18 Ağustos 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi beşine yıl No, 6291 —— m, PAZAR 18 AĞUSTOS 1935 İzmir'de hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Üçler Konferansı Netice Telef on: 2776 Başbakanımız önümüzdeki Salı Günü Istan- bul'dan Izmir'e Geliyorlar. Elde Edemedi. Boya Meg? eleler. in İtalyan başbakam e in, Avrupa'daki lâtin kındaki yazısını bizim il M Me Miaeg ğin mu ta Ni basımda pek çekin: de #caklarına şüphe yoktur. Müz evletin ğ Ml 3 Avrupa'daki asığları Mahi, “#öuyukarı bir denge ku: Beleş Me, Ta kat denizler ve eömür. Pay elesin iş böyle değildir. Li Aren, 1 şi old vru ide, belki, İvi i, a ii m1 Yanında ikinci de Moşmalarının birak *ebeblerden geliyor. tarihi ve tali me. m birini daha F. R. ATAY üçlerKonteransından Henüz Bir Sonuç Alınamadı.. dan: P'ltalia esi Ha: beşletan hakkında ki 1312 19 tarihli İngiliz » mz - doğru değil söylüyor. ka Roma, 17 (A.A) — Siefeni 06 İtal. Bay Laval'in Yeni Bir Diyevi.. bu gibi lerin andlaşmayı birçok ağır muhalefet. büyük & 5 —— ind. M. Eden ml kısmı itibarile kıymötten dü gördüğünü. ve İngiltere'nin şim. diye ksdar Habeşistan'daki ha- reketinin ba memleketin erkin- ik ve bütünlüğüne kesin su rete karşın olduğunu — iddia ediyor. Parla 17 çi A. ie )— ai konfersnu istediği İİ gölşlediğini ve İtalya'nın Habeşistanda tat bik etmek istediği genel gey nüfuzun şeklini anlamaya çe mıştır. — Sonu 2 İnci yüzde — Büyük Bir Garden- parti Hazırlanıyor. İsmet Iwönü ve Celâl Bayar Yakında Klik yemine Jzmir'i, Panayırın Yeni ilbay Ne Vakıt Gelecek? General Dirik Panayır:| â dan Sonra İzmir'den Ayrılacak.. Gazi İz özüm etrafında gös — ere karşılı» Ege'nin en güzel ürünü. Zını, Ankara'dan e haber. lerde bulmuştur. haberler gösteriyor ki, küle üzüm işini ele almıştır ve veziyet Gaflirlikekii; Hal dur: Ankara — Son rde mir ve İstenbul gazetelerinde ivre sa- lr meyva çı- Dm bnn an kır k hususunda ve olduğu kara: İlgili orunları # esaslı tedbirler almağa sevkeylemiştir, Bağcılar Sıkılmayınız, işler Düzelecektir. Hükümet, üzüm Fiatini Kurtaracak ve Zi Bir Satış Sağlıyacaktır. İn ği incelemelere ve wlan elivre satı pt “al yı göyle üretilebilir. 3 ncü yüzde — Edirne bölgesi genel espek: törlüğüne Wan “ka İlbay İzmir'den ayrı- en İzmir ilbayı Fazlı Gü Miki İzmir'de yar ilbay bulunduğu sırada tanımamış ve Pansyır komitesi, ım töreni münarebetile şe diği gelecek olan Başbakan İsmet İnönü şerefine bir gar. lenparti verilmesini kararlaş 'mıştır. Gardenpartl için bü kiri el yapılmaktadır. mleketlerde tedkik m beşte İstanbulda bulunacak vr. Belâl Bayarda panayırın çım töreninde bulunmak üzere gelecektir. Şarbay ve pönayır komitesi başkanı doktor Behçet Uz; dün panayır yerinde uzun müddet kalarak 22 ağustosta açılacak olan panayırın hazırlanma İşle- ri malları tasnife muşlardır. Panayırın muhtelif bie konulmuş olan ve önceki & m den: İL yapılan hopatlür. lerle her akşam panayır göret- gilerine Anadoln ajansımn ha- cağı gibi başla: sevmemiş kimse yoktur. Fazlı Güleç'in İzmir'de çok muvaffakıyetler kazanacağı kuş. kusuz. görülmektedir. Kurtuluş Bay- - İkamı Hazırlığı.. Arnavutluk'taki Isyan, 7 (AA nı vatlaktan gelen haberlere göre isyanı boğmak üzere hükümet kuvvetlerinin kumandası ke: olan general yapılan bir, disine (verilmiş Ghiraldi / asilerle Eral Ahmed Zogo öldürülmüştür. Ölenlerin sayısı asiler arasında önemli Bir Safhadadır.. |: Kralın Otomobilinde Bulunan Gene- ral, Asiler Tarafından öldürüldü. Bu yıl Şenlikleri Çok Earl Olacaktır. a tışa çıkarılacaktı 9. Eyl urtuluş obayvamı a yal ii bir > JMekteplere Vali ik : e Kaydedilecekler, eş bi rogram iL dili ktır. Bugün saat 16 da parj | (o Költür Bakanlığından yenede 5 Lİ eme ir genelgede şehrimizdeki orta Yozgad sı kullarla hiselere talebe vam. ape öle m 7 zedi yazılmasına Ağustos pılarak ram üzerinde salı sabahı (o başlanac, bildi. 50, hükümet MAMİ > dektlü. m ni ie ri 1 reg Hüküm: İris i ktedirli bpde) 17 (A.A) — Eko Pari gozetesi Arnavutluk e selerinden o babsederken öldü. rülen general Chiraldi'nin eski Avusturya - Macar o ordusi bir Hırvat sübayı ve sonra esasen dosta “olan ral Zögo'nun hizmetine geç tğini yazmaktadır. ecavüze İstanbul mi (Özel) — Arna vudluk fsyanınıp, İtalya'nın teşvikile ve e nlyor. İs- yan devam ediyor, “İsalya tarihte yeniden bir kahramanlık sahifesi yazıyor — air DİŞ, (Detroit Ni

Bu sayıdan diğer sayfalar: