18 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

18 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

UNN Sahite — © ONT Emlâk ve Eytam Bankasından: Mevkit Baki Yeni No. karataş düygu sokak 6 6 karşıyakada alaybey ma> — 27,16 27 hallesi güllü sokak. karşıyaka donanmacı ma' hallesi aydın sokağı karşıyaka osman zade ma: hallesi rabmi b. sokağı kı aka osman m. iklaci aydın sokağı karşıyaka osman zade ma. hallesi reşadiye c. karçıyaka osman zade mahallesi reşadiye c. kurçşıyaka osman zade reşadiye caddesi karataş ıslahane caddesi dolaplıkuya maballesi caddesi maballesi İemail efendi sokağı mecidiye mahallesi molla ahmet sokak ikinecl süleymaniye mabal: lesl kümll paşa c. güzelyurt mahallesi 30,3.30,4.32 azizler sokak burnava yıkık minare * hamitli yola orbaniye mehallesi kâmil efendi sokak karşıyaka osman zade mahallesi reşadiye c. burnava balıkçıpaşa çifiliği kâtib oğlu”mevkli tozcu mahallesi molla kasab hızir mahallesi şerkteller çarşısı Es. No, 409 463 7 9 2 118 131 16 u 1 892 37 963 8 16 1012 986 1010 Meyki ve numaraları yukarıda yazılı emlâkin peşin para İle satışları 20,4,03ö cumartesi günü olanların hizalerinde yazılı pey m İştirak etmeleri lâzımdır. #nat onda İhale edilmek Üzere arttırmıya — konulmuştur. — İstekli akçelerini veznemize yatırarak artırılmı Akşehir Bankasış Sermayesi: 1,000,000 T.L. | : ; Izmir Şubesi ikinci kordonda Borsa ciyarında kendi binasında TELEFON! 2363 ——— .—— Hertürlü Banka Muamelâtı, Emica Kumusyonculuğu.. Müsait şeraitle mevduat kbul edilir Hububat, üzüm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Malların vüru- dunda sahiplerine en müsait şeraitle avans verilir, ; şıımıııııııınıııııııııı' Doktor ııııııııııııııııııııııııı% A. Kemal Tonay £ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar birinci sınıf mütahassısı Basmahane istasyonu karşısında dibek sokak başındaki Müved. det salonu üstünde 30 sayılı ev ve muayenebanesinde sabah saat 9 dan akşam asat 9 a kadar hastalarını kabul eder. Müracamt edon hastalara yapılması lüzimgelen sair tahlilât ve mikroskopik muayeneleri ile veremli bantalara yapılmasına cevaz gö- Z — rülen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman — lli ÇKDDDCDDADAOL OAYA CLCCDADODANAAANORDDCOKUAAINAN YOYOADAL KDNT Salihli Malmüdürlüğünden: Mubhammen kıymeti Metre M L.K. Sabibi evveli 127 50 00 Hacı Eftim ” 297 100 00 « belediye C. ,, 169 27 60 Nikola » mühendls C. ,, 68 17 60 Manal oğlu İlya Yukarnda mik ve kıymetleri yazılı dört parça arsanın mülkiyeti 3.4.935 tarihinden 24.4.935 tarihine kadar 21 gün müddetle müzayedeye konulmuş olduğundan talip olanların ihale günü olan 24.4.935 çarşamba günü esat 16 da — Salihli emlâki milliye entış komleyonuna müracaatları İlân olunur. 1078 12 1ö DOKTOR Fahri Işık İzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütahassısı yapılır. Cinsl arsa Mabhallesi Mitat Paşa Mevkli fstasyon 18 21 HERNEV: RONTKEN MUAYENELERİ ve ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. Yürümiyen ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra— Viole Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. İkinci Beyler Sokak Fırın Karı Tele, 2542 Öksürenler! Mut: Cinst laka (Okamentol ev arta 104,60 540 208 843 930 “« 877,50 * 1257 60 En Üstün Bir Müs- hil Şekeri Olduğu- nu unutmayınız. Kuvvetli Müshbil ıitiyenler Şahaj; Sıhhat Sürgün Haplarını Maruf arsa — 53 B evin 28,128 sehimi 8 35 v ev dükkân ve avlanun — 400 yarısı evin 9,48 sehimi tarla kuyola 16336 « ev SAYGİDEGER BAYAN VE BAYLAR 60 100 200 İ Ve arsa 6075 620 SIHHAT ECZ NESİ Hamdi Nüzhet Ucuz, taze, temiz ilâçlar bulunur ' Başdorak — Büyük Sa lebçi Hanı karşısında, Hamza Rüstem bir hekter 8380 m. 2 tarla 200 60 400 evin yarısı dükkân 5 5 10 18 980 |Fotoğrafhnanesi çe Birnl 1 — Bayram günleri açıktır. Muhterem müşterilerimizden gördüğümüz rağbet ve teveccühe naciz) bir mukabele olmak üzere bayramın birinci gününden Martın nihayetine kadar reslm çek- üÜrecek anygılı müşterilerimize birer zarif hediye ver. meği düsündük. Müşterilerimizin bu hediyemizi kabul etmekle bizi şeref- lendireceklerini ümit ve temenni eyleriz. 2 — Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları ve umum fotoğraf malzemesi büyük tenzilât İle satıl- maktadır. Muhterem müşterilerimizin bilbassn nazanı dikkatlerini celbederiz. Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin Müşterilerinden Bir Ricası.. İkinci Beyler sokağındakl fotoğraf hanemi kapattığımı saygılı müşterilerime İlân ederim. Klişelerimi Emirler çarçısında Bay Hamza Rüştem fotoğraf- banesine naklettim. Sipariş vermek iİstiyenler lütfen oraya uğ- rasınlar, Ben de şimdilik ekser zamanlar oradayım. BAHAETTİN - FOTO RESNE Izmir Maarif Müdürlüğünden: İlk okulalar için 100 tane ders sıramı yaptırılacaktır. Ba İş L1 *& 935 perşembe mak üzere 15 gün açık eksiltmiye konulmuştur. Sıraları yapmak İstiyenler örnek, şart. name ve keşfini görmek üzere her gün Maarlf müdürlüğüne, eksiltmiye — girmek istiyenler de 28 *4: 935 pazar günü saat 10 dan 12 ye kadar ÖĞ İira 25 kuruşlak mu- vakkat makbuzile birlikte — yilâyet vurmaları, 1055 u 18 v BUK, İZMIR 5iEsnaf ve Ahali bankası Sermayesi: 1/,000,000 T.L. Merkezi: İZMİR Şubeleri; ödemiş, Salihli, Turğutlu aa Alaşebir, Tire.. Hertürlü Banka Muamelâtı Yapar.. gününden baş! teminat encümenine baş Bir senelik mevduata Altı aylık ö Vadesiz hesabı carilere 2 falz verir. » 6 »4 »4 Izmir Defterdar UNUN is., NİSAN lığından: İssisinin vergi borcundan ötürü tahelli emval — yasasınA Scp haczedilen mesudiye mahallesinde şerafettin sayılı hane tarihi İlândan İtibaren yirbir gün — müddetla çi lemine mür: rıldığından pey sürmek İstiy: tleri. 14 Fratelli Sperco 18 22 26 sokağında kâl? enlerin defterdarlık tahsilât , 1093 Vapur Acentas! ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI “ÜLYSSES,, vapura 13 — bi Roterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük “HERMES,, vaporu 16 nisanı şalttıktan sonra Bargaz, Varna ve Köstence limanları İçiü alacaktır. sanda doğra — Malta, — A? glecakt” g W yıl da limanımıza gelip yükü? "ELLA,, vapuru 21 misanda gelip 1 mayısta Anvert K | tterdâm, Amsterdam ve Hambürg İlmanları için yük alacakl “HERMES,, 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvera, — Roltt Amsterdam ve Hamburg limanları için yük slacaktır SVENSKA ORİENT LİNİEN *“SMALAND,, motörü 14 nisanda Roterdam, Hamburf: 4 Dantzig, Güyma,Göteburg, penhagen, Hmanlarına hareket edecektir. “ERLAND,, motörü 2 mayısta Roterdam, Hamburg, hage, Dantzig, Gdynla, Cötebarg, Oslo ve İakandinavya larına hareket edecektir. Ö gi Oslo ve İskandift” Cop' el SERVİCE MARİTİM ROUMAİN Garbt Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer “ ALBA JULYA ,, vapura 1 Cenevo, Marallya ve Barselon'a “PELEŞ,, vapuru 26 mayısta ve Barselona hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul eder. NATIONAL NAVIGATION İzmir Nev-York arasında “RINOS,, vapuru 30 nlsanda için yük alacaktır. Hamiş: İlânlardaki bareket tariblerindeki değişikliklerden mes'aliyet kabal etmez, Fuzla tafsilât için İkinci Kordonda Tahmli ve Tuhliye binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracast © egt golip -3 meyete B bareket edecektir. e gelib 27 mayısta Malta, Meri CO. OF GRECCE aylık muntazam sefer ( Doğru ) İzmir'den Ne? #ıll ı:d Hat rica olunur. Telefon: 2004 - 20052 Ve VV. F. H. Van Der Zee & Co. DEUTSCHE LEVANTE LİNİE * MOREBA ,, vepuru halen Hmanımızda olup 18 nisana kadar Anvera, Roterdam, Ham- burg Bremen — için yük alacaktır. “DELOS,, vapuru 30 nisan- da bekleniyor, 2 mayısa kadar Anvere, Roterdam. Hamburg ve Bremen imanlarına yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHUIDT - HAMBURG “NORBURG,, vapuru 24 ni- sanda beklebiyor, Anvere, Ro- terdam ve Hamburg limanlarına yük alacaktır. DEN NORSKE MIDDELHAVYS. LİNJE DS. AS SPANSKELİNJDNLO OSLO “BOSPHORUS,, vapara 17 visanda bekleniyor Bayfa, Di- eppe ve Norveç İlmanlarına yük alacaktır. Ayanl zamanda Hayfa için mevki yolcuları kabul eder. SERVİCE DİRECT DANUBİEN TUNA HATTI *“ATID,, vapuru 16 olsanda bekleniyor. Budapeşte, Bratıs- lav ve Viyana için doğru yük alacaktır. THE EKSPORT STEAMSHIP CORPORAT:ON * EKSMOUTA ,, vapuru ha len Hmanımızda olap Nevyork, Filadelfiya ve Baltimor yük alacaktır. “ EKSELSİOR ,, vapuru 3 mayısa doğru bekleniyor, Nev- york Himanına yük alacaktır. “EKSMİNSTER,, vapuru 19 mayısa doğru bekleniyor, Nev- york Hmanına yük alacaktır. N. B. — Geliİş tarihleri ve vapur — tarihlerinde acentemiz biçbir mes'uliyet kabal etmes. Telefon No. 2007 - 2008 için YY l’iyıng:' 19 uncu Tertip Bi letleri Satılıyo'” Büyük Ikrami)” 25000 lir4| Mükâfat 120000 lir? Olivier ve şnrek' sı Limitet VlP"r Acentası Cendeli Han. Birinci “.v Tel, 2448 Tho Ellerman Lines H, *“RUNU,, vapuru ef aunda Loodra ve ASTT Ğ gelip tabliyede - balost6 aynl zamanda Londra ** için yük alacaktır. # “ALLGERİAN,, veP9f” yıs başlangıcında l,lvı'P:) Sevvansea'dan beklenm? Dentsache Levante ı’; “ANGOKO,, — vapuru sanda Hamburg, B"" Anvers'ten btkleıınl”'w.f Not Vurut taribleri "/ purların İsimleri üzerini , #ikliklerden — mes'aliye! # «

Bu sayıdan diğer sayfalar: