26 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

26 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GİRİD'İN YUNANİSTAN'A İLHAKI Girit Meclis-i Meb'usanı Girit'in Yunanistan'a ilhakını resmen ilan etmiştir. Meclis-i mezkurun bu babdaki ilanı bervech-i atidir: Bugün Girit Yunanistana iltihak edilerek ahalinin arzusuyla çekilmekde olan mezahim ve müşaka artık nihayet verilmiştir. İşbu karar mer'iyet ahkamına kadar meclis iştigal idecekdir. Zaten düvel-i mu'azzama hamiyede meselenin bu hale girmesine muvafakat eylemiş ve suret-i cereyanını hoş gormekdedir. VEREME KARŞI Geçen sene Paris'de in'ikad eden Verem Kongresinde, Almanya'lı profesör Behreng'in verem denilen belay-ı mühlik-i beşeriyete karşı bir deva bulunduğunu, önümüzdeki Teşrin-i sanide bununne derecelere kadar ifa-yı hizmet edeceği anlaşılacağını beyan etmişti. Behring'in bulduğu şey TC ve TX tertibleri idi. Bunlar hem bedeni, vereme mukavemet idecek bir mertebe-i sıhhate getiriyor, hem de vereme mübtela olmuş vücudları teşfiye ediyordu. Mu'allim geçen şubatda "Tüberküloz" ismini verdiği diğer bir mayi' keşf ettiğini, bunun yerine kaim olacağını ilan etti. Talebi üzerine bu tertibler Lyon'da, Alfur'da ve Paris'de mevki-i tecrübeye konuldu. Son oneriler2in, bu devaların tenayic-i matlube hasıl itmediğini bildirdiği şu esnada Alman profesörü yeni bir keşfini daha ilan ediyor. Behreng'in son keşfi "Tulaz" isminde bir mayi' diğerdir. Fakat tertibini bu sefer gayey gizli tutuyor. Bir ay tecrübe yine Lyon'a, Alfur'a, Paris'e gönderdi. Bu esrarengiz devadan şimdilik bilinen şey, verem mikroblarını öldürür olmasıdır. Bu seferki tecrübe bakalım ne netice verecek. Kendisi, "Tulaz"ın tesir-i hayatbahşından gayet emin olduğunu, gelecek Teşrin-i sanide veremli ebnay-ı cinsimize muvaffakiyetle tatbik edilebileceğini bir arkadaşına yazmıştır. Veremli kat'iyyen kabil-i tedavi ve teşfiye olduğuna dair şimdilik birşey denmezse de, son zamanlarda ğüzerine musallat olunan, Alman olsun, Fransız, İtalyan olsun, o metin dimağlar elinde artık çok zaman kurtulamayacağını insan emniyetle söyleyebilir. "Terk" & Gazetelerimizde ahvalin fenalaştığından, mevcud asakirin bir kısmının isyan ettiğinden yine bahse başladılar. Şimdiye kadar Yemen'e dair verilen havadisin onda dokuzunun doğru çıkmadığına nazaran buna ne derecelerde itimat lazım geldiğini tayin idemeyiz. Port Said'den alınan telgraflarda Yemen'e müteheyyi' azimet iki üç bin Osmanlı askerinin liman medhalinde bekledikleri yazılmıştır. "Terk" TASHIH İki numaralı nüshamızın üçüncü sahifesinde münderiç Varna hadisesi nihayetinde (Rum cemaati) denecek yerde dalgınlıkla, sehv tertib olarak bir de 'İslamiye' lafzı kaçırılarak (Rum cemaat-i islamiyesi) ve dördüncü sahifede şehr-i emin Rüştü paşanın yerine müteveffa Rıdvan paşanın ismi yazılmış olduğundan tashih-i keyfiyet olunur. İ'LAN Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: