22 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3

22 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 NİSAN Şehir Meclisinde Dün Bazı Münakaşalar Oldu. Belediye Memurları Ile Un Fabri- kasının Vaziyeti Konuşuldu. Kent kurultayı düm öğleden BN belediyede toplandı. Ge- rn ait zabıt kısaca Olm e b ia öl kabulünü, bay - arasının belediye hudud- vw virane olmadığını ve yaş Daleşlı buna dair bir ka Verilemiyeceğini, başkan Palm ye İl hudud içinde ledi. Evvelâ bu: Sada ela piri kabul ve konması D edildi. Memurun sanatoryuma git. en Me haberin gel- e bunun kabul 1 halde | förnelitenin hâlâ 'mediğini, hasta ola «“B müdürü bay Cema in edilmek istenirken ve İn ölmüş olduğunu ve ag, formalitesinin adla a, Wediğini söyledi, şikâyet va Mühen dis bay Ferruh ta bu. Harp, ile bu gibi işlerde Yar için Hiyey başkanlığa selâ: D,, , Verilmesini teklif etti. bay Mitat ta formalitenin 9 tedavi altında kal. #y Sin vaktin uzamasile bir. kaybetme diğini kayan sonra ba Büy teda bahsetti, hasta vw dedi vide olduğunu söyledi İt: veremli me- il #4 sdü verebilmelidirler, Kaka; len sim m e rlar, b rm idi ie e buridir. Biz ndan ee salâhiyetle Meyiz, Kanunlar bize a İyi bakmamızı m âmirdir. karı ri ay Kere ledi, buna bay Faik cevab ver- di ve Me tcari maksatla eği ve nefis k yime: temin maksa- ie mi söyledi ve de. ki: belediye her yıl birer mikdar ei ilik bile göze ala Günün Şar duyumları Vilâyet Meclisi Müzakereleri Dün Vilâyet Meclisinde Münakaşalar Oldu, Maarif Büdcesi De Konuşuldu. Vilâyet genel kurultayı dün masraf büdceşi- bu ee nine bal münakaşal ünkü toplantıda ei inş blm Do kaşa elle takriri mevzubahs. oldu. Bay ii ie mul uhasebe rına haliye iii salik ilen ikramiyenin usul- süzlüğünü bildiriyordu. Dalmi Mehmed dında yanıldığı noktasını reye Bi ni el kalktı, yanıl- reye koyunca Vali al ; — 14 rey, dedi, fakat bay rem; Yanlışlık var, EB > sekizdir, Yozgad saylavı Bay Avni - | encümen namına bay — v Lat bu maksadın şim: | gan'la Konya sayili b ay Ali | Aldemir (Çeşme) cevab verdi, | dedi. Bunun üzerine Vali hediye iel diki “bl fabrikaca temin vd Rıza Türel ve birçok muallim. | fazla tahellât maksadile bunun | meral; kayma kürsüsünden .. Mib edilmediğini sordu, Bay | yerle Ortamektebler talebesi bu ya r— Bay Murad | ayağı kalkaral k esirgeme haftası mü- Suad; belediyenin sahadan çe: | jonmuş, görüşmeleri takib et. | Çınar; nın (Bundan ne | © — Sekisle ondört arasındaki | masebetile bütün post kildiği takdirde un fabrikasının; mişlerdir. Evvelâ geçen toplan- and rey ğunu ) değil, | farkı seçemiyecek bir arkada. | mektublarda ve fabrikasız uncuların İzmir'de | çnın kısa zabtı okundu, onay. | ( İşin kanuna uygunluğunu ) | şın başkanlıkta yeri yı işlerinde ay sonuna kadar de- yel mesnedi Şolduğunu, bu | landı. Torbalı köyünün; kaza | murad ettiğini, çünkü kurul di, kürsüden İnmek İstedi, | vam etmek üzere (İlâveten ii, ortadan kalkınca İzmir. | merkezi hududu içine alınması | tayca kesdirilmiş bir talimatna. | arka saftaki füyeler ısrarl " esirgeme pulları,, kul. e uncular adedinin derhal ü hakkında idare encümeni tek. enin encümence di na meydan vermediler. Ne lanılmasına başlanmıştır. Si eğini söyledi, Bay Reşad; | jifi muvafık görüldü. Bükreş | miyeceğini söyledi. cede İn esami tayini : — Bay Li velâ amor la ve Roman y Ekrem (Ödeme; encü. | suretile reye konması muv Kükürt Geldi, a mes mi ortaya eri a Türklerinden dört çocuğun arkadaşi ahlâki ie görüldü. Reyler toplanıb tasnif rikanın kapanmasın Ül tEKİEM kutulması elin işaretten 8 Bay | edildiği vakit 17 beyaz, 18 Satış Başladı. ber “ Faik; dübel srafıı onaylanması ha Murad'ın fikirlerine Mik et- | kırmızı rey çıktı, Bu encümen Bağcılar Acele Edib mükemmel izah | kındaki teklif üzerine bazı tiğini söyledi, senel haliye zu. | aleyhine idi. Vali General; İaldanmamalıdırlar. ll, abdi hissesini | rüşmeler oldu. Büdce darlığı | horat ve mektumal ir — Ben çok korktumki sekiz ği # Helddiyzğ Kelin lbedikdin yüzünden em yalnız bir | şey kabul edilemiyeceğini, bu | Te: saymış olmıyayım, | | Kesiborlu'dan ilk partidebir ermesi icab eder. Fakat 936 | çocuğun t masrafının ka. | takdirde bazı sulisti e yol | Daimi encümeni onyedi arkad mikdar kükürt gelmiş ve dün. yılı era yemi buna | balü beli görüldü. Hizmed | açılabileceğini ileri sürerek ve. | takviye etmiştir. Zabıta geçsin, | den itibaren satışa şar. müsnid değildi müddetleri otuz seneye var: rilmiş olan ikramiyelerin İstir. | Bunun için mercilerine İtiraz Memleket dahilinde muhtelif yerlerde kâfi kükürt te vardır. edi, muallimlerin tekaüd İl iye. | dadını istedi. General başkan | edeceğim. Büdçenin varidat kısmı 25, | lerinin verilmesi için İstenen unların tenkit diye onaylan- tirdad mes'elesi reye Buna rağmen kükürt flat! masraf kısmı da 24 reyle e münskale büdce encümenine | masını İstirdad müamelesinin | kondu, krize sögi etmedi, | Yükseltenler olursa landıktan sonra idm tram. | havale edildi meclis namına İş gören encü. | Celee tatil edildi, on dakika | kanuni takibat yapılacaktır. vayları mülhak büdçesinin mü a mektebinin ge. | menin manevlyatını sarsacağını | sonra tekrar eyle maarif . Ki geçildi. a bası. | nişletilmesi ihtiyacı EEğidn söyledi. Daha bazı azalar da | büdcesinin konuşulmasına bi Incir, üzüm lâtn tramvaylarda 23 bin lira | Bunun Mi a yazılması | söz aldıktan sonra doktor Bay | landı, toplantıda bulunan maarif Tetkikleri.. 4 olduğu anlaşılıyordu, bay Hüsnü | onaylandı. Si ikilâtına iki | Kâmran: dürü Bay Hikmet Türk ve Ni varidatın artırılabilmesi makas. | bin ira vera hakkındaki iin. yanl ir m Vali Generak maarif ihtiyaçla: | o Heyet Çalışıyor.. dile bilet ücretlerinin fndirii. | bü İn batası öz ın genişliği hakkında izahat | © İncir ve üzüm mahsulümü- mesini teklif etti, başkan rine sir ei ai sy idin ele İsi 5 verdiler, büdcede ne kadar çok a için tetki. çen tenzilât yalm sir. üç le vi takrirle bu şahsen paramın İstirdadına ta, | tahsisat onaylanırsu onaylar kat yapmakta olan ökonomi ledi, Falk te bay anın beşbin lira ei tesbit iii dedi. Reyo müracaat | ihtiyaca Ee manasile cevab | bakanlığı teşkilât heyeti dün nün cl bir takrirle le edildiğini söyledi, meclis; tek. | edildi, sekiz el vi fakat mek ia öle evel Türkofiate iki enat bildirmesinin daha o muvafık | lifin mubhtelife büdeesinde ko: vi Hasan (Bergama) nın (En: ğer ie ni e uz meşgul olmuştur. Bundan sr gi ileri sürdü ve onay- | nuşulmasını kararlaştırdı. Kız | cümen kararının hatalı m lerine harcı - incir müsüshelileri landı. Varldat ve masraf kı: | yeesinden Güzin fakir. hakkında karar verilmek | 050 lira ire yet ei ooperatifine uğ vr in- Kelin ir reyle onay- | jig ve çalışkanlığı hasebile | 1steniyor?) şeklindeki sanli mü: | eti Bİ Gl e ll landı. Bundan sonra bankacı | aşı masrafının #iliyot” bide makaşayı tazeledi ve birçok e Ni en Si e işkur, eşi ini bay Hasan ile Faal ooludaı nimel ayak el azalar söz aldılar. Bu meyanda | 1003 olması, tetkli dahı imzasını taşıyan kordon bay Fehmi Kural (Bergama) musilimin musiki İnkılâbı b keli tramvaylarının balli 9 dvi | roki0. e Ataşe yesathıspor. kolör'|işı, bay Murad Çınar fikirle Pi ie için tayin edil. Çe eri LERİ raya betile bel — alınacak | bile Ödemiş Himayeletfal mek- | rini izah ettiler, buy Febaj | mes | Kıd mler. in |Burnava ir! bir © takriri | tebine yardım esasıda Kural; hukuki bal yin meg” | 36» lira, çoğ ve büdcede o b 1 s Geli keli m perşembe | görüldü. eleyi teşrih ile delmi encüme. | yeni solacak mektepleriçin bina | Ötobüsleri, günkü toplantıda e öyünün Göner köyüne | nin hata yaptığı ei edilecek | Kiralanmak üzi üz iğ fakir | Bornava'ya işliyen otobüslerin karar verildi, toplantıya son e işinin dalmi encü: | olursa bunun bir mevl cezalan. | telebeye kitab ücr sabibile Burnava belediyesi sra- verildi tetkiki onaylandıktan || dırma şekli olacağını söyledi, | 500 Urs, ilk Mümin tamiratı | sında fiat artırmak mes'el Harabelere Telef: üye sama la Vali (General; münakaşanın bir | 140 0000 lira, yatı mekte den çıkan ibtilât yüzünden oto- ere Selefon | için hastaneye alınmalar hülâansnı yaptı, bay Kemal | tine Y Ba eğ 00 lira, | büslerin istasyondan be gide- tenizli, (Hususi) — Seyyah. |, konuşuldu, sağlık encümeninin | (Menemen); bu ikramiyeleri | üallimlerin yalar | mediklerini yazmış ve halkı ların sık sık gezdikleri Pamuk' — iğ » Bunu müteakib | alan memurların paraları aile- esken beda Ç 32817 üzen sasi halin önüne A elk kale harabelerine telefon hattı | Bay d Çınar ( İzmir ) in | lerinin ihtiyaçlarına sarfetmiş Hn, meslek rr için 500 | sini ist, çekilmiştir. — enli celselerde müns- | olduklarını, binaenaleyh fetir. | Ira, 935 mi ör belini için Cc, Emi vi ve İşçi bir. dat kararı verilirse onların se Köni bin tm Pimi Bi likleri bürosunun > girme: faletlerli bek gini le ihtilâf ortadan (kaldırılmış BEER, TAYYARE SINEM ASI söyledi, doktor bay Kâmran da: bale öğ 606 lira olarak vi EN dünden itibaren 'elefon; Telefon: 3151| m bulunan Konya | kabul isi gibi Burnmava'nın içine Büyük Bir Masin. ma Harikası saylavı Bay Ali Rize; Bu; vom arif İdaresinin kai tmeğe | başlamışlardır. Alexandre Dumas Fils'in Ölmez Eset encümenin idari içtihadından | adi bide, e fevkalâde büdce | Bu bel Burnava'lıları çok ae L a A M mmm dolayı memurlardan paranın 1s: | ile muhtelif mi rmiştir, ime icap birkere ber en a günü lm kw |Kalb Sekte- EEE Ö K a men üyelerinin de bum ia görüşülece| melya Marguerite o Gautler rolünde Yovnne Printemps Armand Duval ii Plerre Fresnay Duval ği m m) 'oe Pruden * Jeanne Marken lr Rİ e İl e İlmi ve Olaa Bu Filim li ami “TAYYARE masında pa GA Foks Dünya Havadisleri e İm Son Yunan zabitlerin yanına iştirak eden muhak mes emazız ilani Saatleri mmmmuuzuzuz mektebliler ei 12—14,30 iz 2 ilâve seansı, yemi 14,30 — 16,50 — 18,50 — 21,15 | Dikkat:Flergün son 21,15! seansı — Seansı (Unez seansı) Fi, 25—35—50 kr. he etm. Br ln iü in söyledi. Bu iye da ikkati celbederim ve ii kararı hatalıdır netice: Bir varılırsa encümen azaları da bu paradan bir kısmını tuz. min edeceklerdir, Dedi. Vali 1 ayrı yay” bil. w ri Nisan n Çocuk haftasının ilk günüdür. Ziyaret Şehrimiz Türkofis müdürü bay Ziya Organ; dün vilâyette Vali eral vü Dirik'i, Cümhuriyet Halk Partisi bina. sında parti başkanı Yozgat say- lavı Bay Avni Doğanı ve bele- diyede (o başkan doktor Bay ziyaret etmiştir. Çocukların |Bayramıdır. N İsinden ölmüş.. ğ kazası Kadıo' İz Yarın —— e — Me adi kurumu idare kurum ye doktor iğ Fikret Tah di Bayramda çocuklara kurum GR rm oy mi me çocuk tabi e akel şme vacık köyü oku! y İbrahim Naci köy yolu üzerinde ölü bulan. m utanın kalb hasta- lığından öldüğü anlaşılmıştır. Çeşme'den almış oldu. maaşıda de bulun. ştur, 2 zeri Ankara, 21 (Hususi) içler Bakanı Bay Şükrü Kaya murahhas- 2

Bu sayıdan diğer sayfalar: