19 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

19 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl Ko. 619p CUMA| gü Mi i | 19 4mhALVAM ai NİSAN ( 1935 İzmir'de hergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. Telef on: 2716 Rus Artistleri General Voroşilof'un Arzusu üzerine İzmir'e De Gelecekler. Misak Hakkında Tekliflerde Bulunduk Konsey, 3 Devletin Teklif Ettiği Kararı Imzaladı. Almanya Versay Muahedesini Toptan eshedecek, Paris, Roma ve Londra- daki Elçilerini Geri Alacakmış. Lehistan Almanya'ya Arka Çevirdi. Fransa, Koyun Ostuna ve Bir Kurd Olarak Tavsif Ker p Sireza Konferansı intibaları. Bay Makdonald'la Bay Flandin halk arasında., gin, 1g (A.A) — Hovas | eylediği haberi üzerine bütün andan, gün Alman hükümeti resmen tga kur umu konseyinin | harekete geçmemiştir. Mm kabul Biltere'nin Yasal Yolu. hg ohal, Hiç Taah- * Girme dik, Diyor! i bay Hitler ile e ihdas dikkatli müşahedeleri, filhakika — Sonu 6 mc yüzde — Boğazların Askeri Vaziyeti Hakkındaki Dileğimiz. İngiltere, Italya, Fransa Hükümetleri Ihtirazi Kayıtlar Dermeyan Ettiler. Londra, 18 (A.A) — Lo dra mehafili uluslar kurumu konteyinin dün izhar eylemiş olduğu birlik delilinden ve ezcümle Polon; bazı nubi erika (devletlerinin tavır ve hai me İçtimuında e olduğu kaydedil. ürk askeri kuv Butinie. sevknleeyş vaziyeti kâfi dere Çanakkale cede emniyeti kâfi bulunduğu ve o vukubulacak ıntakaya Bu Dileğimiz, Roma Konferansını Alâkadar Eder- miş. Gazeteler Bu Hususta Bize Hak İriraei boğazı herhangi bir tecavüzün Ars- — Sonu 2 inci yüzde — Deniz Divanıharbı Izmirlilere Müjde, Atlı- tramvay Kalkıyor. Karar/Geldi. Bu Iş Belediyeye Ve rildi. Şimdilik Otobüs Işliyecektir. a9 e mn A) — Avam in a Sakal de id » medi, - wn mma |. gi fih e belediyece söktürülmesi onay- lanmıştır. Buna dair Bakanl.r heyetince onaylanan kestirim itibaren | dün vil Imiştir. Yarın belediyeye tebliğat yapılacaktır. İzmir atlı Ma artık tarihe kazışmak üze; Bakanlar heyeti Ledi tram. mn z E ir reketi vahim bir fs na Ne lik SAMİ Se ninütetaşği vaylarının ay başından faaliyetinin tatil edilmesini ve N mehi teşkilâtına im- | bütün tramvaylarla müştemil Bel Ha e Alsancak de. ikenak k telükk m bir darbe ole: | tının İsmir belediyesine devro. | aramndı untazam etmekteyiz, lunmasını, nn mai, 3 ncü iş — donanmasını kaçıran sl dl zabit muhake- mesine başlanmıştır. salonunda kurulan divan harbine verilen asi pa pd 228 kişiden İba. rettir. Buuların bir kısmı Mİ. hi bulunduğundan gıya- ben muhakeme edilmektedir. Harb sesinde dinlenen hukuku umu: miye şahidleri, Elen donanma: sının asiler tarafından nasıl kaçırıldığını uzun uzadıya izah eylemişlerdir. İsyana iştirak etmiyen İraks torpldosu kaptanı (Skufopulos) asi deniz zabitl.rinden en çok suçlu olanlar hakkında mahke. meye müdellel malümat ve; divanının İlk ve böyük alâka ile dinlenmiştir. (Iraka) süvarisi ifadesini hü lâsa edi Yunan Donanması Asilerinden 228 Zabiti Muhakemeye Başladı. Gigi Divamıharbından bir intiba, Sağda Divanıharb Reisi, altta mn Divanıhatb Müddeiumumisi ulusu İçin üzüntü teşkil eder. Bununla beraber, Elen ulusuna çok zarar veren İsyanın, donan- — Sonu dncü sahifede — Halkevi Başkanlığından: 10 dan 12 ye ve l4ten 18e k Halkevine başvurarak kayıtlarını yenilemelerini ve yeniden üye olmak İstiyenle Halkevi başkanı ve Yozgat Saylavı A. Doğan

Bu sayıdan diğer sayfalar: