21 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yiradördüncü Yıl b. 6191 PIZAR 21 NSAN 1935 3 İzmir'de hergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. Telefon: 2776 Demir Sanayii ökonomi Bakanlığı Buna Ehem- miyet Veriyor. Bir De Eti Bankası Kurulacak. Dışarı işler Bakanımız Geliyor. İran ransa - Rusya Müzakeresi Bir Zorlukla Karşılaştı Bay Litvinof Paris'e Gidecek Iken Moskova Yolunu Tuttu .. (Almanya'daki Heyet Döndü. İsta 0 (A.A) AL manlarla ticeri bir anlaşma ağir baş: kli Ülundz Ber > giden heyetimiz dönmüşt | ebe O Pi Cenevre'ye 19 (A.A) — Bay Di iŞ başa Paris'e gelecek ve Yardım Çünkü Fransa, Sovyet Rusya'ya Uluslar Kadrosu Bir anlaşma Teklif Etmiştir. Lokatno misakı - taabhüdlerile telif eden formülü kabul etmesi kalmıştır. Cene 0 (A.A) — Bay Lübrinof in birlikte ol tomobilli eçhul; bir. İstika wiete doğru: hareket etmiştir. Berlin, 20 ( — Ba Litvinof'un Cenevre o; giderken bay Benesle Yedalaşıyor mall elde edilaiiştir. Şimdi Sovyet | ni.in henüz tesbit edilmemiş Rusya'nın ti olmaksızın | olmasına bir delil teşkil ettiğini maruz kalınacak: e tecavüz Tali halinde sür'atle yard. Fransız yakm Milâtın keyfiyetini uluslar bul ta hatlarinı mi yar. rafından tecavüz vukubulduğu | dım otomatizmi rine nmadıkça Ren hududuna | değil, fakat uluslar kurumu rlayet edilmesini tazammun eden — Başı 6 ıncı yüzde — Nis'teki Bey Süvari Zabitlerimiz Iyi Neticeler Alıyorlar — Arsulusal EN 98 atla Dilara ştirak eden bandığ Türk zabitleri parkürü muvaffakıyetle bitirmişlerdir. çok alacakları ümid c bir derece olunmaktadır Bay Hitler 46 Yaşıma Girdi.. Almanya, Bu Müna- İsebetle Şenlik Yaptı.. “ O Bimde Fransa ile h Kova aras rasında erd v “ya Çekoslo- 1,19 Anlaşıyor. olarak in gi iel, olunmaktadır. Bulgaristan'ın Yeni Ka- binesi Meşruti Olacak. Eski ve Mevkuf Başvekilin De Tah- liyesini Istiyen Oldu, Sofya, 20 (A.A) — EE Toşefe hududşuz selâbiyetler boğışlamışsa da yeni başbakan |< kabineyi teşkil hususunda bazi güçlüklerle karşılaşmaktadır. serbestçe kof*an derhal serbest birakıl masımı İstemektedir. General Ziatef veli kabineye girmiyecektir. Harbiye. baki Radef üzerine alacaktır. amlığimı general Kral Mükürt Ihti Ihti yn b yi e Törkofise a v Cezaya Çarptırılacak. Yasaya Kükürt Çıkarıldı. Yeni *panlar hakkında derhal takibat kârı Yapan- Bulgar Kralı Boris zetmekte olduğu keydedilmek- r, i Sofya 19 (A.A) — Eral yeni kabinenin teşkili | için dstişrelerine > kina ak- Kabine buhranı: Üci, Sipariş te Yapıldı. bully celine ün aizın kükürt ihtiyaçları özerindeki endişe dağılmıştır. | beklenmektedir. yda ai 300 ton kük; piyasaya sevkedilmiştir. Sümer a 19 ÇA.A) MU) 6 00 ton için müsaade ulmış ve siparişte bulunmuştar. | ajansının bildirdiğine göre ğin vi Mayısta piyasaya çıkacaktır, Keçiborlu kükürt fabrik; yi akşam Uürayda “ceki kabine Si Yeni imalâtına başlıyacak ve piyasada dalmi mi — askeri erkânının bulun- ni kabinenin münhası- ran kekeieniei teşkil edileceği zannını vermektedir. Ankara'dan telyazı.ı ee yapılacaktı. Hitler Bay Berlin, 20 (A.A): — Büt Almanya bugün Hitler'in 46 ıcı doğum (yılım katlulamaktadır. Piefikın mahtelif deoieafin atbua! yük sitayişlerle . tahlili etmek tedir. Bütün binalar donanmışlır, Gar: Dİzon kumandanları askerlere söylevler söylemişler ve 16 Mart kararının ehemmiyetinden bab setmişlerdir. Devlet memurları birliği Al man milletinin gor terbi- yeslne sarfedilmek üzere Bay Bitler'e bir milyon b yol- leri başkanları ile birlikte teb rikte bulunmuş ve ordunun sadakat yeminini tekrarlamıştır, Eeki mubaribler © cemiyeti başkanı miralay Reinhard he. Hitler'e ondört tayyareşi (over: bombardıman miştir 21 Nisan; Alman Havacıları Bayramıdır. Almanya'da Askerler Sağlam, Sıh- hatli ve Boylu Olacaklar. nelmilel Yarışlar:| * Alman Hindenburg tayyaresinin isim konma merasimine aid intibalardan. Berlli (A.A) — Harbiye | larına rastgeldiğinden merasim kanı; her senenin 21 nisanı: karlak olacaktır. nı hava ordusu için katlalana: Berlin 19 ( A.A ) — Yeni cak bir bayram günü olarak | askeri kanuna göre orduya ilân etmiştir. bünyesi sağlam iyi yetişmiş ve 21 nisan, büyük hava kah- on -Rihtofen'in münüdür. Bu sene 21 nisan paskalya yortu- Yunan Ana Yasasında Ya- pılacak Tadilât. Kabine, Bu Yoldaki Düşüncelerini Alâkadar Krepe Bildirdi. sıhhati tam olanlar alınacaktır. Orduya girecek kura. efradının boyları asgari 154 santim ols- caktır, Yunan Cümhurreisi Bay Zaimis makamında. v meclisinin İti- Atina, K , İmad win mer hakları 9 (A.A) in in ve, Bükümetin selâ- AİN Olin biyetlerinin genişletilmesi yo- kabine yeni sna yasaya — Cemi mu rin komi esas olacak umumi prenâlbleri 7 olacaktı ncak saylav ana yasa komisyonuna bildir meclisi icabında ” hürriyet: miştir: leri —— gre mi 1 — Teşrli selâhiyet münha: ni yi eti de ayni hüküm #ran saylavlar meclisine aid olmeakür. — Yunan'lıların taşınma. sını yasak eden kanun kaldı. rılacaktır. Kaputajda 2 Aylık Biletler ğ rafları icab ettir. cek kimi? “tekliflerini ancal ik r hüküme- tin teklifi üzerine ei mec lişini feshedebilir, Relsicümhur intihabı sini de a ulus tara iki aylık biletlerin tatbikine ından yapı! başlanmıştır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: