23 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bulgğ İzmir'de hergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. %mıımııu&îîü'uıaı - ST 23 Nisan B e Bisan, kara bir — tarihin K, yeni bir taerihin Ydt bir gündür. Ş3 , kara bir tarih b Şünkü: Türk ulusu Saay Tavaştan bitkin çıkmıştı. Ve Saltan, (Sevr) andlaş kazalıyarak, — yurdun Di düşmanlara — açmıştı. Türk kanıle yuğru- larımız, İçerden ve düşmanlarla — çevril- ı__.' Sultanlar — hükümeti, bağlantlle kendini - kakıvrak Ü, teslim olmuştu.. İ Aİasu, Suraydan ve Sultan- “lı':. Usanmış, bıkmıştı. Ba dakı 18 Üstüne savaş sonun- blikinlik te — çökünce, -'::ınnu bütün kötüleş v n bunlar azmış gibi, Birleşmiş — devletleri, Adam> dedikleri Tür Sldüğüne hükmederek onu © ve Türkiye'yi paylaş mişlerdi. Türk'ün Jerden umudü — kalma: Padişah ve onun hükü- Olan bitenlere boyun de kalmıyarak Türk'ü Türkiyo'yi paylaşmak bir olmuşlardı. karyşısında, yapı- ulusonun kendi İdüre etmesi, — ulasal A.I. alması idi. Büyük & TATÜRK — yapılacak ebtinde gördü ve Türk Yal Bidilecek yolu gösterdi. Ha alüsun kendi kendii ’—N ve olusal bükimi- geçirmesi idi. İşte, Alesu, 1920 yılının böyle B Bitan gününde (Büyük Mecihsi) ni kurarak Sara: Saltanın kölesi olmaktan kura bir tarihi gene lile kapadı. Hlaoda, yeni bir — tarih —:ıkı: Türk — ulusu, İmiyetini ele aldıktan Hdi göbeğini kendisi Yürdu. düşmanlardan İçla — gilâha — aarıldı, YÜştü ve amacına tarihi, günler yazacaktır. da, bu büyük günler- k Ve belki de en büyü En büyüğüdür, çünkü: Ha yaptığı büyük » 28 aisindan doğ: © elile — beslenmiş, ve güç almıştır. ylasa, bagün, — başını Olarak gezerken, kas h büyakıüreğinde, 28 nlea: —"Mı üğünü dayacak ve Sküy, VÜN varlığile katlolıya: & N;lt, Rlsen, Türk'ün — bayra: k'f_“": Bayramın — kutlu hl_ “"'.l bayramıdır. b '—_ Söcak bayramı - ol. İl e Rüzel düşünülmüş » Yazının büyük- başlıyan — bay- Bülüb Oynıyacaklar q": büyüklüğünü ka- z fi fi A ZF Hi S LA7 23 Nisan Ço- cuk Bayramı dır. Atatürk Ço- cukları, Sevi- nin,Gülün ve oynayın.Gün Sizindir. Bugün Kamutayın ÂAçılışı ve DKS Telef on: 23 Nisan,; Kava Bir Ta- rihin Kapan- dığı ve Yeni Bir Taribin Açıldığı Yü- ce Bir Gün- dür. Çocuk Bayramıdır. Yavrular Bugün Cumuriyet Meyda- nında Şenlikler Yapacaklar. Bugün iki bayram yaşıyaca- gx. Biri, kamutay'ın — açılışı, vermezlerdi. — Sosyete — içinde yeri yoktu. Çocuk sevgisl nedir billamezdi. — Bepimiz vaktile çocuk idik, Düşünelim; Hangi gün bizi İnsan yerine koydular ve bize hak tanıdılar? Çocuğun hakkını veren, onu yarına, ciddi, temkinli — bir Insan olarak hazırlanmanın bir ödev olduğunu düşünen cumu- riyot idarosi olmuştur. Şunu iyi bilelim ki, iyi bir — diğeri de çocuk haftasının ilk günüdür. Desil, bakılan, sevilen, hakkı tanınan çocuklardan — yetişir. Yarımın ATATÜRK neseli böyle yetişiyor ve böyle yetişecektir. Çocuğu sevelim. Ozanın de- diği gibik Çocuok en küçük değil, belki en büyük şeydir. Çocaklar! — Sevinin, gülün, oynayın.. Gün, sizindir. Bayramınız kutla olsan., Yit Çocuk bayramının kutlulan: ması için geniş bazırlıklar ya- pıltmştır. Bagün ve yarın, mek- tebler kapalıdır. Resmi — dalre lerde de bugün İş görülmiye- cektir, Çocuk bayramına âld prog ramı yazıyoruz: 1 — Kamatayın açılış ve çocuk haftası bayramları 23 nisan 935 salıgünü yapıla- caktır, 2 — 23 ve 24 nlsan 935 — Sonu 6 ıncı yüzde — Kadınlar Kongresi Büyük önder'e Tazimat Için Ankara'ya Bir Heyet Gidivor. rl(ralı Mı_ıh_z_ıfaza »Altındadır. T Fener - Libertas îl;çı. Ulus,Son Spor Hâdisesin- de Ne Düşünüyor? “ Biz Topraklarımızda Artık Böyle Şeyler Görmek İIstemiyoruz. ,, Fenerbahçe takımı bir İzmir maçında.. Ankara, 21 (A.A) — Ülus gazetesi : “Çirkin bir hâdise,, başlığı altında şu yazıyı neş- rediyor: Dün gelen (İstanbul — gazete- lerl bize çok çirkin ve çok yüz kızartıcı bir. haber - getirdiler. İstanbal'da üç oyun oynamak üzere gelmiş olan Viyana'nın Dibertas takımı Fenerbahçe İle oynadığı son oyuhda yargıç (Hakem) bir Türk olduğa halde alanda yenilen Fener oyuncu: larımın bücumlarına — uğramıç, Asiler 10 u Idam Cezası Yidi.. Selânik, 21 (A.A) — Kavala askerf mahkemesi Bulgaristan'a sğınmış olan asiler bakkında hükmünü vermiş ve bunlardan onunu giyaben İdasma, altısını müebbed bapse mahküm et- miştir. gir aretler bu arada konuklarımızdan bir — Başı 6 ıncı yüzde — Yeni Zelzeleler. —D el Tokyo, 21 (A.A) — Formos adasında bir zelzele olmuş 742 kişi ölmüş, 2970 kişi ya- ralanmıştır. 2295 ev yıkılmış, harab olmuş ve 2348 ev de zarara uğramıştır. Tok,o, 22 (A.A) — Japon ajansının bildirdiğine göre Kor: moz adalarındaki zelzele ne- ticesinde (2750) kişi olmüş 768 de vahim olmak üzere (6348) kişi yaralanmış (7165) ev yıkılmış ve 17 binden fazla ev basara uğramıştır. İstanbal, 22 (Husasi) — Japonya'daki — zelzeleden — bir tren tünel âltında kalarak ezilmiştir. Şimdiye kadac ölen ve yaralananların sayısı on beş bin kişiyi geçmiştir. Bağcı Kükürtsüz Kalır- sa İşin Sonu Kötü Olur!. Hiç yoktan ortaya bir kükürt işi çıktı. Yani, piyasadaki kükürt mikdarı, yok denebilecek kadar azdır. Bunun sebebi bellidir. Bu yıl, yerli kükürtler satılacak diye de şardan mal getirilmedi. Çok güzel Buna sevinmiyen kimse yoktur. Kendi kükürtlerimiz dururken, yabancı kükürt almak, kullanmak elbette doğru olamazdı. gözle bekliyorlardı. Nitekim, bağcılar da yerli kükürtleri dört Fakat umular çıkmadı. Yerli kükürt şirketi, kükürtün bağlara atılma zamanını iyi hesab etmediği için, piyasayı kükürtsüz bıraktı. Fırsat kollıyanlar durarlar mi, İzmir'de kükürt olmadığını veya pek: az bulunduğunu görür-görmez hemen Fiatleri yükselttiler. Bağ kükürt: süz olmaz. Bağcı, ister-istemez ve kaça olursa olsun kükürt alıb ba: fına atmıya mecburdur. Atmazsa, bağı da, mahsulü de elden gider. Kükürt Fiatlerinde ihtikir yapanların ceza görecekleri söylendi. Biz de, bu sözlerin tesiri görülür de iş yoluna girer diye düşündük ve bekledik. Fakat muhtekirler, bu türlü lâflara alışkın oldukları için kılları bile oynamadı ve diledikleri fiatlerle kükürt satmakta devam etiler ve ediyorlar. İhtikâr alanda duruyor. Fiatler gözönündedir. Bunlar bilinib dururken, muhtekirlerin ceza göreceklerini söylemek değil, derhal ceza varmek gerekirdi. Bu yapılmadı. Havalar yağışsız gittiği içindir ki, bağcı sıkışık bir duruma düş: medi. Fakat yarın ne ulacağı bilinemez. Sürekli yağmurlar başladımı, bağcının hali harabtır. Bugüne kadar olan olmuştur. Bari yarın dü: şünülsün ve ona göre tedbir alınsın. Derhal yapılması TAzım iki iş şudur! 1 — Kükürt ihtikârimin önüne geçmek, 2 — Piyasaya kükürt getirmek. Bunlar yapılmazsa, bu yıl üzüm mahsulü mahvolur gider,

Bu sayıdan diğer sayfalar: