April 23, 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

April 23, 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PE UN Sehide — 8 a İ Ölmameii Muti UNLU 23 NİSAN l | Aylık elektirik Masratınız yüksek mif Içi gazli METALLUM lâmbalarını kullanınız Bu marka az sarfiyat, bol ışık, ve uzun ömürlüdür Mehmet Tevfik Büyük e Telefon ve meleri deposu. Mal Hdskekdidilr | N. 77-79 Tel. 3332 SIHHAT ECZ NESİ Hamdi Nüzhet Ucuz, taze, temiz ilâçlar bulunur MN ani karnımda: Akşehir bankası, Sermayesi: |, 000,000 T.L. Izmir Şubesi ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında TELEFON: 2363 SAYGIDEGER BAYAN VE BAYLAR Hertürlü Banka Muamelâtı, Emtea Kumusyonculuğu.. Müsait şeraitle mevduat kbul edilir Hububat, özüm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Malların vüru- dunda sahiplerine en müsait şeraitle avans verilir. izmir Maarif Müdürlüğünden: Roterdam, Amste; Lük sie Şe Fratelli Sperco Vapur Acentası L NEERLANDAİS EKR ES,, vapucu 13 nis “ULYSSE: sanda Mal Anver rdam ve Hamburg ataldek için iel düz doğr üncü heykelin m Meri Kayi ve son ygun kudretine bırakılmıştır. ' İstiyenl. olmak üzere bundan başka y “Atatürk,, Heykeli hi sabakası | Denizli Vilâyeti Daimi Encü NA ninden: Denizlide dikilecek “Atatürk, heykeli münakasasına #4 © dn aşağıda yazılı olduğu üzere tavzibine lüzum e ü bag! Müsabaka şartnamesinin ikinci maddesinde gö di gil 10“ mayıs 935 pa kadar üzatılmıştır. e maddesinde yazılı oldöğl. askeri kıyı mesine u olması şarttır. edir. olup istiyenler daha büyi » Fakat bu trkdirde dahi vilâyetter bir masraf şk nei Vilâ; Kali çe vi ye MA aa hek” beyan ©" “HERMES,, vaporn 16 nisanda limanımıza gelip yökünü bo | gartile halde içinde maket veya proje gönderebilirler. şalttıktan sonra Burgaz, Varna ve Köstence limanları için yük E — Müsabaka neticesinin gertnamenin sekizinci di alacaktır. veçhle tesbiti için güzel san'atlar e se e — mi 1 “STELLA,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, Ro- ihbab aktır. 28 1 ik tterdam, Amsterdam ve Hamburg Ilmanları için yük alacaktır “HERMES,, 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, Rotterdam, Hamza KO “SMALAND,, motörü 14 nisanda Roterdam, Hambür penhagen, o Dantzig, e Oslo ve a limanlarına hareket edecektir. ri Amsterdam ve Hamburg limanları için yük ulacaktı N “ERLAND,, motörü 2 mayısta Roterdam, Hamburg, Copen- er Dantzig, kann düden, Oslo ve İskandinavya liman. s hareket edecektir. “SERV VİCE MARİTİM ROUMAİN P' m gel Genevo, Marsilya ve Barselon'a Mei edecektir. Meg e Barselona Ez yük al SVENSKA ORİENT L Garbi Akdeniz için ayda bir EL Sefer “ ALBA JULYA,, vaporu lm lip 2 mayısta Malta, " 'ELEŞ,, ae 26 sz. gelib 27 mayısta Malta, Marsilya ks Yolcu ve yük kab NA AL yiye N CO. OF GRECCE İzmir Nev.York arasında aylık muntazam sefer KA ie yaş 30 nisanda ( Doğru ) İzmir'den Nevyork lamig: irsi ia tarihlerindeki değişikliklerden acente es ei et kabul ai tafsilât ki Da Kordonda Tahmil ve sikmiş İm arkasında Fratelli Sperco acentalığına ca lr Telefon; g9 okulalar ni 100 tane ders sırası yaptırılacaktır. Bu İş 11 *4* 935 perşemi gününden başlamak üzere 15 gün in e kalmayan Sıraları KN Ni örnek, şi name ve mek üzere her ydi müdür! ra p ekellimiye im istiyenler de pazar günü saat 10 dan ye kadar 66 lira 25 kuruşluk mu vekkat teminat yö birlikte vilâyet encümenine baş” vurmaları 1055 11 18 23 25 D O K T O R EZEN Fahri Işık İzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütahassısı yagi RONTKEN MUAYENELERİ EKTİRİK TEDAVİLERİ, azli ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra—Viole bik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. VEN: Tayyare Piyangosu — VV. F.H. Van 19 uncu Tertip Bi- ES OMEŞrE ne? 1 — Bayram güni Muhterem müyerlrimide özlemi mii | teveccühe naciz) ıkabele olmak di birinci sini Mazi nihayetine kadar üz mi a . i tirecek saygılı müşterilerimize birer zarif hediy? © meği düşündük. Müşterile; mel bu hediyemizi kabul eke bizi isim İ ümit ve temenni eylerl: — Mağazamızda en yeni fotoğraf önkiadlei ile uma foto mesi büyük te ve ul af malze: ozilât ie! maktadır. Muhterem müşterilerimizin bilhasss dikkatlerini celbederiz. Resne Fotoğraf hanesi Sahibini! Müşterilerinden Bir Ricası.. | İkinci Beyler sokapiaai fotoğraf hanemi kapattığımı | üyelerin ilân Klişelerimi e çarşısında Bay Hamza Rüstem ii di hanesine naklettim. Sipariş vermek İstiyenler lütfen ora nnlar, Ben de şimdilik ekser gp oradayım. HAETTİN - FOTO rsi Izmir Vilâyeti Baytar Müdür” li /52:/ İM, İkinci Beyler Sokak Fırın Karşısı No. 25 gp Tele. 25.4 2 gi göm Doktor YARIK, Kemal Tonay Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar birin: 5 aa tenini idle : eden hastalara öl li u Toy 'eneleri ile veremli hastalara diymek cevaz di hava vermek) muayenehanesin: m li. yap MM Deniz Levazım Satın Alma Komis- yonu Reisliğinden: Tahmin edilen bedeli e Biz e olan 9.mayıs.935 perşembe günü binasında kapalı zarf usulile esi b a mukabilinde 2000 ton mezot e Kasımpaşada komisyon ulmuştur. oŞartna- komisyondan slınabilir. Mu iradan İbarettir. | İsteklilerin (muvakkat u veya mektublarile kanuni belgeleri havi teklif meki . ei saatten bir saat evveline kadar komleyon ei vetmeleri, 23 28 3 8 1157 Der Zee letleri Satılıyor. ğünden: & Co. Büyük Ikramiye| 26,Nisani,935' ve 3,mayıs,935 günlerindeki at koşuları0!9 "| DEUTSCHE LEYANTE LİNİ z im ei öğleden sonra saat iki buçukta yapılmesE., “SAMOS,, vapura 30 nisan- 25000 lira olun . da bekleniyor, 2 mayısa kadar : , . . . ç e z Salihli Belediyesinden: , ve Bremen için yük alacaktır. Bi Mükâfat . dia merkezi olan sr 3 mizin ayda 40 lira ücre” GALİMNİA,, Sapka 8 ni: > ayar memurluğu açıktır. İstekli olanların İmtihanı 7*İ mili kole işar Bi Avara ya 20000 lira Mi İzmir'de Eze mıntaka ölçüler ve ayar in Hamburg'tan yük çıkaracaktır. müracsatleri. 3 2 l j “ARTA,, vapuru 13 mayısta . , — S il Mi eek ee Olivier veşürekti Izmir Defterdarlığından: di? Anvers, Roterdam, Hamburg e İssisinin vergi borcu tahsili yere İ ve Bremen" için yük alacaktır. İSI Limitet Vapur haczedilen lyurd mahallesinde Azizler sokağında ii i ABMEİ SCAUIDT A yılı dükkân 1 itibaren | yirmi! : | ç cenlası satılığa çıkarıldığından pey sürmek dyan Del yil “NORBURG,, vapnrn 27'a İİ Gönde Hak: Bira" Kordü ni kalemine gelmeleri. | 23 28 3 i sanda bekleniyor, Anvers, Ro Tel. 2443 İ terdam ve Hamburg limanlarına The Eğik Lines Ltd. j yül Paeiklin mi e nisan 80- “ HA URG ,, vapuru 2 ve ll eği | mii bekleniyor, Hamburg elk iye bulunacak ve i e Anvers'ten yük çıkaracaktır. | ayni zaman. ndra ve Hull i i ii EKSPORT STEAMSHIP | için aliil! Sermayesi: 1,000,000 T.L: CORPORAT.ON “ALLGERİAN,, diem ma- İş “ EKSELSLOR ,, vapuru 3 | yıs başlangıcında Liverpool ve Merkezi : I Z MiR yi mayısta bekleniyor, Nevyork | Sevvanses'dan e ye Şubeleri: Son Salihli, Turgul!" için yük alacaktır. Deutsache Levante Linle Al aşe r, Tire “EKSMİNSTER,, vapuru 19 | O“ANGOKO, vapuru 25 nl m y mayısta bekleniyor, Nevyork | &#&i H , Bremen ve Çe için yük alacaktır. Anvers'ten beklenmektedir. Hertürlü Banka Muamelât Yapa : — Geliş tarihleri ve Ke Varut tarihleri ve va Bir senelik mevduata 6 N vapur eihldziri scentemiz | purların isimleri deni: rg > 4 hiçbir mes'uliyet kabul etmez. ilkler mes taliyot kabul h Telefon No. 2007 . 2098 edilmez.

Bu sayıdan diğer sayfalar: