19 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4

19 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(ANivöLTU| 19 NİSAN Anadolu'nun Tarihi Tefrikası Deniz Divanıharbı.. HATUN Hakan Bir Ağaç Gördüm. üstünde Yuvarlak, Tefrika” No. 29 M. AYHAN Kırmızı Kırmızı Şeyler Vardı.. — e kadar oluyor bu İş Aybe, dl Söyle böyle, beş ay. Epiyce bir zaman. Biz de ii Yama üç ay oluyor Es şehirde M karma Hır lr var, Şamalar var, ateşe ti var, dinsiz ler var,. Şimdi de İslâm'lar so- kuluyormuş. lil e pa , batı mış apanlar a göre, bu m dini arasında Şu mühim esasları nedir La E— © Bil, el birliği. Allahın lik, ir. ii — Yı en . be : Zi in çoğu 4 hali pıt İli Zen .ğerleri hep çile çekiyorlar, — Do a a fakir halkı ken- di el e pi ek için böy- le bir düşünceyi ortaya atmış lar, kelle zenginler aleyhi. ne kışkırtıyorlar. ; b, Rum ellerinde, “Ylerin çoğu: fakir- — Bu din İyi, bize yarar! Diye diye hep o tarafa geçi yorlatmış, T Yakar, dikkatle dinliyordu. Bir aralık, 7 — İyi amma dedi. bu sade © ee bir amal bir silâh olabilir. Yoksa yürütemezler. — İşte ben de V seyi x işte © anlıyorum. ir neyse AMME ARADI Tm "lefrika numarası; 29 ve kadar uğraştımsa ın dört tarafını etrafında yeşil, düzgün ormanlıklar, bahçeler vardi Ben böyle yerler görmemiştim : Meğer insan oğulları neler e bale ? ların orasında düzgün yl su kanalları ei Sağda, solda ağaçlar bi taranmış, tertemiz olm O kadar meyve ep de gör düm ki, Mr etti udanmış, ağ. Ayıp değil ya, a bunları görmedik. Çoğunun adımı bile duyınadım ve hâlâ da bilmem Kendi kendime düşünüyordum. — Neden e buradan yimiyo; bu gibi ği artık doymu: düm. Üstünde rdım : Buna eril a bir başka sını LyaRM; ki çıktı. Bu da kl Bir başi dan kopardı şka türlü ekşi çıktı. Bu da vişne bni 1 orulmuştu! iyice yı Kuytu, gölgelik Biz vi otur. Sırtımı bir ağaca daya Bir aralık, ll gelen seslerle uyandı. e İnce silelil Anladım e giriyordu. Ye. rim e eşini diye kalktim, Arkamdan bir ses geldi: ey yiğit dedi- buralar. Vm ne arayorsun! şımı çevirince ne en Dört gençkız, bir ağaç arkı sından bana bakıyorlar. Bunlar, benim kabilemin ve E m vekilimizo bir mektub erdi de.” © — Hanımefendi evdeler de “mek? ii — Evet, pey yorgun, Benüs .kalkmı ii ame müs ett Akşamki mezi tesiri ; abi. 7 Ve sonra koşarak kayboldu, — Ggitti.. .Tereddüd içindeyim: Gn mem Bar kara» ie etmi Sana benziyorlardı : Yüzlerine hiç güne: ma» mış sanki,. ekmek in yorlardı : — e orum dedim. ne arayacağım? Şunun şurasında dinleniyorum İşte. — Sonu vi — Başı 1 inci yüzde — maca tertib edildiğini söyleme: liyim. Bugün huzurunuzda bulunan maznun meslektaşlarım, İsyanı A we wi ei Ar, en — ia ak ye U, bir kead kulesi haline koyduk- tan sonra diğer gemileri de emellerine âlet etmişler, ve isyan bayrağını kaldırmışlar. dır. Bunlardan ee birine sorunuz, isyana niçin âlet oldu: ğunu size yek Re ben de sordum. Birlel gu cevabi verdi; e istedi yaptık.» ar, (Averof ) a giden rami ile maiyetine he- dl Katil Hududdan Ka- çarken Tutuldu. 5 5 g 2 macı çarşı eN kurşunile öldüren ve yardıma koşan Aeg Tarlayı İn çenesinden yaralıyan Tatar ve ve Yirik Abdallah nâ- Tm ay şahıslar Suriye hudu. a ulaşmak üzere iken p. — huibaz etdiği çok isabeti tedbirler ve hudud boyondeki takibat ya ele geçirilerek adliyeye teslim mimik Katlin, mekt çi bun- dan bir sene ve atil Ha san'ın büyük kardeşi ) ini öldürmüş olmasından İleri gel, diği anlaşılmıştır. r İyileşti- Gazlanteb, mr — Him evelm başından yağ ve mayi SEM Zi toprak mahsul. dr ak vermiştir. Büsene elde ie MN (Mahsulün) diğer: senelere nis betle bir kat daha ah rim umuluyor, Geçen üç senenin kuraklığı üzünden mahsul vermiyen zeytin ağaçlarımız bu yıl pek dolgundur. Sabunhanelerimizin geçen seneler gibi İzmir'den ayağı getirtmiyecekleri zan- — fürükçü Yakalandı: Gazlanteb, ( Hususi) — Ta. bakhanede oturan, üfürükçülük ve falcılıkla halkı dolandırdığı anlaşılan Maruf nâmındaki yo. az, zabıtaca cürmümeşhud ha- Unde yakalanarak adliyeye ve rilmiştir. emi (EL) diğer sürüklemişlerdi ettiğim gemiye defa gelerek hem şikâyette ulunmu hem de İsyana kl etmekliğim lüzumundan bahseylemiştir.” Dinlenen diğer şahidlerde buna yakın ifadelerde bulun: rsa da don erkânı ez relslnin kinin tarafın- dan vurulduğunu lâ“ikile isbat edememişlerdi. Muhakemenin, paskalyadan e zn için diğer Şii le dinlen ve .. an rdir. İz harb divanının, önü li) af ti ri kararla. rını vereceği ih E, İstanbul, 18 Girid Vali umumlisi, di ti) isyana iştirak eden er rin, Girid'de muhakeme edil. meleri hakkındaki talebe hü kümetçe kabul edilmediğinden İstifasını vermiştir. 23 Nisan Çocuk haftasının başlangıcıdır. Alaşehir'den Bir Şikâyet. Alaşehir'den gidib gelen yol: Kismi aldığımız mektublarda şehir ile istasyon ındaki ölme bozuk Slide sem şikâyet etmektedirler. Belediye başkanının alâkasını bekleriz. x Arada Bir ez Dedi! adar kadının : kadın mıştır. Yani o Ea dar aa o ka- im. dal süge salmıştır. Sel beni alim Sini ka: yemesi moda ide pimi ei te 0: sl, BET eve yapmaktan hali in lm Modanın türlüsü vardır, Me: selâ: Züğürtlük modası, palavra modası, bülof iri züppelik DE Bir de kadın modası, şte ben bu sonuncu moi dağa izi Dir modalara gelince »Bazılarını: sırası e ilin edip fikir. erimi yazı iz Birgün e alelâcalb kı- yafette Ez en bir bayan görür, hem > il de (Eb, za vallını oru var zahir) deyip acırsınız. irad bir zi yaeeee ye BEE karsınız ki, çi dir nlai durmuş, mg süslemiş... Bayan, yeni il moda bir rop ızlanır, Ri dişi- rıb İs ei yerine rin ie bilmem şu r çer, daba barika tamamlanma: bayan ikinci bir modanın li tutu- lub. kıvranmıya başlar, Dalçenisden. “yorgun argın çıkar, evinizin temiz havasında günün nloğunu çıkarmak Mil iz tokmağına el atarsınız. Kapı açılır, birde ıkarsınız ki, bayanda surat bir karış.. yi çatık, başta çatkı.. Sorarsnı — Ne İlm, hasta mısın? — Hayır. — Birşeye mi canın sıkıldı? — yili — E, mutlak bakkal sabrı tüketib bp dayandı. — Hay» — Peki, nedir seni böyle sarsan ? — Bayan Melâhat yeni mo da bir rop yapmışl. Tı Bal ii rim. Benim onlardan ilk neyim var? Hele boş bulunub da büdee- den, buhrandan dem. vurmıya kalkarsanız konsol üzerindeki Görüşler Ss Salkım enk gibi birbirine AH ha ie i bi il um! ği pa 'masım İfade eder. Evet; Ni kım bir çiçek ya olmaktı” ziyade böyle bir, nasıl söyl” yim, kompozleyon adıdır. $* ienk salkıma yak, çelenki? bamule daha büyüktür, #9” galdaki yük hem kaba ve 4” de verde. salkım bütün Kk” l| ve çelengin nazlısıdır, “ ia, eirinidir, şiiridir. Her or gi mn görür, ihtişamına ran um. Ekseriya ai am peak nı ie Dereyi sararsa bei me'eye, kikeya ni bo) güzel salkım, mi galkin nazlı salkım! Senin abi ahengine, rengine, 2 kokuna Ek hayran bsi bakarım engin, ok ğa si ii i e sana İnsa vE rile yer e yi li vi Hearete, hırsa, maddeye gl «ln. İşte senin * husaelyeli””” Acaba eksikliğin mi ver herşeyin is! ie m yamet kopar.. , Öyle kadın tanırım ki, yoz sında borç gırtlağı açımı? ii moda peşinde , kazı keseye dayanır. Cem KE KAR EE BE Dedim, Tereddüd eder gibi oldu: — Daha kalkmamıştı -dedi- — Yanan... Fakat ben adadan ayrılıyorum, o kendisine a me rdim.. ruyordum. Bir dakika geçmedi; mİ el dedi rimel — mika ül gözleri lan Köydeki bir oda kapına doğru kaydı. Demek ki KR yatak od oradaydı. Salonda GERE Kal. bire bir ok gibi odaya Hafif bir sayha çıkardı. Ayna- ç ni ört meğe çalışıyordu. Sanki dili , Konuşamıy: Ben yaklaştıkça © da adım adım geriliyordu. Gözleri açıl mış, sabit ve boş bir bakışla göz en dikilmişti: ii bağırdım: beni; erir gitmiyeceksin.. ii ndini toplıyamıyordu: mu yapmayacaksınız. Çünkü we kalbinize, hem bana acıyacaksınız.. Sizl bıra kamam. Sırtını dıvara dayamıştı, Ya mına yaklaşım Çıplak Klan yakalamıştım ki, bir ahu vikli; iin sıçı Gy Nihayet Di doğru dikildim ve kapıyı açtım. — Nazım Bey, dışanya çı- Dedi, elile ili gösterdi.. fal Sesi olddi, hâklmane, in uk ve ihtizazlı idi. Tekrar mredi; çıkınız. Bir 0 Lai gi oturdum. Dehçetli bir ye'se düşmüştüm. — Ya çıkmazsam? Dedim.. — Bağırır, hizmetçileri | ça gırırım. avuçlarıma Ye per ağlamak dayanir Aksi takdirde boğulaci Nilsjer ei Ok öl Kia kadar içtei den gelen, o bir yele ve: ki, şaşırdı. ig adım — Salonda konuşalır! Nes -dedi- ağlı ama,, geler! a şiddetini yi Hai oluyor. ve. kirpi ini dan kalacaktı. Te içinde wi üstünde ol > j rmno ir ei sky Niçin Mi Dam sonra ayağ” — Allaha yayar tım:

Bu sayıdan diğer sayfalar: