23 Nisan 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

MA ı &. Araplar Yalayı “Bugün Kamutayın Âçılışı £ Ve Çocuk Bayramıdır. 23 Nisan Bugün, iki bayramı birden kut acağız - l—- I li Hâkimiyet bayramı. Alese V erdıler.. SUTEN DS ERRR L T İtalya'ım bası aehirleri İpgilk bükekdarE kaalır, sızdır. Halk gene Adis-Ababa'ya dönüyor. Imparator, İtalyan'ların Yolunu Kes- meğe ve İtalyan'ların Yürüyüşünü Durdurmağa Çalışıyor. — Habeş Çeteleri Dessie'yi Bastılar. 17 Italyan Tayyare- sini Yaktılar. Cenup'ta Şimal'de Harp Devamdadır. AdirAbaba, 21 (AA) — | SH eee ea GOREP AAA DNO LA GD —
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmibeşiaci Y No. 6508 Perşembe 23 Nisan 1936 23 Nisan Bugün, iki bayramı birden kut: Tulayacağız 1 — Milli Bâkimiyet bayram. 2 — Çocuk bayramı. . 1920 tarihi, Türk milletinin, Alocnda damla damla ter, göksün- de kan, dudaklarında feryad, için- e isyan, bileklerinde parçalanmış Bir zencir olduğa balde orta Ana- Molu'dan baş kaldırarak; dünyanın öbür ucuna kadar bağırdığı yıllar- Yan biridir. Bizimki kadar korkuuç #tri vakiler geçitea biçbir. millet Yoktur ki, tarihin mezarıma ve sa- hilelerine gömülmüş olmasın. Her asrt haritasım ve oradaki her yeni ölümün sebeplerini ve şe- killerini tedkik ediniz. Bizimki ka- dör değil, ondan canmz, ondan kuyvetsiz ne emri vakiler vardır ki, hap birer milletin mezar taşları bstünde baykuş gibi tünemişlerdir. Fakat — Aratürk, — «Hasta *Adam» m varlığındaki cevheri bi İtrek onu kendi dehasının kudreti ile moydana çıkarınca, <Sevb adını Mğiyan o meşhur ve meş'am <Eari Taki> bir medeniyet sofrasında tek- Te 'yimiş şarap kadebleri gibi par- talandı. 1920; göğüs göğüse boğuştu- Çumuz yıllardan biridir. Fakat onun mabiyette, ikinci bir zeacir kLopması ve bir inkılâp halkan var: dit ki, o da, Türk milletinin, hakkı *lan bir hâkimiyeti eline alması, Monarşinin yerice kendi varlığımı Seçirmesidir. Padişahın ve padişahlığın, kötü Bir sistem, bir iç düşman, bir ge- Vpohanâ düşmanla elkele verip te Mezarlığa çevrilmiş bir vatan üze- Tinde cümbüş yapan bir kancıklık * doğunu düşünmiyoruz, o fasıllar Ayadır. Sadece yalnız başına, Milli Hâ- kimiyetin bize mal oluşunun, yani uI sahibine verilişinin büyük ehem- TMiyet ve manasını düşünürsek, 23 Nisasın taşıdığı kiymeti anlamış Olaruz. Bu, bir milletin reşid olmağa Yüz tutuşudur. Bu, bir milletin kol ve köle. Ükten kurtuluşodur. Bu, bir milletin kendi işini kendisinin görmesinin en kısa, en Sivin yoludur. Bu, en bahtiyar millletlerin en Müstema bir hakka varışıdır. 1920 yılının 23 Nisan günü, Büyük Şef, Milli Hükimiyeti ilâa *derken sadece, Vatan:Saray müna: Sebatımı kesmiş değil, baş tacı yap- Tok istediği milletine, kaç asırdır Rahrum kaldığı bir bakkı vermiştir. Çünkü Milli Hükimiyet, ;Türk Sedlinin ilk çağlardaki terihinde yardı. 23 Nisan, o çağlarla en a ve en genç Ççağ arasında, Ata- Türk'ün dehasının kurdağu bir köp- Nidür. Ona gene kavuştak. Bayra- iniz katlu olsun yurddaşlar! . » beyramina gelince; bu ı'inı. modern ve yüksek düşün: Tei bir cemiyette çocuğa hak, ço- “Uğa gurür, çocuğa mevki verme iladesidir. Bugün çocuk, cemi- Yetin kucağında müşterek ve kü- bir varlık olarak, hepimizle tesis edecektir. Bu bay. "m, yalnız onların değil, bepimi- #in bayramıdır. Çünkü, bu kadar rını. bu kadar ıztirap pahasına Marılmış bir vatamı, bu kadar Bebramiyetlere, bu kadar fedakâr- Malera katlana: ketlana- hazırladığı: izmir'de hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Arap'lar Yafa'yı ÇEŞEEEETEEEEREZE ZT ĞŞT CZT TT gz O ve cocukLarı ! . Atatürk ve çocukları. Bayram Nasıl Kutlulanacak! Bugün ulusal egemenlik bay remının yıldönümüdür. Ayni zamanda çocuk bayramı oldu göündan, çocuklarımızın bayra minin gözel geçmesi İçin her türlü —bazırlıklar — yapılmıştır. Şehir baştan başa donanacak, geceleri resmi daire ve müce selerle mali müceseseler bina ları elektirikle fevkalâde bir şekilde oydınlatılacaktır. Kanun mucibince dün öğle den sonta höükümet datreleri ve mektepler miz — everleri, bayrağımızı, — tarihe geçen adımmzı, onlara — vereceğir, onlar, bugünkü neslin küçük, fakat haddi zatında büyük olan mirarçı: sdırlar. Çocuğunu yetiştirmesini bilmi: yen milletler, keodi temellerini bataklık kenarında kurmuş gibi- dirler. Çocuk, sadece çocuk - olduğu için, masum olduğu için değil, milli bir eser, milli bir varlık, bir ık, bir kıymet olduğu için ve- ür. Düşünelim ki, yarın, onla. madır. Her nesil, mensup olduğu milletla zencirinde yer tutan — bir halkadır. Onu sağlam yapmak ve yaratmak gerektir. |Çocaklar, sizin de bayramınız kutlu olsun! Orhan Rahmi Gökçe idi. Mektep ler bugün ve yarın da — kapa.

hdır, Resmiğ dalre ve mücse- ler de bugün kapalıdır. Çocuk- larımızın neş'e içinde — vakit geçirmeleri ve eğlenmeleri İçin onlara bedava sinema gösteri lecek, şehirdeki hertürlü nakil vasıtalarından parasız — İstifade etmeleri temin olunacaktır. Ulasal — egemenlik — bayramı münasebetile şehrimizdeki muh telif mektepler talebeleri, ken di samtlerine yakın meydanlar da toplanarak bayramı - kütl4 İsma töreni yapacaklardır. Bo na dair maarif müdürlüğü ta — Sonu G aıncı sahifede — Sahite 2 de Avam Kamarası müzakereleri: «Ren mes'elesinde Fransa'ya ya: napıb İtalya'ya cephe almahı, İn- giltere sosyeteden çekilmeli, Al- faaliyettedir, manya dikkat et meli> Son Haberlerde: Yafa alevler içindedir. Son Dakikada: İogiltere we Almanya'ya, ne kimseye müstemleke ve recek! İ Mideri Nühar vt | Neyse TTMEMotmr Telefon: 2776 A Italya'nın bazı şehırî;— Italyan'lar General Graçyani'nin Yaralan- dığını Yalanlıyorlar, i işgali haberleri asıl- Imparator, Italyan'ların Yolunu Kes- meğe ve İtalyan'ların Yürüyüşünü Durdurmağa Çalışıyor. ——— Ateşe Verdiler.. Habeş Çeteleri Dessie'yi Bastılar. 17 Italyan Tayyare- sini Yaktılar. Cenup'ta Şimal'de Harp Devamdadır. Adls-Ababa, 21 'da dıvarlara bükü met tarafından yapıştı. teb iğlerde İtalyan'ların İşgal etilk leri İddlamı bilâfina olarak bü kümetlo, Slolamede, Ankober, Pourrsilu, Hacarh, Harrar, Af dem, Cicika ve Sesnabur şehir lerile müntazaman telsiz muha beratioda — bolunduğu - bildirli mektedir. (AA) Şebir halkınıa bemen hemen | Ingiltere-Mısır Müzakereleri Kahire 22 (Radyo) — Veft partisi pesa bugün resmi heyet hu zarup da Tngiliz -Mumr konuşmula - : ti hukkında İzahat ver B miştir. Resmi mah Nahas Paşa feller bu tzahat etrafında mü- talca beyön etmekten ve tefsir lerde bulunmaktan İmtins ey lemektedirler. — Sonu 6G ına sahifede — üçte biri son günlerde şebirden gitmiştir. Ecnebiler kâmilen el çiliklerine ilrlca etmişlerdir. İn- | Habeş veliahdı, Dessie'nin işgalinden evvel. #lperler ve konulan tel örgü- lerle bir müstahkem mevkline benzemektedir. Sonu 6 ıncı sahifede — giliz elçiliği etrafında kazılan Yunanistan Notamıza Müsbet Cevab Verdi Bir gazete. Balkan muahedelerinin tadiline şiddetle mümaneat edileceğini yazıyor. — Atins, 22 (özel) — Yonan boğazların — tahkimi hakkındaki — talebimize — cevab teşkll eden notasını dün Atina Demirspor Takımı Geldi Bugün llk Oyununu Altınordu Ta- kımına Karşı Oynıyacaktır Misaf irğDemirspor takımı Üç maç için şebrimize davet edilmiş olan Eskişebir. Demir spor takımı dün akşam Afyon trenile — yöhrimize — gelaiş — ve sporcularımız tarafından hate retle karşılanmıştır. Misafir takım kendi kadro sunu mohalaza ederek şebrimi, ze gelmiştir ve bugün Alsancak sebasında Altınordu takımımız la ilk müsabakasını yapacaktır.> Geçen sene İstanbulda yapı-: lan Türkiye - birincilikterinde İzmir şampiyonu Altınordaya karşı büyük bir mevcodiyet göstererek oyunu 2-2 berabera bitiren ve ancak oyunun tem didlade tek gölle mağlüb olan mhsalir takım, o oyunda bir iki — Arkası 6c: sayfada — böyük elçimiz vermiştir. Rüşen Eçşref'e General Metaksas Cevabi — notada, — talebimle haklı gösterilmekte ve Yanan bükümetinin konseyde bu mes elevin müzakere edilirken tara fimazi İltizam — edeceği bildiril mektedir. Parla' 22 (Radyo) — Bugü nün en mübim mes'clelerinden birlel boğazların tahkimi mes- elesidir. Birçok devletler, An kara ile müzakerededirler, 11 Mayısta Cenevre'de ba mes'ele nin İyi bir şekilde — karşılana cuğı tahmin edilmektedir. Lozan moshedesinin — boğaz- — Arkası Sc sayfada —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler