5 Eylül 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

» (İcra komitesi erkârı ve Stalin'le Kalenin arasında ihtilâ/ çıkmış! /|Rusya'da tevkifat devamdadır. Halk tehciredilmekte(') | Rıknf Rarlpb .e Rııİıarın bat'i
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmialtıncı yıl No. 7009 Cumartesi 5 Eylül 1936 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. v Teiho Ataturk g buyuk mısafırımız otomobilde geçerken coş- gun bir şekilde alkışlandılar. —-..— Şef'imiz, kendilerine başbakan ve bakanlarımızı| takdim etti. İstanbul parlak bir şekilde donanmış- , tır. Muazzam bir fener alayı tertip edildi. —a v a— Londra 4 (A. A) mehaf ilden alınan kral sek Tagili I1x!l veya 15 eylüld. iki üç ktir, | gün de Viyana'da kaldıktan sonra | Paris 4 (Radyo) sekizinci Edvard'ı ha İngiliz kralı | lunan Nahli ika C. reisine suıkasd —a & a— Üzerinde bombalar bulunduğu Franısız ordusu manevralar yaEh Leh, Fransız dostluğu kuvvetli bir safhada. Leh generalinin nutku, Lehistanın Almanya tarafına geçtiği hak- kındaki şayialara bir cevaptır. fet verecektir. 4 (AA) Fransız gazeteleri rei- M. Lebru- Hun, harbiye bakanı- hin, general Ri Paris, t*icumur M verilen bir ziyafet Daladier tarafından — şerefine ral Ridz üyerek kem ya büyük elçisinin cisi generul Ga- cereyan eden | Smigiy bir ni disine karı firperverli küme Menevralarda bilhassa mo Ka Yetlerin hareketleri ni telbeylemiştir. Bu motör | ler arasında 70 tön ağırlığında ağır hücum tankları vardır ki. bunlar M kişilik mürettebatı, topları, çif le mitralyözleri ile hakikaten sey Yar kalelere benzemektedirler. Bun ları kaplamakta olan zarhlar o de- Tece sağlamdır. ki, on buçukluk Mermiler üzerlerinde hiçbir tesir Yapamamaktadı tikletinde gayet gösterilen d hisleri Frantaz ordu ve milleti ile Polooya ordu ve milleli arasında mevcut sıkı bağları teyid etmek Ancak oluz ton | tedir. gayot seri Hockis tank dikkati cel- iki ordunun zaferlerini ve Pilsudaki'nin General Ridz Smigli her bilbame. nasın tmiştir. harpten sönra Paris'e yaptığı ziya- Verdun, 3 (ALA) —Sonu 6 ıncı sayfada— Dün sabah - Göneral Gümelan ve generel Ridz Smigl | halde yakala- nan suikasdçı bir komunısttır. M. Ruzvelt Vaşington 4 ( curyur M | | Yunanistan'da Ecnebi dövizi sak- lamak yasak. İstanbul, 4 (Hu birimizden) — Yu: meti, yeni bir döviz kararna- | masi neşretmiştir. Buna göre, ecnebi dövizi saklamak ya- saktır. si muha- n Ingiliz - Arap Mücadelesinde hergün ölen ve| yaralananlar var. İcra komitesi erkârı ve Stalin'le Kalenin arasında ihtilâ/ Rusya'da tevkifat devamdadır. Halk tehciredilmekte () Rikof, Radek ve Buharin kat'i surette tevkif edilmişler. | General Bluher, Japonya ile harp çıka- rarak re_ıımı devirecekmiş! Aşapıdaki hal | Betlin | tanı | çıkmış! yani merke Rusya m: sektedir. Sad k burları

zip edi haber sütünlarımıza $ (Radyo) göre Sovyet Roma, Son alınan komiserleri arasında m © Öönüne gelmiş ve bütün | bir ihtilâf ynanması tarafından selâm- | Stalin ve Kalenin arasında da - ih çıkmıştır. Bundan mıştır. Limanda bulunan bütün | l4f çıktığı söylenmektedir. #efinelerde selüm merasimine işt - Di Romi 4 (Ra fuk etmişlerdir. çi dek ve Bularin kat'i Atatürk, Başvekil İsmet İnönü | | af edilmişlerdir ye bütün — sekillerle birlikte kral | Edsa kabr İstanbul Turlı mastboatı, kralın ziyaroti dolayısile hararetli maka- leler yazmakta ve Montrö'de İngi- liz siyasetinin Türk siyaselini tak yiyesinden memnmniyetle bahset mekte ve <Türkiye bü lerini sulhun mü: Rikof, Ra. ) Tevkilat bütün — şiddetile de Mevkufların. kıs etmiştir. M. Stalin Bu Kömmlle Visiski Ü'tan mürekkeptir vam ctnoktedir. m azamı hemen Sibirya'ya sevke- | tnda — çalı dilmektedir. Ayni zamanda Gür ve cistan'da da Yapılan fat - yapılımaktadır. geniş mikyasta tevki: birçok Cöyük fat ve inbizamlar köylerin halkını tehcir etm an yapılmaktadır Berlin; 4 (Radyo) Troçki — taraftarları n küvvet ve muhafa- zasına — hasretmiştir.,, Demektedir. Gazeteler büyük başlıklarla kral EAvard'ı ııVkı;IınıuLıaılırhr Bundan başka Çeka'ya mensup ilik bir ko Rusya'nın te de, sefarelk temizlenmesi faaliyetini bizzat ahvalini tet dir. Bu hususta Bu koömisyon —Sonu 6 incı saı;fndu— İspanya 'da harp çok kanlı bir şeİzıl aldı. İh- Muha- tilâlciler zehirli gaz kullanmağa başladılar. İrun şehri yanıyor. cirlerin hali acıklıdır. Şimdiye kadar miiğsiaî:ı.mOO ölü, 5,000 yaralı, âsilerden 46,000 ölü, 8,000 yaralı 'var. komitesi a yerine millet sahıdır. Eğer ldürmek rsa bütün dünyanın bu icabettiren — esbabı gör nlaması da ayni derecede Hendaye 4 (A.A) bir âsi tayyare 1a- İraa bu e de İrun'u &lıyan yolu bom: e — yaralıları hasta nakli- arabaları — Fransiz topraklarına girmektedirler hükü- | Milislerin 400 mematından # Radyo) makta — oldukları rehin | haber yoktur. Fransa hali ça azami İltira eden da herşeyi bomlu rin hayat ve İrun'u bombardıman eden âsi topçular s, 3 (ALA) tiği bir Lizbon habe rine ç harbindeki zayiatın bilânçe di ke HNüküm * 34,000 | — Kan dökmek eİzemdir ve me 5000 yaralı | buridir. Fakat kanın kırmızılığının Eigaro gaze- | ner gazetelerinin neşretmiş olduk: tarafında muhacirlerin Plam bir tebliği aynen dercetmektedir. Bu tebliğde denili denili ularına ezcüm: tesinin ne idir. Fransız'lar bunlara Tette yardım etmektedirler. milisler, arkuların: iyor ki taraftarları l ölü, laritır | dir Âsiler 46,000 ölü, 8000 yaralı. Hendaye, 4 (A-A)— | pular gazetesi Madrid'de çı | bizim götlerimizi kararımamasına 4 düşürmemesine ve bu | süretle haksazlıklar yapmamasına | bodud münist Mundo Olnro: ve Barselon- | saik olmamasına dikkat etmeliyiz. hududün kendilerine ait olduğunu da çıkan Sosyalist Solidaridat Ol- | Karanlıkta — çalışan tedhiş arık | — Sonu Gıncı 'sayfada —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler