19 Eylül 1939 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 1

Her gün sabahi Rus Ordusu Muhtelıf Sehırlere Gırdı merikalılara göre, harp Balkanlara da sirayet edecek- tir. Amerikaya da büyük vazifeler düşecektir Hi aa NN ae zE Na a DA T ae e l Rusya ve Almanyanın dünkü müşterek tebliği Cemberlavn Dzladie Garn Cenhescinde
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmı Dokuzumcu Yıl No, 7945 SALI 19 Â EYLÜL 1939 g Her gün sabahları İzmirde çıkar Siyasi gazetedir, Telefon No. 2776 Rusya ve Anmanyanunâünkü müşterek tebliği Rus Orduları Macar ve Alman kuvvetlerile dün karşılaştılar ve biribirini a selâmladılar (Nüshası her yerde 5 kuruştur) Rus Ordusu Muhtelif Şehirlere Girdi merikalılara göre, harp Balkanlara da sirayet edecek- tir. Amerikaya da büyük vazifeler düşecektir j İ | j Ş Çemberlayn -Daladie Garp Cephesinde Rusya, Ingiltereye karşı bitaraf kalacaktır. Bir iddiaya göre, Almanya, Romanya'ya doğru inecek, Rusya Baltık devletlerine dönecektir Moskova'nın Bükreş'e teminatı Cenevre, 18 (Radyo) — Paristen gelen haberlere göre, ingiliz başve- kili Çemberlayn, tekrar tayyare ile Parise gelecek, Fransız başvekili ile er buluşacaklır. Geçenler l gibi bir içtima daha akdı yerek Sovyet Ruayanın son hareki tinin ihdaş ettiği vaziyet konuşul. cak ve iki hükün ai harekâtleri tespit olunacaktır. Cernautzi, 18 (A.A.) — Polönya| Teisiecumhuru Musisk refakatinde — hükümet erkâmı bulunduğu halde Romanya hududunda kâin Kuty'ye miştir. Londra, 18 (A.A.) — Bükreşten Röyter ajansına bildiriyor Resmi bir menbadan öğrenildiği- ne göre Moskovadaki Romen sefiri- ne Romanyanın bitaraflığıma edileceği hakkında teminat leni: tir. Romanyanın kendi hududlarım her türlü tecavüze karşı müdafaa etmeğe kat'; azmetmiş oldı Zu ve icabeden ihtiyat tedbi ha şimdiden almış bulunduğı edilmektedir. Polonya, Leh - nen muahed: mucibince Romanyanın muavenetini İstemek Üüzere Rükreş hükümetine katiyyen müracaatta bulunmamıştır. Paris, 18 (Radyo) — Havas ajan- sı Moskovadan şu haberleri bildiri- yor: Seferberliğin burada tevlid etti heyecan büyük ol ur, Halkın g- da maddelerine olan hücumu fuzla- dır. Almanların niyetlerine vakıf ©- beyan lanlar düşmanın yorulmuş — ve kuvvei manevi; kırılmiş dahi olsa, ona karşı kı ılan muvaffakıye idra ettiği büyük tesiri daha iyi an- larlar! Şüphesiz Almanların pek zengin petrolleri, madenleri ihtiva oden Bir itham: gardi Polonyanın en mühim mer- kozlerini uldıklan sonra bir kışmını Rosyaya bırakacakları muhakkak gö- rülmektedir. Bu mıntakaların ziraf bakımdan ihmali biraz ahemmiştetlidir. Sınat tten ehemmiyetleri ise cüzidir. r Maraftan Almanların temin etmiş oldukları bedelin oldukça zen- gin olduğu görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı Almanyu- nin garanlisini Vaktiyle kabul etmiş ve Almanyayı gücendirmemek — için ve Sovyetlerle, Demokrasilerle mü- zakerede tereddüde kapılmış olan küçük Baltık devletleri şimdi Sovyat Rusyanın garantisinde olmadıkların- dan tereddüddedirler, Bunun Ruaya için ehemmiyeti fev. kalâdedir. Çünkü Finlandiya körfezinin ce- nup sahillerinde Sovyetlerin tama - maen serbest kalmalarına sebep ola- — Baştarafı 3 ncü Sahifede — <cekkkırı— ——— Amerikalılara göre Balkanlılar harbe gire- cek, ateş büyüyecek! Binaenaleyh Balkanlıları takviye lâzım ington, 18 (A.A.) — Rusların yanında Polonyaya girişi A- merika efkârı umumiyesinde komü. ik aleyhindeki cereyanı kuv' —1. dirm demokrasi müdafile: karşı daha büyük bir muhabbet ı:g. peyanı uyandırmıştır. Polonyanın Sövyetler -tarafından istilâsı, Polonyadaki Rus ckalliyeti- nin tehlikede bulunduğuna dair Sav. yet matbuatının — yazılartddanberi, Amerika siyas; mahafilince bekleni. diplomatik mahaf: Sovyetler birliğinin ihtilâfa iştiraki nin Balkan memleketlerini de harbe sürükliyerek Avrupadaki harbi da- ha ziyade genişleteceği mütaleasın- dadır. Balkgn memleketlerinin İngiltere ve Franza tarafından silâh ve mü - himmatça besletilmesi diplomz! müşahitlerin ekserisi tarafından za- ruri ve birinci derecede mühim bir mesele olarak telâkki edilmektedir. Bu ayni müşahitler Avrupa buh- ranında Amerikaya mübim vazifeler erettüp ettiği ve silâh ambargosu -« un kaldırılmasının zaruri bir mahi- yet aldığı kannatindedir. w Hitlerden sonra şimdi de Stalin cinayeti mi ? Ingiliz ve Fransız gazetelerine göre Hitlerizm yıkılıncaya kadar harp! Rusyanın maksadı, Almanyayı durdurmak mı, yoksa anlaşmaya dayanan bir istilâ mıdır ? İngiliz gazetelerine göre: ler zuhur etmesi ihtimalden uzak de-

Londra, 18 (ALA.) — Daily Tel- gildir. graf gazetesinc göre Sovyetler ği harekete geçmekte — Alma: |ademi tecavüz paktı, Hitlerin Avus- Sövyetlerle Almanlar arasındaki karşı kendisini müdafaa etmek iste-/ turya, Çekoslovakya ve Polonya ile miştir. Alman kıtalarının seri ileri| imzaladığı paktlardan daha kıymet- hareketi ve Sovyetlerin garp hudu- li olmyabilir. Stalin, mağlüp Polon- du için bu ilerlemelerin teşkil ettiği| yanın Üzerine göçen Alman silindiri. tehlike,' Sovyetler birliğini endişeye düşürmüştür. ,Polonyanın tamami; ni devamlı bir şekilde temin etmek için yeni dostlariyle çarpışmayı göze şerait almıştır. İki büyük ordu, bu ultında karşılaşacakları i de harbi doğurabilecek ol |ba silindiri kullanan adam, -| gandık eseri olarak daha ileri de gö- ne endişe ile bakmaktadi çobilir, Stalin, Hitlerin Avrupada en çok Ukranya anbarında gözü olduğun - dan şüphe etmemektedir. İstikbalde vaziyet ne şekil &lırsa alam değiş- a garp hü- dudunda küvvetli bir Kırılordunun mevcudiyeti, Hitlerin den mühim bir kısmı! hesinde kuvvete ( zamanda, atıl bir va: caktır. 2 — Mağlüp Polonya dirilecektir. Times diyor ki: «Sovyetler birliğine sadece — sulh teklif etmenin büyük bir şey ifade etmediğini ve bir tek kurgun atma- dan Soyyetlere i ya l hediye etmor olacağını Almanlar pek iyi bil lardı. Binaenaleyh, Al racaklar, Sovyetler de g sarfetmeden bazı mıntakaları elleri-| — Devamı 3 üncü sahifede — , Zigfeid cep- ç olduğu bir. iyette bıraka- Alman istihkâmları çok hırpalanmıştır. Bir Ingiliz tayyare gemisi batırıldı Rus - Alman toprak taksimi Lehlilerin kahramanca müdafaası devamdadır Leh Cumhurreisi bir beyanname neşretti Moskova- nın tebliği Alman şehirler ve düşürülen Leh tayyareleri Moskova, 18 (AA.) — Kızılordu l harekâtı hak- i neşretmiştir: lü ordusu e Sovyct.er bırliı:i huu'uduuu teşkil eden garbi Dvina,dan Sovyetler birliği ile Romanya hududu olan Din- yester nehrl arasında geçi A Polanyı rakolları i n geri atarak| Sovyet kıtastı 17 eylül akşamı garbi, Bielorusyada Kuluboke gehriyle Para-| fianovo İstaayonuna varmış ve Volo-| jin şehriyle Nolodeezno demiryolu il-i tisak İstasyonunu ele geçirmiştir. Baranovlezi istikametinde Kızılor-| du kıtastı Niemen nehi zorlıyarak Korelice, Mir, Poloneckayı ve Bars- noviezi demiryolu İMltisak noktası ile Snovu işgal etmiştir. Sövyet hava kuvvetleri — Devamı 3 ncü Sal vedi Polon-, 'ede — — 3 HuJuJ ğı",w.d S0000000 Waf»o ’ıalâ aF SA M ı.—, U—ıl&ofî- l Gertaam 'İ':_ R ÇEPHELERDE VAZİYET , Varşova'dan sammem a n ea irer Paris, 18 (ALA.) — Tln,'ımvm &- det ve malzeme itibari — Devamı 3 ncü Sahifede — fAs kere |: Davet 310-326 topçu ve ölç- me sınıfından olan şöfor- lerle gayrimüslim san'at- kârlar çağırılıyor İzmir askerlik şubesinden: 1 — 810 (dahil) 826 (dahil) li Ve yabancı topçu ve ölçme inden olan şoförlerin. 810 (dahil) 326 islâm sa sbanci gağri lanların hemen — şubeyel lâzımdır. — Gelmiyerlerir ve ganatını axkkında derhal ka- nacakt: Paris -Londra'dan Paris, 18 (Radyo) — Garp cephe- e olan. fai-| sind maktadır. eri dövmekter zi etmektedir. D Ren ve Mozel cephi — Devamı 3 üncü sahifede — —oo-- Piyasa ve Mahsuller man at zarfında cephe| gll fi Berlin'den 'i Londra, 18 (Rad Bir Al- tahtelbahiri Atlas denizinde İn- filosunun tahtelbahir taharrisi tine iştirak etmiş bulunan Ku- yyare gemisini tors x0) uzaktan gören diğer İn vamı 3 ncü Sahifede — Hükümet her kolaylığı gösteriyor | Icabında bizzat mübayaat yapacak- tır. Hey'et Ankarada: döndü azun 8 inci sahifenin başında —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler