18 Eylül 1939 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 3

18 Eylül 1939 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 Eylöl 1939 Paz: Sovyet kıt'aları ilerliyor — Baştarafı 1 nci Sahifede — ket emri üzerine bugün Misk, Paloç, Preskurat ve Kamenyet mıntakaları- nı işgal etmiş ve cenuba doğru iler- lemekte devam etmiştir. Sovyetlere ateş açıldı: Berlin, 17 (Radyo) — Buraya ge- Ten haberlere göre, Rus orduları Po- lonya hududlarına ayak basar bas- maz Polonya orduları ta kendilerine ateş edilmiştir. Şiddetli çarpışğmalar devam etmektedir. Polonyalılar mukavemet ediyorlar: Londra, 17 (Radyo) — Royter a- jJansı Moskovadan bildiriyor: Müskova mohafili, Sovyet kıtala- rının Polonya hududlarını geçt'ğini bildirmektedir. İsveçten verilen bir habere göre, Sovyet kıtaatı ile Po - lonya kıtaatı arasında her tarafta şiddetli muharebeler olmaktadır. Litvanya Vilnayı istiyor: Londra, 17 (Radyo) — Moskovn- dan alınan haberlere göre Rus ordu- ları beyaz Ruzyada ve bilhassa Lit- vanya hududları civarında bulunan bütün kasabaları işgal etmişlerdir. Litvanya hükümetinin asker — topl- Cenevrede halk kiliselere koştu Cenevroe, 17 (Radyo) — Rus ördu- larının Polonya topruklarına döğrü ilerledikleri hakkındaki haber bura- da heyecan uyandırmıştır. Halk, der. hal kiliselere koşmuş va Leh ordusü- n uzafferiyeti için dualarda bu- lğ'erlin 'den —Baştarafı linci sahifedeme vam ettiler. Lemberig muhasara edil- di. Cenubi şarkideki kılaların ricat hatları kesildi. Kıtalarımız San ne ri şimalinde ve Lublin istikâmetin - de ilerliyorlar, Lebel elimize geç Bu civarda yüz yetmiş tayyare eldö ettik. Şarki Silezyada ilerliyen kıtal Prugyadan inen kuvvetlerimizle Br cin cenubunda birleşmişlerdir. na civarında muharebe devam et - mektedir. K zaptedilmiştir. Leh payitahtının teslim| hakkın - da yaki müracaatımızı Varşova ku- mandanı kabul etmedi. Bu havalide Lehliler'n cepheyi y mak teşebbüsü akim kalmıştır. On » bin esir, 80 top, -| buatının 2 tank, 11 tayyare|* tere nezdinde mühim teş Hüi Londra, 17 (Radyo) — İngiliz mat| mür! yazdığına göre Mussolini halen Polonyada ve Ah um rargâhında bulunmakta lere bü ,|bul edildiği ve uz! 1 | gü söyle Hit. Ay nurahhas gözdermiştir. Bu| re, İtalyanm Berlin sefir! Atanika bu Sofya, 17 (A.A) — Polonyadan bardıman e vdet etmiş olan bir Bulgar talebesi| yapmış olduğu & miştir. Trende — 1600 tt ve çocuk bulünüyordu. Bom- tren durmuş, yol- Mussolini, Hitlerin umumi kar”- *gâ- hına bir murahhas göndermiş İtalya'nın Berlin sefiri Roma'ya geldi. İtalya, Ingil- ebbüslerde bulunacakmış nun üzerine Romaya gelmişt ere nezdinde mühim teşebbüsler. de bulunacağı rivayet - edilmekte - dir. Polonyadaki tüyler ürpertici facia Bir Bulgar talebe, trenden inen yolcuların üzerine na- sıl bomba yağdırıldığını anlatıyor nan arasında dâ bombardıman edil - diğini söylem' Talebe, hasta ba- kıcıların rın yardımına koş-, ]Alm n-R> yarak Rus hududlarına yığdığı söy-|alınmıştır. Hava kıtalarımız Lublin, AHİFPE: ren ik” ı,ebatı ğ 'sı be- ( tısaci mi Alman inür ? yan ıtta * Bükreş, 17 ( bulunan Alman Alman - Romen iktısa hakkında güzetelere be narak demiştir ki: — Romanya - A a ticaret An- laşması bir teşrini evvelde meriyetten kalkıyor. Bu aebaple söni “nlaşmalar iması lâzımdır. Romen - Alman iktisadi — münasebatı gittikçe inkişaf göstermekledir. Bükreş, 17 (A.A.) — Rador ajan- sı bildiriyor: Dahiliye nazın muavini yanında Alman ekalliyetinin şefi ve diğer Al. man ekelliyeti liderleri olduğu hal. de muhtelif Alman merkezlerim zi yaret etmiştir. Bu ziyarette Alman ekalliyetine yapılan mu: kında tam bir görüş birl muş Ve Alman mümessilleri hüküme te teşekkürlerini bildirmişlerdir. Bulgar Başvekili Italyan elçisini kabul leniyor. Litvanya hariciye nazirı bu-| Debaka radyo postalarını tahrip et- sini Mir gazetesine an cular civardaki ormana doğru kaçış|tukları sıra: man tayyarelerinin gün öğleden sonra Rus ve Alman ge- firlerini kabul ederek uzun müddet Kkonuşmuştur. Litvanyanın da Vilne g İstiyocoği söyleni Sevkiyat devam ediyor: Löndra, 17 (Radyo) — Rusyanın dahilinden motörize Rüs kıtaatı Po- do topraklarında ilerlemek üzere barekete gelmişlerdir. Canubi Galiçya işgal edildi: Röma, 17 (Radyo) — Rus ordüla- a, Galiçyanın cenup kısmını tama - Teti İşgal etmişierdir. Polonya sefiri pasaportunu aldı: Möskova, 17 (Radyo) — Polonya sefiri bugün pasaportunu almıştır. ingiliz ve Fransız sefirleri de hükü- metlerinden alacakları talimat üzeri. ne hareket edeceklerdir. Rüs tayyareleri fanliyette: Möskovs, 17 (Radyo) — Rus tay- gareleri Galiçya üzerinde uçmuşlar- sa da bomba atmamışlardır. Polonyanın mukavemet': Paris, 17 (A.A.) — Polonya sefa reti Sovyet kıtaatının bu sabah Mo- lodezna yakıninde hududu — geçmiç olduklafını ve derhal Polonyah kıta- atin mukavemetine maruz kaldıkla- “nı habör vermektedir. Rus - Alman kıtaları birleşiyor: Brüksel, 17 (Radyo) — Belga &- fansı, Rus askerlerinin Breatlistakta arın (bugün) temasa gelmek üzere Julunduklarını bildirmektedir. Sefir notayı almadı: Moskova, 17 (ALA.) — Moskoya: daki Polonya elçisi dün akşam Molo- tof tarafından çağırılmıştır. Büyük elçi Sovyet kıtalarının Polonya arâti- sine duhulünü bildiren ve kendisine tevdi edilen Rus notasını almaktarı imtina etmiştir. — Varşova'dan — Baştarafı 1 inci sahifede — Löondra, 17 (Radyo) — Alman tay-| yareleri bu —sabah Varşova — şehrini bombardıman etmişlerdir. Bir kilise| ve bir hastane tamamen tahrip edil- miş, Litvanya sefarethanesine - bir bomba düşmüştür. Halktan — ölenler| goktur. Alman tayyareleri aalibi ah- mere ait bir treni de bumbardıman et- mişlerdir. Alman ültimatumu Londra, 17 (A.A.) — Alman rad- yosü tarafından yayılan ve D. N, B. (Ajansı tarafından teyit edilen bir be- yanata göre Almanlar Varşovanın tess miştir. Berlin, 17 (A.A) — Umumi Al- man karargâhının teblii Şarki Galleyanın tet eylülde de devam etmi şimidi üç taraftan ihata edilmiş bu- lunmaktadır. Cenubi şarki İstikamc tinde Polonya kıtaatının rleatı Lem- berg ile Persmiz) arasında keslm bulunuyor. San nehrinin munsabı mal'nde Alman kıtaatı Lublin istika metinde ileri yürüyüşüne devam et- mektedir. Doblin mıntakası işgal edil miş va yepyeni yüz tayyare elimize geçmlştir. Yest — Litvoskun — cenubunda Wladowa civarında şerki Prusya - dan , yukürı zyadan ve Slovakya dan gelen kitaatın Öncüleri birleş - mişt'r. Kutnonün zaptı İçin yapılmak ta olan müharebe normal bir tarzdı devam etmektedir. Kıtaantımız şehre yarb tayafından girmiştir. Bruza neh ti şimal istikametinde geçilmiş Varşova ta olunmuştur. Polonya kükümet merkezi halkı v muharebenin müstakbel acıların dan kurtarmak İçin Alman or! Varşova askeri kumandan: vemetinin faydasızlığına iknaa çalişi maktadir. Fakat Vargova âsköri kü- mandanı Alman subayımı kabul et - mekten imtina etmiştir. Polonya müfrezelerinin Siodlee yolu ile cenubu şarki istikametinde kurtulmak teşebbüsleri akim kalmış- tır. Ve mühim ganimet ele geçiril - miştir. Bunların —arasında 80 top, 8 hücum arâbası, 11 tuyyare var- dır. Bundan başka Alman kitaâti 12,000 esir almıştır. Havaların mütemadiyen fena git- mesine rağmen hava kuvvetlerimiz bilhassn Vistülün şarkında faaliy lerine devam ederok düşman kitaa - Pnın tecemmülerini ve yürüyüş ha - inde bulunan kollarını bombardı » man etmek suretiyle eden düş- manin da bu ricata bir intizam ver- mesine mani olmuştur, Vilma ve Baranviza radyo posta » ları hava hücumlariyle tahrib edil - miştir. Garb cephesinde düşman Zwelb -

rüeken civarında metzii bazı hare » ketlere teşebbüs ş ve ağır zayi Ata üğramıştır. Düşmanın bir sabit balonu düşürülmüştür. Alman topraklarına hava hücumla v ölmamıştır. Başkumandanın teftişi Berlin, 17 (Râdyo) — Alman or- dusu başkumandanı Von Roçiç, bugün zaptolunan Kutnaya giderek orduyu teftiş etmiştir. Tahteibahir bir tayyare düşürdü Berlin 17 (Radyo) — Bir Alman tahtelbahiri, bugün Asat on dörtte İn- limi için Polonyaya 12 saatlık bir ül-)giliz zahillerinde dolaşırken bir İngiliz timâtam vermiştir. Bu ültimatutmu ih-|deniz tayyaresine rastlamış ve mitrab- tiva eden beyannameler dün saaliyöz ateşi açarak tayyâreyi düşürme- 16710 da uçan tayyareler tarafından|ğe muvaffak olmuştur. Denize düşen Vargovaya atılmıştır. Almanlar tara-|tayyarenin pilotları - tahtelbahirdeki-| fındah tesbit edilen mühlet bu saattaller tarafından kurtarılmış ve esir o- başlamaktadır. idilmiştir. Vünaya hücum Brüksel, 17 (ALA.) — Röyterini Varşova, 17 (A A, Pat Ajansı-|Brükseldeki muhabirinin verdiği ma-| mın bildirdiğine göre Vilno üzerine ya-|lâmata göre Alks la Chapelledeki bü- pilan üç hava hücumü esnasında şeh-|tün aileler şehri tahliye için emif al-)| Tin merkezine 400 bömba atılmıştır.|mışlardır. Belçikaya veya Hollanda- Siviller arasında 20 ölü ve 100 yaralı|ya kaçmak teşebbüslerinin albkadar vardır. lara ait emlâkin müsaderesini —intaç < Rükdyo istasyonu hasara uğramıştır.'edeceği şehir sakinlerine tebli latmıştır . Butalebe ğu tren Var; Alman tayyarel ile Lvoy arı da |Almanlar, bir Höllanda — Bir kaç resinin üril » alü - Hollanda tayı inin hakiki h tini tesbit için Şanghay, 17 (Radyo) — Rüus . ja- pon anlaşmasından sonra Mongol nde bulunan ve serbest kalan 300 bin kişllik bir japon kuvveti der- ceph Berlin, 17 (Radyo) — Rus ordula. rının Polonya topraklarma girdikler hakkındaki haber burada sükünetle karşılanmıştır. Alâkadar mehafil, bu hâdiseye esasen intizar olunduğonu ve Almanyanın bu hususta evvelee, Rusya ile mutebik kalındığını iddia etmektedir. Moskoöva, 17 (Radyo) — Rusyanın Berlin ateşemiliteri Bukayef buyün Stalin tarafından kabul edilmiş ve uzun müddet görüşmüştür. Bukayef, müteakıben mareşal — Voroşilof ile Molotofu da ziyaret etmiştir. Berlin, 17 (Radyo) — Harlciye nazırı Von Ribentropun daveti üze- rine bugün Romadan buraya gelen iapon generali Teraşi hariciye neza- retinin gösterdiği arzu Üzerine bura- daki 3 ( gayri Mmüayyen bir müddet için tahdid edecaktir. Berlin, 17 (Radyo) — D. N. B. a- jahıst bildiriyor: Sövyetler birliği, Slovakya — cum- etini reşmen tamıdığımı Berlin- deki Slovak elçisine bildirmiştir. Italya ve Soyv yet . .* emri vakii Roma, 17 (Râdyo) — Söovyetlerin hâreketi, Roma ve bütün | öğleden sonra resmen İlân © tir. Siyasj mahfilde ketümiyet mu - hafaza edilmesine rağmen hâdise, İ- Çilya efkârı umumiyesinde şiddetli bir tesir yapmıştır. Yarı resmi mahfiller, Sovyet hare ketinin hiç de derpiş edilmiyerek ne jceler doğuracağı kanaatindedir. nit eneiieermeküsirşüne miştir. Brestl'stan düştür Berlin, 17 (Radyo) — Son daki- kağd aalman haberlere göre; Alman İkıtastı, kanlı bir muharebeden sonra binmiş öldü-| mağa buş! 1 tarafından bom-| esi, Almen tayya-|r: *Italyan ve Alman gazeteleri Rus- dır, Bu esnada üzer|onları da mitralyöz âteşine tutmuş bomba yağıyordu | olduklarını ilâve etmektedir. m Varşöva İle Poz- lerin Bu tayyaresini rdiler, pilotu kaçırdılar ona otlar klaşmıştır. - ve müteskiben de| çıkarak üştür. Bu esnada Alman tay bİF manevra yapmış ve nbire âteş açını: Holland yyareci, tayyare hası uğradı Alman 'areleri de inmişlerdir. Alman pi- ö resl reden bird misiniz? uş, — Hollandalı oldi z pilotları üle döğru uçmuştur, Çin - Japon harbi şiddetlendi Rus-Japon anlaşmasından sonra serbest kalan 300 bin kişi Çin hududuna gönderildi hal Çin cephesine sevkolunmuaştur. |detli mükab'l taarruzda bulunmuş-| Hong - Kong, 17 (Raâyo) — Çin|für. Japonlar 500 maktal vererek arka çekilmiştir. Çançi, Miçe ve 4 Ğ R Hang - Vangda muharebe Çinliler sinde toplanan fapon ordularına $1d-|)ehine ink'şaf etmektedir. kavvetleri Şanghayım cenubu garbi Rus, Alman ve Japon anlaşması mı? Bir Japon generali Berlin'e davet edildi. Rusya'nın Berlin Ateşesi de Stalin'den direktif aldı yayı haklı buluyoriar Belgrad, 17 (Radyo) — İtalyan gazeteleri, on beş günlük harp vakası içinde en mühim hâdiseyi, Sovyet - japon anlaşmasının teşkil ettiğini yaz maktadirlar. Rus ordusunun Polonyada harekete geçmesini, 1920 senesinde Rus- şaya yapılan haksızlıkları izale şeklinde tefsir eden Alman Razeteleri nin yazıları, italyan matbuatında aynem ve iltifatkâr olarak yer bulmak- tadır, Romanyada mülteci Polonyalılar silahtan tecrit edilecek Bükreş, 17 (Radyo) — Romanya hükümeti, Polonyadan gelecek mül- tecileri iskân için lâzım gelen bütün tedbirleri almıştır. Bitaraflığa halel gelmemesi için kıtaat hududda silâhlarından tecrid edilecektir. Romen hükümeti, ordunun siyasetle me-gul olmamasını emretmiştir. Litvanyada fevkalâde toplantı yapıldı Paris, 17 (Radyo) — Gelen haberlere göre, Sovyet kıtaatının Polan - yaya girişi Litvanyada fevkalâde bir heyocan uyandırmıştır. Hariciye Xezaretinde derhal bir toplanta yapılmıştır. * _Bülğârîstan bitaraf kalacaktır 17 (Radyo) — Bulgarlıtanın Paris sefiri Hariciye Nezaretine Avrupanın son vaziyetinde Bulgaristanın bitaraflığını muhafa. Z4 edeceğini bildirmiştir. “Belçika'da petrol fıkdanı başladı Brüksel, 17 (Râdyo) — İngiltere ve Fransanin Belçikaya ait petrol va- purlarini muhtelif limanlarda musadere etmaleri yüzünden — Belçikada petrol ve benzin fikdamı baş göstermiştir. s . Belçika yeniden asker toplıyor Brüksel, 17 (Radyo) — Belçika hükümeti, bazı sınıfları yeniden silâ» ha davet etmiştir. Garp cephesinde cereyan etmekte olan harekât ve bil- hassa Ekslaşapelin tahliyesi Belçikada heyocan uyandırmıştır. Hollanda'da büyük heyecan Amstordam, 17 (Radyc) — Bütün gazeteler, Sovyetlerin Polonyaya girişini hususi ve fevkalâde nüshalarla haber vermektedir. Hâdise bütün edil.| Brsatliston şehrin! zaptetmişlerdir. |Hollandada heyecan ve asabiyet uyandırmıştır. yanma ala-| '& etti Böfya, 17 (Radyo) — Başvekil Köseivanof bu gün İtalya sefirini ka bul etmiş ve uzun müddet konüğ « muştur. Ingiltere kralı Milli müdafaa nazı- rını kabul etti Londra, V7 (Radyo) — Kral altın buğün harbiye nazırı Hor Be rkânı harbiyei umumiye re- general Ayrensaydı kabul etmir B. M. Meclisi bugün toplanıyor Ankara, 17 (Hususi) — Büyük Mlillet Meelisi bugün toplanacaktır. . Paris-Londradan — Baştarafı 1 inci sahifede — disinin şarkında, — diğeri Sar ile Vaj arasında merkeze vaki olmuş ve tar dedilmiştir. Son alınan malümat, Polonyadan cepheye yeni hava kuvvetleri ile kâ ra birtiklerinin nakledildiği hakkıne daki haberleri teyid etmektedir. Eksloşepel tahliye ediliyor: Paris, 17 (Radyo) — Hayas bil - diriyor: Almanya, Eksloşapel mıntakasın- daki halkı tahliyeye devam etmek - tedir. Verilen emre göre herkes ya « ya olarak gidecek ve beraberlerinde üç günlük yiyeceklerini gütürecek - lerdir. Hastalar ve çocuklar hususi trenlerle Kolonyaya nakledilmektle- dir. Hükümet, her ne suretle olursa ol- sün halkın Lüksemburg ve Belçika- ya gitmelerinin katiyen yasak oldu- Bunu, muhalif hareket edenlerin şid detle cezalandırılacaklarını da be « yannama ile bildirmiştir. Belgrad, 17 (Radyo) — Garptakl on beş günlük harbın neticesini havas ajansı şu suretle hulâsa etmektedi. Fransızlar, Mozel ve Majino are- sında 20 kilometre ilerlemişlerdir. Al- manlar tazyik karşısında şarktaki kuv İvetlerini garba nakletmek mecbüriye- tinde kalmışlardır. Hava kuvvetleri de celp olunmaktadır. Geçen gün ve gece, Ren - Mozel arâe sındaki Alman mevkilerinde esaslı ta. dilât ve tebeddülât olmuştur. Döladiye cepheda Paris, 17 (Radyo) — Daladiye dün İcepheye gitmiş, harekâtı takipten son- ra Majinoya geçerek bütün istihkâim- ları teftiş etmiştir. Londra, 17 (Radyo) — Garp cep- hesinde Almanların yaptıkları muka- bil taarruz şiddetli olmuştur. Süvari, piyade, topçu ve tanklarla yapılan hü- cumlar, Fransızlar tarafından büyük İbir metanet ile püskürtülmüş ve akim bıraktırılmıştır. Fransızlar Almanların taarruzunu püskürttükten sonra mukabil bir hü- cumda bulunmuşlar ve Almanlara imühim taylat verdirmişlerdir. Alman- lar Sarbruku müdafaa için Terevden İRiti fırka celp etmişlerdir. — Fransız İkıtaatı nal şeklindeki mevzilerini mu- İhafazada devam ediyorlar,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler