23 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6

23 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ 3 çocuk Bayramıdır. 1 inci yüzde — amutayı vi Vade sabahleyin m menin gösterdiği yol: kutla nacak ve o günün çocuklar tarafından döyu ei ve ya- şanmasına * çalışılacaktır. Her okula talebesinin aralarından seçecekleri birer çocuktan 36 kişilik 6 kafile arkadaşları adına valilikte Vali General Kâzım Diriki, kışlada Komutan Bay Rasimi, Cümhu- riyet Hal Partisinde idare ku Z Marşlardan sonra İki lke! tarafından şiir okunacak, ylev söylenecek, vali cevab verecektir. evlerden #öntâ Ga adına lenk- — Bundan sonra çocuk esirgeme okuru ndan çocuklara şeker dağıtılacaktır. m öni a e ve meydandan dönüş di dan e Kollar e ler, NE cakları Mem — Öğlen sonra saat 6 du Alsancak stadyumunda yapılacak bütün parasiz oturmalarına ayrılmıştır. mn ba günü öğ. ,ocuklar ASİT van intel Ea öeeE 23 Niem parasız taşıya- ay olduğu Sin cuk en İyi ve temiz dbieelai EE — Ear çocuklar Ata. e Kamutay Başkanı Si Başbakan ve Miz Bakanına ve Çocuk etirgeme kurumu genel ii telyazısı gön- — Başı 11 ikisine ve yargıca yumruklar tekmeler vurulmuş, İşe se yrler de karışarak hâdise bü abi kı ve sporcu soğuk Spoı nl üzerind: k geyler el duğunu gıca, usullere spor görüyoruz. kuralla. a " sinirlerine emre- del tacak kadar emiyen bir eporcunüü spor alanında hiçbir işi im Bir Oru! mm a , Bugün Kamutayın Açılışı ve Fener-Libertas Maçı m için ne kötü bir propagandacı acağı ügüi çıkarılarak örnek olacak şekilde cezalandırılması lözumudur. Hoşgörürlük suçun (tekrarlan. yol açar ve biz toprak essiz artık o böyle yi şiddetle cezalandırılması isten mektedir. Bugün Altay - İzmir- ULLLULUNAN 23 NİSAN Fransız ——0 —— Sovyet Misakı | Geri mi Kaldı? a komiserleri heyetine rap yermek üzere Moskovays © edilmiştir. Çingenele' Insan Eti gel asusi) — Sim e göre, * ebab © mak mrinize idadi ede- Dn sell uyacağım. #mtisas etmek (mas) — em. ek — birakı; imtiy, ğ örnek: Cin, hududu hâdisi: ep alanda dizginleri gevge- “ni — bitim * elsimler hararet altın. da abi uğrar, omer — fışkırmak Bim indifa edi yor anar fışkırı: indiras etmek — ri küğilülmik;' ei örnek; İndiras eden osmanlı lerimi kadar b Ki Nat EN örn. bik ii üme yda seri ii re yüzüme baktı. (1) Burada bir ri — terlimiyen yazılar şey yapılı b nl rg: fikre korulunu eörerek Ku larını bozmaksızın tıra İle ha. | dereceklerdii j yı açılması ve çocuk bayra, | rekete geçecekler ve sm 16 — Okullar be e in yo erin spor Maçı Var. Slklerdi Çocuğun one mı dolayısile SE nın se) sağa Fan Atatürk'ü mın dışında kalan vekitlerde ii dilme ole daniel Pugün öğleden sonru saat | de yirlerken jandarmalar vinç: ve duygularımı bildirecek. | Jıyacaklardır. çocuk bayramı MİRİ gözel | vereken bu büyük eksiğimiz | 16 boçaktm Alsancak atadya — Çingeneler yaa” : lerdir. Ba 36 için Ço: | A — Birinci kol İkinci kor. | “#lemceler yapabilece e e in ey ere si ii e oaeğus mu 6 0t0: | zordan yürüyerek konağa gı 17 — Karşıyaka, Er İL k ER böyle | takımları arasında hususi bir Hi lâli h | mobil ayırmıştır. Ba otomobil. | ecek ve pere kard olan Ee, | Bava Siner kendi Di li eee O İİ ii geviş ilâliahmerin ter 2 i P! Şi olen Ke- genlik yapacaktı vr. ei Aşliyen eporcularımıza MAK ŞEN . İ pıdan kendilerini ( karşılıyacal baf!f cezalar verdi ve bu Son günle enli: halinde Faaliyeti. nl akmak 5 de İnn, Hali | yeğen Gabürali Gölkmledi n İzm yel bey, Misakemllli, Yaldırımke, b mamaya bii bam ln Ni le reg me seli ime cemiyesi BE | e e Gasi partisi kurağı önünde pi münasebile gehrimizdek Vip şekilde bir spor anlayışının üz ii pen; Hele eski oniki ii vela mul da e ME Çim idare kurulu başkanını selâm | telif mekteblerde yarın akşam dak ti EN iç w. ve çocuklar tarafından süslen. üsamereler verilecektir. Kız m ER X er akma Bul Ele ilor Bürdler oöosk. hıyacal ME er ni ğunu ve bu düşünüşün vakit | mık'ın vw leci Sami'nin ta. | İstatistik hazırlanmıştır. İkrdlir. B i kol birin. eriği e > pk kaybedilmeden değişmesi için | kı a girmeleri İzmirepor takı. | tatistiğe göre 1923 den holi Nomidşi “üyukağ, dondan si kışla e Mİ ll ie — r çareye başvurmak gereğinde | mırn daha de takviye et. | Vi ai kador Hilâli kı * bille yukarıda adları sayılanları Mi a Mey ara kpa amı Karataş eki bind. m ee all e Alay m akin | ee e iyaret © edeceklerdir. Ziyaret | <orUtsn: selâmladıktan sonra iman ME İlk ELİN an me ça yl e TORI ii 132 pi vaktı saat dü 10 » kadardır. eee amana yi mğ mekteblerde de © müsamerelen | ydr Yetene hakkı yoktur. | alam Altay ve İzmirepor arasın. | yağa ve 0484 çocuk ol) 5 — Çoc genliği için ilk Ci acak, b zn hasırlıklar. Ya: Yenm gi istiyen sporcu, yenil. | daki bu maç He itin ki | üzere 326,952 hasta mür#” okullar ee saat 10 da Cum — Üçüncü kol, birine lke meği de mk dn sile heyecanlı olacaktı etmiş, muayene ve tedevi “4 uriyet meydanında bem işl geçerek Gazi okulası i bir iz alma saymı ç miş, İlâçlari da e erir. bem mi enpmmara iKastamoni'de dır. Hâkaızlı a ii X heri yana MÜ | eilmiştir. Bu hastaların | i 6— m 10,15 te gen. | erdi : olsa bile bir sparcu hakkını masrafları İl d id amc Önce ze D — Dördüncü kol, İsmet 23 Nisan yayi almak için kri kulla 224-1935 tarihiden tor al ler di N rafından “İstiklâl, | paşa bulvarından belediyeye gi: Memi 22 (4.4) — namaz. Bu yaşıma törenine EŞ akne er Büken gine Als 1 | marşı ylmere bundan oni decek ve belediye başkanın n bayramı ie bütün m (Adabı müaşerete) uymıyan bir | Bsladız ve Kuleönüne nakledi: İ i 'omuriyet marşı muzika ile | selâmlıyacaktır. sk bitmiş ve bayi em Dayak yemiş ola. | lecek Tereyağının beher ton Izmir Tramva N birlikte talebe tarafından &ö — Bayram günü tram. k iyi geçmesi için dm rak leketine göni yin dan 2200 kuruş ücreti pe de? | lenece vaylar, vapurlar, şimendifer. danla alınmıştır. bii ncı sporcunun ülkemiz | alınacakur. Elektirik Şirketin , Şebeke smeliyatı dolef 4 | mtihan sına yi işletmek (o İmtiyazını bir | hareket altında sönüme uğrarlar pr İn (çöken) Nafiz — etker cereyanın bu ayın 24 İ örnek: mekteb imtihanları | Alman kumpanyasına vermişti, inbisat etmek — sünmek manlı İmparator! örnek: o kadar nafiz olsay. ri 25 inel perçem” gi * mayıs sonunda İcra olunuyor a demiryollarını — işletmek örnek: her cismin inbisat — Münderis Yl dev- | dım neler yapardım, o kadar | 27 inci cumartesi günleri : ula sınaçları o mays rakığını bir Alman kumpan. e ei bir Eeee letler, kaybolmuş ge EN “er sü yapardım. | 7,30 dan 18 e kadar e Vİ nunda yapılıyor. yasına Meyer ti. her sönmek gücü infak etmek — lemek, N kapı i İmtihan etmek — sına: > tiyaz — ayrıt — ki yedirip 1 ik» m ik es infialini. | sında - Namazgâhta: Osm İ örnek: gençleri İmtihan daşlar — arasında inne. e — sözünü ye- yz ie hi aileyi in. | zin b nz ra ede. | de - Yapıcıoğlunda . Dibe i mek öyle ehemmiyetsiz bir iş o iy dan yer rine getirmek fak etm. vazife de: | miyorum, w karşı küsünü- | şında ve mücavir yl © değildir — gençleri sınamak | arasında & üm kii olan verdiği | gildir, a şi besle. | zün ei birtörlü anlı. | kesileceği muhterem “bone ve önemsiz bir iş değil Imtizaç e ie — alam eder, er olan ver. | mek (geçindirmek, yedirip içir. | yamıyorum. mizin malumu olmak © (| Şifahi imtihan — sözlü sınaç | örnek: iki düşman gayet İyi ayi ön a yerin getirir. mek) kolay bir ödev değildir. bla — tesküser ilân olunur. ( Tahriri imtihan — yamlı | imtizaç ettiler, iki düşman pek mek — donmak Nafaka — geçimlik örnek: arkadaşınız ne seriül- Li iyi kaynaştılar, os Mei inclmad örnek: zevcesini tatlik etti, | infial bir adammış, arkadaşınız | T deneç imtizaç etmek — baydaşmak a fukara, soğuktan donan | nafakasını veriyor, karısını bo. | ne tesküser bir adammış. Me le b örnek; be, ulü ihr uyuşmal 'oksullar. gadı, geçimliğini veriyor. Münfell olmak — küsm. (Mua' İ ranın en mühim İstinadgâhıdı onunla imtizaç etmek Camit — donuk, cansız infaz etmek geçirmek, örnek: bu ez retiniz üze. Dr. A. “ afiniB Mİ — deneç, bugünkü in ii gi kadar sühuletli örnek: 1 — neye öyle camit | yörütmel ine münfell smak elden nı en önemli dayanağıdır. eğildir. onunla (obaydaşmak | tavır Mn En öyle donuk örnek: dünyaya hükmünü am bu İri ketiniz üze- Ağız ve Diş Hekir Tecrübe etmek — denemek | (geçinmek, uyoşmak) sanıldığı | bir duruş infaz edenler bile böyle cür'et mek elden gelmiyor İ rnek; bu İzam ettiğiniz işi, il ir BA 2— dei hayat | kârane hareket etmemiştir, dün giren ii ln kemi ederseniz, e de ben İmi — geçi yktn cansız cisimlerde hayat | yaya bükmünü geçirenler (yü bak: fek) tecrübe . edeyim, bu büyükse pi im > adam. ktu; rütenler) bile böyle küstahça infilâk — pat Ss işi, izin oral bir geçimsiz bir adam ii etmek — kapılmak, | hareket etmemiştir. örnek: arman ai de ben deneyim demi imtizaç — birleşemez. | tutul, nüfuz — m işleme infilâkı İstanbul'a için- imtina — al lik, geçlnemezlik j e. Bu mazarf irib “e örnek; yağmurun iliklerime ie bırakmıştı, iye du örnek: imtini b y örnek: aralarındaki ademi eg etmemek mümkün dar nüfuzu yüzünden basta. | rağı patlaması, İstanbul'a k, reyinizl vermelisiniz, abaya se semi a feyevmen te. | gil, bu göz alıcı güzelliğe e landım, yağma! Hliklerli ku içinde ii mta beb yok, oyunuzu vermelisiniz araların. : ilin (tatulmamak) elden | kadar geçmesi (işlemesi) yüzün. | ( infilâk etmek — patlamak, imtina etmek — abam, elik ri) gün: | gelmiyor. den hastalandım. tlak verm. örnek: böyle bir vazifeden | den güne artıyor. ind — yan, göre. dikte nüfuz (tesir anlamına) Imtina etmek İ babi mu- imza — imza (T. Kö.) örnek; 1 — Sizin indinizde | etke e hikka (göstermelisiniz, böyle | (o inadina — zoruna bütün kudei şeyler abestir, size | ( örnek: onun nüfuzu heryerdej| Hlmesine kılavuzda ...... ödevi abamı in haklı In'am, inayet — kayral göre (sizin ege bütün | caridir, onun etkesi heryerde ye sebebler e ra — dizgin Sn şeyler ürür. ör etmek eddetmek rnek: süvari, nagihân önün: — İni imei konu- nüfuz etmek — geçmek, İş kö.) ie sahul fesihada İrhayı Inan kl bm ik ile. atlı, birdenbire önündeki indi, keyfi — kendiz örnek; Rütvbet kemiklerime im etm kadar nüfuz etti, ıslaklık ke.

Bu sayıdan diğer sayfalar: