14 Ekim 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7

14 Ekim 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayfa 7 14 İlkteşrin 937 İzmir öğretmenleri kadrosu geldi ANADOLU İzmir Levazım âmirliği ilânları Izmir Lv. âmirliği sat. alma ko. nundan: Tahmin edilen mecmu tutarı Lira K. 19054 36 12492 00 günü — Saati komisyonunda yapılacaktır. - Tahmin edilen mecmu tutarı 10500 İiradır. Teminatı muvakkate akçesi 787 lira S0 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İstekliler Ticaret odasında kayıtlı - olduklarına dair vesika götermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ev 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika- larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden Münakasa Teminatı şekli Lira K. 1430 00 Kapalı zarf 937 00 — Kapalı zarf Cinsi — Mikdarı . . Kilo İlkokul öğretmenleri kadrosunul| v. — 1465m Un 06092 İhale tarihi ve nakilleri yazıyoruz Öğretmenler — kadrosunun Kültür Bakanlığınca tasdik edilerek — vilâyete — geldiğini yazmıştık. Kültür direktörlü- ğünce okullara tebliğ edilmek üzeredir. Yeni tayin olunan, becayiş edilen, başka vilâyetlerden İzmir vilâyeti emrine verilen ve İzmir vilâyetinden başka vilâyetlere tayin edilen öğret- menlerin isimlerini yazıyoruz: Balıkesir Öğretmen okulu geçen sene — mezunlarından Vehbi Değirmenderenin Traş- ça-Yeniköy okuluna, Tevfik Cihad Urla ikinci okuluna, Şaban Çeşme-Reisdere okulu- na, Ali Nihad Çeşme-İlica okuluna, Müslim Tire-Kireli okuluna tayin edilmişlerdir. İstanbul Kız Öğretmen oku: Tunun bu seneki mezunların: dan Rabia Mukaddes Seferi- hisarın 11 eylül okuluna, Sa- liha Bostancı — Seferihisarın Zafer okuluna, Balıkesir Erkek Öğretmen okulu —mezunların- dan Ahmed Ödemiş-Seyrekli, A. Cihad Tuncay Kemalpaşa- Çambel köyüne, Hüseyin Yu- casoy — Burnava-Kavaklıdere okuluna, Edirne Kız Öğret- men okulu — mezunlarından Meryem — Ödemiş-Adagide, Ayşe Öniz — Bergama-Kınık Okuluna, Konya Kız Öğret- Men okulundan mezun Havva Ödemineydığ okuluna, İs- tarbul Erkek- Lisesi -mezun- larından A, Recai Kemalpaşa- Ansızca okuluna, Fevzi Kâ- Bidci Menemen-Çıtak okuluna zmir Kız Öğretmen — okulun- dan mezun Leman Büyüktunç:- & Kuşadası birinci okuluna, Edirne Erkek Öğretmen oku- t mezunlarından — Mehmed itki Çeşme-Germeyan okulu- Da, Asım Yazıksız Çeşme- Çiftlik okuluna tayin edilmiş- lerdir. _Digeı vilâyetlerden — İzmir Vilâyeti emrine verilen öğret- Menler ve tayin edildikleri Yerler şunlardır: Bursa Mustafa Kemal paşa Okulundan Belkis İzmir İstik- _1' okuluna, Çorlu - Yakuplu etmeni Hikmet Değirmen- şete - Kesre okuluna, Akhisar öğretmenlerinden Emin Sa- kb“ncu oğlu — İzmir - Yıldırım '”'"ll okuluna, Mihalıççık öğ- ı“menlevinden Hüseyin İzmir Skilâb — okuluna, Bandırma "ı_'tlmenlerinden Behice İz- mal Tire üçüncü okuluna, Zon: guldaktan Huriye Tire Kahrat okuluna, Simavdan Mediha Ödemiş Cumhuriyet okuluna, Bodrumdan Esad Ödemiş - Çaylı okuluna, Çanakkaleden M. Salih Urla. Kavacık köyü- na, Sürdden Abdullah Dikili- Çandarlı — başöğretmenliğine, Akhisardan Binnez Foça mer- kez okuluna, Bitlisten Kâmil Foça merkez okuluna, Kasta:- monudan Sabri ve Nedime Karaburun merkez — okuluna nakledilmişlerdir. Vilâyetteki okullar arasında becayiş edilen — öğretmenler şunlardır: Ödemiş-Zeytinlik başöğret- meni Tevfik Yılmazla Çeşme- Alaçatı İkinci okul başöğret- meni Turhan Palamut, İzmir- İstiklâl okulundan Nilüferle Kemalpaşa Merkez okulundan Halide, YÖdemiş - Kaymakçı okulundan Mustafa Seçkinle Gacar köyünden Süleyman Çavdar, Dikili - Çandarlı oku- lundan Ali Rıza ile ayni ka- zanın Demirtaş öğretmeni Ah- met Münir Aksoy, İzmir - Sa- karya okulundan Süreyya ile İzmir-Sarıkamış okulundan Ki- fayet Türkbaş, İzmir - Dumlu- pınar okulundan Saniye Öz- hanla Cumaovasından Mehmet Bülbüloğlu biribirile yerlerini değiştirmişlerdir. İzmir - vilâyeti dahilindeki okullardan sıhhi ve ailevi du- rumları sebebile nakledilen öğretmenler şunlardır: Burnava-Kavaklıdereden Nu- ri Kemalpaşa-Ulucak köyüne, Bergama-Yayabekir köyünden Muhiddin İzmir-Narlıdere- kö- yüne, Karaburun-Tepeboz kö- yünden Ali Urlanın İskele okuluna, Çeşme - Uzunkuyu okulundan Şevket Urlanın Ba- lıklıova okuluna, Bergamanın Göbeller köyünden Hamdi Bulut Kemalpaşanın Fetrek köyüne, Menemen-Şehidkemal okulundan Mukaddes Ege Ber- gama-Gazipaşa okuluna, Urla Zeytinalanı okulundan Halid Umay Çeşme-Uzunkuyu oku- luna, Karaburun-Saib-Ambar- seki başöğretmeni Niyazi Ur- lanın Bademler okulu başöğ- retmenliğine, Bayındırın Fırınlı 22/ Birinciteş/937 Cuma 1 l ua w l BÜ 1 2 1 2 16,5 ” ” » V — İzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve mikdarı yazılı iki kalem un ihtiyacı iki kıta şartname ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde İz- mirde kışlada İzmir levazım âmirliği satın alma ko- misyonunda yapılacaktır. Teminat muvakkate akçeleri hizalarında yazılıdır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- sika göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel verilmiş bulunacaktır. 5 9 14 19 İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. R:. den: — İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının - (50700) kilo kuru fasulya ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya kon- muştur. İhalesi 27/1.Teş./937 Çarşamba günü saat 17 de İzmir de kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyo- nunda yapılacaktır. Tahmin edilen mecmu tutarı (6337) lira 50 kuruştur. Teminat muvaakkate akçesi (475) lira 32 kuruştur. - Şartaamesi her gün komisyonda görülebilir. İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- sika göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 9 14 19 24 İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: — İzmir Mst. Mv. kıtaatının 49000 kilo kuru fasulye ih- tiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. — İhale 27/1.Teş./937 Çarsamba günü saat 16,5 da İz- mirde kışlada İzmir levazım amirliği satın alma ko- misyonunda yapılacaktır. Tahmin edden mecmu tutarı 6370 liradir. Teminat muvakkate akçesi 477 lira 75 kuruştur. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. — İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- sika göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika- larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat eveline kadar komisyona vermiş buluna- caklardır. 9 14 19 <2f İzmir L. V. âmirliği sat. &l, ko, rs den: — İzmir Mst. Mv. Selferihisar mıntakası kıtaatının 42000 kilo sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. — İhalesi 16 Birinciteşrin 937 cumartesi günü saat 12 de İzmirde kışlada İzmir Levazım âmirliği satın âlma Umul okulundan Mehmed Şehidler köyüne, Torbalı-Bzo- köyden Rifat — Torbalı-Ara- be: köyüne, Karaburun-Ça talkaya okulundan Ali Rıza Karaburun Bozköyüne, Urla- Bademler başöğretmeni Mus- tafa — Gülbahçe okuluna öğretmenliğe, Karaburun-Kö- köyü öğretmeni Şakir Ödemişin| sedere okulundan — Yusuf Te- Emirli köyüne, Bergama-Ör- lemiş okulundan Şevki Olçum Menemen-Bozalan köyüne, Di- kili-Çandarlı başöğretmeni peboz köyüne, TireKaplan okulundan İsmail Hakkı Tire- nin Çiniyeri kayüne, Bergama Sarıcalar köyünden Kâzım yünden Sami Fırınlı köyüne, | Menemen-Aliağa başöğretmeni Kubilây Menemen-Helvacı kö- yü bışöğıetmcnlîğinc, Bozalan okulundan Hüseyin Avni Emir- âlem okuluna, Üdemiş-İlkkur- şun okulundan Remzi Adagide okuluna, Ödemiş-Demirci kö- yünden Mehmet Köseler kö- yüne, Gerne köyünden. İbra- him Kamer köyüne, İzmir Dumlupınar okulundan Muaz: zez İzmir Sakarya okuluna, Karşıyaka Fevzipaşa okulun- dan Zerrin İzmir Misakı Milli en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak- lardır. 30 5 10 14 İzmir Lv. âmirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 1 Ce lemir bi Banliğir Sali AU Ko Rac'deik 1 — Yerli veya yabancı fabrikalar — Beher metremikâbine biçilen ederi 395 lira 25 kuruş olan kırk metremiâbı ceviz kalas müteahhid nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminat parası 1185 lira 75 kuruştur. İhalesi 2 İkinciteşrin 937 salı günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinden bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bu:- lunmaları. 14 29 14 mamülâtı olan ve her bir metresine tahmin edilen fiatı 95 doksan beş ku- ruş olan 157 yüz elli yedi bin metre ekmek torbalık bez kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 746 kuruşa almak ve örneklerini gör: mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri, İlk teminat miktarı 8707 1lira elli kuruş sekiz bin yedi yüz yedi lira elli kuruştur. İhalesi 15-10-937 cuma günü saat 11 dedir. Münakasaya gireceklerin 2490 - sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikâları, ilk teminatları ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. sat, al. ko. na vermeleri. 1 15 30 14 İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 1 — İki garaj yapısının ihale günü müteahhitler tarafından teklif edilen 31700 lira 45 kuruş fiat vekâletçe pa- halı görüldüğünden bu inşaat pazarlıkla yaptırıla- taktır. Pazarlığı 21 - 1. Birinciteşrin 937 perşembe günü saat 11 de M.M. V. satın alma komi$yonunda yapı- lacaktır. İlk teminatı 2377 lira 53 kuruştur. Şartname, keşif ve projeler parasile M.M.V. satın alma komisyonun- dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale günü ve saatinde komisyonda bulun- maları. 3 9 14 17 3456 Orman koruma genel komutanlığı satın al, ko. nundan: 1 — Orman koruma genel komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 3500 adet battaniye ile 6500 çift erat fotini kapalı zarf usulile 7000 çift yün Ççorap açık eksiltme ile ihalesi L 2.incitesrin 937 pazartesi günü, battaniyenin saat 10 da, yün çorabın saat 11 de, fotinin saat 14 de Ankarada Yenişehirde Komutanlığa merbut satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. Battaniyenin muhammen bedeli 31500 lira, muvakkat teminatı 2362 İira 50 kuruştur. Fotinin muhammen bedeli 30550 Lira, muvakkat te- minâtı 2291 Lira 25 Kuruştur. Yün çorabın muhammen bedeli 2520 Lira, muvakkat teminatı 189 Liradır. Battaniyenin şartnamesi 158 Kuruş, Fotinin 153 Ku- ruş mukabilinde, yün çorabın bilâ bedeli her gün ko- misyondan alınabilir. İsteklilerin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Komis- yona vermeleri ilân olunur. 14-18-23-28 3627 Iİzmir: Gümrük muhafaza taburu satın alma komisyo- nundan: 1 kezi binasının tamir işine talip çıkmadığından şartnamesine bağlı keşif raporu mucibince 14 te pazarlığı yapılacaktır. - İzmir gümrük muahafaza taburu Eskifoça takım mer- 18/10/937 Pazartesi günü saat Keşif bedeli 249 lira 90 kuruş Lütfi Menemen-Emirâlem baş- | Bergama-Kozluca köyüne, Ber- öğretmenliğine, Menemen-Ali- | gama-Siğancı okulundan Emin ağa —okulundan — Mükerrem | Bergama-Karaveliler köyüne, Edik Dikili-Çandarlı okuluna, | Bergama-Hisar köyünden Ha- Bergama-Musacalı okulundan | san Mustafa Bergamanın Ham- :'J'Hılidb:y okuluna, Ge- © okulu - öğretmenlerinden M"" Burnava - Hilâl okuluna, d:ilıdın Zühdü Değirmen- *-Gümüldür okuluna, Ay- muvakkat teminatı 18 lira 75 kuruştur, Şartnamesi hergün ko- misyonda görülebilir. 2 — İstezlilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde- lerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte pazarlık saatinde okuluna, Yıldırım Kemal oku- lundan Fethiye Duatepe oku- luna, İstiklâl .okulundan Ada: let Duatepe okuluna, Balçova okulundan Kemal Valık öğretmenlerinden Sürey- 'enli Değirmendere - Çiyle ç una, Tekirdağ öğretmen- inden Fikret Cumaovası- Mih, 'nanası okuluna, Muğladan Öğr tiye - Menemen - Emirâlem « clııu-nlığine. Şirvandan Na- » enemen - Aliağa okulu z::âre!mı-nliğinr. Bafradan khın Menemen - Aliağa oku- daç ”. Çankırı — öğretmenlerin: Okul âika Menemen - Seyrek Una, Samsun - Köprü öğ- N"_“nkrindın Fehmi Mene- | üTuıcullu okuluna, Milâs- ğğ ?'.tîmın Zehra Gök Türk l:tıncı okuluna, - Siirdin a ol b | , M. Naim Ödemiş-İlkkurşun okuluna, Torbalı-Arslanlar okulundan Abdurrahman Tire- Subaşı okuluna, Tire-Subaşı okulundan Mehmed Ödemiş- Kaymakçı okuluna, İzmir Ha- litbey okulundan Halide Urla: ikinci okula, Kemalpaşa mer- kez okulundan Muhsine İzmir- Mersinli -okuluna, — Ödemiş- Solaklar okulundan Mustafa Oğuz İzmirBalçova okuluna, Jokuluna, Kemalpaşa-Ansızca kö- İzmir Vali Kâzımpaşa okulun- dan Nadire Avman Seferihisar- Zeki Dundar okuluna, Seferi- hisar-Zeki Dündar okulundan Fatma Nihal İzmir Vali Kâzım- paşa okuluna, Torbalı-Karaot zalı-Süleymaniye okuluna, Ber- gama-Ayazköyden Hatice Ber- gama-Sucahlı okuluna, Berga- ma-Kurfallı köyünden Abdul- lah Aşağıkırıklar köyüne, Ber- gama - Zübeydehanım okulun- dan Kâzım Bergama-Gazipaşa okuluna, Kemalpaşanın Fetrek köyünden Hasan Kemalpaşa- Merkez okuluna, Kemalpaşanın Örenköyünden Zühtiye Parsa yünden H. H. Teoman Ören köyüne, Aşağıkızılca köyünden M. Nuri, Yukarıkızılca köyüne, Menemen - Helvacı okulundan Nedim Menemen Şehit Kemal okuluna, Bayındırın Keçi kö- Halitbey okuluna, Halitbey okulundan Fuat Vali Kâzımpaşa okuluna tayin edilmişlerdir., İzmir vilâyetinden başka vi- lâyetlere tayin olunan — öğret- menler: Burnava Kars okulundan Halide Muğlaya, İstiklâl oku- lundan Enise, Duatepe okulun- dan Pakize Ankaraya, Narlı- dere okulundan Melâhat Te- kirdağa, Tire-İkinci okulundan Ferdane İstanbul-Fatih 20 inci okuluna, Kemalpaşa - Cumalı köyünden Şükrü Ankaraya, Burnava 9 Eylül okulundan Kadriye İstanbul-Bakırköy oku- luna tayin edilmişlerdir. Alsancak Birincikordon 364 Ne,da tabur satın alma komis- yonuna müracaatlar. 3629 İzmir : G taburu satın alma komisyo- nundan: 1 siltmeye ) talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla intaç edilecek- tir. Pazarlığı 18/10/937 Pazartesi günü saat 15 de yapılacak- tır. Umum u ” ; KÇ a teminatı 90 liradır. Şartnamesi hergün komisyonde görülebilir. k muhafaza - İzmir Gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için açık ek- konulan 4767 kilo makarnaya ikinci eksiltmesinde 1191 hira 75 kuruş olup — muvakkat tahmin tuarı 2 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele: rinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla teminat makbuz banka mektularile birl kte pazarlık saatinde Birincikordon 364 No.da tabur satın alma komisyonuna mü- racaatları. İzmir 3628 Alsancak —

Bu sayıdan diğer sayfalar: