17 Ocak 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7

17 Ocak 1936 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TU — tktmci kânan 16 e ÖKSÜ RENLER Tutlaka (OKAMENTOL) öksürük tekerlerini tecrübe ediniz. er Bayan ve Bayla Ö 5 ygı de, Sürgün Hapl; plarığar maruf e0 Zanclerden arasınlar. ği Gabab Sıhbar || Yeni çıkan çifte ispiralli METALLUM Lambalarını 20 daha az sarf iyatlıdırlar Bu Tambular emsallerine niabeten her satıcıdan mutlaka arayınız yüzde Bunu ay sonun da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlı- yacaksınız. M.Tevfik Baykent Eİ lektirik, telefon melzeme deposu Slemens fabrikaları mümeselli Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 ve Ti dT lli Üİ Zahire, A ğ IYh""'“gozlar ve 4 Sanayiciler Için * Bi de Bir Daha Ele l G"çmiye%k Bir Fırsat! — Pabrikamda mevend — girid d Planya, kalınlık, freze, giki :ıki—ı..-ı İle prose tez- * Surutma ve tutkal faruna ** el tesgübları, âlât ve Edevat, &ı :;l:llrı Ve Galre satılıktır. Her Ü ;:" Ondan sant altıya ka M 'Bet mobilya fabrikasına & Mürecaat ediniz. Zinet fabrikası sabibi Abmed Kızılırmak * &« S UA (€ Ünlversitede Döçeni, « (Muavin Profesör) y Dr. A, Safittin 7 ve Diş Hekimi A Hastalara hergün öğleden tonra bakar. & nlınmı enddesi No, 99 apartmanı 2 inci kat Telgraf -«STANBUL Telefon : 40250 Ank, *> Kemal, tahminli maa #raba taribinden İtibi tır. Taliplerin tlad zikredilen Tan Yüzelli Wrm te Mumdır. —» Thale 27,1,936 *İnde müteşekkil Fenoi ve hususi Sürtna şurlaame W « K 'ı'. y / d . ” e| ( h ev v Slarını kabul eder. leaat eden mik, m,;“"*-v: mua; '. | , ü HDAMAT KMKDN ötaraka — müsyene Akşehir İzmir Tobilya kerestelori, kaplamalar, | TELEFON! 2363 . Vadesizlere * ı Altı ay vadeliye * Bi V AA AAA ü KUrU 4 5 Bankası şubiesi İkinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. Mevduat Şartlar ir sene vadeliye * 6 faiz verilir. Ki e L Hnde _MH-. incir, pamuk, yapak, sfyon vesalre komisyonculağa yapılır. Mallar geldi. plerine en müsald çeraltle avana verilir. fa Süzülmüştür. van SIHHAT <“olur SIHHAT Balık Yağı Norveçya'nın Halis Ma rina Balık Yağıdır. Şer- bet Gibi İçilebilir. İki De- Biricik Satış Yeri BAŞDURAK Hamdi Nüzhet ECZANESİ sinde munt!; yapılacaktır. verileceğinden ebilirler, 7 12 17 22 K - emalpaşa Şarbaylığından: 'Paça belediyesince mubayan edilecek İikibin lira bedel motopomp ve 300 metre hortam - 7,1,936 ' 21 gün müddetle açık ekelltmeye çıkarılmış: 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddele evsaf ve veeaiki hamil ve talımin bedeline Minatı muvakkate akçesidi yatırmış olmaları pazartesl günü ssat 15 te Kemalpaşa belediye komisyon hazurunda bilâbedel meyi Kemalpaşa belediyeninden fatiyı 'ğıuııııııuıııımıııııı— Doktor Ca:" A. Kemal Tonay Böteriyoloğ' ve! buluğık; tülgin hastalıklar mütakastisı l:lllııı istasyonu karpısındaki dibek Muayenehanesinde sabah sast 8 dan talipler sokak başında 30 akgam saat 6 a ki hastalara yapılman lüzmmgelen eir tahlilât ve yeneleri ile veremli hastalar lmasına cevaz gö Bo evehancı n yapılır. Im|||"mlllllllllIlllllllll""lİlllllllll“lllll|||||||||| Telefon; ’*ır"ı llmllllllî eder, klrı Merkez Hastanesi Operatörü Telefon şubesinden: Mevkli Cinsl — Miktarı Hududu ! K üöplüce Bağ — 65314 M, M. Doğuüsu mülk sahibi Ahmed, endisi nalbant Ibrahim veresesi, poy- razı Lütfü — verenenl, y kablesi kaptan oğ. Nezif, T. Hava korumu Kemalpaşı şobesl tazarrafundan — olup öcce artırmaya çıkarılıp İsteklisi çıkmıyan yukarıda vasıfları yazılı çe gönü sant 10 çe Uzalılmıştır. Satış takelılidir. Umam şartlarını öğrenmek İstiyen: Lerin Hava kurumu Kemalpaşa şübeslne başvormaları İlâo ola 19 20 <1- 36 pazartı 120 15 ıT Dr.Operatör Arif Yurcu Hastalarını her gün 15-18 € kadar Ikinci Beyler sokağı Türki müzayede salonu karşında 78 N.la muayenehacesinde kabul Türk Hava kurumu Kemalpaşa Muhammen bedeli Dira 150 Fratelli Sperco Sayla T ONT Vapur AÂcentası ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI “LERCULET,, vapuru 13 136 da gelip 18136 da An vers Rotterdem, Amsterdam ve Hamburg — Ulmanları için yük alacaktır. ENSKA ORİENT LİNİEN “GOTLAND,, motörü 201 46 da Retterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. *“ROLAND,, motörü 6-1-36 da Rotterdam, Hamburg, Co- penbage, Danztig (Gdynla, Go tebarg, Oslo ve — Iİskandinavya Umanları için yük alacaktır. V.N. W.F.H. VANDER ZEE & C0. DEUTSCHE LEVANTE LİNİE #“ANGORA,, vapuru 20 &on künunda beklehiyor, 24 son kânuna kadar Anvers, Roltter. dam, Hambarg ve Bremen İçin alacaktır. «ANDROS“ vapara 3 şubat- ta bekleniyor, 7 şabata kudar Anveri, Rotterdamı, Hamborg ve Bremen İimanlarına yük alacaktır. AMFRİKAN ExPOT LİNES *ExMOUTHA“ — vapura 2 şu- | batta bekleniyor, Nevyork Için | yük alacaktır. |— JOHNSTON VARREN LİNES LİVERPOL *DROMORE,, vaporu 18 ton kânunda bekleniyor, Liver poldan yük çıkarıp Burgas, Varna ve Köstence Için yük | Mücellit Ali Riza No. 34 Yeni kacaflar çar; L İkinel Beyler sokağı Türk As Dr. Zekâi Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı umara 45. Hastalarımı öğleden sopra 15 den 18 © kadaı kabal eder. III||llllllIlllIlllllIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII!İ SERVİCE MARİTİM ROUMAİN “ALBA JULLA,, vapuru 9-1- 36 da gelip aynl gün Pire, Malta, Marsilya ve Barselone hareket edecektir. Fazla — tafsilât İçfn — ikinci Kordon'da Tabmil ve Tahliye binatı arkasında Fratelli Sperco vapur acentalığına — müracaat | edilmesi rica olunur. | — Navlanlardaki ve — barehet tariblerindeki — değişikliklerden acenta mes'oliyet kabal etmez. Tele. 2004 - 2005 - 2663 |Olivier veŞürekâsı Limlited Vapur Âcentası Cendeli Han, Birinci Kordon Tel, 2448 THE ELLERMAN LİNES LTD “THURSO,, vapuru 7 ikinci kânunda LİVERPOOL ve SVANSEADAN gelip tahliyode bulunacak, “ADJUTANT,, — vapuru 8 ikinel — künunda bekleniyor, LONDRA için yük alacaktır. *TAURSO,, vapara 15 ikin- el kânunda bekleniyor LİVER- POOL GLASGOV yük ala. caktır. “POLO, vapura 10 ikinci kânunda Londra, Anvers ve Hal beklenip #ayoi zamanda Londra ve Hul içla yük ala- caktır. DEUTSCHE LEVANTE LİNİE S“AÇILA,, vepura 5 ikinel kânunda Hamburg Breme ve Anvors'ten gelip tahliyede ba- lanacak. Not: Vürüt tarihleri ve va- por İsimleri üzerine değişiklik. lerden acenta mes'aliyet kabul edilmez. L Tarakçı müzayede salonu — ittisalinde TELEFON : 3806 | D. D. Yollarından Salihli Istasyonunda venelik kirası 36 İira tahmin edilen blr büvetimizi 30 136 tarihinde perşembe günü saat 15 de İzmirde 7 İncl İşletme komisyonunca pazarlıkla İhale tarihinden 31-5 38 tarihine kadar kiraya verilecektir. İstekliler 630 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve içe gir. miye kanon! bir mani bulunmadığına dair beyanname İle ayol gün ve asatta basınal riren müracaatları | dir. ede komleyon relsliğine bizzat veya tah- Ba İşe sit şattnameler Salihli İstasyonu ile işletme kaleminde rilmektedir. parasız 14 M 17 a— —— — Aşopıdaki gayri menküller 31,1,386 cuma günü saat 16 te açık artırma usülü İle İzmir Alsancak 8 inci İşletme komlsyo- munda oyrı aytı kiraya verllecektir, Isteklilerin bu yerler hizasında gösterilen miktarda muvakkat temlnat vermeleri ve İşe girmeğe kanuni dalr beyanvamelerle komlsyona Tâzımdır. Şartnameler komlsyondan ve banesinden parasız alınır. manileri — olmadığına bizzat veya tahriren mürscaatlerı Selçak, Horsunla — İstasyon yazı Senelik mohammen — Muvakkat teml- Mevklil Cinal kira bedeli Lira net Kurüş Selçak İstas. — Plâtform Öze- 40 300 yonu. rinde dükkân, Borsunlu “ — Sıra üç dükkân 60 450 17 20 1389 e rei a KT M Tz - dE İi < DA S L D L BAD > UAİ SÜ NN DN ve Elektrik tedavileri Yürüyemiyen ve bilhassa RÂŞİTİK , çocul lâra Ultra—V'iole tatbik ve Rontkea ile KEL, tedaxileri. yapılır « DA LA D LT RET) e NLK ALİ afeli E 3 B BF 3EFEEgERErir

Bu sayıdan diğer sayfalar: