25 Aralık 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6

25 Aralık 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

azıantep te Zabıta.. ! ” |h tler Oldu, hııllerı Yakalandı. £ İantep — (Özel ıylırımıı' l :) — Şebrimiz polisi öde ’ Senimsemiş — olarak çalış İk na devam etmektedir, hk, — dolandırıcilik, — soy- #laük hemen hiç kalma «i hâdisatın nlsbeten çok ’ iliman sebebi de; şebriml- riye topraklarile hemhu Suç İşliyen İN aet zarfında - hudadu h iyor. Eskiden bu gibi ci eri kanuni moaf iyetlere lacak çocuklara İşletenler yve köylerde kan gütme de devamda idi. ü üç ayın n vak'ası şunlardır: — Murüf bir ülleye mensub Yo güzel bir kadın öğle İ evine gitmekte iken yol | © kişi tarafından önüne Ülllerek o civardaki bir dük- |Ü sokulmuş ve fakat sefli ) maksadı. kadının mama- yüzünden tatbik — edile- dr. Bunun özerine kadın rak ağzı boğlu ol balde bir eve götürülmüş le hâdisenin buber alınması ,ıjıc ba teşebbüs te aklm gışlır. Saçlalar - kaçtıkları lerden yirmidört sast sonra mmışlardır. İlk tahkiket ta inde bitirilmiş ve uğırceza mesi İlk duruşma sonun ları üçer öene dokuzar Bğır bepse mahküm etmiştir. | Samanpazarındaki kah #erhoşluk ve komar yüzün Arab Şaban'la Abdülkıdir çıkan ım.ı netfcesinde yğ ış Pıyasada “ahsullerimiz dört —mübim Piysan hakkında Türko- gu telgraflar gelmiştir: 12935 de: dra borsasında: Türk mah » T7 peşin 3846 sekiz va- l 28:38 dokuz peşin 2023 a özümleri Kandiya No. İn 3956 vadeli 2944 lifornlya —üzümleri - tomson işin 39 natürel peşin 38 va | 26 Avnsturulya üzümleri mal 4248 Iran üzümleri # 27:36 vedeli 16:23 ç lin. mburg - borsannda: Türk (ü No. 7 peşla — 14“50 v0 Petin 15 dokuz peşin 16 . İiran Yanan üzümleri Kan ) No. 3 peşin 15 32 florin (llbnıiyı üzümleri natörel n 5:85 İran üzümleri peşin dolardır. a H Londra borsasında: Türk malı üln nalörel peşin 38 vadeli ekstra peşin 36 — vadeli 24 leton 4 eroven 1 lib. peşin 7 beş ptşin 62 altı peşin 57 di peşin 70 şilindir. “Hamburg borsasında: Türk erl — eketrissima — vadeli "26 rh. genuin peşin 14 T. u ke: A '!Jvırpııl borsasında: Amerika l 619 Mart 21 Müyis Mayss 4ö Tommuz 44. Tskenderiye borsasında: F. g. £ Sakalaridl.. K sani 1643 lart 16:81 Mayıs 15:47 Tem D muz 15:23 T.cani 1488 £. g. (K eşmoni K.evvel 13:72 Şu- t 1340 Nisan 13-62 Haziran 1 T.ovsel 12167 dir. Tedi Bd B Faaliyet (ıöslerıvor. Bazı Cina- Arab Şaban ölmüş,uğır surette | yaralanan Abdülkedir hestaneye kaldırılmıştır. velli aşiretinden Şih oğlu Ali kayınbiraderi Ödmer terafından âllevi — sebeb | lere müstenit olarak — öldürül. müş ve katil adliyeye — veril | miştir. 4 Askeri müteahhid Ur fa'lı Fevzl'olo adamı bulunan Süleyman; sazda otururken ya nına kasab Darda ile muhtar gelmiştir. Söleyman'ın muhtarda alacağı vardır. İstemiş, verme- yince kızmıştır. Ve her ikisini Sarımsaktepe'deki çoban küle- etmiştir. Yolda bi çakla muhtarın üzerine yürü yerek tekrar elacağımı İstemesi üzerine İki urkadaş ile bir koyandan farksız şekilde mae sine davet mükabele kendlslal boğezlamış, boynun dap ustura İle kesmiş ve kaz- dıkları çakaca gömmüşlerdir. Lâdlse; Durdü'nun —umuüm hanedeki dostuna mes'eleyi an- latması üzerine weydana — çık ve ber iklsl de adiiyeye verilmiştir. Tavas'da Tütün Zer'iyatı ve Bit Yan- ginda Görülen Vaziyet Tavas (özel) — Bua yıl 2000 dönüm tütün ekmek için ha zatlık yapılmıştır. Tütüncülükle alâkadar olmıyanlar da — renç: perler arannda büu hazırlığı yapmaktadırlar. Geçen yit zer'i- yatı 100 dönümdü, Bir yangın: Tavas'ın Çayır mabellesinde Tahtacı Mustafa ve refikau kayınpederinin - nezdine — mlea. firliğe gitmiş ve bu aralık ev- lerinia bacasından fazla duman ,çıkıııı görülerek oda kapısı açılınca yangın çıktığı — görül- müş, alevler etrafi sarmıştır. Bütün gayretlere rağmen ev kurtarılamamış, eşyası İle be raber yanmıştır. Yalnız İki hayvan kurtarılabilmiştir. B000 baneli bir kusabada belediyenin 1tfa öletl ve va miş tıtası namina bir şeye — malik bulunmaması hayrete şayandır. İlçabay Fazıl Halük'an bu İşe bazarı dikkatini celbederiz. lihli |Büyük Deve Güreşleri 12->1: 936 pazar günü Sa | Hhli'de büyük deve - göreşleri tertip olunmuştor. Kazamız ha ricinden gelecek pehlivan, de- velere şa ikramiyeler — verlle: cektir: Buşa Ortaya Ayağa Bundan başka güreşten evelki çarşamba günü Salihli'de geze tek develer yenilseler bile ay rıca 3 İlra bahşiş alacaklardır. Fazla tafsilât için Halkevi gö reş tertip komitesine müracast D, 6 60 Lira olanmalıdır. Izmir Tramvay ve elektirik şirketinden: Şebeke ameliyatı — dolayısile cereyanın bü ayın 28 sında sa at 9 dan 15 e kader iramvay caddesinde Şabanzade sokağın dan Güzelyalı'ya kadar ve mü cavlir sokaklarda keslleceği sayın #abonelerimizce bilinmek üzere İlân olunur. İzmir Harici Askert Kıtaatı Hânları Buürnava Askeri sa'ın slma komleyonundan: Cinsl Miktarı Maballi Umum tah. Muvakkat Tbale Kila min tutarı — teminatı şekli Lira Lira 4350 327 Thale Samt tarihi 6.1.938 10 pözartesi, 6.1.036 11 pazartesi 6.L1936 pszaertesl. 7.1.936 10 sah, 7.1.936 11 salı | 7.1.936 15 salı 8.1.936 11 çarşamba Un 30,000 — ödemiş açık Un — 60,000 buranava — 8700 658 — kopalı Ün — 100:000 — gazlemir 14500 1088 — kupalı 165 Arpa 45.000 — ödemiş 1980 140 açık Arpa 52.000 gazlemir — 2808 216 — açık Arpa 275.000 burnava 14850 1il4 — kopalı Sade 1108 yapı, 1 14,900 — tüm, bir- 14900 likleri. Tümen birliklerinin ihtiyacı olan yakarıda cine ve mik | tarları yazılı 7 kalemı erzak hizalarında yazılı yekilde müvakasaya konulmuştar. Münakasaları hizalacında yapılucaktır. Umum tahmin tatarlarlle bizalarında yazılıdır. Şartnameleri hergüo komlayonda görülebilir. Ekalltmiyo gireceklerin 2490 suyılı kanonun 2 ve 3 cü maddelerinde yazıhı vesikrlarla temloatı muvakkate mak kapılı gösterilen gün ve saatlerda muvakkat teminat totarları buz veya banka mektablarile münakasanın müayyen vakitton evvel ve kapalı zarfla yapılacak oln lar İçin de mübürlü teklif mektaplarını münakasa san- tındao bir saat evvel Burnavadakl komlsyonuna 25 yapılacağı Batın — alma 4031 sekeri reneleri, S1 4 ko, nundan: Muvakkat temloatı $ L &. 457 O — kapalı 10,1,36 10 942 0 E p n cuma. Burnava askeri a. al. Miktarı Ma Cinsl — Kile halli (hale şekli. İhale taribi. Umum tah. tuları. L 8090 0 12560 0 #sal Un Un 42.000 84.000 Söke Tire miktar ve usulile mü Tümen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda cinal yazılı İkl kalem mülzeme kapalı zarf nakasaya konulmuştar. Münakasaları 10,1,936 cuma yapılacaktır. Umum tabmin tutarile muvakkat temiğatları hizalarında azılıdır. rtoameleri bergân komlsyonda görülebilir. Ekelltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate mak ı; | gönü ssat 10 ve 11 de boüz veya banl moktuplarile - münakasanın — yapılazağı sasttan bir saat evvel, mühürlü teklif mektuplarını Bur navadaki askerl satın alma komtlayonuna vermeleri. 25 $0 $ 7 4059 Şark Sanayi Kumpanyası Türk Anonim Şirketia- den: 9 Numaralı koponan 2 ikincikânun 1936 taribinden itibaren Izmir Osmanlı bankası gişelerinde ve beberi 125 kuraş moka- | bilinde ödenmeğe başlanacağı sosyetemiz — hisredarlarına olunur. 25 28 4064 | Ediğar OSRAM Hüm | fabrikalar işinde | mesi 1050 bin elli liradır. Birinetkânun25 Hİ Çifte”Espiralli — olan Tâm balar 20adi lâmbalara nararan OSRAM <D> lümbalarıdır. “bu alarına nazaran)yüzde 20 ve acu: da yüzde 40 daha idarelidir. Çiftezapiralli) OSRAM » işaretine dikkal ediniz. Yeni D> ampullerini alırken”ambalajların üzerindeki OSRAM:I Gedikpaşa'da' İstanbul —Gedikpaşa'da'İstanbul Jandarma | Satın Alma Komısy onundan: Jandarma birliklerinin İhtiyacı iİçin jandarma dikimevinde dl- kilecek dikişlerde kallanılmak üzere mevcut evsafına uygan yerli 50.000 ellibim metze beyaz ve - 10,000 anbin” metre küryüni bez kapalı zarf eksiltmesile satın nlınacak ve ek- eltitmesi 3,1936 cuma günü sant önbeşte Gedikpaşana jandarma diklmevi bii ndaki komiİsyonumuzda yapılacaktır. 60,000 metre beyaz bezln tasarlanan bedeli 14,000 otdört bin ve lik güven: 10,000 onbin metre kurşuni bezin tasarlacan bodeli 3200 üçbiv ikiyöz lira ve fik güvenme- 240 Ikiyözkırk Uradır. Her iki bezin bir Istekliya Yhalesi caiz olduğu gibi beyaz ve kurşünl bezlerin ayrı ayrı İsteklilere do Ibalesi calzdir. Şart ve evsaf kâpıtları hergün komlayonumuzda görüle- bilir. Tsteklilerin İstiyecekleri beze ait İlk güvenme — malsandığı makbuzu veya müteber banka kefalet mektubu ve 2490 sayılı artırma ve ekellitme İhale kanununda yazılı salr bolgeleri de havl teklif mektopları ekatlime ssatından bir aaat evveline kudar kn misyonumuza vermiş bulunmaları. 20 25 30 3 7900 4027 Türk Hava Kurumu Kemalpaşa Şubesinden: Hava kurumunan Kemalpaşa İlçesi -merkezinde kâln beş parça bağın mülkiyeti takaitle satılığa çikarilmıştır. Ybale 8,1,36 çarşamba günü aat onbeştedir. — steklilerin şart- pamelerini Hava kürümünün Kemalpaşa — şubesinden — öğrene' bilirler. 26 39 2 4063 tapula İzmir Gümrükleri Başmüdürlü- günden: 2, ikincikânun,d30 perşembe günü sast 13 te gömrük komla- yoncu malyet memuru, meğaza müstahdemini Imtihanı — yapıla- coğmdan İmtlhana girmek İstiyenlerin ayni günde başmüdürlükte hııı bulanmaları ilân olunur. 4060 Muallim Doktor A, Hulüsi Alataş Iç bastalıkları mütehassısı Şamlı sokak No. 20 Telefon 2780 İzmir sulh Hukuk — mahke- || mesinden; lemir hazinel maliyesi tara: fından İzmir Esnafşeyh mahal- lesi Karaenlık gokak 11 sayılı evde Kemalpaşa Malmüdürlü günden mütekali — Yalya Bâdi aleybine 118 lira 88 kuruş fetihkak davasını esnayi muha- kemeslade müddelaleyhin mu- bakemeye celbine dair tebligat gidilmiş ise de meşrabatına mümalleyhin evini satarak bâ- | den nereye gitilğini bilen olma ndan ve İkametgâhı meçbnl kaldığından H. U. M. kanonu- nun 14i İaci maddesi bince İlânen tebligat — yapılıma- sına karar verilmiş olduğundan müddefaleyh Yahya — Bâdi'nlin yevmi muhakeme olan 101936 cama günü saat 10 da İzmir Sulh Hukuk mahkemesinde ba- zir balunması veya ble — vekil göndermesi lüzümu ilânen tebliğ olunur, 4062 || yapılmak üzere evine | mübaştr mucl

Bu sayıdan diğer sayfalar: