11 Kasım 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 k___—___—J LT Hergun sabıhları çıkar, aiynsal gazetedir L D Y LN ZA Zauallı tütün gın .İapon hüfbinde! Faci 'suhüeler Tekzib ediyorlar a K Hd (Nantao) şehrı alevler Mussolin'nin ğâı“ğagmış dolmuştur d b ı “Delan eelişimn vrallim " baselam ]ç]n e u unuyor. ltalya Matbuat ve Propaoanda Nazırı mış yaman bir tüccar Gdalaveresi ile bu hususta beyanatta bulundu birdenbire almış olduğu #on şekil, yavaş yaraş umumt bir eadiçe e| 25 bin kişi, Fransız ımtıyazlı mıntakasına iltica dikkatle karşılanmağa — başlamıştır. İçim bazin olan ciheti yodur ki, ge ettı,oluler çoktur, buyuk binalar yanıyor. teler, güya piyasanın çok iyi olduğu. nu, alınan muhtelif tedbirlerin estış vaziyetini günden güne inkişaf ettir. diğini yazacak kadar derin bir gaf- lete düşmüşlerdir. Masa başında yozdıklarımızın bu patavataıt yanlışlığıdır. ki, firsat bek- liyen bacı alıcıların maksadlarına yaramış ve meselâ, Gâvur köyünde teslim edilmek üzere olduğunu bildirmektedir. Şanghay, 10 (Radyo)— (Tan- tao) şehri Japon - tayyarelerinin atmış oldukları bombalardan büyük yangınlar çıkmıştar.Şehrin ühi tadı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

F Yirmi yedinci yıl No. 7354 Perşembe ll Teşrinisani 937 Zavallı tütün çiftçisi Piyasa, dalaverelerle dolmuştur Tütün satışının evelden - hazırlan- mış yaman bir tüccar dalaveresi ile birdenbire almış oldağu #on şekil, yavaş yavaş umumi bir endişe ve dikkatle karşılanmağa — başlamıştır. İşin hazin olan ciheti şudur ki, gaze- teler, güya piyasanın çok iyi olduğu. mu, alınan mühtelif tedbirlerin estış vaziyetini günden güne inkişaf ettir. diğini yazacak kadar derin bir gal- lete düşmüşlerdir. Masa başında yazdıklarımızın bu patavataıt yanlışlığıdır. ki, firsat bek- ü a alıcıların maksadlsrına ve meselâ, Güâvur köyünde YO kuruştan fiat açmak saretile esa- sen kendisini göstermiş olan plâma vasi mikyasta tatbikine geçilmi Biz Tireye kadar gittik, müs- tahsili dinledik, vaziyoti gördük. Bu: rada da ayrıca tetkikler yaptık ve anladık ki, zekâ dolu, Adata tekniğe ve plâna uydurulmuş - bir mahsul ve müstahsil düşmanlığı, bütün mıntaka içinde panik yazatmak için faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bir kere, Güvarköy bu memle. ketin en İyi tütününü istihsal eder ve şimdiye kadar bu mıntakada fiat, 100.130, hatta 140 kuruş üzerinden açılagelmiştir. Ba yıla aid istihsnlâ- tımız gayet nefis, mabsul de misbe- ten az Olduğuna göre, «volov ki pir yasadan çekilmiş memleketler bulun. sa bile- fistin biç olmazıa 100.120 üzerinden açılmam icab ederdi. Bu yapılınadı. Sebebi de, ilk bombayı burada patlatarak — diğer tütün mın« takalarına go kanasti vermektir: “leıxköy tütünü doksan ko» TERtüyeaki a hizimaki 6070 kuras Alıcılar bunda muvaffak oldu. lar miz. Evet, kismenl, Çiftçiler, imkân dairesinde mütedil, enerjik ve mukaveme'li davranmakla beraber, ara- Tarına — sokulan — tüfeyli bazı — tipler, Yavaş yavaş bu cebheyi yarmağa ve: — Ne durüyorsunuz, ucuz pahalı elden çıkarınız, Demeğe başlamışlardır. Daha şim- diden bir gedik açıldığını muhakkak olarak kabul etmeliyiz. — Alıcılar ilk Ağızda en yüksek evsaf taki tütünler- den ihtiyaçlarına kâfi gelecek mik- tarda mübayast yaptıktan sonra bir- denbire dağılmışlardır: Biri filân kazaya, biri filân kös ye. Yani her Meydanda açağı yukarı, bir veya iki sher kalmıştır. — Bu dağılışın, ber ne de ol müstahsili ve piyasayı ürkü- teceği —şüphesizdir. Nitekim ürküt Hüştür de.. Bundan epeyce evel, kendilerine tötünleri üzerinde 70-80 kuruş fiat töylenen müstahsilin kulağına, şimdi Mutavastıt ağızlarla çu rakamlar fi tıldınmağa başlamıştır: 40 —S0 — 60.. Ayni zamanda, tötün mübayaası: Min Sazılı azısız, dişli diştiz müs tahall,, diye bir garib tasnife tâbi tutolduğu da ayrı bir hakikattir. Ta- Tanmış ve bilfül değil, sermaye kö- Yarak başkaları — vasıtasile istihsaldt Yapan me insanlar vardır ki, tütünle- Tisi, daha müsaid - fiatlerl Mektedirler.. —Meselâ ayni evsaftaki Tütün ba zengin müstahsilden yetmiş Kuruşa alınıyorsa, sermayesi ar, da- Yamkmz, paraya muhtaç bakiki tötün Siftçisinden elli kuruşa — alımıyor. ".':ıı. göre değil, adama göre hlxıı.._ kumpanyalara — yanaşmış, Bebİş eraziler işleten bir takım ti 3* Yar ki, bunlar da sadece çiftçiyi “tismar etmekte berdevamdırlar. Mesele bu kadar da değildir: Bir de mutavasat alıcının oyna» :':ı' harikulâde rollerle karşı karşıya Unuyoruz. Banlar bakikatte kum. __:*-n- adamıdırlar. Zahirde ise, Bi başlarına iş görürler. Kumpan- Panl gt ' eadan çekilince, onlar kam. Te n — verdikleri direktif ve flat irş Piyataya girerler.. Esasen kork. olan — müstahsile, güya merha- dem vurarak, mahsulü derhal Hergün sabahları SADA siyasal gazetedir Çin - Japon harbinde feci sal;ne!er (Nantao) şehri alevler içinde bulunuyor. 25 bin kişi, Fransız imtiyazlı mıntakasına iltica etti,ölüler çoktur, büyük bin Jakon askerleri y, 10 (Radyo) — Ja: ponlar; Nantao ahalisine attık- ları beyannamelerde, şehrin, ya- rin saat 13te bombardıman edileceğini ve bundan - dolayı şehri — terketmelerini bildirm ş- lerdir. Buna rağmen, bombar- dıman bugün şiddetle başla- mıştır. Şanghaydaki ecnebi konso- loslar, dün gece toplanarak uzun müddet müzakerelerde bulun: muşlar ve Çinlilerin, Nantao şehrini müdafaa etmekten vaz geçmeleri ve çünkü, bu müda- hakkında Çin hükümeti nezdinde tebligat yapmalarını kararlaştır- mışlardır. Haber alındığına göre; Çin hükümeti, şehri sonuna kadar müdafaa edeceğini bildirmiş ve bombardıman, başlamıştır. Diğer bir haber, N: bundan - dolayı taonun alar yanıyor. teslim edilmek üzere olduğunu bildirmektedir. Şanghay, 10 (Radyo)— (Tan- tao) şehri Japon - tayyarelerinin ş oldukları bombalardan k yangınlar çıkmıştır.Şehrin €en mühim yerleri yanmaktadır. Resmi binalar alevler içindedir. Lamot Pike adındaki Fransız torpitosundan — çıkarılan deniz müfrezesi, Fransız tebaasını hi- maye için karaya çıkarılmıştır. Ölüler pek çoktur. 25 bin kişi, zorla Fransız imtiyazlı mıntaka- sına iltica etmiştir.

Şanghay, 10 (ALA.) — Japon: — Sonu 8 inci sahifede — Çok mühim bir haber Ka e İ Türkiye-Almanya yeni ON SAA Tekzib ediyorlar Mussolin'nin büyük oğlu sağmış Ntalya Matbuat ve î’—ıîpaş;anda Nazırı bu hususta beyanatta bulundu ticaret muahedeSi M Müussolininin İspanyol euııım'g.ıçum; tıı_ıduıdıa öldü- Müzakereler müsbet şekilde netice-| lendi, Alman firmaları mühim mübayaat “Dün Ankaradan Şeh imizdeki alâkıdarlara —gelen ma ümata göre, Türkiye-Almanya Tichret ve Kiliring anlaşma'arı üzerinde cereyan etmekte olan son mü- zak-reler, müsbet bir şekilde neticelenmiş, Almanların Türkiye Makdonald, Amerikaya giderken öldü Ölüm İıal;eri, Lı;ndrada büyük ve umumi bir teessür uyandırmıştır M. Makdonald U elinden çıkarmasını tavsiye ederler. Ahcı ise, ancak kendileridir. Kırk kuraşa alırlar, 50-60 kuruşa kumpan- yalara devrederler.. — Müstahmıl, mali yet fistini çıkaramadığı halde onlar rahat rahat kilo başında 10-20 kuruş kazanırlar. Bunların arasında, kum- penyanın istediği evsafta ucuz ucuz tötün alıb, işletib geno kumpanlara kilo başında 3040 kuruş kârla sas tanlar da ayrıdır. Baştan aşağı zavallı müstabsil aleyhine bir dalavere sil- silesi.. Felüketin bütün silindiri, hakikt küçük ve orta tütün müstahsili üze- rinden geçiyor.. Ba zavallılar, top- zaklarına, paralarına, — enerjilerine, tam bir sene çoluk çocaklarile di- dinmelerine rağmen kilo başında 10- 20 kuruş kazanamadıkları halde, bap | kaları avuçlar dolasu kazanmakta ve mümtahsili merdiven — yapmaktadırlar, l Londra, 10 (Radyo) — İngil- tere sabık Başvekili Makdonald, üçüncü kızile birlikte cenubi Af. rikaya giderken, yolda Renadil- pasifik vapurunda ansızın ölmüş- tür. Ölüm haberi, vapurun tel- sizile - buraya gelmiş ve büyük bir teessör uyandırmıştır. Nazırlar meclisinin bugünkü top- lantısında, sabık Başvekilin ha- tırası anılmış ve Nazırlar, siyah boyunbağile içtimaa — gelmiştir. Makdonald geçen ayın 12 sin- de 71 yaşına girmişti. Londra, 10 (Radyo) — İngik — Sonu 8Binci sahifede — gelecek — senelerde iyata girmektense, oaların - kucağına atılmağı kendi — menfastine daha ay. gun bulmaktadır. İşte piyasanın bugüngü vaziyeti ile tütün — istihenl Ve satışlarımızın içyüzü. Hükümetimizin, bu tehlikeli ve şayanı dikkat olan Vaziyete derhal bir çare bulmamı zamani gelmiştir. Ne ağır çartlar altında, ne kadar mahrumiyet içinde bulunduğu malüm olan Türk çiftçisiain — istismarıma ve milli bir mahsulün oyuncak edilmesi, ne tahammülümüz yoktur. Biz taciıia tarifini Büyük Şefin ağmadan da dinledik. Başvekilin ap. zından da. — Kendiliklerinden — yola gelmiyorlarsa, devlet — müdahalesi 14. Mam, demektir. Orhan Rahmi Gökçe buşlıbaşına zer. ——— - Bunu gören müstahsil de korkarak, yapacaklar istıhsal mıntakalarından nmrtihim miktarda mübayaat yapmaları temin ed İmiştir. Hatca son günlerde üzüm sa- tışlarında görülen hararetin ve fiat istikrarının sebebi bu ol duğu söyleniyor. Türkiye - Almanya arasında yeni ticaret muahedesinde muh- telif mahsallerimizin Almanya piyasalarına fazla miktarda sa- tılması için N, Bu haber, İzmir piyasasında iyi karşılanmıştır. Yeni anlaşma tasdik edilerek tatbik mevküne konulunca Alman firmalarının Ege mıntakasından mühim mik- tarda üzüm, incir ve tütün satın alacakları tabiidir. Bundan sonra bu mahsullerimizin fiatlerinde yükseliş olacağı tahmin ediliyor. “Mükâfatlı müsabaka —. .. .—— Kumarbaz zehir- lenerek öldü! Ş e Bir kumarhanenin üç odasından birisinde henöz oyuncular vardı. Öğ- leden sonra aat üçe doğra en maruf kumarcılardan Mahir, Selim, Pertev Tahiz kumarhayeye ğelmişler ve doğ- ruca küçük merdivenden yukarı çık- mışlardır. Ba merdiven, aşağıdaki kahvehaneden kumarhanenin birinci kata çıkan tek merdiven idi. Oyuncular girdikleri odadan sade iki dela garsonu — çağırmışlar ve gar. *ön her iki defada da kumarcıları oyun ilo meşgul bulmuştu. Fakat garson partinin çok büyük bir para üzerine oldoğunu oyuncuların da çok asabi bulunduklarımı hissetmişti. Aye ni garson bir aralık - aşağıda iken yukarıdan bir kavga gürültüsü ve bir feryad duyar — gibi duymuş fakat ehemmiyet vermemiş idi. — Sonu 5 inci sahifede — rüldüğü söylenen oğlu Bruno Mussolini — Yazısı 3 üncü sahilemizde — Romanyada seçim aA B. Tataresko partisinin za- feri muhakkak Bükreşten bir görünüş — Yazısı 3 üncü (/nmimzlfd&u Cumhur Reisimiz, Şark seyahatlerine başlıyorlar Büyük Şefe, Başvekille Dahiliye ve Nafıa Vekilleri refakat edecekler Ankara, 10 (Husasi —muhabirimizden: Telefonlaj — Büyük Şefimiz Ate» türkün, çark illeri soyahatinin, yarından itibaren başlaması mahtemeldir. Cizre demiryolu temel atma merasiminin ve Divrik istasyon binası açılma töreninin, Büyük Şefin yüksek buzurlarile vakubulacağı — söyleniyor, Büyük Şefe, Başvekilimiz B. Celâl Bayarla Dahiliye Vekili B. Şükrü N' Kaya ve Nafıa Vekili Ali Çetinkaya refakat edeceklerdir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler