14 Kasım 1936 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 1

 A t Si aa karrdr İ li eti l nti " Arebertrekeari di ttt deüddr? bti 2 âsi tayyare düşürüldü. Harp şiddetle devamda.. Bütün cephelerde milisler Asiler içinde Italyan topçu ve askerleri var || bunlardan esir bile tutulmuştur! J ) (4”5 .» CAGG UUU SELUCUSUU CA ĞU GU Gde T tını ifşa etmedi ve dedi ki: 9, Sulh bozulursa harba | hazır bulunmalıyız,, - İngiltere-İtalya arasında hava müsaittir. n M. Grandi Roma'ya gidiyor Akdeniz üzerinde bir müzakere- » İnin mevzubahis olduğu anlaşılıyor Londra, 12 (A.A) — Deyli Mcyl gazetesinin bildirdiğine & e İtalya'nın Londra büyük cı&ısı M. Grandi yakında Ro; ma'ya gidecek ve Akdeniz'de İH.ı iz - İtalyan münaşebetleri: nin GÜ Tilsbklken Ha Em Paris, 13 Önünde cereysi kat'i bir şeki Slmektedir. İki tarafın — tay
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z / Yirmialtıncı yıl No. 7068 Cumartesi vi NU Teşrinisani 936 !Fransa Antakya ve İskenderun hak- kındaki notamıza cevap verdi Telefon:12776 Hergün sabahları çıkar, siyasal'gazetedir. Heriki taraf ta muvaffakıyetten bahsediyor. Üç âsi tayyare düşürüldü. Harp şiddetle devamda.. Bütün cephelerde milisler mukabil taarruza geçtiler Asiler içinde Italyan topçu ve askerleri var Xl ; bunlardan esir bile tutulmuştur! : |M."Baldvin müdafaa tertiba- ||tıne ifşa etmedi ve dedi ki: ; Sulh bozulursa harba hazır bulunmalıyız,, İngiltere-İtalya arasında hava müsaittir. " M. Grandi Roma'ya gidiyor “|Akdeniz üzerinde bir müzakere- nin mevzubahis olduğu anlaşılıyor ği SA 5SA . & aa G a e a ZL — Londra, 13 (AA) — Roöyter Jansanın —movsak bir membadan haber aldığına göre, Madrid'i mü- ton hâdiseler.. Almanya'nın Rus- Yayı protestosu! Ax"'l_ı_ıııııı-. İngiliz'ler, İs->» x Veç ve Lehli'ler var! b Paris 13 (Rad. yo) — Son — gün. O lerde tevkif edi. Ü lenler — içind Alman, 2 | 2 İsveç ve bir kım Lehli yesaire vardır. - Bunların Ü isimleri henüz bildirilm emişt ir. Yalnız mevkuf la- n bükömetin emniyeti aleyhine M Hitler ç —ı." ettikleri bildirilmiştir. Bun- aşka bir Lehli mevkuf kur- T dizilmiştir. İ Kafkasya'da bulunan Alman- Mç Moskova sefiri hemen dön- .:C'— Alman tebaasının tevkif ini tle protesto elmiştir. & Landra, 13 (Radyo) — Rusya- şlayan tevkifar bugün de de- N:ııııi' ve yüz kişiden fazla muşlır. — Moskova — zabitası, N&;lınn işticvabile meşgul ur, Dün toplanan ademi müda- hale tâli komitesi, iki komis- yon teşkili hakkındaki teklifi ceklerdir. İngiltere hükümeti, komis- arasında şiddetli bir münaka- şa olmuştur — Sonu Sinci sahifede — Mussolininin nutku, Roma-Kü: #vkif edilenler içinde İÇÜR itilâf münasebatını bozdu Romanyada ltalyaya kar- şı infial var! -| leketin siyasi ve içtimai şeceklerdir. <e Fransa notamı- M. Ponso Haber verildiğine göre, Fran- i ösaid bir tarzda ”I n istiklâli için müzakerelere — zemin - oladak maihyettedir. yazlımış olub, S Kongrelere Gidecek Müşahidler Kd 1 li B Bazı vilâyetler İçı'n seçildi.. Ankara, 12 (AA) — C. H. Partisinin iki yılda bir ya- pılmakta olan il kongrelerine memleketin her tarafında baş- lanmak üzeredir. Partinin mem- ha- yatında güttüğü yüksek mak- sadın tahakkukunu kolaylaş- Romanya kralı Karol Bükreş, 13 (A.A) — Na- l İnculetz ye Valer Popp ile li- zırlardan M. Nistor :Lapedatu | » Sonu 5 inci sahifede - tırmak, inkişafını artırmak ve hızlandırmak ve parti faaliyeti ile hükümet idaresi arasında Londra, 12 (A.A) — Deyli

Onlar, iç ve dış piyasada milli refah ve gelir için bir kaynak haline getirilecektir İktısat vekili Celâl Bayar Ankara, 12 (A.A) — Bugün toplanan Elişleri ve küçük san'atlar kongresinde İktısad Vekili Celâl Bayar aşağıdaki nutku söylemiştir: Elişleri ve küçük - san'atlar kongresi sayın üyeleri; İktısad Vekâletinin bünye- sinde tadilât yapmak istedi- ğimiz zaman küçük san'atlarla iştigal etmek üzere sureti mah- susada bir. büronün - tesisini ihmal etmedik. Bu büro eliş- leri ve küçük san'atların tekâ- mülü ve ilerlemesi için mem- leketimizin dahilinde ve hari- cinde tetkiklerde bulunulmuş- tur. Vaziyeti maddi bir şekilde canlandırmak ve bir kerre daha toplu bir şekilde tet. kike imkân vermek istedik. Memleketimizde —ilk defa olarak bir Elişleri ve küçük san'atlar sergisi açtık. Sergi- mizin halk tarafından beğenil- —Sonu 5 inci sahifede —İ diğini görmekle sevinmekteyiz. tiği yapılmamıştır. Milli —iş hacmindeki payını hakiki ola- rak bilmiyoruz. Bilinen birşey kemiyet - itibarile elişleri ve küçük san'atlarla iştigal eden vatandaşlarımızın adedinin çok- luğudur. Bu vatandaşlarımız yüksek bir zevkle meslek aş- kile çalışmakta, ayakta dur: mak için çırpınmaktadırlar. Mesailerinin mükâfatını arzu ettiğimiz şekilde görmüyorlar. Emelimiz' emeklerini iç piya- sada ve mümkün olanlarını da dış piyasada kıymetlendir- mektir. — Sonu 6 ıncı sayfada— Londra 13 (Radyo) — ngiliz — siyasi — makhafili, Yugoslavya naibi hükümeti 2Prens - Pol'ün Londra'yı Roma-Londra müzakerele- rini yakından takip için ziyaret ettiği kanaatindedir. Bu mes'eleler hakkında İngitiz mahafili Yugoslav- ya'yı tenvir edecektir, İ - Tenğulikscüyamu | Meyl gazetesinin - bildirdiğine İ BÜT bir gekil aa göre İtalya'nın Londra büyük Bümektedir. .İki elçisi M. Grandi yakında Ro- M lank, top * ma'ya gidecek ve Akdeniz'de ğ İaaliyeti İvgiliz - İtalyan münaşebetleri t Muharebo bilhassa Manz nin tanzimi hakkımda bazı İ Bt Sayilarında » v Ce —Del müzakerelerde bulunacaktır | Campo ormanında olanca şirldetile ş ? ” F Sereyan - etmektedir. Taarraz — ve 'ııî Grandi Roma'dan Lon- Macruzlar muvaf fakıyetsizlikle bir- Şanlı Yavuzun güvertesinden| dta'ya müshet cevapla döne- İ Birini takihetmekte — ve vukubulan ğ bir bakış cektir. Sarpışmaların - çok kaplı - ve çetin Z İngiliz hükümeti azalarının aa eian eli Donanmamızdaj| ., 5l hükümeli azalarının BV r ge de hümleri izaleye hassaten elve- | " ânsızdır. Nasyonalistler | &4 5 d, KP a hazırlık.. tişli olduğu fikrindedir. “Lon Ye M nehrinin bütün sa- Asiler Madridin şimal ciheltndeki mahallelerde Denizaltı ana gemisi de | dra M. Mussolini tarafından a Manzenares . geei : R g n t Ş illerini işgal ettiklerini söylüyorlar. . .. : . filoya iltihak etti.. izhar edilen dostane hbissiyatı | ü w aa Ademi müdahale komitesinde| — (ilva iltihak etti. — ; DK Hükümet kuvvetleri ise Man: [ ( ) memnuniyetle - kaydedilmekle Zanares köprülerine elan sahip ol- aa ESİ <e öt tesi günn, fagiliz Akdeniz filosunu | ye müzakerelerin pek Yakında | Geçenlerde KeRiR LA Toklarını iddia etmektedirler. G d I R f w | ziyaret etmek — üzere Malta'ya ha- b Ş k ada |Ş Akdeni 'n eu gea | ALANGİ TC KUS,SETK SrÜ | Ko ai daesama | bT Hi eeti bal eai | gl (enanmasızı — teftiş & öre, Lejiy - « Beek, Bi ilmal lr, İ ireoli Paslı' sok Haydarpaşa —önüne demirlemiştir. | 'eneceği san: eden İngiliz bahriye nazırı aa c',_:;m,,ub,,:',:_':,;:_da"(:l;";f_ *Slnda munakaşaıar Oıdu denizalı ana gemisi olan Erkin, | —Sonu Gincı sayfada — Sir Samuel Hoar | BBi Hürüma kuvredei' Tw | w ——— -— .. Haliçten yeni çıktığı için talimler -— | #kerlerinin mütebaki kumının tee |Bitaraflığın bozulması isteniyor. İki ka-|'yaptktan eee Tei gi Sanatlar sergisinde | li irler. . . miş ve Ciloya iltihak etmiştir. Ge- |o —— Z ÜEİĞİİİJĞİİZİİIİ'" misyon, kontröle memur ed'lecek. SÖ Khtaür'ânı ÜRdüei Nü |e Bayar’m nutku d ada a ktedirler. kabul etmiştir. Bu” komisyon: | rar gözden geçirmiş ve donanmayı ÖD Tas « K ea lardan biri âeilerin. diğeri e | yare sümek memetın 4 BU Ssan'atları cumuriyet hya yaptıkları bir hücum estasın- hükümetçilerin hâkim bulun- | eylemiştir. da yir dukl. lerde “çalışacaklı Yahtelbahirlerimi: r günü u urum an u a yirmi kadar nasyonalist tayyere ukları yerlerde çalışacaklar, MAF AOĞAYA ŞO ğ Ç d k rt y | 'i.—ıı. etmişlerdir. : hudutları, “imanları ve, Porte- | Maha'ya hareket edecekler ve fi. riyor l "ı.ı.r '..rruza g.Ç".Br kl! h“dutlânnl kon!ml ('d(** A İN BL Te yi v | M eden Milis kuvvetleri gece yovîılaıır;. cAlışınhilmrsi i'ci: bâr b d' fcrfıkl:ı;eı'l':îrkün ın::ıf ı;v- l i şehir kapılarından şiddetli milyon lira olan masrafı kaydı Ani, iliyetini ve milli eko- 3 | Ve mükabil taarcuza geçmişlerdir. itiraz ile kabul eylemiştir, Ko- Za cevab verdi.. nâmı bıkımm:ank mevzuun B ilerin Casa Del Gampo ormam- İ 1 biş p ehemmiyetini bir kerre daha $ ) a ötesine kadar çekildikleri söy. ;'ı'âynon d':ğ:":ı":l'::ı:sı Kağlz Nota, 'müzaker eye teyid etti. 1 Ğ:"“""'» Teeldüdir. zemin olacak dıf_ııdmğ:hedcyiı sizin bura- ) lere ait bir tayyare hü- : . 1 doğru ve salim mütalca- 1 | Kümetçilere teslim oldu. M ":H“&;""hh“' g:fnh'lğ'e"ed"- larınızla - kuvvetlendirmek - ve | ) Madrid, 12 (A-A) — Milli mü- SAA (lîıı—îı-i)-- Freo BB yapılması lâzım şeyleri plân- V G meclisi aşağıdaki tebliği neş- Londra, 13 (Radyo) — İs- Sö LA 4 laştırmak istedik. Bu maksatla Miştir: | panya işleri ademi müdahale | yenderun, < İ küçük san'atlar kongresini iç» b —Sonu 6 ıncı sayfada— M. Grandi komitesinin dünkü içtimaı çok | takya ve hava. | timaa davet ettik. ü R ,_'_—* | — Londra, 13 (Radyo) — Ha- | feci bir manzara arzetmiştir. | Hsi bakkındal , Küçük san'atların memleke- usya dakl vas muhabirinden: M. Grandi ile Rus sefiri | votamıza © timizde muntazam bir istatis-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler