26 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

26 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DUMA'NIN KAPANMASI Son telgrafların ihbarat-ı resmiyesi bildiriyor ki Çar hazretleri Duma'nın kapanması içün bir beyanname neşr etmiş. Minister Goremkin de istifasını vermiş. Hatta heyet-i vükelanın tebdili dahi ağleb-i ihtimalatdandır. Dumanın kapanması bizce çok düşünceler götürür. Duma acaba nasıl kapanıyor. Beyanname-i çari de münderiç lisan-ı resmi ve siyasiye bakılırsa Duma büsbütün kapanmıyor, gelecek sene ictima'ına kadar Duma'nın ictima' ve müzakeratına nihayet veriliyor. Teşbih caiz ise bizim Meclis-i Meb'usan da böyle kapanmıştı. Meclis-i Meb'usanımzın lağvı esbabı ilk evvel Midhat paşa merhumun Londra'ya nefyiyle hazırlanmağa başlanmıştı. [..] mabeyn-i hümayün cenab-ı mülukane başkatibi, sadr-ı esbak Küçük Said paşa idi. Midhat paşa merhumun nefyinden bir az sonra diğer şerefsadır olan bir irade-i seniyye, Millet Meclisini güya muvakkaten kapatmıştı. O gün bu gündür otuz sene oldu. Millet meclis-i meb'usanını değil, sademat-ı inkıraz ile milletini, mabihi-l hayatını bile unutdu. Fakat Ruslar, acaba Ruslar da bizim düşündüğümüz vartaya mı düşüyor mu dersiniz? Bu ihtimal müstebitlerce ne dereceye kadar şayan-ı itimat ise bizce de o kadar muhal bir hayaldir. Rusya'da dal budak salmış olan o ateşin fikr-i hürriyet ve milliyetin Duma'nın otuz sene kapalı, mülga durmasına değil bir sene bile kapanmasına tahammül edebileceğini Allah bilir. Bize öyle geliyor ki bu heyecan, bu galeyan efkar üzerine Çar hazretlerinin böyle bir siyaset takipi intihardan başka bir şey değildir. Zira bugün Rus milletinin kanını cevelan ettiren hararet öyle bir.... hürriyetle mütecellidir ki bu şiddeti, bu tecelli-i beliği gördükce insanın : La yeslemu-ş şerefu-r rafi'u mine-l eza Hatta yüraka ala cevabinihi-d dem' beyt-i ulvi ve muhteşemini bila ihtiyar verd ve tekrar eyliyeceği geliyor. Mütenebbeden me'huz bu beytin ma'nası: "Hiçbir paye-i refi' ve şeref etrafında kanlar dökülmeden selamet bulmaz" demekdir. TEHZIL-İ ARAZ Aşinalarca malumdur ki geçen hafta 'Tuna' isimli arabacı gazetesinde 'Tebkit' sernamesiyle hiç münasebet almaz bir sebebden dolayı yine şahsi nacizim aleyhinde bir alay küfür, hezeyan daha neşr edilmiş ve bu hezeyanların cevab-ı müstehakkını bu güne te'hir etmiştim. Biliyorum, zavallı kari'ler, zavallı millet; Bu gibi rezailden, hırs ve a'razdan başka bir şeye mübteni olmayan böyle panoramalardan bıkmış usanmıştır. Bu şeyler iğrençdir. Ne olursa olsun bir hasmın her türlü zilletine

Bu sayıdan diğer sayfalar: