23 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5

23 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AAA AAA - GA - , : 4 ; © z 4 Kü ; ÜU 25 »isan gl Âfyon Nasıl Topla- hır, Nasıl Saklanır? Çiftçimiz Bu öğüdlere Dikku Ederse Faydalarını Görür. U"lurncn maddeler inhisarı, bütün #İyonca mıntakalarımız: €a — afyon :h'-hıuı.ı tarafından ne su- Üa toplanması ve saklanması h_:'l"!teginl izah eden bir B: dağıtmıştır. hırekei. memleketin her henüz ayni — evsafta ve bilhassa matlüb evsaf ta af Pa Ve bi K takım siyoblarımının de batığ :;Çll:::; uulkmııııııîıu. *l mamak — tehlike- Nhıhuıdıgıudm İleri gelmek- aldığı HA:':' temiyetinin gittikçe darı ? neticesinde aağaatkta Olan” satiş piyasala- Mı’:'dıııı ancak keyfiyet Yonlağı, İT ve temiz olan af Tüzç " Sanlabileceği düşünü: Ti .d":"ılınlmln lüzumu teba: ttiy' Tlerimiz gelişi güzel ev: Yyon Satihsal — etmeyib n Jasanın dileklerine uy- tek 'talda üfyon İstibeal et Rümi, Düriyetindedirler. Alım alar Ancak bu süretle ko: İyi abilir. '—.q"—“' afyon — istihsal hi için İnhisar idaresi gu DOYA Ülkkat edilmesli tav, 1 “tinletir; Saha, , Myon südü alınırken ..:ıl::lhkd kat'iyen kazın- l,'.'. ©. Afyon konaksız ve toplanacaktır. e ; Afyon istihaslinde çiz- N toplama —âleti — olarak ıNı:'ı' küllenilan âletlerin t g, " kullanılacaktır. İnhi. bötün afyoncu mın- bu âletlerin nümüne- 1 2 şötlerinin toplanmakta olmamasından | lerini parasız olarak dağıtmak tadır. Bü âletler sayesinde Ha- cıköy memleketimizin en temiz ve en makbul afyonunu — elde etmektedir. Ba afyonlar daha fazla para ettiği gibi daha çok- da sörülmektedir. 3 — Afyon sütüne süt, su, yumurta, pestil ve esire — gibi yabancı hiçbir şey — katılmıya. r. Bu katıkların — kâf fesi afyonun cevharini — çoğaltmaz. lar, bilâkis bozarlar ve satılma- sına mâni olurlar. Köylülerimiz, afyonları tartıda ağır — basaın diye yabancı maddeler katmak- tadırlar, Halbuk! inhisar idaresi | ve bariçteki alıcılar afyonün yalnız cevherini hesab etmekte ve yalnız buna para vermek- tedir. Katkılara para verilme: diği gibi katkılı afyonlar, cev: herleri yüksek de olsa, şüpheli addedilerek satın alınmamak- tadır. 4 — Afyon sütleri kat'iyyon demir veya teneke kablara kon mıyacaktır, bakır kablarda sak- lanacaktır veyahud temiz afyon yaprağına sarılarak korutulacak ve yoğurulmadan olduğu gibi ve rütubetsiz yerlerde saklana- caktır. Sütler ve topaklar laba. da tohumu içine konmıyacaktır. Müstahsiller bu tavsiyelere dikkat ettikleri takdirde daha büyük menfeatler elde — etmiş olacaklardır. Türk Tipi Tütün İngiliz'ler; Hindistan'da yetiş- tirilen (Türk tipi) tütünlerden bu yıl İngiltere'ye 2,500,000 kilo fdhalât yapmışlardır. İngil- tere'de bu tütünlere rağbet vardı Osmanlıcadan Türkçeye Bağlardaki Hastalıklarla Mücadele Edilecek. Ziraat Mülfettişi Hay Nadir Bugün- lerde Alaşehir'e Gidecektir. Mıntaka ziraat müfettişi bay Nadir aybaşında Alaşehir ku zasıma gidecek ve bağlara üriz olan, üzümleri'çürüten Ödemls haşeresile yapılacak. mücadele tedbirlerini kontrol ve teftiş edecektir. Bir buçuk yıl evel Manisa ve Alaşehir. bağlarında mühlm zararlar yapan bu ha şere ciddi mücadele tedbirleri yok edilmişti. Son yapmıya mevsim sayesrinde zamanlar gene zarar başlamıştır. — Ba yıl; geçtiği İçin yalaız yaz müca | delesi yapılacaktır. Munisa bağ; larındaki mücadeleyi Manisa ziraat teşkilâtı idare edecektir. Bağcılar arasında bu bastalığa (Balgam bastalığı) adı verilmek. tedir. Ba hastalığa yakalanan üzüm ler eridiği zaman bir küf ko- kusu meşrederler vakıtaaz yere düşerler, zarar yüzde yir. miden yetmişe kadar artabilir, Kış ve yaz mücadelesi ayrı ayrı ve ehemmiyetle — yapıldığı takdirde hastalığın bir yıl için. de önüne geçmek mümkün olar. Fakat daha esaslı müca. dele iki yılda yapılandır. Zira. at mülettişi bay Nadir Alaşehir havalisinde biray kelacak, mü. eadele İşlerinin iyi bir şekilde tatbikini temia edecektir. Öğ- revdiğimize göre İzmir, Urla ve Kemalpaşa bağlarında da bu bastalık vardır, zararı yüzde 15 1 geçmez. Hastalık daha ziyade sulanan bağlarda ve rü- tubetli arazide, gölgede yetişen özümlerde dalma görülür. Bu haşere gözle görülmediği için yaş olarak ihraç edilen ve üzümleri bir müddet sonra çürütür. Sık miyetle devam edilmektedir. Buyıl inetr kurdu mücadelesi için bütün Alaşehir'den D Bir Tavzih..| | hemen tamamen denllecek de. | recede yanmış ve yıkılmış olan | Alaşehir'de bağlarda ve bavalar yağışlır ol- duğu zamanlarda hastalığın tah- ribatı da çok olur, Bu yıl Aydın ve — havalisi ile Küşadası, — Ödemiş, | Tire, Torbalı bavalisinde İki yıldan. berl tatbik edilmekte olan incir kurda mücadelesine de ehem. noksanlar tamamlanacaktır. 1 — 19-Mayıs-935 Tarih ve 6190 numaralı gazetenizin 4 cü sa |fesinin 4 üncü sütununda istasyon İle şehir arasındaki yolun bozukluğundan bahseden |4 yazı sahibi kasabamızda yapıl- ması İcab eden İşlerin yalmız bü yoldan ibaret ” olmadığını yapılacak pekçok işler olub ancak bunların büdce ve zaman — mes'elesl - olduğunu bilmesi, lâzımdır. Blir sene evvel yapılmış bir büdce ile İşe baş- lıyan yeni heyetimizin büdce haricinde herhangi bir İş yapa bilmesine bittabi imkân yoktur. Bununla beraber bu yolan tamiri ceasen kararlaştırılmış ve 935 büdcesine tahsisat konul- muüş olduğundan Haziran uyı içinde yapılacaktır. 2 — Ayol sayılı gazetenizin beşinci sahifesinin üçüncü sütu nunda yazılan mülkiyo müfetti. şinin tenkid ettiği —İşler zama- nimiza - ald değildir. Her iki kısmın da - tavzibini diler ve saygılarımı sunarım, Alaşehir Belediye başkanı (İmza aştır) Telefon Tecrübeleri Yapıldı .. Uzun zamandanberi teslsatına devam edilmekte olan İzmir, İstanbal, Ankara telefonu biti. rilmiş ve dün akşam tecrübe- lere başlanmıştır. lik defa olarak dün bu tecrübelerde şirket santra- bodan, telefon şirketi —Idarc meclisi başkanı B, İsmall Hakkı, evvelâ Manlsayı aramış ve bu- larak — görüşmüştür. — Bundan Tay Satışı Geçen cuma günü Kızılçul. lada at koşularından — sonra Karacabey harasında yetiştiril. miş olan yerli, halliekan İngiliz tayları açık artı ile Batışa çıkarılmış ve taylardan — sekizi satılanıştı. Bu taylara — verilen ücretler Karacabey hi mü dürlüğünce muvafık — görüldü günden taylar satın — alanlara teslim edilmiştir. Geçen cuma günü satılamıyan Egret adında- ki tay da bu cuma satılacaktır. Yerli İngiliz tayları için gelecek yıl — yapılacak koşularda en büyük Ikramiye onbin, ikinci gelecek tay için beçbin - lira — Kökü Türkçe olan Kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanıdan şekilleri alımnmıştır: Aslı âk olan hak, aslı ügüm olan hüküm, #ekil gibi. 'Nuk Boktası — kavşıt nok: h:..l: Toros demiryolile Ân. Üa ı::""!"lmın Yltisak nok. "::ı'dlı. Toros demir: İ t ta — demiryolanun Müpp OEtan Eakişehir'dir $ — bitişik, kavuşuk fitraten — biribirine hh':ll::iu' belki mülâsnk 'c. derecede, 'yaradı; İkt ı.."'“üine bağlı değli; Ütik denllebilecek de. “eln,, ile ya İle “sat,, İle yazı: Bek İylği,, İbaslarını ref et Bi ve v Arabca'da #sin,, li “aat,, h İhtlene ben- a kaldırmak - iyidir. '_"ı.ı, :ş — sığınmak Ütea DT İşte de afrı âlini Yüce | Dek İsterim, bu İşte Bar Belce — Sığınak. Bider, â_:"'“zlhım olan sinet —.: MDağım olan ana kü: Ülte Gı..,: — Hğınık ğ:_,_"î—t mültecilere çok Bösteren Törkiyedir. Nq::::"h €n çok hoş $ 'dir. b İltihab — yangı örnek; yarasının İltihabı gay- rikabili tahammül ncılara scbep oldu. Yarasın n yangımı. daya: mılmaz acılara sebep oldu. İltihak etmek — katılmak örnek: bu İnkılâb kahraman: larının saflına ben de - iltihak etmek İsterim, Bu devrim ba- hadırlarının arasına ben de ka.: tılmak İsterim. İltifat (teveccüh) yönel örnek: (ltifatınız kalbimi ser. şarı mesar eyledi. Yöneliniz gön lümü sevinçle doldurdu. iltifat (teveceâb) etmek — yönelmek, yüze bakmak, hoş davranmak iltima etmek — parıldamak, yalpırdamak örnek: 1 — Semada İltima eden bir necmi zuhira hasrı nazar ederek, gökyüzünde pa: rıldıyan parlak bir yıldıza gö- zünü dikerek, 2 — Ufk üzerinde zlyayı şemsin iltima ettiğini görenler, ufk üzerinde gün ışığının yal: pırdadığını görenler, İlümset — yalpırı örnek: İltimaatı kamer, en- zarımı taktif ediyordu, ayın yalpırıları, gözlerimi okşuyordu. Hltimas ( cahabet etmek ) — kayırmak örnek: Bu işin olman için bana biraz İltimas etmenizi rica ederim, bu İşin olması için beni biraz kayırmanızı dilerim. iltiva — kıyrım örnek: Üstündeki bariri fis- tanın İltivaları, üstündeki ipek fistanın kıvrımları... iltiyam, bulmak — onulmak örnek: harbde aldığı cerihba iltiyam bulunca... Savaşta aldığı yara onulunca.... iltizam etmek — tutmak, yan çıkmak, yan olmak örnek: siz beni iltizam ettik- ten sonra kimseden korkmam, tiz beni tuttuktan (Siz benden yan çıktıktan) sonra kimeeden korkmam. ilğtam etmek — susturmak örnek: Ne delil gösterdiysem covabını verdi, beni İlzam etti, ne kanıt gösterdiysem cevabını verdi, benl susturdu. ima — İmay örnek: anlıyana bir küçük ima yeter, anlıyana bir küçük imay yeter, Ima etmek — İımaylamak örnek; İma etmek İstediğiniz nokta gözümden kaçmış değil- dir, imaylamak İstediğiniz nokta gözümden kaçmış değildir. İmal etmek — yapmak örnek: onun imal — ettiği ( mul bir dolab. Ce | çeviren sebeb. tarzda gözel koltakların emsall yoktur. Önün yaptığı — yolda Büzel — koltukların benzerl yoktur. İmalât — yapım örnek; imalât hitam bulmak üzere, Yapım bitmek — üzere olduğu sırada İmalâthane — atölye (T.Kö.) Mamul — yapık örnek; ceviz ağacından ma iğacından yapık bir. dolab Ameli — pratik (T. Kö) Nazari — teorik (D Kö.) İmale etmek — çevirmek, yatırmak, eğmek örnek: 1 — kalbinizi bu tarafa doğru İmale eden sebeb. Yüreğinizi bu yana — doğru 2 — Birçok uğraştıktan son- ra İstirhamımı İs'afa imale ede- bildim, birçok oğraştıktan son- Ta yalvyardığımı yerine getirme Be yatırabildim. $ — Bir oyana, bir bu yana İmale ederek benli de şa gırttınız, bir o yana, bir bu yana eğerek beni de şaşırttınız. iman — inan örnek: — Türklüğün terakki edecegine, itilâ edeceğine Ima- nımız vardır, Türklüğün ileri gideceğine, yükseleceğine Inanı: mız vardır. İmar etmek — bayındırmak (bak: âbadan) Imdad etmek — Yarma koş- mak imdad — yetişme, yardıma koşma imdad — yetiş imha etmek — yoketmek örnek: barbın — nihayetinde düşman ordalarını imha eden büyük kumandan, savaşın 80- nunda düşman ordularını yok eden büyük komutan İmhal etmek — önellemek, öner vermek örnek: alacağınızı tediye et mek İsterim; fakat biraz ihmel etmenizi rica edeceğim — ala: cağınızı ödemek İsterim; ancak biraz önelemenizi (önel verme: nizi) dillyeceğim. Mühlet — önel örnek: Bize iki ay mühlet... | ondan soora beklemem — size İki ay önel... ondan sonra bek. lemem, İmkân — imkân (T. Kö.) Ademi imkân — imkünsz- hk Adimülimkân — imkânsız Mümkün — imkânlı Mümkün kılmak «« imkân: laştırmak. geyri mümkün — imkânsız Dün İzmir'den Telefonla Balıkesir, Istanbul ve An- karaArasında Görüşüldü sonra sıra İle Bahkesir, İstan- bal ve Ankara da bulunmuş ve buralarlada görüşmeye muvaf fak olmuştur. Tecrübelerde şirket komiseri bay İbrehim'de hazır bulunmuştar, Genel görüşme, yakında her: kesa açılacaktır. Bilbamsa tüc: carlarimız bu sayede, günü güdüne Avrupa ile görüşerek ürünlerimizin — ffatlerini öğre- nebilecekler ve kendilerini alâ: kadar edem her İşi kolayca te- lefonla balletmiş olacaklardır, Karşıyaka Yamanlar Süuyu. Her Geçen Gün için Yüz Lira Kesilecek. Yamanlar'dan — Karşıyaka'ya getirilen kaynak — suları teslea- tının muvakkat —kabülü — için totkikat yapan komisyon; tesl- satta bazı noksanlar bulmuş ve bu noksanları belediye başkan: Lığına bildirmiştir. Belediyeden müteahhide yapılan tebliğde bu noksanların acele ikmal edil. mesini, mukavelede yazılı müd- det dolduğu için geçen hergön içinin, verilecek paradan yüzer lira tenzilât — yapılacağını — bil. dirmiştir. Atyarışları Vilâyet koşu beyetl dün top: lanmış ve cuma günü yapılacak olan ikinci handikap kaşasuna girecek atlara çu ağırlıkları tes. — bit etmiştir: Sada 62 kilo, Al. derviş 75, Hâkan 5. l S1 kilo koşacaklardır. Karşılıklar Kılavuzu No. 24 !ı_j.;uoı Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısıma (T. Kö.) beldeği (Alâmeti) konmuştur. Bunların- her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (Mütahassıs) Bazetelere vereceğiz. — Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. Türkçe “Çek,, kökünden gayri mümkün kılmuk imkânsızlaştırmak imlâ — imlâ (T. kö.) imlâ etmek — doldarmak örnek: ba lütfaonuz kalbimi hiselyatımı meserretle İmlâ ey- ledi, bu kayranız yüreğimil se- vinç duygularile doldurdua. imrar etmek — geçirmek örnek: gümrükten İmrar edi: len sandıklar, gümrükten geçi, rilen sandıklar. mürüur — geçme örnek: bu sokaktan yük ara: balarının mürara memnudur, bu sokaktan yük arabalarının geçmesi yasaktır. imsâk etmek — kısınmak örnek: sarfiyatta — biraz im- sâk etmek lâzım, barcamada biraz kısınmak gerek. İmtidad — Uzam, boy örnek: 1 — bütün yol im- tidadınca mamur — köyler gör: düm — bütün yol uzumunca bayındır köyler gördüm. 2 — Dere imtidadınca wra evler gördüm — dere boyunca sıra evler gördüm. İmtidad etmek — —Uzamak örnek: bugünkü içtima dörtte hitam bulacakken sekize kadar imtidad eti — bugünkü top- lantı dörtte bitecokken - sekize kadar uzadı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: