30 Eylül 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1936 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— —< Yirmialtıncı y No. 7029 Çarşambaâ 30 Eylül 1936 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Yunanistan da İngiliz lirasını esas tattu. Sterlinin de gayri tabii yükseklikte duramıyacağı anlaşılıyor. M. Blum, muvaffak olaca- gımızdan eminim dedi. Fr rangın sukutunun Fransa, dünya ve bizdeki akisleri Fransaz frangı, birdenbire dü- şürüldü ve bu bâdise, dört köşesinde mühim akisler uyan- dirdi. Çünkü bu düşü manda İn; ve Amer dünyamın a'nın da fikir ve karar iştiraki ile vuku bulmuştu. Framar frsagı gibi altın kargı» hğı bol bol mevcut ve b er bit paranın hâdise, yülme iktısadi bazı devletlerin siyasi sile alâkadar İsviçre frangı ile Belçika hâdisenii ve bir kat bü iki”memleketler f eti Ürabgünü da — sukutü, ehemmiyetimi iv. Çünkü daima Fransız iyasetini takip eder- ler. Bundan başka Tial: de bıumlara beklenmektedir, bersa muanıclâlı durmuştur. Fransa bunu neden yaplı? Deniliyor ki, bundan senelerce dolar ve frank Tiretinin harcketi nitekim İtalya'da müvazi bir evel İngiliz lirası ile arasında bir itibar ahenk ve mü- Sazenesi vardı. Halbüki İngiliz li- yası ile dolar. kıymetlerinden kay- bettikleri halde, eski Fransız ku- bineleri müstekar ve usrarlı bir pa- ra siyaseli üzerinde durmağı tercilhi etmişler, Fransız — frangını kendi dahili işleri bakımından mü- talea — eylemişlerdir. Halbuki bu ahenksizlik, dünya iktısadiyatında çok mühim tolleri olan her devleti de yavaş yavaş tazyike bap lamıştır ve nihayet bü kararın it tihazına mechuriyet hazıl olmuştur. Buna de de nebilir: Blam kabinesi, Fransız k. saldur. ilâveten şöyle bundan evelki azaran daha lerin bile müzuheretine maliktir ve binaena- leyh para siyasetinde, işçi ekseri: yetinin — istihlâk — kabiliyetlerini, gündeliklerini nazarı itibara almak ve liberal kapitalizm politikasını terketmek mecburiyetindedir. Yani klham kabinesi, Fransız bankerin. den ve sermayesinden ziyade kendi düşünmek — istemiştir. lduğu kadar da i ielile çılış maştır. — Bunda kadar muvallak olduğu veya olacığı şim- dilik kat'iyel Çünkü bazı haberlere nazaran, ekkeriyet Bittabi e dercceye tabmin - edilemez. bu karır ürze Frumaa'dan h epice altın dabilde — iptidai sında, istihsal ve istihlâkte birden: bire matlüp gayeyi tahakkuk rebilmek ve normal bir müvazene kurmak, bir iş değildir. kabinesi, evvelâ sağların şid- çıkarılmıştır. — Saniyen maddeler - piyasa: etl. kolay detli bir muhbalefetine Mmarurzdur, saniyen koömünisilerin dilekleri lara karşı küvvetli ve hâkim kalıa» bilmek tasavvur edildiği lx.ıı)ıı ko- yeni yeni ile düşürmek için yeter, artar bile.. Blum kabinesi, elbette ki - bü:- tün ihtimalleri göze alarak bu ko- xU Oynamışlır ve görünüşe nazaran, neticelerinden de nik- olsa olsa, kararının bü Bana sebep te Tngiltere ve Amerika gibi iki kümetin muvafakatini temin etmiş olmasıdır. Çünkü kabine, hiçbir Anlaşına yapmadan böyle bir hare- kete teressül etseydi, Fraosız umu- mf efkârı nezdinde çok (fena bir mevkide kalabilirdi. Halbuki iktsadi bir Mösal iştirakini gönlererek kendi- — Sonu 5 inci sayfada— Fransız ayanr meclisi kanunu bugün ko. nuşacak. ltal_)a tere:ldutledır Diğer paraların da sukutu bekle- niyor. Almanya frank dava- sına yardım edecekmiş.. M. Blum Fransız parlâmentosunda beyanat vlrirkın a 20 Fransaz, Si diğer “Avrupa de tesir yapacaktır. Frauk - üzerin Amefika anla; devletlerind Avrüpa güzete- lerinde alâka büyüktür, Franforter Çaytuug gazetesiş Almaaya da büna edecektir. tahditlerden marardadır. Goçen sene İsviçre ve Fransa 228000000 mark- hk ibracat ve buna mukabil YU küsur milyonluk itbalât yapılmıştı. Almanya bu fırsalı kaçırmamak için frank davasına yardıma — mecbür kalacaktır. Demektedir. Viyana 29 nin — sukutu —Sonu Gıncı mg/adu— Çünkü Almanya t Fraok ve flori- Avusturya — şilininde Buyuk şefimi- T |zin teşekkürleri| başkanlığı genel sekreteri Dil leketân her tara bayramı münasebetile n ndan Yatandaşların - sevinç duygularına tercüman olan - yazı lardan Atalürk mütehassis olmı lar ve teşekkürlerinin bildirilme- sine Anadola ajansını memur et- mişlerdir. Türk dili kurumunun teşekkürü 29 (AA) kurumu genel Türk dili sekreterliğinden: İstanbul, || — 2> Eylal dil bayramı münase betile CN. ve Halkevi örgütle- rinden ve ilçebaylarlı rçok dilsever uray baş- kan'arından telgraf ve Türk dil Lurumunun kamüye teşekkürleri. Avadolu diderim lerden gelen kul a mektuplarından dolayı ni bildirmeye ajansının (İki vekâlet daha jihdas olunuyor.. İstanbul 29 (Hususi muha- birimizden) — Bu sene Ve killer Heyetine daha iki ve- kâlet ilâve edileceği Ankara- dan bildiriliyor. Bu vekâletler propaganda ve hava vekâ- letleri Başbakanımızm Londra seyahatı resmi değilmiş, Akdeniz mes'e- leleri de görüşülmiyecekmiş. Londra, (Radyo) — Reyter ıjansına göre, Türkiye cumuriyeli 1 Tamet İnönü'nün değildir. müzakere başvekili ge Londra Akdeniz edilmiyecektir. 29 (A.A) — Başbakan mü dün şehrimize gelmiş, resmi bususi bütün teşekküllerle *büyük bir hâlk kötlesi tarafından tezahüratla karşılanmıştır. seyahati — siyast mes'elesi de Elâziz, İsmet İ Narlıdere muhta- rını Öldürdüler. Katiller imuhttrdi ahraba akrabasıdırlar ve vak'adan sonra kaçtılar. y y :'. . SACAR Maktul muhtar Hüseyin Katil Lisan D larile de Narlı- ön kahve- Evelki gece suat dere - köyünde Hüsey sihde bir cinayet olmuş, Narbıdere köyü muhtarı Hüseyin — öldürül. müştür. Katiller kaçmıştır. Tahki- kata göre cinayet şöyle olmuştur: Muhtar Hüseyin, bazı arkad gece kahveye — gelmişti. Geç vakit kırlı Ali oğlu Tisan ve Mur. teza oğlu arabacı Hasan da sarhoş halde kahveye gelerek — dışanıda, kapıya yakın bir yerde oturmuşlar ve yükrek sesle konuşmağa başla- mışlardır. B rdan taç Hüseyin'in baldızile evlenmiş, fakağ soura ayrılmak için mahke- meye — düşmüşlerdi. Bu yüzden muhtar Hüseyin ile Lisan arasında Bu hâdiseden ahtar intihabatı mes- Lisan, evelce muh- buüsümet bi tir. evel kü elesinden de aralarında ihiilâf mev. | cuttu. Hüseyin'in muhtar olmasına muarız — olanlar Li ve Hasan'la beraber polis Mustafa oğlu Mustafa ve Zühre ile dahba hazı kimselerdi. Bunlar ürile akraba bu- hunmaktadırl Kahvede görüşürlerken Lisan'la Hasan'ın ge- lerek kahve dıpında yüksek sesle konuşmağa boşlamaları ve rakı iç. » Sonu 6 ınct sahifede - oturup Meşhud suçlar kanunile mu- addel kanunlar Yarından itibaren meriyete girecektir. C. müddelumumisi Asım arından itibaren tadil e lilen ceza usulü Mmuhakemeleri kanunu ve Türk ceza kanununun hazı mad- delerini tadil eden kanun ile meş- bul suçların muhbakeme usülüne dair olan kanunun — tatbiklerinc haşlonacaktır. Bu kanunlar hak- kında şehrimiz cumuriyet müddci- umumisi Asın Tuncay bir mubar- ririmize şanları söylemiştir: —I Teşrini evel'de tadil edilen vexa uanlü mühakemeleri kanımile, gene ceza kanununun bazı madde- lerini tadil eden kanun- tatbik mevkiine geçeceği gibi başlı başına âdalet manzumesinde yeni bir sis- tem ve inkılâb ahlâkıma bihakkın şayan olan meşbüd suçların muha- — Sonu 3 üncü sahifede — İtalyan'lar Mayorka adasını işgal ettiler. Antakya - İskenderun mes'elesi T.R. Aras asamblede di-. leklerde bulundu. Fransız murahhası hariciyecimizin beya- natını çok iyi karşılayacaktır. Bu yer Türk'tür! T. R. Aras ve M. Titulesko bir arada 28 (A A)— Milletler e» miyeti konseyinde maudalar müs'e- | lesinin müzakeresi sırasında Pran: Cenevre, Suriye'de parlâmeato inlihabatı yu- meşruti bir hükümet teşekkül odince mushe- denin parlamentonun tasdikına an zedileceğini söylemiş ve muahede —Sonu 2inci sayfada— sız mürahhası M ve Vienat söz almş Fransa-Suriye muahedesi hak. kında izabat vererek, Frank işi Sterling üzerine muamele başla- dı. Florin düşmüştür. Bazı ihra- catçılarımız ihtiyatlı davranıyor. Fransar frangının — kiymetinden düşürülmesi üzerine, hükümetimiz döviz alım — satımmın sterling üzerirden yapılmasını cumuriyet merkez benkasına bildirmiştir. Dün sabah döviz alım satımı sterling üzerinden ve 635-638 kuruştan yapılmıştır. Üğleden sonra sterling- cüz'i bir tenöze zül göstermiş ve 620-623 kuruştan muamele görülmüştür. Merkez bankasında klering muamelesi yapılmamaktadır. Ve esaseh müracaat ta yoktur. Ancak acele — işler için İstisnai maktadır. Frank üzerine müameleler vapıl: taahhütlere girişmiş bulunan — ihracatçılarımızın ne süretle hareket edecekleri hakkında henüz İktisad Vekâletinden bir 66. vab gelmemiştir. Bu sebeple dün bazı ihracatçılar taahhütlerini ipkadan imtina göstermişlerdir. Son gelen haberlere göre; florin de kıymetinden yüzde yirmi beş kadar düşürülmüştür. Ancak bu hususta haber alınamamıştır. Yeni eserımız ——— Analar, babalar, kız, erkek bü- tün gençler okumalıdır. resmi bir Hayatta aşağı yukarı herkes evleniyor. ve evlenedektir.” Sandetimizi, daima bu yuv oruz. — Ha izlik değildir. Ka Her genç erkek ve kız, hayat arkadaşımla birli şartlar aramağa mecburdur. İzdivaçta ahlâkın da bir rolü vardır. ler mes'ud mu olmak isliyorsunuz? Analar, babalar, emeliniz yavrularımızın saadetini mi görmektir?. Şu halde bu yeni eserimizi okuyac Vakardlabi » sütunlarda laşıyoruz? Bu, bir tal

Bu sayıdan diğer sayfalar: