21 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

21 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KNN Sabite — & MNN Senelerdenberi TECRÜBE edilip piyasamıza çıkdık dan qourn()rlplıastalıgının memleketımııdeŞ[d vaaer detmı Kaybettırenv e vaktinde kullananları Grıpe Yakalanmaktan Gripe Karşı Tecrübeli ve Çok Müessir NEOKALMİNA Kaşelerini Emniyetle Kullanınız. Salihli Malmüdürlüğünden: Muhammen kıymeti Metre M L.K. Sahibi evveli 127 50 00 Hacı Eftim 297 100 00 * iş belediye C. , 169 27 650 Nikola » mühendis C. ,, 63 17 ö0 Manaloğlu İlya Yukarıda miktarı ve kıymetleri yazılı dört parça arsanın mülkiyeti 3.4.935 tarihinden 24.4.935 tarihine kadar 21 gün müddetle müzayedeye konulmuş olduğundan talip olanların ihale günü olan 24.4 935 çarşamba günü saat 16 da Salihli emlâki milliye satış komlsyonuna müracaatları ilân olunur. 1078 12 16 â!Illlllllhllllllllllllll' Doktor 'Illlllllllllllllllllllll% A. Kemal Tonay Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar birinci sınıf mütahassısı Basnahane istasyonu karşısında dibek sokak başındaki Müved et salonu üstünde 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabalı sant 9 lan akşam sast 9 a kadar hastalarinı kabul eder. Müracaat eden hastalara yapilması lâsımgelen sair tahlilât ve ikroskopik muayeneleri İle veremli hastalara yapılmasına cevaz gö- ülen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman ZMT | <xzsetlar — MAD CUCCLDAĞALUTUKUCCLUĞCUĞDYULDOLUDUUDUCUKAAKALALILADNİE Cinsl arsa Mevkli İstasyon Mabhallesi Mitat Paşa 18 21 Izmir Evkaf Müdürlüğünden : Mezarlık başında iki çeşmelik caddesi üzerinde bağbasanlı vak. fından vakıf ban edile bilinen ve senelik iİcarı 1000 lira tahmin olunan sebze ve meyve hanı İle yanı başında 600 lira tahmin edilen büyük kahvenin birer senelik kirsları açık arttırmıya çı- karılmıştır. İhalesi 30,4.935 salı günü saat 15 dedir. İstekli olan- ların evkaf müdürlüğüne müracaatları hildMllı— 21. (1124) 26. 30 Akşehir bankasız Sermayesi: 1,000,000 T.L. Izmir Şubesi ikinel kordonda Borsa civarında kendi binasında TELEFON: 2363 —a - 6 —— Hertürlü Banka Muamelâtı, Emtea Kumusyonculuğu.. Müsait şeraitle mevduat kbul edilir — Hububat, üzüm, incir, ». h ,zeytinyağı, afyon ve sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Malların vüru- dunda sahiplerine en müsait şeraitle avans verili: ae DOKTOR ZE " . Fahri Işık İzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütahassısı HERNEV: RONTKEN MUAYENELERİ ve ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. Yürümiyen ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra— Viole Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. ü İkinci Beyler Sokak Firn Karşısı No, 25 gğğ Tele. 2542 Izmir Evkaf Müdürlüğünden: Balcılar içinde Karaosman oğlu hanının keşfi mucibince 499 liza 30 kuruşluk tamir İşi açık — indirmiye koculmuştur. İa dirma 2490 sayılı yasa değresinde evkaf müdürlüğünde — yapı- lacaktır. İhalesi 21-4 935 pazar günü aat 1ö dedir. İstekli olanların ibale günü komisyona keşf ni görmek - istiyenlerin de ber güo varidat memurluğuna müracaatları bildirllir. 1027 8 11 16 21 Öksürenler! laka (Okamentol)| Öksürük Şekerle- rini Tecrübe Edi-| Kurtaran ve Pürjen Şahapın, En Üstün Bir Müs- hil Şekeri Olduğu-| Kitabınıza Güzel (Ş& sestmayınız. Bir Cilt Yaptır- mak İsterseniz Yeni kavaflar çarşısı 34 numarada ALI RIZA Mücellithanesine uğrayınız Kuvvetli lıtiyenler Ş Sıhhat Sürgün Haplarını Maruf eeza depolarında! Eeczanelerden)| Fratelli Sperco Vapur Acentası ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI “ULYSSES,, vapaca 13 — nlsanda doğru Malta, — Anvere, Roterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. “HERMES,, vaporu 16 nişanda limanımıza gelip yökünü bo 5)| şalttıktan sonra Bargaz, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. “STELLA,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, Ro tterdam, Amsterdam ve Bamburg limanları için yük alacaktır. “HERMES,, 4 mayısta gelip 9 mayısta Anveri, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük ulacaktır SVENSKA ORİENT LİNİEN “SMALAND,, motörü 14 nisanda Roterdam, penhagen, — Dantzig, Gdyma,Göteburg, Himanlarına hareket edecektir. “ERLAND,, motörü 2 mayısta Roterdam, Hamburg, Copen: hage, Dantzig, Gdynla, Cöteburg, Oslo ve İskandinavya Timan- larına hareket edecektir. SERVİCE MARİTİM ROUMAİN Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer “ ALBA JULYA,, vapura 1 mayista gelip 2 mayısta Malta, Cenevo, Marsllya ve Barselon'a hareket edecektir. “PELEŞ,, vapura 26 mayısta gelib 27 mayısta Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul eder. NATIONAL NAVIGATION CO, OF GRECCE İzmir Nev-York arasında aylık muntazam sefer “RINOS,, vapura 30 nisanda ( Doğru ) İzmir'den Nevyork için yük alacaktır. Hamiş: İlânlardaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente mes'uliyet kabul etmez, Fazla tafsilât için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat edilmesi rlca olunur, Telefon; 2004 - 2005 Deutsache Levante Linle “ANGOKRO,, vapuru 25 nl- sanda Hamburg, Bremen ve Anvers'ten beklenmektedir. Not Vuarut tarihleri ve va Purların İsimleri üzerine denil- şŞikliklerden — mes'uliyet kabul 1 edilmez Hamburg, — Co: Oslo ve İskandinavya Tayyare Piyangosu 19 uncu Tertip Bi- — letleri Satılıyor.. — || Büyük Ikramiye | 25000 lira Mükâfat 20000 lira Olivier ve şürekâ- sı Limitet Vapur Acentası Cendell Han. Birinci Kordon Tok 2448 The Ellerman Lines Lıd. “RUNU,, vapura nlsan 60- nunda Londra ve Anvera'ten gelip tahliyede bulunacak ve ayni zamanda Londra ve Hull için yük alacaktır. “ALLGERİAN,, vaparu ma- yıt başlangıcında Liverpool ve Sevvanseca'dan beklenmektedir. Mİ_& TU 21 NİSAN Devlet Dem yollarından: 1,5,985 tarihinden 1t ot, saman, ağaç dal vE rakları, hububat sapları gibi havaleli —maddelere tarife — değişi Kozalı ve çiğltli pamuk hayvan gidası — olarak ( karu mişir. dalları ve kozası kuabuğu yeni & dahildir. Yeni tarifenin leri en aşağı beş ton olmak veya beş ton, ücretli rilmek şartile V.N. VV. F. H. Van Der Zee & Co DEUTSCHE LEVANTE LİNİE “ MOREBA ,, vapuru halen Hmanımızda olup- 18 nisana kadar Anvers, Roterdam, Ham: burg için yük sus olan ve Bremen alacaktır. “DELOS,, vapnra 80 nisan- da bekleniyor, 2 mayısa kadar Anvera, Rotordam. — Hamburg ve Bremen İlmanlarına yük lacaktır. ' L 1—100 Ka lik mesaft ARMEMENT H. SCHULDT - vina bi HAMBURG d f “NORBURG,, vapuru 24 ni- | 101—200 * « * 4 sanda bekleniyor, Anvers, Ro- | 200 den fazla * * — * H terdam ve Hamburg limanlarına | kuruştur. Fazla tafallât yük alacaktır. yonlardan verilecektir. l, DEN NORSKE MIDDELHAVS. 18 21 ı LİNJE DS. AS CORPORATON SPANSKELİNJDNLO OSLO “ EKSMOUTA :,pıi “BOSPHORUS,, vaparu 17 | yen İlmanımızda olup Ne nişanda bekleciyor Bayfa, Di. Filadel(fiya ve Baltimof eppe ve Norveç İimanlarına | yük alacaktır. yük alacaktır. * EKSELSIOR ,, — vapifü Ayal zamanda Hayfa için mevki yolcalari kabul eder. SERVİCE DİRECT DANUBİEN TUNA HATTI “ATID,, vapuru 16 alsanda bekleniyor. Budapeşte, Bratıs- lav ve Viyana için doğru yük alacaktır. THE EKSPORT STEAMSHıIP mayısa doğru bekleniyof: york limanına- yük ,..,ı' “EKSMINSTER,, vaptft mayısa doğru bekleniyof. " york İlmanına yük alacak' N. B. — Geliş tarli vapur — tarihlerinde hiçbir. mes'nliyet mıl;’ Telefaon No, 2007 Hamza Rüstem Fotoğrafhane 1 — Bayram gııılerı ıçlur Muhterem müşterilerimizden gördüğümüz rağbtt tevececühe naciz! bir mukabele olmak üzere buyf birinci gününden Martım nihayetine kadar reslt * tirecek saygılı müşterilerimize birer zarif hediy* meği düsündük. | Müşterilerimizin bu bediyemizi kabal etmekle bisi © lendireceklerini ümlit ve temenni eyleriz. a 2 — Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile ve umum fotoğraf malzemesi büyük tenzilât İle e Muhterem müşterilerimizin bilhasst dikkatlerini celbederiz. maktadır. Resne Fotoğraf hanesi Sahibini” Müşterilerinden Bir Ricası- # İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı *” müşterilerime İlân ederim, Klişelerimi Emirler çarşısında Bay Hamza Rüstem f010P p banesine naklettim. Sipariş vermek istiyenler lâtfen orayf » rasınlar, Ben de şimdilik ekser zamanlar oradayım. 55' BAHAETTİN - FOTO E Izmir Defterdarlığından: pi İssfsinin vergi borcundan ötürü tahsili emval !l“:r/ baczedilen — donanmacı mabhallesinde — dilâver kâin 32 sayılı hane taribi ilândan itibaren yizmi gün # yi satılığa çıkarıldığından pey sürmek İstiyenlerin demxl-f"’ silât kalemine müracaatleri. 3 9 15 21 Aylık elektirik Masratınız yüksek Içi gazli METALLUM lâmbalarını kullanını? Bu marka az sarfiyat, bol ve uzun ömürlüdür. | Mehmet Tevfık 4 Büyük Elektirik, Telefon V© KArIN . Cirz

Bu sayıdan diğer sayfalar: