17 Eylül 1939 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 1

 sabahları İsmirde çıkar Siyasi felefon No, 4776 © KUTUŞUZ ; *& hi Harıcıye Vekılımız Moskovava Gidiyor lRusya-laponya esaslı şekilde anlaşıyorlar.| Hâdisecok derin akisler uyandırmıştır. — Almanların mukabil iddialarına rağmen Polonyakuvvetleri, kahramanca mü- |' TURKIYE RUSYA ] dafaalarına devam etmektedırler ümitler henüz mahvolmuş değ ıldır rnrn r'pnlıpeıntıp I'IP ınbıenf nnr
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A . . N ea N - Yirmi Dokuruncu Yi : Kayser'in torunu harpte öldü Nop TSRE Londr 16 (Radyo)— Kayser Vilhelmin P AZ AR torunu ve Şarki Prusya Prensi Oskar, İ7 Şark cephesinde Lehlilerle harp ederken öldürülmüştür EYLÜL 1939 , Her gün sabahlari İzmirde çıkar- Siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüshası Ker yerde 8 kuruştur) 4 Hariciye Vekilimiz Moskovaya Gidiyor Rusya-Japonya esaslı şekilde anlaşıyorlar. Hâdisecok derin akisler uyandırmıştır. Almanların mukabil iddialarına rağmen Polonyakuvvetleri, kahramanca mü-| Tu R KıYE RUSY A dafaalarına devam etmektedirler. ümitler henüz mahvolmuş değildir Garp cephesinde de inkişat var! Hariciye Vinür Üşe kova'ya gidiyor Büyük harpler başlamıştır! Ruslar bir Alman tayyaresini indirdiler! Vaznvet daha karnşmaktadnr" î İ Ruslar Bir Alman tayyaresini yakaladılar Moskova, 16 (A.A.) — 15 eylül ta- rihinde Ukranyada Olevak üzerinde 1 tayyare görülmüştür. Sovyet kıtaatı. nn mitralyöz ateşi altında Lugino kö- yü civarına inmeğe mecbur olan bu tayyarenin ikl matörlü bir Alman bom bardıminn tayyaresi olduğu anlaşılmış- tır. Tayyare tutulmuş ve beş k rekkep olan mürettebatı dilmiştir. Roma radyosunun ihtiyatla te- lâkkisi lâzım bir haberi Ankara, 16 (Telefonla) — İcra| eg N, İVekilleri Heyeti, bugün saat on birde | p3 Başvekâlette toplanmıştır. Harici' - Şükrü Saracoğlu An- İkaraya yapılan ziyaret ve vakubulan İdavet üzerine Moskovaya — gidecek, bu vesile d alâkadar eden İmeseleler konuşulacaktır. Roma radyosu da, bu dmevza ile İalâkadar olmak üzere fakat mutlahe ihtiaytla telâkkisi lâzım gelen bir ha-| & ber vermiştir. Aynen tesbit ediyo -| | ruz: L Roma 16 (Radyo) — Ajans Ste-| Şf faninin İstanbuldan —aldığını idı 4 İlederek verdiği bir habere göre, Ti . İikiye ile Rusya arasında yeni bir an- laşma akdedilmek üzeredir. Bu an- laşma, yabancı devletlerin Karcu ize katiyen müdahale edememeleri & İsasına müstenit olacaktır. Türkiye Hariciye Vekili B. Şükrü Saracoğlu, bu anlaşmayı Moskovada Italya Gıda maddelerinde tedbirler alıyor Roma, 16 (Radyo) — Venedik sa- rayında B. Muasolininin riyasetinde ?;:J;î”;::î,.iî::ıîı";:':;ilîıtîr; BITARAFLAR L MUHARIPLER maddelerinin temini görüşülmüşz, Garp cephesinde ön sper lerde bir mılıııeıı tüfek Varşovanın kahraman müdafüi ÇEPHELERDE VAZİYET Varşova'dan |Paris -Londra'dan Berlin'den aSi ——— —— Brüksel 16 — Mozel nehri mımtaka-| — Riga, 16 (A.A.) — Beş Polonya sından taarruza geçen — Fransızlar, Pâhriye subayını hamil bir motörbot «|Alman hududunda Perl ki â al-|bu sabah Litvanya sularına gelmiş- mış, Sarbrüke giden yolda şehre 15|tir. Motörbot ve mürettabıtı- tevkif

altında değlidir. Hayat norma'dir. — |kilometre yâkın — olarak ilerlemeğe olumu!î“'— Tramvaylar işlemekte, başlamışlardır. Almanlar, saat 9 da açılmaktadır. Bombardım nehir üzerinde demir köprüyü uçur. ca halk soğukkanlı davranmakta, in-|muşlar, köprü demirleri Sehengen tizam bozulmamaktatlır. 11 eylâi şid-|adında Lüksemburg köyüne düşmüş- k detli Alman bombardımanında, . Fransızlar o sırada şiddetli bir ;t "3“*;;” Mman tayyareleri, şehrin tı j ateşi açmışlar, — piyadelerde| derek, * 0! is i beyannameler atmışlardır. Tayyareler|tank ve motörlü kuvvetler arkasın-| bi vazi; ıAf;ganı tan bitaraf cagı haberlerı d 2 dogru degıldır kalp Leh parası da atarak Zlo dan yavaş yavaş ilerlemeğe başla-| Kındaki Polonya kıtalarına ve nak-| Londra, 16 (Radyo) — Afganis 3i disini düşürmek istemektedirler. Al -|mışlardır. Almanlar, demiryolu üze-| Hiyatına, bombalarla ve — mitralyöz|tân hükümeti, bugünkü Avrupa va-| - Londra, 16 ( ’_'”"”“' man taarruzu, şimşek gibi seri olmak|rindeki köprüyü uçurmağa vakit bu-| ateşi ile hücum edilmiş ve bu kı! Z arşısında bitaraflığını resmen |pagandası, yakında Bo evaafını kaybetmiş, güçlüklerin karşı-| lamamış, istasyondan kaçmışlardır.|ve nakliyat dağıtılmıştır. Yollar ve çikaya asker çıkaracağı hakkında Sına düşmüştür. Lehlilerin çektikleri|Şiddetli bir makinelitüfek — ateşine| meydanlar tahrip olunmuştur. inrlu Almıı»ı hava ku inin faj-|rağmen Fransızlar köye girmişlerdir.| — Ukranya- mımntakasında, Luck tay- İ Köy şimdi tamamen — Fransızların | yare meydanında bulunan on bir Po- yadaki casus gebekesin #Nelindedir. lonya tayyaresi tahrip edilmiştir. İki ştir. Pariş, 15 (ALA) — Umuml karar-| Polonya tayyaresi düşürülmüştür. göva, 16 (Radyo) — Pat A-İgâüh tebliğ ediyor: | Brody inde de 8 Polonya tay- dansına göre Alman tay i'Vilno,| — «Son günler zarfında yapılan h esi düşürülmüştür. Üç — tayyare Baronoviç ve şehirle-|vekât kıtalarımıza Socreckin şimali lam olarak ele geçirilmiştir. Tini bombardıman etmişlerdir. Siv ndeki mintakada — ilerlemek| — Berlin, 15 (A.A.) — Alman istih- lerden ölenler çoktur. Sayıları henüz| jmkâninı vermiştir. Bu mıntaka 10 ey| barat bürosuna Bükreşten verilen — Devamı 3 ncü Sahifede — —Devamı 2 nci Sahifede — — Devamı 3 üncü sahifede — FRANSIZ MATBUATI Sovyet Rusyanın siyasetinden endîşe ile bahsediyorlar Paris, 16 (A.A) — Havas afansı| Sovyetlerin Türkiye, Türk - İngiliz mali anlaş j ise b nühimmat, fab-i salre şeklinde veril -| a. e nn Sne karar e| Bitaraflar, Almanyaya 1 — İstihlâkin tenzili, 2 — Ziraat, maden, sınat sahalar- l d kl da inkişaf, her hareket, bu iki esa- ma gon ermîyece er sa uydurulacaktır. — e— - İlngilterenin Belçıkaya asker çıkara- Varşovada Alman tas tülmektedir. Şehir ciddi bir — Ordu başku- yeni demiryollarını istasyonları tahrip e- ıların ricatını çok güç te sokmuştur. Vistülün şar- ya bazı şayialar yaymışlar. dir. — Devamı 2 nci Sahifede — Rus - Japvon Anlaşması Rusya Lehistahda, _]aponya Çinde serbest kalacaklar- mış. Hâdise Amerikada akisler uyandırdı Bu anlaşma, netice itibarile Alman- ya için de zararlı olacakmış Hâdise, Amerika bitaraflığının hozmasını kolaylaştıra. ılu'î henüiz karan- | lemektedir. iriyor: hktır. Dühü 6 n silâhli bir müdahalesi- siz 5 . ÖL B e sieğ a İRAğ n Fransız matbuatı So inde müahede mucibince Ro- cakı ıngıl'z' Fransız sıyasetini de d“g'şt“ mıyec_ktır n hattı hareketinin b ve o za-| — Mozkova, 16 (A.A.) — Yüksek|matbuatı bu anlaşma etzafındaki | sıl müd müdahale — edece man Rılk. a alo edeceğini henüz bilmi. neşriyatında, Rusyanın şimdi Lehis- İ yoruz. Rusya, G m doğrüuya tan üzerinde Le 1 kalkacak, yok- kayıd ile diyor ki: ga beyaz Rusya ile Lehistan Uktan « — Rusyanın Behistan işlerine, na- — Devamı 3 ncü”Sahifede — Mul teşkil ettiğini tebarüz ettirn uk'_e gnm ılunr ki Ve bu hattı hareket gazetelerin mü-| — Sovyetler birliği muhtemcl olarak | leti kabul etmiye- him surette endişesini mucib olmak.|çarpışmıya girecoktir. Fakat teyak- kler mücadeleye sürük- adır, kuz ile harekâtın neticesini takib ey- —Devamı 2 nci Sahifede — e ezcümle şark üze-| Sovyet meelisi Sovyetlerin Tokyo ük elçiliğzine Smetanini tayin et miştir. Paris, 16 (Radyo) — Fransız a hücuma a - eln ci ae S 4 *

Aynı gün çıkan diğer gazeteler