21 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4

21 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mm zam MA — i SE ti ; Anadolu'nun Tarihi Tefrikası HATUN Hakan | Tefrika No. 30 M. AYHAN Yoksa Baliliki Şeytan, Cin Dedikleri Mahlüklardan Mıydı? Benim sözüm di onları gül e © gülüyorsunuz?. dedim- kelim mi göründü! lerinden biri; arkadaşlarına; Onlar edi kahkahalarla gü- lüyorları — Şu kılığa bak. Şu çizme lerin e şu kaftana bak. Diye diye beni çekiştiriyor. lardı — İyi amma dedim. bunun si arslan geziyor. Varsa yiğitleriniz. a görünsünler. imdi dördü de yavaş yavaş yanıma öenlsık bana daha derin, daha dikkatli bakıyor. pi Sanki ben, hiç görmedikleri bir in vali mahlükum. Ya. hut şehirlerde ve yar bir ayıyım. Gen, m. im yanıma gelmişlerdi Me. e parmağı İle iri sümü — ZİN çe söyle, senin burada ne işin var? Sen ol ğun yok. Ne diye böyle sörar- lardı, hem de si neci idi, esidi adi kızlar, hadi; ben sizin in. bildiklerinizden değilim. Siz gidin de şu Buhara'nın dü- dük oğlanlarına sırna ildül rını tuta tata, dördü de etra- fımı sardılar, Gene o başta n kız, çe nemi tattu. Bana m yaklaştı: Yüzüme, saçlarıma, gi me kaşlarıma baktı, baktı — Kı lr bakın bu bei ne yani şey? b, di üçü den rn ir a,ni şeyi yaptılar. risi ne bir beğenirsin : — Çamura dü, Bir Ee ai ri çi bir k ki. ai mıştım. Yoksa bun- lar, ye nlarının “Şeytan,, “Cin, dedikleri mahlüklardan mya? Bi Bi ben de gülmeğe Diş leri de sırma gibi! iye bağırıştılar. Öyle bir kat kılığı uşak kılığına benzi- yor. Eğer bir tele, bir ii bir | abguz olsaydı, iyi ii Dediler, İşte artık ha defe kanım yiz beynime sıçramıştı. Kendimi tutamadım, hemen kı- lıcımın kabzasından yakini bir nara attım; — Ben uşak değil, Beyim, ört bucağa baş eğdiren Hakanın Beylerindenim. giri bir inişte bir kelle uçu- ri bir süvariyi st üstünde di arasıl karşıma çı Ri endimden geçmi Tu- gum, bayrağım “e. il m. Bu lâflar şi y sin ha! Şu halde darılma yiğit, bizde Beyler başka türlü giyi- nirler de.. Söyledikleri de lâf mıydı ya? Kepenek a erler yatar değil mi Yakı — Daldırmışım Yakar, ku- sura bakma.. Çin'liler kaç vi yıl uğraştılar. Bizim milletimiz onları hep paçavraya çevirdi. Cuma Günkü Atyarışları Çok Zevkli Oldu.) Yarış ve islâh encümeninin üçüncü hafta atkoşuları cuma günü serince bir havada ya- pılmıştır. Saat ondörtte başlıyan bi. rinci koşuya dört ve daha yu. karı ştaki izm yarım Gi rap v m Arab at ve könidikibdei li tane gir. Birinciliği bay İsmail'in (Zey. Kn ikinelliği bay Mustafa? m (Ki tay ii mahsus t hay koştu. Bay sie e ın birinciliği, (o bay Mustafa'nın (Dilber) i ikinelliği, bay Hak kı'nın (Kader) i üçüncülüğü unun İkrami. 290 lira, mesafesi 1000 el ri çüncü. lüğü aldı. Koşunun O İkrami- yesi 450 lira, mesafesi (1600 metre İl Dördüncü koşu çok in du. Dört ve daha Beyazlar M Morları Bire İKarşı Iki Sayı > Yendi Futbol heyetinin karar ve tensibi üzerine cuma günü öğleden sonra Alsancak &por sahasında e km m hazırlık olmak üzel B. ab arasında liz lık maçı ya) Büyük v. deşler kesil herkes tarafı ğü verilmekte id Saat vey A ve z takım. ları beyaz ve ar giymiş edi eli pr çıktılar, ve ö ı, küçük sporcu kar. nlan bu maça ehemmiyet Beya; il rı İzmir'in çi muhte litlni temeli eden genç me ei eden sporcular giymişlerdi. 4 len e At An o. Fethi 8.) Şükrü (A) v2 Cemil (A. 0.) ad (G.T) vak sys Sald im o. şe w formayı da B tani d Sa me başlandı. si mubteliti ora ef manlar elini © Cuma Günkü , Maçlar Oyunun ie kısmında canlı bir oyun göstere” kımı son dakikaya yi gibi 40 “ imsyekâr bir şekilde “ birkaç kika © temasi! kımın yi ö bahtan (itibarı p arasında lik maçlarına olündu. ordu seremoni Yİ nin İm epor'a galib Alta kkamnı e o ban.. Düşün ki Nazım, ben bir Yesimin o karanlığında ölüme seve seve atılmağa hazırdım. ağlıyordu: — Beni mahvettin Mina gidememeğe ve bu kadar kalmağa ye eri gönül hâdisesi.. ile ben Nüveyre çıkageldi. şaşa kaldık: mülEle. l da çileden çıkı derde çatımışız ki, diyecek yok. canlı oldu. aslaşmaları nihayet karşı fara ır. Altay'dan Saim Tanrının toprağında bir uğaç çarı k, ben de onlara “ei mili ll m wi karı yaşta ve senesi ri a gol Yy değil, spor. | oyundu dalma biribirini altında uzanmışım, Birkaç mey. | uydurdum. Fakat bu 'dişiler, i ” ŞE ğ kazanmamış yarım | cu kardeşlerine belki bir oyun | maları for hattında va yimişi senin karısına, | öyle kokular sürünmüşlerdi ki, | 3” dar iv Ti i Ni İm İngiliz wt ve ği göstermek için tatbik edilmiş | bir aksaklık husulüne keçlsine, atına, davarına baktı | insanın içi gıcıklamıyordu. He- yox, Wiz her İşier | mahsus olan bu vi altı | oluyordu. et veriyordu a men ağaon “— oturdum, kekçe, 2 başarıp ayırt et- mi girdi. östem'in Fakat ilk zamanlar böyle B takımları maçında ik! ANADOLU go Meri meği biliriz Sahar) 1 birinciliği, » Fik. | çen oyun B takımının da an: | ta dr e yaparak —— İşte nize İm” “oturdum. Bulâss; kızlarda şehirli ol. © atlının (Kap)ı ikfnelliği, | laşması üzerine sonradan çek: | kaldık Günlük Siyasal Gazete Söyleyin Beri ne İstersiniz? | dukları için sesk düşünüyor: - östem'in (Küçük ie lini değiştirdi. 30 uncu daki- K.S. ahip ve Başyazganı İpekli, dal" dal İşlemeli enta. | 'lardı. lar, pek fena | sı üçüncülüğü aldı. aya kadar golsüz geçen oyun | spor B takımları arasıDö m Biydü ÖKTEM lerinin eteklerini topladılar, kalpli ZN Af dilediler, e 285 lira, edi bu dakikada üç ortanın paslaş. pıldı, Bu maçın ilk de Umumi neşriyat ve yazı işleri 2000 m idi, 81 yüz ve Fuad'ın aya müdürü: Kemal Talit KARACA İ|| etrafımda çömeldiler. Bu Ben dı diği y YA" | 4 gol atan K.S İdarehan ırtlarında işleme, yaldızlı ye — Siz, kardeşe benziyorsu- Ka m ka iyi kas ii lığının bey hara: | devrede kaçırılan iki Benle Ya Beyler sokağı | İ| lekler vardı. Bellerinde gümüş | nuz. Hepiniz de ak, paksınız. ” ya sında. yetiştirilmiş olan 9 tayın | hariç kaldığı taktirde " 5 Halk Fırkası binası içinde İl kemerler, ayaklarında bir a | Ge Kasandığı ikramiye yekünü 1 1 1ab Telgraf: İzmir - ANADOLU ; Güzelliğiniz biri birinden geri Dü lirayı geçmiyen h nl irma etile satışları | beş gol yaparak ik mağl gi” Telefon; 2776 - Posta kutusu 405 || t0rlü Pabuçlar vardı. Saçlarını | kalmıyor. Elbiseleriniz de bir | #ngiliz at ve kısraklara mah. | koşu alanında İlim r. Ti yetten galib vaziyet? in bir tuhaf biçimde toplamış biçimde.. Acep kardeş misiniz? | #usto. Altı hayvan koştu lardan sekizi Idulı Y ABONE ŞERAİTİ; z Kiz EA d Akif'in (Markiz)i birinci, bay | gözeli olan ei Şeye tab: Kald a e ÜNİ ee mi el nie e . yan na b ayı, © | Ahmed'in (Grandezzs) sı İkinci | rikatör bay Mostafa Akış ta. Piyango cı yi a İNE biç.. Fakat sen De lar, ee ii ve bay Akif'in (Bekâr) ı üçüncü | rafından 1155 liraya satın alın- partisi iki abone ücreti 27 liradır. Şe ia Mei Sağ ldi, mıştır. En az flatte ira | diye ocağının hazırlana"? ei — Adı y. 23 Nisan u koşunun ikramiyesi 230 | idi. Tayların bu flatlerle ta. | piyanog, bazı sebebler Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. Bedia. ar el ihler! ik haf ilk lira, mesafesi 1600 metre idi. | liblere verilib bei Ka. | sile 23 nis: ie ANADOLU MATBAASINDA re er Olayi Ee Mon üne Di racabey barası müdürlüğünden | tir. Keşidenin 23 di r BASILMIŞTIR o Konüisine a yakışmış. Fa Ba koşulardan sonra Ziraat ie yapılması kararlaştı" — Nazım, yapma... Biz Cevab © veremiyorum. (Bu | mıştım, Fakat ağlamıyor, şikâ- .. Hangi gâr sisi i » nz öandeti (O hazme © çalışıyorum.. | yet etmiyordu. Mukadderata | adaya tekrar attı. we birdenbire ( hıçkırdı, | Rüya mı idi bütün bunlar?. | boyun iğmişe benziyordu. Ta Hf ve temiz gö p Mi yi çevirdim.. Fakat hayır, işte Haşmet yor. | mamen kadınlaşmıştı birini duduklarına — Haşmet!.. gun ve harab birhalde kalktı, — Böyle mi Haşmet, v içi der'5 iy Diye inledim. Kollarımın | Ayvanın karşısına geçli, Saçla: | daha demin, ha-atımızı bir de tl arasına ; rını düzeltti ve artık çok tabii | cehennem yapmıyalım dememiş La vi ağa e i iy amli. bir vaziyet içinde eğır ağır | miydin? ul'da da ar nk. anasi; Orkan) Fahri: Gülçe a — seviyor musun Haş. ra başladı. > : — Evet, evet .dedi. hakkınız | Sen a Nazım? goril” ilâve ettim. Haşmet., Siz adayı — ellerine aldın, O kırdın, | yep, nde salona çıktım, im NevİB- ç teri iz, übakimiş bakı: | parçaladın. — Ne var ki soracak bunu? Beş dakika sonra geldi, otur- uzattı, öptüm. Göz: | sun ya, çol e kyiylar ip .Bız., İşte ben gidiyorum. Kork. en İse, er la unu: İ Fakat yeter, yapma,oh Nazım, | du. Zile dokundu. Kshve ge- ii baci Kirpiklerinin — Haşmet mem mayın, derme. beni artık sina Şimdi Nazım, bayılacağımı zani trt. Başbaşa İçtik. da birer inci diziliydi. a Nüw kaan ge Ügöremiyece 'ksln! Ahtıras ve gurur ike lr ram... Dokuni Parçalama Manen çok rami gibi Epe in sür'atle indim ve Ç v” , Birdenbire ii Ellerimi | rıyorsun.. Zaman öyle birşey ki, | gibiseleriini.. seni sevi. | görünüyordu. mayordu. | köşkten, boşaltmış tatta: rkek kalbinin üstünde bir um, fakat ei .. Birak PL hi ye beden | bir bıraz heyecanile kaçtım. —AYapma Nazım .diye ke? Mi gibi, ileri geri, işler, am. bir insan ;kederinin en karan. | Beni takib eden bir gölge keledi- Seni seviyorum, Fakat | dur mü lığına, en derinlerine dalmış | vardı: daha fazlı teme.. Gel, Sd Nazım, mutedil ol. 'di. Ayağa kalktığım vakit: Onun gölgesi... salonda oturalım, konuşalım Başımı salladım ve yürüdüm, Bir Bant sonra “başı göğsümde — İşte :dedi- dan ileri Akşam beş postasında Nevin

Bu sayıdan diğer sayfalar: