vermek nek: 1 — iare etmek, knl. ibi üzere bir çeyi bizise ödünç verme! kullümi ktir — eğretimek, | bir üzere Hirgeyi birine küçüci rine getirmekten niçin geri du. rü; orsunuz? İb'ad etmek, teb'id etmek (bak: bald), ıratmak, uzaklar tırma Vi bu uygunsuz hareketi bis artık onu huzurunuz. dan ii mn Kiya 8ADIZ, Me nek di es'ele özerinde- düşüncelerimi size yazı İle el celerimi size ulaştırmak biç a ola er Kılavuz sözleri üzerine, her listenin (Anadolu)da çıktığından başla; zere bir a) , Za Me w İn vaütahassısı | gumuz kısımlarını ah Gönte Bay Feri dünya zeytinyağı iban geriler al Tepecik yedi kızlar makule bahçenin ve dam yerli Kii il hakknda /.igui e vin kule ve sa 4320 413 sehmi ve buğçenin 112 yeri gd bir rapor hazırlamış ve zir ide rm e ipl iy bakanlığına göndermiştir. Bu diyar 3, 126, >. iie 180, |, Bayraklı mn ps sokağında 14 No. hı gö raporun ehemmiyetli | bul bin. Yunanistan 900 bin, Por. | Fsr9Ya! selâmet sokak 18 © ki No.h ov tekiz 400 bin, ma 100 bin, Yukarıda iş emvalin bir . icarları 2,5,935 Kr z N Fraosa 140 bin, Amerika 25 | günü saat 14 te ihale edilmek üz on! Ae 0 Teliplerin o satte Ml! Emlâk müdürlü üracantle, kündür ve bu - sek — ii iman ze — > w m vi a a devirlerdenberi | dev: A D, uvla Vilâye- K 1 mek ln (Bok aki © | Fas 250 bim kental etimalât , 8 z yn all normal bir şekilde tamamlan | yopmaktadır tinde bağcılık.. r meli Mz a İkale in Ediliye Arkadaşlar insanlık © anca re $ — api hukuk kafdeleri içinde normal ürün mite Türkiye hab Muğla, 17 (A.A) — Vilâyet ir bayat yaşıyabilir. Devletler | Pokumından sekizinci derecede | te bağcılık gün geçtikçe ilerle üramınlaki Gİ nieieseber kes esi leme tadır. Bunun | mektedir. Son zamanlarda yı sasına istinad ettirmiye © artık | Sebebi e kble Anadalu lerce hektar bağ dikilmiştir. ep ard yabani ve yaba: | Vilâyette 1152 hektai r bağı kes, bu vadide yeni bir hukuk | 2!l€* e bulunan | dır. Geçen yıl yedibü Laleli Madeni ân asirlik dellceliklerdir. Bunlar yon küsür kilo özü: lamışur. Bu cemiyetin içinde nin fetifade o edilememekte, | ve hepsi vilüyet içinde Yeti | münseebetler oydana aa olarak ta odun ve kömür miştir. Ma ei Gü Yaparak debi) eğlmektedir. | Son günlerde #lokseralı bir Lal eyi m bir hukuka, yen dak ik yi AE şleri terisim İçim | mi otaka iyi yi s'a 9000 Ame: | Bir Cilt Yaptı i em debiliiyme & Bayrğe ; | Sed NE ere seyi rika çobuğu getirilerek (yeni kl nil erir. Yarının muazzam beymel. | 11 tecrübe yağlancsl ve tahlil | yy, gi kelime rt mak İsterse” A lâboratuvarını cami zeytincilik ” milel cemiyetini de ancak, ya dağılmı k i ve zeylin Yâ İz Ee IZ ER İle EBE Hedi e ve üzerine kurmak” race | min b ni ri rami ağla'dan p vücude getiri akdirde : ; ipi > > asa i ay ik eti 1508 kilo kn aki Mücellithanesine n b i, | el bata Güler. “ill ede özüm çubukla; MADBAŞtiE, muazzam bir seyr ile inki Y M abı Muğla 17 Ti ya mi at mt olan aka) Hik unan Wura AS*İ timiz topraklarının narenciye pak | son merhalesini — teşkii PA etiirmeğe olan. kabiliyeri eli Sulh hukuk sia ur mickaz İSİ elimi zda . ğinde i VEM rürüz emiyetli Atina, 16 (4.4) — Balkan gözönüne alınarak ve kontenjan ii eyi | i i azla talyadan 2500 tane el esasını (Aile) teşkil eder. Alle | anlaşması iktısad seyinin mahallesinden gelemer)' 1 rin birleşmesinden (Cita) lar, | Içtlmalarına iştirak edecek olan | Himon, ğa MERE ammn öven ape j (Pro r meydana gelmiş | ve rels in Ki ile bay | DUZ getirilmi müddelaleyk hacı beşi ve bunların bir araya toplan. | Horonisş, bay Zolo y 23 Ni ilminde Mi inn i ası (Devlet) teşekkül | Agıropulos, bay ni ve iısan müddelaleybler * , etmiştir. Devletlerin debir araya | bay Ki yalpa mürekkeb Çocuk haftasının ilk lerine açtığı 950 67 do | gelmesinden bir devletler cemi | olan Yun tl bugün Am ! günüdür. takelmi yetl neden teşekkül etmesin? | kara'ya ini. ÖR İ EEE leyh j armağanımızın neden geri çev. | ödünç vermektir. örnek: Nezdine bir esefir davetiyede üç senedeP! | ii anlıyamadım. 2 — İare etmek lütfunda | ib'as etmek istedi, katına bi bill İ İadeli — gerili bulunduğumuz klas çok | elei göndermek öneli 5 e i ör deli ub al. | müstefit oldum — eğreti ver. ylav ilmig ol ilânen !©” dım, geritli bir mektub aldı ek kayrannda bulunduğunuz örnek: Bütün Türk meb'us- verilmis © yapılmasına karar Wi Tanbhütlü (mektub) — b tabtan çok fayı ları Pinkie Büyük Millet Mec- azar 6 gundan 5 Mayıs 935 P atla İsşo — besler Msi anıdır, bütün Türk dok dir örnek; taahhütlü mektubu. | (Örnek: koca bir ailenin is perte Kamutay üyeleridir. | *0:t de! nuzu alır almaz istediğin! şel e omuzlarına alan İbdâ — yaratı hukuk mahkem zi / ati hemen iade ettim, tağıdı ir ardanın besleri örnek: İbda, güzel san'atla. | Veya bir vekil kanun mektubunuzu alır almaz İstedi Yili omuzlarıma alan m en bek kudret ger yaratı akdi; giniz santi hemen geri gön İaşe etmek — aş ge n'atların büyük derdim indirm. em İadeli" taahhütlü” — geri | “5 unlarda'bir aile | ( İbda etmek — yar bağıtlı İsşe etmek ki ese bir örnek: yapak san'at lele örnek: iadeli taahhütlü mek: | işti, ir arda bes. | | ek yolunda, büy aral tabunuzu dün aldım, geritli ik mir çok güç | san'at öserleki yazilan yolunda. mii ek ii onla” Deri mektubunuzu dün ye İbham (mübhemiyet) — rı arasındaki be İsdef afiyet etmek — ii giz e — m tönlül dırılması işi ee ii pi İbadet etm rnek: Bu sözünüzde keşif | U8indeki / nek: İadei afiyet ettiğiniz | (bak: âbit) ir ibham (mübhemiyet) hisse. | açık Dn i. ! rl yüreğime meserretbahş İbate etmek — barındırmak | diyorum, bu eözünüzde kalın esi gün u — onaldığımz müjdesi örnek: bütün halk gelen as. | bir örtünlük duyuyorum. edilecektir. yer yüreğime sevinç keri ibate etmek arzuslle ko. Mübhem — muvakkat teminatl8 | İadeten takdim etmek — | muşuyordu, ün halk gelen örmek: Böyle mübbem söz: | gün ve saate katlar gerlsunma! eri b ak arzusile k. lerle Kap kalbinde sıkıntı örnek: gönderdiğiniz mektu- | şuşuyorda uyandırmak doğru değildir, bu, arkadaşımız ai e bâ etmek — geri dari böyle Betüş ki herkesin ili ndan iadeten tak örnek: bu küçücük temenni. | yüreğinde sıkıntı uyandırmak yoru: EE mel mi İs'aftan niçin ibâ ediyorsu. | doğru değildi mi lame buradan ay- | nvz?, bu ük dileğimi ye- ii inek (isal etmek) — Önergem şad > Çi) Burada bir törilmiyen ye? dey yer istiyenler yeni bir önerge İleri sürel r. Bunlar T.D.T.

Bu sayıdan diğer sayfalar: