9 Eylül 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6

9 Eylül 1936 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-Sıyfı 6 ANADOLU Trakya, İzmir Fuarında kendisini bütün .P zenginlisii MT Y K İ T CY GU le gösteriyor Trakya'da yeni yeni hamleler ve kalkınmalar vardır. Eski eserler ihya ediliyor. Ziraata ehemmiyet veriliyor ve turizm ciheti de başarılıyor Fuarda, dört Trakya vilâ: yeti namına bir pavyon yapıl- mıştır. Vilâyet pavyonları için: de en mükemmel bir şekilde tertip edilen Trakya pavyonu cidden muvaffak — olmuş eserdir. Pavyon, İktisad vekâ- letinin yardımı ile umumi mu- fettişlik tarafından vücude ge- tirilmiştir. “Trakya pavyonunda dört Trakya vilâyetinin bütün sınai, zirai ve ekonomi hare- ketleri gösterilmiştir. Teşhir edilen nümuneler: Pavyonda Trakya'daki hay- vani maddeler, ürün mahsul- leri, Edirnenin beyaz ve kaşar peynirleri Bozcıiada - şarabı, çavuş üzümü. — Gelibolu'nun * balık konserveleri, Meric'in Ülmzi * vesiyah — bavyarlan, Trakya müfettişi General Kâzım Dirik Edirne'nin balları, balmumları, dünyanın — takdirle — tanıdığı Edirre'nin meşhur devayımis- ki, badem ezmeleri, kokulu sabunları, Alpullu fabrikasının şekerleri Uzunköprü'nün nefis kavunları, -Tekirdağının kar: puz ve soğanları, — Edirne fidanlığının meyva — konserve- leri ve bölgede yetişen bütün hububat — nevileri, — bilhassa “dünyada yalnız üç yerde yeti- şen küşyemi teşhir edilmiştir. Türkiye kuş yemleri bu sene dünya piyasasına hâkimdir: Bu sene Fas ve Arjantinin kuş yemi mahsulleri fena ve çok azdır. Hal- buki Türkiye ve bilhassa Trakya mah — ; sulühemçok & iyi ve hem îe' baoldur. Trakya mü fettişliği Ik- tisad müşa- viri — Şükrü Kasapoğlu"- dan — aldığı- Trakya genel müfetiişlik ka- Nemi mahsus miz izahata müdürü Nazım göre, diğer Balkova memleketlerdeki kufyemlerinde bulunan ecnebi maddeler *4 4 ten aşağı indirilemediği hal- de, Türkiye Mahsulü bu sene * bire kadar indirilmiştir. Trakya — müfettişliği bundan bilistifade Türk kuşyagini bü- tün dünya piyasaların tanı mak için tertibat almıştır. Ayni zamanda bu sene temin olu- nan muvakkat — hakimiyetin daimi bir hale ifrağı için de bir | Trakya paviyonunun dışarıdan görünüşü mühim teşebbüslere girişilmiş- | tir. | Trakya'da soya fasulyası | Hububat nümuneleri arasında “Türkiyede yeni ekilmeğe baş- lanan bir,de soya fasulyası vardır. Bu fasulya eskidenberi Çin, Rusya, Mançoriya ziraa- tinde ve halkın gıdasında mü- him roller oynamıştır. Son zamanlarda Avrupa ve Ame- rika'ya gönderilmiş ve dünya- ca tanınmıştır. Almanya'da ve Garbi Av- rupa memleketlerinde de soya fasulyesi«yetiştirilmeğe başlan- mıştır. Alman'lar yetiştirdik- leri soya fasulyelerini kâfi görmediklerinden — bu sene Bulgaristan'a avanslar vermiş ve soya Aasulyesi yetiştirilmesi için Bulgarlarla anlaşmışlar- dır. Şimdiye kadar memleke- timizde ihmal edilen bu mah- sul Trakya'da- ekilmeğe baş- lanmıştır.. Bu sene iki bin dönüm ekilmiştir. Önümüzde- ki senelerde Trakya bölgesi bu - istihsalatını arttıracaktır. Soya fasulyesi toprağı islâh eder. Sanayide yirmi türlü kullanılır: İnsanlar için lezzetli müte- amil bir gıdadır. Birçok yer- lerde Soya fasulyesinden çı- karılan yağ, tereyağı yerine kullanılmaktadır. Döküntüle- rinden hayvanlar istifade eder. Trakya'da bu ziraatın te- rakkisi için halka irşadat ya- pılmakta ve tohüum — veril- mektedir. Saraçlık: Trakya pavyonunda saraç- lığa aid el işleri teşhir edilmiş- tir. Getirilen nümuneler gü- zeldir. Aralarında — Eyerler, Cep çantaları, Araba koşum- ları, Bavullar vesaire vardır Pavyonda canlı tablolar: Pavyonda bir de canlı tablo ea ğ vardır. Bu tabloda Selimiye camii görünmektedir. Tabloda mücessem ve hafif olarak yeni köylü evleri, bir köylü arabası tahnit edilmiş kıvırcık koyun- ları ve Trakya'lı bir kız vardır. Arıcılık: Paviyonda Trakya'nın nefis balları beraber — arıcılık hakkında da canlı eserler var- dir. Trakya'da tamim - edilen modern arı kovanları ile eski arı kovanları teşhir edilmekte, eski kovanlarda alınan üç kilo bal yerine yeni kovan- larda elde edilen elli kiloluk balın farkları izah olunmak- tadır. Grafikler: Trakya — paviyonunun en kuvvetli tarafı, hazırlanan gra- fiklerdir. Bunlar, General Kâ- zım Dirik'in çok değerli bir uzvu olduğuna şüphe bırak- mıyan Trakya iktısad müşa- virliğinin eseridir. Müşavir Şükrü Kasapoğlu, bizzat kıymetli malümat ve izahat vermektedir. Fuarı zi- yaret eden İktısad Vekili Ce- lâl Bayar Trakya müşaviri hakkında şu - sözleri söyle- miştir: - Trakya paviyonunun iş başında bulunan ekonomi mü- şaviri, çok okumuş bir ar- kadaştır. Vekâlet- onu Kâzım- Dirik'in emrine vermekle okumuşluğu hayat kuvveti ve hayat gör- güsü ile birleştirmiştir. Eser muvaffak olmuştur. Takdir ederim. Eski iktisat — vekillerinden Rahmi de pavyonu çok — be- ğenmiş, grafik tertibatının ti- caret odalarımıza nümune ola- bilecek bir mükemmiliyette bulunduğunu söylemiştir. Grafikler, bölğenin iktisadi ile ağa nıü Trakya paviyonunun iç kısmı durumunu gayet veciz bir şe *kilde tebarüz ettirmektedir. Trakya'da turizm ve eski eserler karumunun faali- yetleri: İstanbul'dan başlıyarak Trak- ya'dan geçen ve Edirne'den sonra Balkanlara giden asfalt | turizm yolu 937 de bitecektir. Trakya'nın ve Edirne'nin tu- rizm cihetinden ehemmiyeti artmaktadır. Umumi müfettiş- likte kurulan Turing kulübü Edirne hakkında Türkçe Fran- Iıızca bazı eserler bastırdığı | gibi eski eserleri sevenler kurumu da Trakya'nın 400 sahifeli ve 200 resimli, hari- talı bir Trakya kılavuzu hazır- lamış ve bastırmak - üzeredir. Edirne'deki büyük — camiler temizlendirilmiştir. Üzerlerine hangi devrin ve mimarın eseri olduğunu gösterir — levhalar taktırılmıştır. Mimar Koca Si- nan'ın — Selimiye — yanındaki Darüssibyan aslında olduğu gibi Kültür bakanlığının vakıl- lar umum müdürlüğünün de yardımlarile tamir ettirilmiş ve mükemmel bir etnoğrafya mü- (Zesi haline konulmuştur. Edir- “ne'nin müzesi de günden güne zenginleşmektedir. Umum müfettişlikte bulu- nân sinema ve film dairesi her gün çalışmakta ve Trak- ya'nın eski ve yeni - eserlerin filmlerini çek- — mektedir.Film * mütchassısı — | Vehbi İzmir'« de bazı eser- lerin ve Edir- ne'nin köyle- rinin lilmleri- ni de almak için İzmir'e gelmiştir. Bu Trakya genel filmler umum müfettişlik mü mülettişliğin şaviri Şükrü seyyar iHilm — Kasaboğlu makinesi ile bütün Trakya köy- lülerine gösterilecektir. Bir hakikat : Trakya pavyonundan çıkan- ların çok iyi bir intiba ile ay- rıldıklarına şüphe yoktur. General Kâzım Dirik'in çok kıymetli arkadaşlar bulduğu da muhakkaktır. Ekonomi kalemi mahsus müdürü Na- zım'dan aldığımız malümata göre, Trakya müfettişliği ge- lecek sene daha esaslı ve daha şumullü bir şekilde Izmir Fu- arına iştirak edecektir. Trak- yalıların gösterdiği bu büyük alâkayı sitayiş ile yad etmeği bir vecibe sayarım. Trakya pavyonu diğer vilâyetler pav- yonları çok mükemmel ve çok muvaffak olmuş bir eserdir. | Bu bir hakikattir. Fuarda Kontak yüzünden | yangın Evelki geceki fırtına ve do- ludan sonra fuarda Sovyet Rusya pavyonunda elektiri! tellerinin koutak yapması yü- zünden yangın tehlikesi baş göstermişse de alınan seri ŞAYT eT 9 /9/936 Bilr Türk Makarnacılığı ——— .—— Istiklâl şirketi, Türk Ma- karnacılığının en güzel eserlerini veriyor... V. İstTikLat Re İstiklâl şirketi pavyonundan bir bakış İzmir'in temiz ve sempalik şahsiyetlerinden *Ahmed Hamdi, şürekâ- sının Şehitlerde selâmet soka- ğında bir makarna fabrikaları vardır. Bu müessece en mo- dermm makinelerle teçhiz edil- miştir. Fabrika senede bir buçuk milyon kilo makarna istihsal edebilecek kudret ve kabiliyettedir. Bu fabrikanın mamulâtı İzmir'de ve bütün Anadolu'da Şşöhret almiştir. Herkes — istiklâl makarnasını bilir. ve tercih eder. İstiklâl makarnaları en lüks Avrupa makarnaları ayarında ve Türkiye makarnalarının en başındadır. Şirket 1921 sene- sinde yani bundan oönbeş sene Tevvel tesis edilmiş ve şimdiye kadar muvaffakiyetle çalışmış, makarnaları İzmir ve bütün Anadolu halkı tarafın- dan tutulmuştur. Fabrika, halis bir Türk mü- essesesidir. Ameleler ve usta başıları tamamen Türk'tür. Istiklâl makarnalarının hu- susiyetlerinden — biri de çok temiz ve çok pişkin olması daima en iyi unlardan yapıl- masıdır, Istiklâl şirketi bu sene Fu- arda çok güzel bir pavyon biri — olan ile yaparak yüze yaklaşan mamu- lât çeşitlerini teşhir etmekte ve ziyaretçilerin bihakkin tak- dirini kazanmaktadır. Bu fab- rikanın mamulâtı “İstiklâl,, ve “Elbirlik, namlarile şöhret al- mışlardır. Fabrikadan her cins makarna şehriye ve her çeşid hamur işleri vücude getirilmektedir. İstiklal fabrikasinın mamu- lâtını öşimdiye kadar tanıma- mış va tanımıyanlara bu milli makarna ve ehemmiyetle müessesemizin hamur - işlerini tavsiye ederiz. Müşterilerini memnun et- mek istiyen, dükkânlarında iyi çeşid bulundurmak arzu- sunda olan bakkallarımız için istiklâl — fabrikası mamulâtı katiyyen ihmal edilemez. Şehidlerde Selâmet sokağın- da 9 numarada olan fabrika- nın yazıhanesi : 4 Yorgancılarda 9 numa- radadır . Istiklâl şirketini bu sene vü- cuüde gelirdiği pavyondan ve teşhir ettiği nefis ve emsalsiz mamulâtından tebrik ve tak- dir ederiz. Piyasada namusile -|4 çalışkanlığı ile tanınmış Ahmet Hamdi ve şürekâsı hayırlı muvaffakiyetler dileriz. Selânik panayırı- & onın açılışı. Panayır ır direktörü ve başbakan Metaksas'ın sözleri. Atina, 7 (A.A) — Selânik | panayırının — açılış töreninde panayır başkanı, panayır genel direktörü ve Selânik müsteşarı M. Nikolidis Yunananlının te- şebbüs ruhunu ve Selânik'in imtiyazlı — vaziyetini — kaydet- | miştir M. Nikolidis bu yıl bazı dos memleketlerin pahayıra iştirak etmemelerinden müte- vellid teessürü söyliyerek bu iştirake mani — olan * sebepler ortadan kalkar kalkmaz gele- cek yıl bunların da - iştirak edecekleri ümidini izhar etmiş ve buna mukabil Almanya, Danimarka ve Norveç gibi bazı memleketlerin yeniden LK MATASEAARAR e CAT tedbir sayesinde önüne geçil- miştir. Yangının, yağmur tesi- rile cereyanın pavyonun tahta kısmına sirayet. etmesinden yangın çıkardığı anlaşılmıştır. İtfaiye yetişmişse dg yangın zaten söndürülmüş olduğun- dan geri dönmüştür. | Yunan - ulusunu | ğanı, iştirak etmiş olmasını sevinçle kaydetmiştir. M. Nikolidis şimdiye kadar takibedilen — siyasal ikiye ayırdı- halbuki şimdi bir tek parti mevcud olup bunun dâ Elen yurdu olduğunu — söyle- dikten sonra; Bü ines'ud hâdiseyi muklaği Yunanlı mahiyeti lüğü düne kadar bazı köf Yunan'lılar tarafından parça* lanmış olan Mükidonya'nın merkezinde kaydetmekle bils * hassa bahtiyarım, demiştir. Müsteşardan soya söz alan Başbakan M. Metaksas €7" cümle demiştir ki: Selânik, yurddaşarımızı, komi” şularımızı ve nhayet, mah* sullerini ve emezlerini teşhif için uzak memleketlerden gcı' miş olanları kabul için biz€ kapılorim açmış bulnuyor. Beynelmilel Selâns pana” yırı barı:z hizmet eden bif —Sonu 8 inci ıafdo' firmasına | sistemin | FEESE LT P ÇUY ŞD ) İ İ ve bütüm | | İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: