19 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7

19 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ul 19 NİSAN mlmm Konsey 3 devletin Kararını P ':.:— ve İngiltere arasında bir Gd husule gelmiş olduğa: ğ 'u"'mıklndlî. İ ! vücude — getirilmiş v vahdetin üç devlet eri tarafından oluslar :'_':"—ı mühim ve menalı Biş '*Tatı e.nasında teyid edil- ı,_,__“'-—ı dikkate şayandır. Did da kabul etmiş oldu- Kati mameler ahkâmının D “""'ml keyfiyetinin tak. Mn İtalyanın her za- Bte .—' olmuş olduğa alya: 'Ulabıktır. Mushedename: .,—:—' taraflarının yeniden Slka ...I!'Gllllneılnı taraf tar Tenin ya, bu gözden geç'r:- Gh.—.'uhdı:lıı arasında N—.udnh" yapılacak , e Bi k“lıiıe l:nııl!;k.ılıdodlr. B yrıldı: “te 17 (ALA) — Uluslar koönseyi — aralarında * de olduğu hbalde 13 Müahedelerin bir ciheti "“—'—ı"'““" karşı — ittihaz İı— tedbirleri bulmağa N ye İştirake davet | çtria İ Hıı__ 18 (ALA) — * u—h—'oıııılıı: Cenevre - büdiseleri ancak —mütemmim bulunmıya- Sördükten —sonra bir tır, Ulaslar kuru: le kendisi —ura: | —thllyı kesmek suüre: OĞ HÜ kondine şiddetli bir Bdirmiştir. Bu köprüyü Ü—lıt. kuramunun Sin ha Nümemi İ? EZİ: | İ | Alman f T Nk;:' Projesi hakkında Tüş Söyledikten sonra Aras Türki. tözalarak aşağıdaki muştur: ftarafından üç dev. Verilen karar pro konferansı 10 len tebliğ bakı: edilmesi icabe- Yorum, Bu teb- ÜM mos'ele bak- —:llhnııı daha a ile balkan bildirmiştik. Karar memleketlm için .'-İyol arzeden ıı'hlolııek İsterim. m muahedesl hükümleri ihtiva hükümleri diğer ı&üu hükümlerin Olmakla beraber Mizin birkısmının '_'""'İll gene de İki mintakaya T £ f İ f! ' flf İ . aZ F 4 VA AAA ./rfıl z - f f bu gaNtakada yani Trak. ; htu“ üç r::od:ı Titami ve karşı: MEZER N "'":.lı'.“hı" üç ı= tü Anlaşmasına işti. ut Nı.',': bunların idamesi ' n İdamesi mes'ali klı bir sürette DST N. B değilim. AŞ İfr Imzaladı mıntakası için bal böyle değil. dir. Ba mıntakaya taallük eden sakeri hükümleri farklı bir mu- amele arzetmektedir. Burada gayri sskeri mıntakalardan başka müdafua vasıtalarının tahdidatı mevzuubahistir. — Bu — askeri hükümlerin mukabilinde — bir lokarno misakı yoktar. Bu hükümler Türkiyo'nin zararına olarak gayri müsald bir vaziyet ihdas etmektedirler. Bundan başka bu müsavat sızlık bu hükümlerin kabu.- lânde âmil olan ahvalde vaki derin tahavvüllere ve ahvalin bundan böyle de maruz kala- bileceği esasli — değişikliklere rağmen devam etmektedir. Bu bususta aşağıdakl noktayı açık bir surette tebarüz ettirmek isterim. Mevcad muahedelerle tayin edilmiş olan vaziyette değişik- likler vukaübulduğu — takdirde Türkiye ba değişiklikleri bo- gazların askerl rejiminde mu- kabil tadilâta mütevakkıf tat- mak — mecburiyetinde — buluna- caktır. Prensibe İstinat eden iki sebeb bu tebliğin baklı olduğunu — isbat — etmektedir. Bunlardan biri bütün diğer devletler için olduğu gibi Tür- kiye'nin de kendi — emniyeti lözümudur. Diğeri de mevcudiyetinin mü dalaası için lâzım olan teyak: kuzla birlikte barışın pekişti- rilmesi yolunkaki bütün gay- vetlere samlmi bir eurette İşti rakten hali kalmıyan Türkiye- nin bu sahadaki yüksek faall. yetinin kendisini gayri mü- savi bir muameleye — maraz bırakılabilmesini — kabul - ede- miyecektir. Buna binsen 26 kert moktal — nazardan — mua- hedeler mevzuubahsoldukça gene asekeri hükümleri ihtiva eden Lozan muahedesinin sü- kütla geçiştirilmemesi tabildir. Bu vesile İle tam bir müsa.- vat ve mütekabiliyet rejimi altında herkese azami emnlyet arzetmekte olduğumuzu kaydet- mekliğime — müsaadenisi — rica ederim. Barış ve emniyet için bütün arsıulusal taabhüdlere İştirake ümadeyiz. Kurar projesinin mü- Bi vesilesile bu beyanatta şu anda mes'elenin esasımı or- taya koymak için değil Türki- ye-nin görüş tarzını &ize bildir. mek içindir. Bununla beraher şurasını tasrih ederim ki boğaz- lar rejimlode yapılacak muhte- mel anlaşmalar bizim düşünce- mizde serbestliği rejimini aslâ mütecssir etmiyecektir. İtalya - İngiltere ve Fransa nazik bir tarzda olmakla bera. ber ihtirazi kayıtlarımı serdet- tiler. Sovyet delegesi bay Lit vinof bay Tevfik Rüşdü Ara. sn b beyanatını — tamamile tasvib ve takviye etti. Diğer konsey azası bu bhu- susta söz almamışlardır. Bay Fazli Evkafa Geçiyor Lstanbul, 18 ( Husuasi ) — Bursâ valisi Bay Fazli'nin ev: kaf genel müdürlüğüne tayin olun cağı söylenmiştir. ölüm Menemen kaymakamı Bay Nihad Şenman'ın anasının An kara'da öldüğü üzgü İle duyul. müştor. Bay Nihada başın sağ olsun der ve yelsli ailesine e- bırlar dileriz. LAT Vti ve her türlü ağrılarda 2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur Ambalaj ve komprimelerin — üzerinde halisliğin timsali Xö olan € markasını arayınız. şulll||||||IIII||||||||||llllll|||||llllllllllllll|||I||ll||l|||||||||llIlllllllllllllllllllllç Beynelmilel Paris Panayırını Ziyaret Ediniz.. 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar Fazla Malümat Almak Için Fransız Ge- neral Konsolosluğuna veya İzmir Fran- sız Ticaret Odasına Müracaat.. EZ A AĞADA AAA KUK VK NK CKKĞ KD LKYAD I KUDLZAİKAKA I TAYAIL DU VU Izmir Ziraat Mektebi Müdürlüğün- den: 1 — Yeni mektep binası trotuarları 94935 taribinden kti- baren onbeş gün müddetle ekelitmiye konulmuştur. İsteklilerin yüzde yedi buçuk deporslitoları olan altmış üç İira yetmiş beş kuruşa İzmir malsandığına teslim ederek makbuzları ile birlikte 24 4 935 çarşamba günü saat 10 de mektepte hazır bulunmaları. 2 — Bu İşe uit şartname ve keşif evrakını görmek — İstiyen: lerin mektebe başvarmaları, 9 14 19 24 1522 Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi ... 1 — Bayram günleri açıktır. Mühterem müşterilerimizden gördüğümüz rağbet ve tevcccühe naciz) bir mukabele olmak üzere bayramın birinci gününden Martın nihayetine kadar resim çek- tirecek saygılı müşterilerimize birer zarif hediye ver- meği düsündük. Müşterilerimizin ba hediyemizi kabul etmekle bizl şeref lendireceklerini ümit ve tomenul eyleriz. 2 — Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile cczaları ve umum fotoğraf malzemesi büyük tenzilât ile satıl: maktadır. Muhterem müşterilerimizin bilhassa nazarı dikkatlerini celbederiz. Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin Müşterilerinden Bir Ricası.. İkinel Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı saygılı müşterilerime ilân ederim. Klişelerimi Emirler çarşısında Bay Hamza Rüstem fotoğraf- hanesine naklettim, Sipariş vermek İstiyenler lütfen oraya uğ- rasınlar. Ben de şimdilik ekser zamunlar oradayım. BAHAETTİN - FOTO RESNE Izmir Maarif Müdürlüğünden: İzmir İnkılâp okulasının 800 lira 35 kuruşluk İnşast İşi 19- 4935 Perşembe gününden başlamak üzere 15 gün içla açık eksiltmiye konulmuştur. Bo İşi yapmağa İstekli olanlar keşif ve sair evrakı görmek üzere hergön Maarif müdürlüğüne, eksiltmi- ye [llnıel Hstiyenler de 56 935 pazar günü saat 9 dan 11 © kadar 60 lira 25 kuraşlak muvakkat teminat mektubu İle be- reber vilâyet encümenine gelmeleri. 1924283 1113 lzmir Ziraat Odasından: 'Torbalı yola üzerinde Cumeovasına bağlı Oğlananası çihliği: nin havuzpınar ve bavuz mevklinde elli dekar yerde ibrahim oğlu mehmet tarafından pirinç ekilmek için izin İstemektedir. İlişikli kimecler tarafıudan karışılmıyacak — olursa ekim İzin kü igıdı verileceğinden İtiramı olanlar onbeş gün içinde İzmir zirsat 1i Öksürenler! Mut- laka (Okamentol) Öksürük Şekerle- rini Tecrübe Edi- nu unutmayınız, Kuvvetli 'ıliyenler Şahaj Sıhhat Sürgün Haplarını Maruf SAYGIDEĞER BAYAN VE BAYLAR Arasınlar. leleri Sabtfo T — (MİNNUN! İzmir belediyesinden: 1 — Elli lira bedeli mu: bammenli üçüncü kahramanlar selânik sokağında 6440 metre murabbamdaki bahçenin senelik kiraya verilmesi işi belediye baş kâtibliğindeki şurtnamesi veçhile 27.4.935 cumartesi günü saat 16 da açık artırma ile ibale edilecektir. İştirak İçin 4 lira muvakkat teminatla — söylenen gün ve sante kadar komlsyona gelinir. 2 — 398 1Iira bedeli mu hammenli sarmusak — mezarlı- ğında 995 metre murabbaındaki kismın satışı belediye — başkâ- tipliğinin — şartnamesi 27.4.935 cumartesi günü aat 16 da açık artırma ile ibale edilecektir. İştirak için 30 lira muvak- kat teminatla söylenen gün ve sante kadar komlsyona gelinir. 9 14 20 26 1048 vechile Aydın Demiryolu umum mü. dürlüğünden: 2141935 tarihinden iş'arı ahire kadar Keçiborlu'dan İz. mir'e tam vagon dolusu nak- ledilecek kükürtlerin — beher tonundan 100 kuruş — ücreti nakliye alınacaktır. Bornava satın alma komisyonunda iha- apılacak olan asker ilânları Burnava askeri sa, al, ko. re, den: Ödemiş'teki kıt'a iğin açık ekelltme ile satın alınacak 29,000 kilo unun beher kilosu 8 kaoruş 80 santim üzerinden telibi uhdesindedir. 20,mayıs,935 cumartesi günü saat 14 te kat'i iha: leel yapılacaktır, Muvakkat teminatı 192 liradır. Daha aşağıya talib olanların bildirilen vaktinden evvel Bur- keri satın alma komlsyonuna müracaatleri. Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak asker ilânları 1143 Ankara M, M, v. sa. al. ko, dan; Yerli fabrikalar mamulâtından kumaş kapalı zarf usülile tahmin edilen flat 297 kuruştar. satın — alınacaktır. 22000 metre boz - kaputluk Beher metresine İhalesi — 30,4,935 - Balı günü saat 11 dedir. İsteklilerin evsaf ve şartnamesini almak için 327 kuruş mukabilinde komlsyondan verilecektir. Eksiltmiye gire- ceklerin belli gün ve saatinden enaz bir saat evvol teklif mek. tabları 4517 liralık kanuni kananunun 3 üncü maddesinde al. ko, nuna gelmeleri. 4 Izmir muhasebei lüğünden İdarel hususiyel vilâyete elt Balçovada - Agamemnun - teminatlerile arttırma ve eksiltme M. m. v. sa. 1092 yazılı vesikalarla 19 24 28 hususiye müdür- ilıcaları İhale tarihladen İtibaren 30. 9935 - tarihine kadar ki- raya verilmek üzere evelce 20 gün müddetle ilân edilmiş isede verilen 3315 lira haddi lâyık 'görülmediğinden pazarlık suretile kiraya verilecektir. Aartırma şartlarını görmek İstiyenler ber gün Muhasebel hususlye müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenlerinde Vilâyet encümenin toplandığı her pazar ve Çarşamba günleri sa- at 9 dan 12 ye kadar encümenl vilâyete yatıracakları döpozito veyahut banka mektupları ile beraber müracrat eylemeleri. 1140 I H Bir senelik mevdusta Alu aylık " Vadesiz hesabı carilere Sermayesi: 1,000,000 TL. Merkezi: İZMİR Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu Kanıma Alaşehir, Tire.. Hertürlü Banka Muamelâtı Yapar.. H l Göztaşı Satıcılarına Ziraat Bankası Izmir Subesinden: Bankamızca pazarlıkla 70 yetmiş ton kadar göztaşı entin alı. nacaktır. Satıçıların, nümune ve tahlil raporunu hamilen 21,4, 935 pazar günü saat onbirde bankamızda balunmaları. Izmir Tramvay ve Elektrik Şirketinden: Şebeke ameliyatı doleyısile cereyanın ba ayın 20 nci Cu- 1145 leri sust 7,30 dan 18 e kadar Kemer caddesi, Çorakkapı 80- kakları ile mücavir sokaklarda kesileceği muhterem aboneleri. mizin melâmu olmak üzere

Bu sayıdan diğer sayfalar: