21 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5

21 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.__ | ] kın Dilekleri | ıhu'nava Otobüsleri.. Halkı Sıkıntıdan Urtarmak Lâzım.. ."'":yı işliyen otobüsler, Taava ssyonuna kadar git- Mekte . ve | balkı: orada | İndir- ler, Söylendiğine gö #toj er Burnava'ya gi almakta — oldukları —hı." az görmüşler ve """hmık İstemişler. Bur- ;" bılıdlym de bunu — ka: W.—-— ve — otobüslerin ı'ili—“ önüne kadar gitme- .“hlı Yasak etmiş. Eğer bu tüler İte, belediye İle ototüs. Hh'—lükl ihtilâfin zararı dokunuyor. Ya belediyesinin — flat :ı"-ıı kabal etmemesi ye- lerin Pir iştir. Fakat otobüs: h_—""'yo—ı yukarı çıkma w"lıl olmak yerinde bir h,_"yılıııı. Bu işi yoluna Kat ve halki sıkıntıdan beleği, lâzımdır. - Burnava ,9* Telsi Bay Fehmi'nin halledeceğini umu- Bu Ne Iş? |ih:“ller Benzinsiz- h Yolda Kalıyor.. S gün, otobüsle Karşı- kalay * Bitmek mecburiyetinde bir arkadaşımız anlatıyor: 431 numaralı — otobüse * Tam Güzelyer'e geldi. Zaman otobüs — durdü. he var, ne oldu? İiye tken anladık ki, otobü: N Süsadı Vi th bitmiş. Otobüsçü Tz ı—buıııı birtiğini bil. İşin sonu — ne olur? :l:_ünımk lâzım. — Bir aa dölüsü halk, şoförün Nğ:ıııdu saatlerce yol “lboîıkıwhm Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu - ü 2 Tramvayların Belediye- Türkiye - Almanya Arabalar, Raylar ve Hayvanlar Kar- şıyaka Tramvavlarında Kullanılacak eli Kordon Tramvay - idaresinin belediyeye devredildiğini yaz- amıştık: Dün öğleden evel belediye relal Doktor Bay Behcet Salih Uz'la tramvay İdaresine nezaret et mekte bulunan Doktor Bay Hulüsi, Alsancak İskelesi ile. risindeki tramvay deposuna gl- derek belediyeye devredilecek tramvay arabalarını, hayvanları yesalreyi görmüşlerdir. Tesellâm muamelesi — buşla mak üzeredir. Hepsi de bele. diyeye geçecektir. 1 mayıstan İtibaren atlıtramvay, İzmir ta- rihine karışmış — bulunacaktır. Hayvanlarla arabalar, Karşıya ka'ya kaldırılarak orada kulla- nılacaktır. Kordonda kaldırım tamiri devamdadır. Bu itibarla, tramvay rayları azar uzar 6ö külecek ve onlar da Karşıya ka'ya götürülezek Karşıyaka'nın eskimiş, bozulmuş ray kısımla: rının yerine döşenecektir. Aybaşından itibaren kordon: da otobüs işlemesi daha &ık ve daha muntazam bir şekle ko- nacaktır. .. Atlıtramıvayların mayısın bi rinci gününden İtibaren İşletil. memesi dolayısile açıkta — kala cak memur, vatman ve safrenin mikdarı 74 dür. Kanuben ban- lara İkramiye veya tazminat verilmesine dair bir kayıd yok- Bununla beraber Timan baklıdır. Şoför, — atobüsünde benzin olab olmadığımı daha evelden düşünülmelidir. Anla- gılıyor ki bu işlere dikkat edil miyor. Belediyenin dikkat na tur. —— işleri genel direktörlüğü bun lara tazminat veya ikramiye verilmesi için bazı teşebbüslerde bulunacaktır. Tramvay idaresine ald ahır. larla diğer binaların arsası aa- hiblidir. Belediyece bu arsalar istimlâk. edilecek ve ahırlarla diğer binalar yıktırılarak bu- rada güzel bir park yapılacaktır. Belediyenin işleteceği otobüş ler ya kendi namına veyahud mükaveleye bağlı bir unlaşma ile otobüscüler namnna İşleti lecektir. 48 Saatin Polis Vak'aları Sön kark sekiz aaat zarfında 2a. bıtaya geçen ehemmiyetsiz vak'a lar şa süretle hulâsa edilebilir; Badi cerh, 5 sarhoşlak, 1 sarhoşlukla döymek, 1 dolan. dırıcılık, 2 dövmek, 1 zabitaya ve kanunlara hakaret, 1 harf- endazlık, 2 ölümle vesalr şe kilde tehdid, 1 esrarcılık, 3 hırsızlık.. Ayrıca bazı — şahislardan da yaşak silâhlar toplanmıştır. Zavallı Baba Pravda gazetesinde gumoza göre — Leskof kosça'nın Lakatince köyünün Karatepe mevkilnde bir İnsan kafası ba lunmuş ve bunun ayni köy. den Nikola'ya aldiyeti tesbir okuda- | edilmiştir. Ba adam, kizi Roska - ve Roska'nın sevişerek geyri meş rü yaşadığı erkek - tarafından baltalarla öldürülmüş, cesedi gömülmüş, kafam dereye atıl. mıştir. — Sebeb ta, iki gencin gayri meşra yaşayışına — müda- halesi imiş, erkeği kandıran di adın olmuştur. Almanya'da Alâ ye Devri Başlamak üzere. Arasında ökonomik Işler a Çoktur. Fakat Müsaade Güç Çıkıyor.. - Türkofla Berlin — şubesi; ih- racat mabsullerimizin son hafta durumu bakkında şehrimizdeki alâkadarlara bir rapor gönder. miştir. Bu raporda — tüccarları mızı alâkalandıran — gü mühim malümat vardır: Berlin'den “dün. İstanbul'a dönmüş olan Türk iktışat he: yeti ile Alman makamları ara: tındaki görüşmeler — dostca bir bava içinde geçmiştir. Bu gö tüşmelerin sonucu olmuk üzere Alman İdhalât kontrol Türkiye'den idbalâta davranmaktadır. içinde bu dalre kabul — edilmeyib istidalar biz. zat bu alâkudarlurdan istenmiş, tekrar muameleye konmuştur. Diğer mühim — bir nokta da Idbalâtcılar ve İhracatcılar ara- sında Türkiye ile tcarete karşı büyük bir İstek ve alâkamn hüküm sürmesidir. Almanya'da kuru özüm pi yasası gevşektir. Buna sebeb taleb azlığıle ellerinde mahsul bulandaranların behemebal sa- Uş yapmak - istemeleridir. Ta- leb azlığı yüzünden İzmir ih. racatcıları da — fiatleri hafifce indirmişlerdir. Son hufta incir piyasası nor. mal geçmiştir. Büyük tapeli, iyi kalite incirlere taleb var- dır. Türkiye'den —Almanya'ya iacir Idhalâtı geçen yılın İki mislidir. Son hafta içinde pamukları mız üzerine bazı müuameleler olmuştur. Mühimce bir pamuk 100 kilo başına sif Bamburg veya Bremen 100 mark flatle elverlşli çen huftalar tarafından İstenmiİşse de Alman kontrol datresi bu fisti yük. sek bulmuştur. Bu itibarla be nüz idhal müsaadesi verilme- miştir. Alman sigera fabrika. ları arasındaki zararlı rekabetin önüne geçmek için Alman hü kümeti —mecbuari bir kartel tesla etmiştir. Flarin Gene Doğruluyor.. Sebebleri ve Te- sirleri Neler Imiş? Türkofiso gelen haberlere göre, son zamanlarda düşmüş olan florlao bugünlerde tekrar doğrulmuştar. Esasen belganın düşmeri florin üzerine muvak. katen olsun behemahal tesir edecekti. Çünkü Holandanın florini İsviçre frangı ile bera ber genel savaştan evelki parl- tesini muhafaza eden yegâne paradır- — Holunde — Belçika'ya pek yakın — ve , Roterdam da Anversin en büyük rakibi ol.. doğundan böyle bir sukutun Holandaya doğrudan doğruya tesir edeceği aşikârdı. Florinin sarsılması karşısında Holanda makamları normal bir şekilde hareket etmişlerdir. Mes'al ol dakları parayı altın esası dahi linde müdafaa etmişler ve et- mektedirler. Muvaffak olacak ları gene de şüphe edilmemek- tedir. Florin — vaziyetinin daba düzelmesi de muhtemeldir. Balıkesir'de Spor İIşleri Balıkesir — Burada da mer- kez heyeti ile fotbol heyetinin arası bozuldu. Fatbol beyeti İstifa erti, Lik maçları bir uy sonraya kaldı. S Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. — Kökü Türkçe olan Kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, tekil gibi. ıkş": #imek E— u,.: #zdırmak N: 1 — henüz bülüga "—ı_.:"' gencl idlâl etmek, 'N.— — henüz — erginliğe karmap * Blr genci yoldan çı- x' Süçtür, Kigp — Bir takım müfsitlerin Sİmel —üzerine — kıyam yoldan — çı- ayak- — fâman (T. kö) Gj — a, anlama - (bak: k".' ttmek lamak İ s.. anlamı İ ÇEEetmek, fehmetmek) “:k.— yapımak, — ye: 1 — ahdesine teret u':-lbyı ifa etmek, Göye adamın borcudur li & ödevi yerine ge- Tatslu bir. adamın Bana karşı €ttiğiniz Iy:llgi’ .ııı .egıl Va karşı yapmağı Adığınız iyiliği yap: ÖELTEREİ TP FEğeR F ? ; an .'.'_ Polls üç sanıtın na göre, Anlatımınızdan anla pldığına göre İfade etmek — demek, an- latmak. örnek 1 — bu, şunu ilade eder. Bu, şu demektir, 2 — İfade etmek istediğiniz hakikati çoktan biliyorum. An. latmak İstediğiniz gerçeği çok tan biliyorum. Hakat (Şifz, afiyet) bulmak iyi bulmak. örnek: Mübtelâ olduğu dau devanâpezirden — ifakatyab ola- meadı. Uğradığı onulmaz hasta. bıktan İyi olmadı. Hltiyam bulmak — onulmak örnek: herpte aldığı ceriha ilüyam buldu. Savaşta aldığı yara onuldu, Hafe etmek — kaçırmık, ge- çirmek, kaybetmek Mfot — temizlik, ellilik örnek: bir İnsanın iffetl en kiymetli varlığıdır, bir tosenın temizliği (sillüği) en değerli yarlığıdır. ifham etmek — (bak: fehm) örnek; bana ifham etmek stediğiniz mütalesanın faldesi nedir? , bana anlatmak İstedi- Hiniz oyun faydası nedir? iflâh olmak — kurtulmak, anmak anlatmak örnek: 1 — ebeveyninin lâ- netine uğrıyanlar iflâh olmaz, ana baba İlenci 'alanlar onmaz. 2 — bu perlşanlıktan bir- törlü iflâh olamadı, bu darma- dağınıklıktan birtürlü kurtu: lamadı. Iflâs — batkı örnek; Jflâs namuslu bir İn- san için ölümden beterdir, batkı namaslu bir adam için ölümden daha fenedır, illâs etmek — batmak örnek: borçlarının kesreti kar- pısında İflâs etmekten başka çarc bulamadı, borçlarının çok- luğu karşısında batmaktan başka çare bulamadı. Mfaa etmek — tüketmek, yok etmek örmek: 1 — Bütün vorımı kumarda ifna etti, bütün ni kumarda tüketti. 2 — Kendi mevcudiyetini bile Ifna edercesine çalıştı, kendi varlığını bile yok edercesine çalıştı. ifrağ etmek — çevirmek örnek. bu evi yeni bir şekle ifrağ etmek için hazırlanan pro jeyl beğenmedim, bu evi yeni bir şekle çevirmek için hazır lanan tasarı beğendim, ifrat — açşırı (bak:; fart) ifraz etmek — salmak (terim) İfraz — etmek bölmek örnek: 1 — bu toprağı dört şerik arasında ifraz — ederek her kısmına bir bina — yaptıra: caklar. Bu toprağı dört ortak arasında bölerek her kısmına bir yapı yaptıracaklar. 2 — Bunlar arasında ifraz edeceğiniz bir tenesi. Bunlar arasından — ayıracağınız — bir tanesi.. İfsad etmek (nifak anlamına) ara bozmak (bak: fesad) İfçaat — gizaçı (bak: faş) Tlşa etmek — dile vermek (bak: faşetmek) İftihar etmek — kıvanmak (bak: fahr) İftira — karaç (bak: bübtan) İftirak — oyrılmak — (bak: firak) iftiras — yırlıcılık örnek: onda bit kaplan ifti- Tası var, onda bir kaplan yır- ucılığı var. Müfteris — yırtıcı örnek: kan kokusa almış müfterla bir kaplan gibi üzeri- ne atıldı, kan kokusu almış yırtıcı bir kaplan gibi üzerine atıldı. ifiltah — başlama, başlantı, örnek: Büyük Millet Mecli. sinin —buseneki —mesaleinin (f ayırmak, titabında, Kamutayın bu yılki çalışmalarının başlantısında. Nutku İftitahi — açım söy- levi örnek: Türk dill kurultayın- da İrad ettiğiniz nutku iftitabi, Türk dili kurultayında yaptı: ğiniz açım söylevi Iğdab etmek (Iğzab etmek) — kızdırmak örnek: kimseyl İğzab etme: mek lâzımdır, kimseyi kızdır- mamalıdır. İğbirar — gücen, gücenme örnek: Bana karşı duydu- ğönuz iğbirarıy sebebi nedir, bana karşı dayduğunuz gücenin (gücenmenin) sebebi nedir. Muğber — gücenik örnek: Yalnız sana — değil, bütün — insanlara — muğberim, yalnız sana değil, bütün İnsan- lara güceniğim. Muğber olmak — gücenmek örnek: Muğber olmanızı hiç İstemediğim balde — iğbirarınızı eelbettiğime üzülüyorum, — gü- cenmenizi hiç istemediğim hal- de sizl gücendirdiğime üzülü- yorum. iğfal etmek kandırmak örnek: 1 —— türlü yalanlarla Ansanları iğfal edenleri affet- mek mümkün değild ü aldatmak, Ne Feci Yangında İki Kadın Yandı. Komalpaşa kazasının Fetrek köyünde bir yangın olmuş ve Ahmed Ali oğla Tebir'in evl tamamen yanmıştır. Yanan evin içinde bulunan iki kadın da kurtarılamıyarak, cayır — ceyir yanmıştır. Yaogın, Tabir'in or- manda bir kömür ocağından çıkarıb çuvallarla eve getirdiği kömürlerin gece tutuşmasından çıkmıştır. Tahir ile babası Ah med Ali ve üç çocuğu kurtul: müş İsede kansmı Cennet ve kalnvaldesi Zeyneb yanmışlardır. Harmandalı'da Spor Geçen sene Harmandalı'da teşekkül eden Harmandalı Gonç: lerbirliği köy tarafından yapı- lan fatbol sahasında çalıçarak ikl haftadır. civar köylerden gelen gençlerle - hususi şekilde maçlar yapmaktadırlar. Evelki gün Dedebaçı Egespor birinci takımı köye gelrmiş ve gençler- le karşılaşmıştır. Öyün baştan nihayete kadar zevkli ve saml. mi geçmiş, neticede daha ceki olan Dedebaşlılar L 3 - galih gelmişlerdir. Burnava'da Spor Burnava, (Hususi) — Bur- navaspor kulübü kongresi, Partl pahiye başkanı Bay Cemal'in başkanlığında toplandı, — yıllık işler ve külübün federe teşkl. İâtı arasına girmesi işi komu: şulda. Yeni heyete Bay Hüsnü Anaca, Bay Bedli, Bay Hümü Kemal, Bay Kümm, Bay Sudi, Bay Enaver ve Bay Baha Saka seçildiler. Muvaffakıyet dileriz. Maç: Cama günü Burnava caha: sında Burnava takımı, İzmir Törkfikir takımımı 52 yendi. Bu küçüklerile — Zirast mektebl maçı berabere bitti. No.21 Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (Alâmeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (Mütahassıs) ti gazetelere vereceğiz. Türkçe “Çek,, kökünden yalanlarla İnsavları aldatanların saçanu bağışlamak olamaz. 2 — bir genç kızı evlene- ceğlim diyerek İğfal etmek bir cürümdür, bir genç kızı evle: neceğim diyerek kandırmak bir —— suçtur. 3 — bizim hizmetçiyi iğfal e kaçırdılar, bizim — hizmet: çiyi ayartarak kaçırdılar. iğlâk etmek Çapraştır- mak örnek: mütaleanızı — birçok lüzümsuz teferrostla iğlâk et mek muvafık değildir, oyununa — za birçok gereksiz. ayrıntılarla çapraştırmak uygun değildir. Muğlâk — çapraşık örnek: bir sörü muğlâk İla: deler arasında ne demek — İste: diğini anlıyamadım, — bir sürü çapraşık anlatımlar — arasında ne demek — istediğinizi anlıya- madım. iğmazı ayn — gözyumu örnek: Cürümlerinde suuni- yet sahibi olmuyanlar İğmazınyn İle karçılamalıdır, — saçlarında kötücül olmıyanları — gözyoma İle karşılamalıdır. Ağmazı aynetmek —— göz: yummak ü örnek; Bazan bir cürme karşı — iğmazı aynetmek mücriml tek- rar cürme — teşei etmek — olar,

Bu sayıdan diğer sayfalar: