18 Eylül 1939 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 1

LA I İ e EYLÜL 1939 y n A Sovyet Rus Ordu[arı Dun Harel;ete Geçerek Ukranyayı Işgale Başladılar Sovyet Rusya Ukranya ile Beyaz Rusyavı tamamen işgal- den sonra bitaraflığını muhafaza edecektir Kızılordunun hareketi her tararta hevescanuvandırdlı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi Dolnuuııru Yıl » T9dA Pazartesı 18 EYLÜL 1939 Anadolu Her gün sabahlari İzmirde çıkar Siyasi gazetedir. Telefon No, 2776 “Varşovanın teslimi müzakere« len Praga yolunda yapııacak (NüsKasi Ber yerde 5 Kuruştur) Sovyet Rus Orduları Dün Harekele Geçerek Ukranyayı Işgale Başladılar Sovyet Rusya Ukranya ile Beyaz Rusyavı tamamen işgal- den sonra bitaraflığını muhafaza edecektir Kızılordunun hareketi her âovyet Notası Rusya, Polonvada hükümet imevcut olmadığını bildiriyo, Molotof, bütün devletlere bir nota vererek, Kızılordu- nun ırkdaşlarını himaye için harekete geçtiğini, Rus- ya'nın bundan sonra da bitaraf kalacağını bildirdi HN TLAKAAĞATAIADIA ATIAYKU UA UAKAIKNA UKUA | » - Sovyet Kaıtaları ilerliyor Polonyalılar Rusla- / ra ateş açtılar (Alman - Rus kıtaları| | | bugün Brestlistvokta Karşılaştılar | Lehistanın Moskova sefiri pasaportunu aldı ikeli mahiyet aldığımı söyliye- miştir ki: anla beraber, Sovye Litvanya da Vilna-: kadar & yı ıstıvor Moskova, 17 g orduları almış o türlü mu; mahrum lII! Büyük kongre Perşenbe ' günü toplanacak Rus kuvvetlerinin harekete geçmesi, Ame- rikada Alman-İngiliz harbinin baş'amasın” dan daha fazla heyecan uyandırmıştır halkı, hükümetin arkasında yer

ştır. Ve çok parlak neticelere varılacaktır, Sovyet notası: U (Radyo tinin — şi hakkında $ vi - Almanya harbi, Polon. ilmesi ihtimal- ün olduğunu gös. bütün endüstri mın! merkezlerini kaybemlştir. İ ik Polonyanın hüküm me ildir. Polonya hükümet —Devamı 2 nci Sahifede «« Bay Ruzvelt — YAZISI ikinci sahifede — tarafta heyecanuyandırdı Romanyadaki Ukranyalıların hareketlerinden korkuluyor Romen siyasi mahafilinde endişeler başladı. Hükü- met her tarafta fevkalâde tedbırler almaga başladı Bükreş, 17 (Radyo) e da, hükümet ge- sesine müdahalesi resmen il. adar azalta- fih siyasi mdımıl drri.'ı Tin icabında se ili ni racat, katiyen ılhal.ılwn fazla olmıy ncnk muvazene temin edilecektir. GARP CEPHESİNDE Fransız kıt'aları dün de Almanlara ağır zayiat verdirerek ilerlemeğe muvaffak oldular Almanlar Elksaşapeli de tah- liyeye mecbur kaldılar bir olduğunu b .|Garpte püskürtülen Alman mukabiltaarruzuna tank süvari ve topçu kuvvetleri de iştirak etmişlerdi Varşova müdafii şehri tes'ıimrş;a_rtlarırıbildirdi Son sistem ingiliz tayyareleri, garp hududunda bir Alman mii CEPHELEBDE VAZIYET Varşova'dan Paris-Londra'dan| — Berlin'den a— — ——— Varşova teslim mi edilecek? y — Başku « dyo) — Varşovada vi a sı dan -|muştur. Hüc ine — Devamı 3 üncl sabifede — —| —— Devamı 3ncü Sahifede— — İ| — Devamı 3 üncü aahifede —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler