18 Ağustos 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6

18 Ağustos 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fakat şuna dikkat etmellsi nizki atıldığınız zaman perva nelere yakın düşmemelisiniz. Cünkü oradan kral beşinçi Corç bile sizi kurtaramaz. De nize düştükten ve suyun sat hına çıktıktan sonra bekleme- Msiniz: Yeşli ufak bandıralı bir kayık size yaklaşacaktır. Ondan Bonra — &İze talimat verecekler. Şimdi —Allah'ın İsmini anarak tü torbaya — giriniz ve hazır- lanınız! Fransız — casusu adamın — emirlerini — hurfiyen tatbik etti. Kortolacağına dalr kuvvetli bir Imanı vardı. İki dakika zarfında bu ko" medyaya nihayet verildi. Dört İngiliz bahriyo neferile bir za bit vekili kadımı bamil torba mın bulundüğu saloca girdiler. Zabitin olinde kalın bir tel İle armayı andıran üç demir vardı. Zabit vekili derhal elindeki tel ile üç demiri torbanın ağzına bağladı torbayı — vaparan güvertesine — götürmeleri — için *dört nefere emir verdi. Frlanto denize atılacağı da kikanın — geldiğini torbabın İçlnde avazı çıktığı kadar bağırmağa, Fransaya ve onun menfcatlerine karşı küfür ııvıırmııg: başladı. Dört nefer fazla beklemiye rzek torbayı kaldırdılar İki üç defa salladıktan sonra denize fırlattılar. Saros denizinin sakla sularını ve sükücünü ihlâl eden İbir gürültüden başka birşey İşitil medi. Frianto'yu mahküm eden dört zabltton birisi: — Allah ona rabatlık versin Diye mırıldandı. Makenzi yanındaki torpido Büvarisine İki öç kelime söyle dikten sonra kaptan derhal di ğer donanmanın bulunduğu Ke- raçini limanına hareket emrini verdi: Islak Mezardan Hayata Avdet.. Frlanto — müttefikler — naza- rında artık ölü addediliyordu. Böütün Fransız, İngiliz casus memurlarına — Frianto'nun feci akıbetinin diğer memurlara bir nümune olmeak üzere bildiril. mesl emri- verilmişti. — Frlanto nün bir İngiliz harb gemlel lan denize atılmak svre üle bayatına nihayet — verildiği şaylan çıkarılmakla beraber Ha- kikat tamamen başka İdi. Frianto ölmemişti. Entelicens servle; İleride ondan İstifade etmek şartile bu kadını muhak- kak bir ölümden kurtarmıştı. Mütarekenin ilâmı — akabinde Frlanto validesini ziyaret etmek üzere Amorika'dan İsviçre'ye geldiğinde eski bir tanışmayı tazelemişti. Cenevo'nın Feman — gölünde şliyen —ufak vapurlardan biri- sinde Süözan'la — karşılaşmıştı. » İki casos kadın eski dostlük- larını batırlıyarak — birbirlerine sarıldılar ve öpüştüler. Süzan üdeta gözlerine İnanamamıştı. Friznto onu masıl İhbar ettik. lerisi, nasl tutulduğunu ve muhakkak ölümden ne suretle kurtalduğana tafsllâtile anlattı; — Beni denize atmazdan kadın bu ve anlayınca 25 - Casus Romanı: 18 Ağustor 935 Beyaz Kulenin Sarışın Aktrisi: SUZAN GEMEFTECERRCU TI A MALLRANT AFT ALAY T S YÇA T D EEL AT Pransız Casus Kadın Bu Adamın Emirlerini Harfiyen Tatbik Etti. — — — —— evel bulunduğüm sıktım. sıkı bağlanmıştıkl Makenzi ta rafından verilen bıçakla bayı yırtamıyacağımı Kesif bir karanlık bir nefes darlığı kuvvel maneviyemi kır- mıya — başlamıştı. Bulunduğum torba. Öyle ı | | | torba bavaye kalktığı zaman İ dekl biçağı küvvetle Benl denize fırlattıkları zamın, müyazenesizlik beni şaşırtmıştı. Denize düştükten sonra torba nn ağımda bağlı bulunan de- mirler beni denizin dibine çekmeğe başladılar. Derhal kendimi toplayarak bıçakla torbayı - delmiye başla- Biraz sonra bu tuhaf tabatun İçerleinden kurtulmuş Derhal belime bağlamış olduğum mantar saye- sinde suyun yüzüne çıkarak genliş bir vefes aldım, — Sonu Var — tor anladım. pekaz kuvvetim kalmıştı. Artık birkaç dakikalık öm- röüm kaldığına hükmettim. Pek genç yaşta hayata veda etmek korkusu âdeta beni beyhuş bırakmıştı. Fakat aot bir kuv- vet beni harekete getirdi: “Ha- yır ölmeyeceğim,, diyerek elim: D « Muallim Dr. Hulüsi Alataş Eski Tıbbiye Mektebi Müdürü, Garp Cebhesi Sıhhiye Refsi Iç Hastalıkları Mütahassısı Hastalarını Hacı Hasan Otell Karşısında Şamlı Sokağında (20) No. Eski Müusyenehanesinde Kabul Eder. dim. bulunuyordum. AYA DAUKDA IA KOKD EKERAK DKK KIZK IZI CK AA A CAY ,KKK A Bölge San'at Okulu Direktörlü- | ğünden: Oranlama değerl 120 — Lira 100 y 765 “ 150 « Araba bayvanı ile birlikte Çoçuk odası 9 parça Mutfak takımı 8 — « Oturma odam 9. « Taş kırma makinesi yatağı 50 Yukarıda cinsi yazılı eşya 19,8,935 tarihinden başlıyarak açık arttırma ile satılığa konulmuştur. Bu eşya bergân okulda görü rebilir, İsteklilerin — yüzde 7,5 geçeğen İanacalarını genel sağış manlık direktörlüğüne yatırmaları ve grtlırma günü olan 4,9,935 çarşammba günü saat onbeşte karantinada san'at okulu kurağı içindekl albım satım komlsyonuna başvurmaları — bilitilir. 18 23 28 2 ka. Istanbul Deniz Levazım Satınal- ma Komisyonundan : 215 roda 2 burgatalık çelik tol halat 29 ağustos 1935 per- şembe günü saat 11 de Kasımpaşada komlsyon binasında kepalı zarfla eketltmiye konulmuştar. Tahmin edilen bedeli 18060 V. radır. Sartnamesi hergün komlsyonda — görülebllir. İsteklilerin 1354 lira 50 kuruştan ibaret movakkat teminat makbuz ve mek. tübu iİle kanani belgeleri havi teklif mektuplarını ekelltme asa- tinden bir saat evveline kadar komlayon başkanlığına vermeleri, 1$. 18. 23. 28. 4659 2530 Aİİİ TIT | dikiş makinesi, Müzayede ile Fevkalâde Satış Yolculuk dolayışile önümüz deki pazar günü — sebahleyin anat 10 da — Göztepe vapur iz- kelesi karşısında halil siya bey tokağı Cümhuriyet kız san'at enetitüsü sepet ve çicek mek.- tebi arkasında 3838 ve 385 no. ı hanede maraf bir ecne- biye ait birçok lüke ve madide mobilyalar bilmüzeyede — satıla- caktır. Dikkat: Yanlışlığa mubal mekteb kapııı önünde kalmamak için müzayede yerini gösteren bir adamımız bulunucaktır. Satılacek — mobilyalar meya- nında gayet lüks cevizden ma mul şiffoyeralı aynalı dolab, bir adet iki kişilik iki direkli sarı kesme karyola, ve eibin Hği, tek ve çift kanatlı aynalı dolablar, nikelâjlı kesme yarım karyola ma somya, kütüphane, birçok hezeran avrupa liye, yeni bir halde üç pıdallı hile markalı alman piyanosu vo taburası, büfe, masa, ve — sandalyeleri, dindlar, kornezalar, gayet gü- zel yağlı boya levhalar, ayaklı etejer, çocuk hasır sanda- güzel oy dört köşe komo gayet malı açıbır arabası, üç adet abajur, kanape, kadife şyezlonk, poşkir- lik, gayet güzel kuş tüylü ka- difeli kanape, kadın — tavaleti, konsol ayna, lavuman, tuvalet, iki gşemelye- sarı çocak karyo halı, kilim, soceadeler, vesaire birçok mo düvar — &a şemalyelik adet şamdan, kolona lik, kesme Jası, vezolar, ve bilyalar bilmüzeayede satılacak. tır, Fireati kaçırmayınız. Fırsat artırma salonu Aziz Şınık Teleton: 2056 KKK TKAKAKIYI AYAYT KYKT TATAALIZ YAK Çeşme lıcaları Hânı 8 inci Sahifededir. VHUK AAAAKTAĞYAIDARAKAYUALAKIIKTKAIIIIKII FTKUDN .leı' W ü Klnimnemiz HLi ll ım.l. 1;1 Ağostos HH Izmir Vakıflar Direklörlüğünde< | | M. 36 36 36 60 48 42 24 Vakfı Soğukkuyu No. 115 182 R 184 e v e 121 « Baladar mehmet ağa 53 Azizliye 28,32 * 35 Zenciye emine — 35,25 Mir dergâhl 10 Hüseyin isa 21,29 4 ı7 ” 6 Kestelli 91 a 95,97 — Depa Piyale oğla 62 Ev Morabane Hasta mosçit 48 « Hasta sokak SA ge 62 - < SüyA 60 Vakfa ait yukarıda yerleri ve mumaraları ve tahmin olll’; bedelleri gösterilen akaratın senelik kiraları on güön müddt açık arttırmağa çıkarılmıştır. İhalesi - 28,8,035 — çarşamba B a sant ondörttedir. İstekli olanların o gün saat ondörüte Bt direktörlüğünde toplanan komlayona müracaatları ; bildirilir. - 18 924 28 2627 İzmir Millt Emlâk Müdürlüğünde!” Lim g00 Nev'i Dükkân Mevkli Soukkuyu Doluplıkuyu Gülizar «. Kırım Saraç ali «. 96 Dilâver &. 120 Burnava şadırvan ç. Ö0 » « 50 “ etki hükümet 36 Kestelli 12 » 48 60 73 Reşadiye tramvay caddeslade 807 kapı 947 tej numaralı 204,24 metre mürabbar methali ve arsa. İkinel karantina lskele caddesinde 117 kapı 107 taj mu- maralı kuhvebane mas arsa, 1500 Alsancak küpecl oğla sokağında 104 numaralı ev 1750 Turun menemen caddesinde 73 seki 246 tj No. lı kahvehane 154 Kargıyaka meydan sokağında 7 numarlı ev 3570 “ bahariye tasvir sokağında 24 numaralı 167,80 W metre murabbar arsa Burnava bedava sokağında 7,6 numaralı 170,75 metre arsa git Bayraklı burnava caddesinde 36 mumaralı ev 2100 Gazller kemer kemer caddesinde 190,198 numaralı dükkân 105? Burnava beyler sokağında 40 eaki 40 yeni — “ — hane 49 Yakarıda yazılı - Yonanlı emvalinin - mülkiyetleri pola Pi voya gayel mübadil bonosu İle ödenmek üzere 2,9,936 |ııııl“4 günü sant 16 te estılacaktır. Taliplerin o sestte Mi eli müdüriyetine müracaatları. 2601 Hlân Türkiye Ziraat Bankası Izmir Şi : besinden: Bankamıza müsabuka İle stajiyer alınucaktır. Moııhıkıyl’ mek İçla tereihen İlse mezüonu olmak veya orta ticaret mebi veya orta mekteb tahsilini bitirmiş bulunmak ve ylı'ııldıl"' yirmibeşten fazla yaşta olmamak şarttır. Müsabaka lııılllıl';;J eylâl 935 tarihinde şubemizde yapılecak ve kazananlar “ lira aylıkla atajlyer edileceklerdir. -Ba atajiyerler enaz altı p ve ençok bir sene müddetle şubemiz servislerinde — staj götd ten sönra mesleki İmtihana tâbi tutulacaklar ve bunda da '1 vaffak olanlar aylıkları 60 Uradan az olmamak üzere mubl' yerlerdeki bankalarımızda münhal olan memurlaklara — 14 olunacaklardır. ef Nelerden İmtiban edlleceği, me gibi vesikalar aranacağı kamızdan alınacak şertnamelerden öğrenilir. Şubemize en sön müracast müddeti 29 ağustostur. 18 21 Izmir Kız ve-Erkek liselerile bi ve erkek öğretmen okulları direk törlüklerinden. 1 — Yenl ve eski yatı ve gündüz aday öğrenlei yınlll': leri 20 Ağustos salı güvü başlıyacak ve 31 Ağustot * martesi günü bitecektir. »t Senelik yatı aktısıı liselerde 200 ira olup üç eşli lümde alınır. '”4 Yazılacakların 4,6 <6 büyüklüğünde 6 fotoğraf, hü' kâğıdı, sağlık reporü, eşi küğidi. ve okül dıplomll"" yanlarına alarak velilerile beraber her gün saat doF' dan on ikiye kadar okullara başvurmaları. İlk okul mezunları kendi semtlerindeki okullara caklardır. Vi Bütünleme, engel İlseyi bitirme ve engel bmnnlo"d' neçları 2 Eylâl, olganluk ve ecekl öğreneğe göre okul ve lise sanaçları 11 Eylölde başlıyacaktır. 6 — Parasız yatı sınacı 23 Eylülde yı yT İzmir memleket hastanesi başt” bipliğinden: Memleket ve Eşrefpaşa hastanesinin bir yıllık Ihtiyadını % hyacak olan 1068 kilo zeytinyağı, 1059 kalıp buz ve 500 © , basse bezinin temini için 16 :8: 935 taribinden 5 :9: 939 p rihlne kadar 20 gün müddetle açık ekelltmiye loıııılınlu:::/ ralri münakasayı görmek İstiyenler ber gün memleket basi pf müöracaatları, münakasaya İştirak edeceklerin de bedeli nı:ı, i meoin yüzde yedi buçuğu bisbetinde dipozito akçesini m lfl sadan evvel mubüsebel hüsüslye direktörlüğüne yatırarak #f p makboz veya mektuapla birlikte Ibale günü olan G :9: 93&”#' rihime rastlıyan perşerabe günü esat 9 dan 12 ye kadar * dalmi encümenine müraesatları. — 2621 — 18 22 27 26i

Bu sayıdan diğer sayfalar: